Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. RUGPJŪČIO 13 D. NUTARIMO NR. 1283 „DĖL KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. gegužės 23 d. Nr. 566

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2011, Nr. 6-215, Nr. 133-6317):

1. Pripažinti netekusiu galios 11.7 punktą.

2. Išdėstyti 12.1 punktą taip:

12.1. gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (Žin., 2002, Nr. 73-3085), ir teikia paslaugas arba parduoda savo gamybos ne maisto prekes;“.

3. Papildyti 121 punktu:

121. Be šio Aprašo 10–12 punktuose nurodytų atvejų, kasos aparatų naudoti nereikalaujama ir Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytais atvejais, kai kasos aparato naudoti neįmanoma dėl objektyvių priežasčių arba kasos aparato naudojimas sukeltų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą. Tokiais atvejais Valstybinė mokesčių inspekcija, atsižvelgdama į ūkinių operacijų mastą ir pobūdį, nustato ir reikalavimus dėl šio Aprašo 10–12 punktuose nurodytų apskaitos dokumentų išrašymo.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ