LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKCIZŲ ĮSTATYMO 27, 40 IR 45 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2012 m. gegužės 22 d. Nr. XI-2024

Vilnius

 

(Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2010, Nr. 45-2174)

 

1 straipsnis. 27 straipsnio 1 dalies 8 punkto pakeitimas

Pakeisti 27 straipsnio 1 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) dehidratuotas etilo alkoholis, skirtas biodegalų ir (ar) jų komponentų, ir (ar) biokuro gamybai Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (toliau – Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas) nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. 40 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir 3 dalies pakeitimas

1. Pakeisti 40 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) pagaminti iš biomasės (kaip ji apibrėžta Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme), įskaitant produktus, klasifikuojamus KN 4401 ir 4402 pozicijose.“

2. Pakeisti 40 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Šio straipsnio nuostatos taikomos tik tiems produktams, kurie atitinka Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme biodegalams ir (ar) biokurui keliamus reikalavimus.“

 

3 straipsnis. 45 straipsnio 1 ir 4 punktų pakeitimas

1. Pakeisti 45 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) parduodama ar kitaip perduodama asmeniui, kuris neturi veiklos licencijų ir (arba) leidimų, nustatytų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme (toliau – Elektros energetikos įstatymas) (toliau – nelicencijuotas asmuo), arba“.

2. Pakeisti 45 straipsnio 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) suvartojama asmens, turinčio veiklos licencijas ir (arba) leidimus, nustatytus Elektros energetikos įstatyme (toliau – licencijuotas asmuo), arba elektros energijos gamintojo savoms reikmėms. Elektros energijos suvartojimu savoms reikmėms yra laikomas elektros energijos sunaudojimas kitiems tikslams negu elektros energijos gamybos procesams ir gamybos procesui palaikyti.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________