LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŪKININKO ŪKIO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2012 m. gegužės 10 d. Nr. XI-2004

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 43-1358; 2002, Nr. 123-5537)

 

1 straipsnis. 5 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Ūkininko ir jo partnerių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Ūkininko bankroto proceso metu ūkininko turto valdymui, naudojimui ir disponavimui juo taikomas ir Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymas.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2013 m. kovo 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ