LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL VALSTYBĖS PARAMOS IŠEIVIJOS IR LIETUVIŲ KILMĖS UŽSIENIEČIŲ VAIKŲ, VAIKAIČIŲ, PROVAIKAIČIŲ STUDIJOMS LIETUVOS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. balandžio 25 d. Nr. V-734

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 73 straipsnio 2 dalimi ir Valstybinio studijų fondo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 540 (Žin., 1993, Nr. 32-741; 2005, Nr. 34-1098; 2009, Nr. 102-4256), 7.6 punktu:

1. T v i r t i n u Valstybės paramos išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose skyrimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. rugsėjo 22 d. įsakymą Nr. ISAK-1899 „Dėl Valstybės paramos išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose skyrimo ir atsiskaitymo už skirtas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 152-6859);

2.2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymą Nr. V-1214 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. ISAK-1899 „Dėl valstybės paramos išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose skyrimo ir atsiskaitymo už skirtas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 87-4614).

3. Šis įsakymas įsigalioja 2012 m. liepos 1 d.

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius

 


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro

2012 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. V-734

 

VALSTYBĖS PARAMOS IŠEIVIJOS IR LIETUVIŲ KILMĖS UŽSIENIEČIŲ VAIKŲ, VAIKAIČIŲ, PROVAIKAIČIŲ STUDIJOMS LIETUVOS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės paramos išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių (toliau – užsienio lietuviai) studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja valstybės paramos užsienio lietuviams (toliau – parama) rūšis ir dydžius, jos skyrimo, mokėjimo ir mokėjimo nutraukimo sąlygas.

2. Paramą skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas).

3. Parama teikiama iš Fondui šiam tikslui skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

4. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos paramai, paskirstomos einamųjų metų pavasario semestrui (įskaitant lėšas, reikalingas paramai išmokėti pagal praėjusiais metais prisiimtus įsipareigojimus) ir einamųjų metų rudens semestrui.

5. Fondas turi teisę gauti iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos, kitų Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ar įstaigų užsienyje, krašto lietuvių bendruomenių, aukštųjų mokyklų, kitų įmonių, įstaigų, organizacijų informaciją, kurios reikia paramai skirti ir administruoti.

 

II. Paramos rūšys ir dydžiai, jos SKYRIMAS, MOKĖJIMAS IR MOKĖJIMO NUTRAUKIMAS

 

6. Užsienio lietuviams gali būti skiriama dviejų rūšių parama:

6.1. stipendija;

6.2. socialinė išmoka.

7. Aprašo 6.1 punkte nurodytos stipendijos skiriamos vienam studijų semestrui įskaitant atostogų laikotarpį (toliau – semestras), bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos. Stipendijos išmokamos kas mėnesį iki to semestro pabaigos. Šiame punkte nurodytos stipendijos dydis – 3 bazinės socialinės išmokos dydžiai per mėnesį.

8. Aprašo 6.2 punkte nurodyta socialinė išmoka yra vienkartinė, ji skiriama atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį. Teisę gauti socialinę išmoką turi asmenys, atitinkantys bent vieną iš Aprašo 22 punkte nurodytų kriterijų. Šiame punkte nurodytos išmokos dydis nustatomas pagal Aprašo priede nurodytus kriterijus.

9. Užsienio lietuviai turi teisę gauti abiejų rūšių paramą, numatytą Apraše.

10. Užsienio lietuviai, pretenduojantys gauti paramą, turi būti:

10.1. priimti į pirmosios pakopos, vientisąsias arba antrosios pakopos studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje;

10.2. paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų (šis punktas netaikomas pirmosios pakopos, vientisųjų arba antrosios pakopos studijų pirmojo semestro studentams ir studentams, pretenduojantiems gauti socialinę išmoką).

11. Parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie yra atvykę, kalbas.

12. Parama skiriama konkurso būdu. Paramos skyrimo konkursą du kartus per metus pavasario ir rudens semestre organizuoja Fondas pagal Fondo direktoriaus patvirtintą Paramos išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams administravimo tvarkos aprašą.

13. Užsienio lietuviai, pretenduojantys gauti paramą, privalo užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką, kurios sudedamoji dalis yra Paramos suteikimo sąlygos. Paraiškos formą tvirtina Fondo direktorius.

14. Užsienio lietuviai, norintys gauti socialinę išmoką, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui pateikia dokumentus, patvirtinančius socialinę užsienio lietuvių padėtį (šeimos narių skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.

15. Lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, kurie kreipiasi dėl paramos pirmą kartą, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui pateikia krašto lietuvių bendruomenės arba kitos institucijos išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją.

16. Išeivijos vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, kurie kreipiasi dėl paramos pirmą kartą, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad jie ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne žemesnėje nei devinta (gimnazijos pirma) klasėje arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas.

17. Fondas, gavęs pretenduojančio gauti paramą asmens paraišką, joje nurodytus duomenis tikrina Studentų registre ir (ar) kituose registruose, informacinėse sistemose ir duomenų bazėse. Jeigu pretenduojančio gauti paramą asmens paraiškoje nurodyta informacija nesutampa su Studentų registre ir (ar) kituose registruose, informacinėse sistemose ir duomenų bazėse esama informacija apie jį, Fondas apie tai per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos elektroniniu būdu išsiunčia pretenduojančiam gauti paramą asmeniui pranešimą. Tokiu atveju pretenduojantis gauti paramą asmuo per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos turi teisę Fondui pateikti dokumentus, patvirtinančius paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą.

18. Užsienio lietuviai, pretenduojantys gauti paramą, privalo užpildyti paraišką ir pateikti Aprašo 14, 15 ir 16 punktuose nurodytus dokumentus šiais terminais:

18.1. rudens semestrui – iki rugsėjo 30 dienos;

18.2. pavasario semestrui – iki vasario 20 dienos.

19. Sprendimą skirti paramą priima Fondo direktoriaus sudaryta komisija (toliau – Komisija), į kurios sudėtį įeina Fondo, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ir kitų institucijų atstovai, per 10 darbo dienų nuo paraiškų teikimo termino pabaigos.

20. Komisija, atsižvelgusi į paramai skirtas lėšas ir pateiktų paraiškų skaičių, atitinkamai padalija lėšas stipendijoms ir socialinėms išmokoms. Stipendijoms skiriama ne mažiau nei 80 procentų paramai skirtų lėšų.

21. Tais atvejais, kai stipendijoms skirta suma mažesnė nei lėšų joms poreikis, pirmenybės teisę gauti stipendiją turi (prioriteto mažėjimo tvarka):

21.1. pirmosios pakopos, vientisųjų arba antrosios pakopos studijų pirmojo kurso nuolatinės (dieninės) studijų formos studentai;

21.2. pirmosios pakopos, vientisųjų arba antrosios pakopos studijų nuolatinės (dieninės) studijų formos studentai, studijuojantys antrame ar tolesniuose kursuose menų, socialinių ar humanitarinių mokslų studijų srityse, kurių paskutinės sesijos pažymių svertinis vidurkis ne mažesnis negu 8 balai, ir studijuojantys antrame ar tolesniuose kursuose biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų studijų srityse, kurių paskutinės sesijos pažymių svertinis vidurkis ne mažesnis negu 7 balai.

21.3. pirmosios pakopos, vientisųjų arba antrosios pakopos studijų nuolatinės (dieninės) studijų formos studentai, studijuojantys antrame ar tolesniuose kursuose menų, socialinių ar humanitarinių mokslų studijų srityse, kurių paskutinės sesijos pažymių svertinis vidurkis mažesnis negu 8 balai, ir studijuojantys antrame ar tolesniuose kursuose biomedicinos, fizinių ar technologijų mokslų studijų srityse, kurių paskutinės sesijos pažymių svertinis vidurkis mažesnis negu 7 balai.

21.4. ištęstinės (neakivaizdinės) studijų formos pirmojo kurso studentai;

21.5. ištęstinės (neakivaizdinės) studijų formos antrojo ar tolesnio kurso studentai.

22. Tais atvejais, kai socialinėms išmokoms skirta suma mažesnė nei lėšų joms poreikis, pirmenybės teisę gauti socialinę išmoką turi (prioriteto mažėjimo tvarka) studentai:

22.1. iki 26 metų (įskaitytinai), kurių tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) ar globėjai (rūpintojai) yra mirę;

22.2. iki 26 metų (įskaitytinai), kurių vienas iš tėvų ar globėjų (rūpintojų) yra miręs;

22.3. iki 26 metų (įskaitytinai), kurių bent vienas iš tėvų ar globėjų (rūpintojų) yra neįgalus;

22.4. iki 26 metų (įskaitytinai) iš daugiavaikių šeimų, kuriose ne mažiau kaip 3 nepilnamečiai vaikai ar suaugusieji iki 26 metų (įskaitytinai) mokosi (studijuoja) pagal formaliojo švietimo programas.

23. Komisijai priėmus sprendimą dėl paramos skyrimo, Fondas per 5 darbo dienas informuoja apie priimtą sprendimą pretenduojančius gauti paramą asmenis.

24. Fondas per 15 darbo dienų nuo Komisijos sprendimo skirti paramą dienos paramą gavusiam asmeniui išmoka pirmojo mėnesio stipendiją ir (arba) perveda socialinę išmoką į paramą gavusio asmens nurodytą sąskaitą.

25. Paramą gavusio asmens pareigos:

25.1. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų informuoti Fondą pakeitus vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, elektroninio pašto adresą ir kitus paraiškoje nurodytus duomenis;

25.2. teikti Fondui apie save teisingus duomenis ir laikytis kitų Paramos suteikimo sąlygose numatytų reikalavimų.

26. Paramą gavęs asmuo, be pateisinamų priežasčių nesilaikantis Aprašo 25 punkte nurodytų pareigų, neturi teisės antrą kartą kreiptis dėl paramos skyrimo.

27. Fondo direktorius nutraukia stipendijos mokėjimą, jei stipendiją gaunantis asmuo:

27.1. nutraukia studijas, yra išbrauktas iš studentų sąrašų, yra laikinai sustabdęs studijas (įskaitant studentus, kuriems suteiktos akademinės atostogos);

27.2. nesilaiko paramą gavusio asmens pareigų, nurodytų Aprašo 25 punkte.

28. Paramą gavusiam asmeniui nutraukus studijas, išbraukus asmenį iš studentų sąrašų, sustabdžius jo studijas (įskaitant ir akademines atostogas), aukštosios mokyklos per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos apie tai raštu informuoja Fondą ir nurodo paramą gavusio asmens vardą, pavardę, asmens kodą, aplinkybes, jų atsiradimo pagrindą ir datą.

29. Aprašo 28 punkte nurodytoms aplinkybėms paaiškėjus iki einamojo mėnesio 15 dienos įskaitytinai, stipendijos mokėjimas nutraukiamas nuo to mėnesio, joms paaiškėjus po einamojo mėnesio 15 dienos – nuo kito mėnesio.

30. Fondo direktoriui priėmus sprendimą nutraukti stipendijos mokėjimą, Fondas per 5 darbo dienas apie šį sprendimą raštu informuoja stipendiją gavusį asmenį.

31. Paaiškėjus, kad parama buvo skirta pagal pateiktus neteisėtus dokumentus, stipendijos išmokėjimas nutraukiamas, o išmokėtą paramos dalį paramą gavęs asmuo turi grąžinti Fondui.

32. Jei užsienio lietuviai, gavę paramą, išbraukiami iš studentų sąrašų, o paskui vėl pradeda studijuoti pagal tos pačios pakopos studijų programą, parama negali būti skiriama už laikotarpį, už kurį asmuo jau yra gavęs stipendiją arba socialinę išmoką.

 

_________________

 


Valstybės paramos išeivijos ir lietuvių

kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių,

provaikaičių studijoms Lietuvos

aukštosiose mokyklose skyrimo tvarkos aprašo

priedas

 

SOCIALINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO KRITERIJAI

 

Nustatomi tokie socialinių išmokų dydžiai:

Studentų socialinė padėtis

Išmokos dydis, Lt

Studentai iki 26 metų (įskaitytinai), kurių tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) ar globėjai (rūpintojai) yra mirę

1100,00

Studentai iki 26 metų (įskaitytinai), kurių vienas iš tėvų ar globėjų (rūpintojų) yra miręs

900,00

Studentai iki 26 metų (įskaitytinai), kurių bent vienas iš tėvų ar globėjų (rūpintojų) yra neįgalus

800,00

Studentai iki 26 metų (įskaitytinai) iš daugiavaikių šeimų, kuriose ne mažiau kaip 3 nepilnamečiai vaikai ar suaugusieji iki 26 metų (įskaitytinai) mokosi (studijuoja) pagal formaliojo švietimo programas

700,00