LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYMO 7, 9, 11, 13, 17, 19, 20 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2012 m. balandžio 26 d. Nr. XI-1993

Vilnius

 

(Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902)

 

1 straipsnis. 7 straipsnio papildymas 7 dalimi

Papildyti 7 straipsnį 7 dalimi:

7. Rezervatuose ir 5 km atstumu aplink rezervatus draudžiama auginti ir dauginti genetiškai modifikuotus organizmus, augalus ir jų sėklas.“

 

2 straipsnis. 9 straipsnio 2 dalies papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 9 straipsnio 2 dalį nauju 11 punktu:

11) auginti ir dauginti genetiškai modifikuotus organizmus, augalus ir jų sėklas. Šis draudimas taikomas ir teritorijose, esančiose 5 km atstumu aplink draustinius;“.

2. Buvusį 9 straipsnio 2 dalies 11 punktą laikyti 12 punktu.

 

3 straipsnis. 11 straipsnio papildymas 4 dalimi

Papildyti 11 straipsnį 4 dalimi:

4. Gamtos paveldo objektų teritorijose draudžiama auginti ir dauginti genetiškai modifikuotus organizmus, augalus ir jų sėklas. Šis draudimas taikomas ir teritorijose, esančiose 5 km atstumu aplink paveldo objektų teritorijas.“

 

4 straipsnis. 13 straipsnio 2 dalies papildymas 7 punktu

Papildyti 13 straipsnio 2 dalį 7 punktu:

7) auginti ir dauginti genetiškai modifikuotus organizmus, augalus ir jų sėklas. Šis draudimas taikomas ir teritorijose, esančiose 5 km atstumu aplink valstybinius parkus.“

 

5 straipsnis. 17 straipsnio papildymas 3 dalimi

Papildyti 17 straipsnį 3 dalimi:

3. Atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose, taip pat 5 km atstumu aplink šiuos sklypus draudžiama auginti ir dauginti genetiškai modifikuotus organizmus, augalus ir jų sėklas.“

 

6 straipsnis. 19 straipsnio 3 dalies papildymas 5 punktu

Papildyti 19 straipsnio 3 dalį 5 punktu:

5) auginti ir dauginti genetiškai modifikuotus organizmus, augalus ir jų sėklas. Šis draudimas taikomas ir teritorijose, esančiose 5 km atstumu aplink gamtinių rezervatų buferines apsaugos zonas.“

 

7 straipsnis. 20 straipsnio 3 dalies papildymas 6 punktu

Papildyti 20 straipsnio 3 dalį 6 punktu:

6) auginti ir dauginti genetiškai modifikuotus organizmus, augalus ir jų sėklas.“

 


 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ