LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL PRIVALOMO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. balandžio 26 d. Nr. V-735/A1-208

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 7 straipsnio 2 ir 8 straipsnio 3 dalimis,

t v i r t i n a m e Privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                  Gintaras Steponavičius

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                Donatas Jankauskas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro ir

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2012 m. balandžio 26 d. įsakymu

Nr. V-735/A1-208

 

PRIVALOMO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymą, skyrimą ir finansavimą.

2. Privalomas ikimokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vaikui nuo gimimo iki 6 metų (kol bus pradėtas teikti priešmokyklinis ugdymas).

3. Privalomas priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka 6 metai, bet ne anksčiau nei sukanka 5. Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieni metai.

4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. PRIVALOMO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO

NUSTATYMAS IR SKYRIMAS

 

5. Privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymą ir skyrimą savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams organizuoja savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas asmuo (asmenys) (toliau – Asmuo (Asmenys).

6. Privalomas ikimokyklinis ar priešmokyklinis ugdymas skiriamas vaikui, kuris auga šeimoje, įrašytoje į socialinės rizikos šeimų apskaitą ir:

6.1. nėra ugdomas pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas;

6.2. yra įrašytas į ikimokyklinio ugdymo įstaigos vaikų sąrašus, bet dėl nepateisinamų priežasčių jos nelanko.

7. Privalomas ikimokyklinis ar priešmokyklinis ugdymas taip pat gali būti skiriamas vaikui, kuris ugdomas namuose (neįrašytas į ikimokyklinio ugdymo įstaigos vaikų sąrašus) arba yra įrašytas į ikimokyklinio ugdymo įstaigos sąrašus, bet dėl nepateisinamų priežasčių jos nelanko vadovaujantis šiais kriterijais:

7.1. tėvai (globėjai) stokoja socialinių įgūdžių ir (ar) pozityvios tėvystės įgūdžių;

7.2. vaikui nustatytas neįgalumas ir (ar) specialieji ugdymosi poreikiai ir vaiko tėvai (globėjai) nesudaro sąlygų tenkinti vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius;

7.3. vaiko tėvai (globėjai) yra piniginės socialinės paramos gavėjai pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2011, Nr. 155-7353) ir nesudaro sąlygų tenkinti vaiko socialinių, kultūrinių ir pažintinių poreikių;

7.4. vaiko tėvai (globėjai) išgyvena sunkumus (vienas iš tėvų (globėjų) ar abu yra netekę darbo; vienas iš tėvų (globėjų) ar abu išvykęs (išvykę) į užsienį; įvyko ar vyksta skyrybų procesas; vienas iš tėvų (globėjų) ar abu įrašytas (įrašyti) į ieškomų, dingusių žmonių sąrašus; vienam iš tėvų (globėjų) nustatyta kitų sveikatos sutrikimų, dėl kurių nesudaromos sąlygos vaikui tenkinti jo prigimtinių, kultūrinių, socialinių ir pažintinių poreikių ir kt.), dėl kurių netenkinami vaiko prigimtiniai, kultūriniai, socialiniai ir pažintiniai poreikiai.

8. Savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius (toliau – Skyrius), turėdamas informaciją, kad šeima įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą, ar gavęs informacijos iš įstaigų, įmonių organizacijų ar asmenų apie tai, kad šeimoje, kuri augina vaiką (vaikus), neugdomą (neugdomus) pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, galbūt pažeidžia vaiko teises (į aprūpinimą, apsaugą ir ugdymą (ugdymąsi), atitinkamai vadovaudamasis Aprašo 6 ir 7 punktais kartu su Asmeniu (Asmenimis) aplanko nurodytą šeimą ir išanalizuoja esamą situaciją.

9. Asmuo (Asmenys) surenka privalomo ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo poreikį įrodančius dokumentus (vaiko gimimo liudijimo kopiją; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951 (Žin., 2004, Nr. 3-33) patvirtintą Vaiko sveikatos pažymėjimą (formą F027/1a), jei yra nustatyti specialieji vaiko ugdymosi poreikiai – mokyklos vaiko gerovės komisijos arba pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio (pakartotinio) įvertinimo; pažymą apie šeimos pajamas; pažymą (pažymas) iš darbo biržos, jei tėvas, motina (globėjas (globėjai)) nedirba; neįgalumą patvirtinančius ir kitus dokumentus) (toliau – Dokumentai).

10. Asmuo (Asmenys) parengia rekomendaciją ir teikia savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijai (toliau – Komisija) dėl privalomo ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo.

11. Komisija, vadovaudamasi Aprašo 6 ir 7 punktais:

11.1. gavusi Asmens (Asmenų) rekomendaciją ir Dokumentus, organizuoja Komisijos posėdį, į kurį raštu kviečia ir vaiko tėvus (globėjus);

11.2. nustato privalomą ikimokyklinį ar priešmokyklinį ugdymą;

11.3. teikia siūlymų savivaldybės administracijos direktoriui dėl:

11.3.1. privalomo ikimokyklinio ugdymo skyrimo, trukmės (kiek valandų per dieną (parą) ir laikotarpio (iki 6 mėnesių, 1 metų ar kitokio);

11.3.2. privalomo priešmokyklinio ugdymo trukmės (kiek valandų per dieną (parą) ir laikotarpio (iki 6 mėnesių, 1 metų).

12. Savivaldybės administracijos direktorius skiria privalomą ikimokyklinį ar priešmokyklinį ugdymą.

13. Paskirtas vaikui privalomas ikimokyklinis ar priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti per penkias darbo dienas nuo savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo priėmimo dienos.

 

III. PRIVALOMO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO

FINANSAVIMAS

 

14. Privalomas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas finansuojamas iš valstybės biudžeto vadovaujantis Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 ( Žin., 2001, Nr. 57-2040; 2009, Nr. 158-7134), savivaldybių biudžetų, rėmėjų ir kitų lėšų.

_________________

 

part_74ed0c46338646f0b84e5e3d08c33da9_end