Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS vyriausybės 2000 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1114 „dėl lietuvos respublikos UPIŲ, EŽERŲ IR TVENKINIŲ VALSTYBĖS KADASTRO STEIGIMO IR JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2012 m. balandžio 18 d. Nr. 439

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 19 d. nutarimą Nr. 1114 „Dėl Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 80-2422; 2009, Nr. 103-4318):

1. Išdėstyti preambulę taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo (Žin., 2011, Nr. 163-7739) 18 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-75; 2008, Nr. 120-4550) 131 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:“.

2. Nurodytu nutarimu patvirtintuose Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro nuostatuose:

2.1. Išdėstyti 1 punktą taip:

1. Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro nuostatai (toliau – šie nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro (toliau – kadastras) paskirtį, objektus, sąveiką su susijusiais registrais, kadastro finansavimą, reorganizavimą ir likvidavimą, nurodo kadastro valdytoją ir kadastro tvarkytoją, jų teises ir pareigas, reglamentuoja kadastro duomenų ir kadastro informacijos tvarkymą, saugą, kadastro duomenų, kadastro informacijos, kadastrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų teikimą ir perdavimą.“

2.2. Įrašyti 2 punkte po žodžių „kadastro duomenų“ žodžius „ir kadastro informacijos“.

2.3. Įrašyti 5 punkte po žodžių „kadastro duomenys“ žodžius „ir kadastro informacija“.

2.4. Įrašyti 6 punkte po žodžių „kadastro duomenų“ žodžius „ir kadastro informacijos“.

2.5. Išdėstyti 7 punktą taip:

7. Pagrindinės šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme (Žin., 2011, Nr. 163-7739), Lietuvos Respublikos vandens įstatyme (Žin., 1997, Nr. 104-2615; 2003, Nr. 36-1544) ir Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatyme (Žin., 2001, Nr. 62-2226; 2010, Nr. 54-2649).“

2.6. Įrašyti 8 punkte vietoj žodžio „registrų“ žodžius „informacinių išteklių valdymo“.

2.7. Išdėstyti II skyriaus pavadinimą taip:

II. kadastro valdytojas ir kadastro tvarkytojas“.

2.8. Įrašyti 9 punkte vietoj žodžių „Vadovaujančioji kadastro tvarkymo įstaiga“ žodžius „Kadastro valdytojas“, vietoj žodžių „kadastro tvarkymo įstaiga“ – žodžius „kadastro tvarkytojas“.

2.9. Įrašyti 10 punkte vietoj žodžių „Vadovaujančioji kadastro tvarkymo įstaiga“ žodžius „Kadastro valdytojas“, po žodžio „tvarkymui“ – žodžius „koordinuoja kadastro funkcionavimą“.

2.10. Išdėstyti 11 punktą taip:

11. Kadastro valdytojas privalo:

11.1. koordinuoti kadastro tvarkytojo darbą, atlikti šios įstaigos priežiūrą;

11.2. vykdyti kadastro duomenų ir kadastro informacijos saugos reikalavimų laikymosi priežiūrą;

11.3. planuoti metinį kadastro biudžetą ir kontroliuoti jo vykdymą;

11.4. nagrinėti ir apibendrinti kadastro tvarkytojo pasiūlymus dėl kadastro veiklos tobulinimo ir priimti dėl jų sprendimus;

11.5. užtikrinti, kad kadastras būtų tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais;

11.6. atlikti kitus šiuose nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytus veiksmus.“

2.11. Išdėstyti 12 punktą taip:

12. Kadastro valdytojas turi teisę:

12.1. rengti ir priimti teisės aktus, susijusius su kadastro duomenų ir kadastro informacijos, kadastrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų tvarkymu ir kadastro duomenų ir kadastro informacijos sauga;

12.2. spręsti kadastro plėtros klausimus;

12.3. perduoti Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 41 straipsnyje numatytam paslaugos teikėjui atlikti kadastro techninės ir programinės įrangos priežiūrą ir (arba) kadastro duomenų, kadastro informacijos, kadastrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų tvarkymo funkcijas, išskyrus funkcijas, susijusias su sprendimais dėl kadastro objekto registravimo, sprendimo dėl kadastro duomenų, kadastro informacijos, kadastrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų teikimo ir perdavimo priėmimu ir asmenų, tvarkančių kadastro duomenis, kadastro informaciją, kadastrui pateiktus dokumentus ir (arba) jų kopijas, teisių ir pareigų nustatymu;

12.4. įgyvendinti kitas šiuose nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas teises.“

2.12. Įrašyti 13 punkte vietoj žodžių „Kadastro tvarkymo įstaiga“ žodžius „Kadastro tvarkytojas“.

2.13. Įrašyti 13.3 punkte po žodžių „kadastro duomenų“ žodžius „ir kadastro informacijos“.

2.14. Įrašyti 13.4 punkte po žodžių „kadastro duomenis“ žodžius „ir kadastro informaciją“.

2.15. Įrašyti 13.5 punkte po žodžių „kadastro duomenų“ žodžius „kadastro informacijos“.

2.16. Išdėstyti 13.6 punktą taip:

13.6. teikia kadastro valdytojui pasiūlymus dėl metinio kadastro biudžeto, kadastro veiklos tobulinimo, kompiuterinės, programinės, komunikacijos įrangos įsigijimo, kadastro priežiūros reikalavimų;“.

2.17. Įrašyti 13.7 punkte vietoj žodžio „registrų“ žodžius „informacinių išteklių valdymo“.

2.18. Išdėstyti 14 punktą taip:

14. Kadastro tvarkytojas privalo:

14.1. skirti kadastro duomenų teikėjams terminą pašalinti trūkumus, jeigu nustato, kad kadastrui pateikti duomenys, informacija, dokumentai ir (arba) jų kopijos yra netikslūs ar neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

14.2. nustatyti kadastro darbo organizavimo principus ir tvarką;

14.3. užtikrinti, kad kadastras veiktų nepertraukiamai;

14.4. užtikrinti, kad kadastro duomenys ir kadastro informacija atitiktų kadastro tvarkytojui pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis;

14.5. užtikrinti, kad kadastro duomenys būtų nuolat atnaujinami;

14.6. užtikrinti, kad neteisingi, netikslūs, neišsamūs kadastro duomenys ir kadastro informacija būtų nedelsiant ištaisyti, atnaujinti arba papildyti;

14.7. užtikrinti, kad gavėjams, kuriems buvo pateikti neteisingi, netikslūs, neišsamūs kadastro duomenys, kadastro informacija, kadastrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos, būtų pranešta apie ištaisytus netikslumus;

14.8. užtikrinti, kad kadastras būtų tvarkomas vadovaujantis šiais nuostatais ir kitais teisės aktais;

14.9. atlikti kitus šiuose nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytus veiksmus.“

2.19. Išdėstyti 15 punktą taip:

15. Kadastro tvarkytojas turi:

15.1. teisę reikalauti iš kadastro duomenų teikėjų, kad jų teikiami duomenys, informacija, dokumentai ir (arba) jų kopijos būtų tinkamai surašyti, laiku pateikti ir atitiktų su kadastru susijusių registrų duomenis;

15.2. teisę rengti ir įgyvendinti kadastro techninių ir programinių priemonių kūrimo ir plėtros planus, investicinius projektus;

15.3. įgyvendinti kitas šiuose nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas teises.“

2.20. Išdėstyti III skyriaus pavadinimą taip:

III. KADASTRO DUOMENYS IR KADASTRO INFORMACIJA“.

2.21. Išdėstyti 16 punkto pirmąją pastraipą taip:

16. Kadastro duomenų bazėje tvarkomi ir kaupiami šie kadastro duomenys ir kadastro informacija apie kadastro objektus:“.

2.22. Papildyti 17.13 punktu:

17.13. duomenys apie ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingas upes ar jų ruožus (ruožo pradžia ir pabaiga, įrašymo į ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą teisinis pagrindas, įrašymo ir išbraukimo iš sąrašo data).“

2.23. Įrašyti 21 punkte vietoj žodžių „vadovaujančioji kadastro tvarkymo įstaiga“ žodžius „kadastro valdytojas“.

2.24. Įrašyti 22 punkte vietoj žodžių „Kadastro tvarkymo įstaiga“ žodžius „Kadastro tvarkytojas“.

2.25. Įrašyti 23 punkto pirmojoje pastraipoje po žodžio „duomenų“ žodžius „ir kadastro informacijos“.

2.26. Įrašyti 23.1.2 punkte po žodžio „duomenis“ žodžius „ir kadastro informaciją“.

2.27. Įrašyti 23.2 punkte po žodžio „nurodytus“ žodį „kadastro“, po žodžio „duomenis“ žodžius „ir kadastro informaciją“.

2.28. Įrašyti 23.3 punkte po skaičiaus „17.12“ skaičių „17.13“, po žodžio „nurodytus“ žodį „kadastro“, po žodžio „duomenis“ žodžius „ir kadastro informaciją“.

2.29. Įrašyti 23.4 punkte po žodžio „grafiniams“ žodį „kadastro“.

2.30. Įrašyti 24 punkte po žodžio „duomenų“ žodį „ir kadastro informacijos“.

2.31. Įrašyti 24.1 punkte po skaičiaus „17.12“ skaičių „17.13“, po žodžio „nurodytus“ žodį „kadastro“, po žodžio „duomenis“ žodžius „ir kadastro informaciją“.

2.32. Įrašyti 24.2 punkte po žodžio „duomenis“ žodžius „ir kadastro informaciją“.

2.33. Įrašyti 24.3 punkte po žodžio „grafiniams“ žodį „kadastro“.

2.34. Išdėstyti 25 punktą taip:

25. Kadastro tvarkytojas per 10 darbo dienų nuo duomenų gavimo atlieka pateiktų dokumentų, duomenų ir kadastro informacijos analizę. Jeigu dokumentai, duomenys ir kadastro informacija atitinka šių nuostatų reikalavimus, kadastro tvarkytojas priima sprendimą registruoti kadastro objektą ir per 5 darbo dienas įrašo kadastro duomenis ir kadastro informaciją į kadastro duomenų bazę ir apie tai paštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis praneša duomenų teikėjui. Kadastro objektas laikomas įregistruotu, kai kadastro tvarkytojas priima sprendimą įregistruoti kadastro objektą, suteikia kadastro objektui identifikavimo kodą, suformuoja ir įrašo šių nuostatų 16.1–16.8 punktuose nurodytus kadastro duomenis ir kadastro informaciją į kadastro duomenų bazę.“

2.35. Išdėstyti 26 punktą taip:

26. Kadastro tvarkytojas, nustatęs kadastro objektams registruoti pateiktų dokumentų, duomenų ar informacijos netikslumus, per 5 darbo dienas paštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis apie tai praneša duomenų teikėjui ir pareikalauja ištaisyti netikslumus.“

2.36. Išdėstyti 27 punktą taip:

27. Pasikeitus jau įregistruoto kadastro objekto duomenims, kadastro duomenų teikėjai privalo per 10 darbo dienų pateikti kadastro tvarkytojui pasikeitusius kadastro objekto duomenis, informaciją ir kadastro objekto duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus. Kadastro tvarkytojas per 10 darbo dienų nuo duomenų, dokumentų ir informacijos gavimo priima sprendimą dėl duomenų pakeitimo ir įrašo pakeitimus į kadastro duomenų bazę. Kadastro tvarkytojas paštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis praneša duomenų teikėjui apie duomenų pakeitimą.“

2.37. Išdėstyti 28 punktą taip:

28. Jeigu nustatoma, kad į kadastro duomenų bazę įrašyti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys ir informacija dėl kadastro tvarkytojo kaltės, jis privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas netikslumus ištaisyti ir paštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis pranešti apie tai visiems kadastro duomenų gavėjams, kuriems perduoti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys ir informacija.“

2.38. išdėstyti 29 punktą taip:

29. Kadastro tvarkytojas, nustatęs, kad iš kurio nors registro gauti duomenys ir informacija skiriasi nuo kadastro duomenų teikėjo pateiktų duomenų ir informacijos, sustabdo kadastro objekto registravimo procedūrą ir per 3 darbo dienas nuo duomenų netikslumų nustatymo paštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis praneša atitinkamo registro tvarkytojui. Jeigu kadastro tvarkytojas turi dokumentus, patvirtinančius pateiktų duomenų ir informacijos teisingumą, objekto registravimo procedūra gali būti nestabdoma ir suformuojami kadastro duomenys. Šiuo atveju kadastro tvarkytojas per 3 darbo dienas paštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis praneša apie pastebėtus jo pateiktų duomenų ir informacijos netikslumus.“

2.39. Išdėstyti 30 punktą taip:

30. Nustačius, kad gauti georeferencinio pagrindo grafiniai duomenys arba specialiųjų žemės naudojimo sąlygų duomenų bazės duomenys ir informacija neteisingi, netikslūs, neišsamūs, kadastro tvarkytojas šiuos duomenis ir aplinkybių paaiškinimus nedelsdamas perduoda georeferencinio pagrindo tvarkymo įstaigai. Duomenys ir informacija į kadastro duomenų bazę įrašomi tik nustačius teisingus duomenis ir informaciją.“

2.40. Išdėstyti 31 punktą taip:

31. Asmuo, kurio duomenys ir informacija įrašyti kadastre, susipažinęs su kadastre tvarkomais duomenimis ir informacija, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti neteisingi, netikslūs, papildyti neišsamūs, pašalinti nereikalingi arba neteisėtai surinkti duomenys ir informacija. Kadastro tvarkytojas privalo per 5 darbo dienas nuo reikalavimo ir jame nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų gavimo ištaisyti nurodytus netikslumus ir pranešti to reikalavusiam asmeniui ir kadastro duomenų gavėjams, kuriems pateikti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys ir informacija.“

2.41. Išdėstyti 32 punktą taip:

32. Kadastro tvarkytojas, gavęs informaciją, kad kadastro objektas neatitinka šių nuostatų 3.1–3.4 punktuose nurodytų kriterijų, per 10 darbo dienų patikrina gautus duomenis ir informaciją ir priima sprendimą dėl kadastro objekto išregistravimo. Priėmus sprendimą išregistruoti kadastro objektą, išregistruoto objekto duomenys ir informacija per 10 darbo dienų perkeliami į kadastro duomenų bazės archyvą, kuriame saugomi nuolat. Kadastro tvarkytojas paštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis praneša duomenų teikėjui apie kadastro objekto išregistravimą.“

2.42. Įrašyti 34 punkte po žodžio „duomenis“ žodžius „ir informaciją“.

2.43. Įrašyti 35 punkte po žodžių „objektų duomenis“ žodžius „ir informaciją“, po žodžių „senieji duomenys“ – žodžius „ir informacija“.

2.44. Išdėstyti 39 punktą taip:

39. Kadastro tvarkytojas, gavęs iš susijusio su kadastru registro informaciją apie nustatytus jam perduotų duomenų ir informacijos netikslumus ir aplinkybių paaiškinimus, privalo per 3 darbo dienas patikrinti pateiktą informaciją ir jai pasitvirtinus ištaisyti netikslumus. Jeigu dėl netikslumų ištaisymo kadastro tvarkytojas turi kreiptis į kadastro duomenų teikėją su prašymu pateikti informaciją apie kadastro objektus arba kadastro tvarkytojo sprendimu kadastro objektas apžiūrimas vietoje, šis terminas pratęsiamas iki 30 darbo dienų. Kadastro tvarkytojas, ištaisęs kadastro duomenų ir informacijos netikslumus, apie tai nedelsdamas praneša su kadastru susijusio registro tvarkytojui ir kadastro duomenų gavėjams, kuriems perduoti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys.“

2.45. Išdėstyti VI skyriaus pavadinimą taip:

VI. KADASTRO DUOMENŲ IR KADASTRO INFORMACIJOS TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS“.

2.46. Išdėstyti 40 punktą taip:

40. Kadastro duomenis ir kadastro informaciją kadastro duomenų gavėjams – valstybės ir savivaldybės institucijoms, įstaigoms, organizacijoms ir kitiems fiziniams ir juridiniams asmenimis – teikia kadastro tvarkytojas.“

2.47. Įrašyti 42 punkto pirmojoje pastraipoje vietoj žodžių „Kadastro tvarkymo įstaiga“ žodžius „Kadastro tvarkytojas“, po žodžio „duomenis“ – žodžius „ir informaciją“.

2.48. Išdėstyti 43 punktą taip:

43. Kadastro duomenys, kadastro informacija, kadastro dokumentai ir (arba) jų kopijos kadastro duomenų gavėjams teikiami atlygintinai, išskyrus mokslo ir studijų institucijas, valstybės ir savivaldybių institucijas, įstaigas ir organizacijas ir kitus Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme (Žin., 2011, Nr. 163-7739) numatytus atvejus. Užmokestis už kadastro duomenų, informacijos ir dokumentų kopijų teikimą neturi viršyti administracinių tokios paslaugos išlaidų. Atlyginimo už naudojimąsi kadastro duomenimis ir informacija apskaičiavimo tvarką ir atlyginimo dydžius nustato Aplinkos ministerija.“

2.49. Įrašyti 44 punkte po žodžio „duomenys“ žodžius „ir informacija“, po žodžių „kurių kadastro duomenų“ – žodžius „ir informacijos“.

2.50. Įrašyti 45 punkte po žodžio „šiuos duomenis“ žodžius „ir informaciją“.

2.51. Išdėstyti 46 punktą taip:

46. Kadastro duomenų gavėjas, pastebėjęs gautų kadastro duomenų ir informacijos netikslumų, apie juos privalo paštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis pranešti kadastro tvarkytojui ne vėliau kaip per mėnesį nuo duomenų gavimo.“

2.52. Išdėstyti 47 punktą taip:

47. Kadastro tvarkytojas, gavęs iš kadastro duomenų gavėjo informaciją apie nustatytus jam perduotų duomenų ir informacijos netikslumus ir aplinkybių paaiškinimus, privalo per 3 darbo dienas patikrinti pateiktą informaciją ir jai pasitvirtinus ištaisyti netikslumus. Jeigu dėl netikslumų ištaisymo kadastro tvarkytojas turi kreiptis į kadastro duomenų teikėjus arba kadastro tvarkytojo sprendimu kadastro objektas apžiūrimas vietoje, šis terminas pratęsiamas iki 30 darbo dienų. Ištaisęs kadastro duomenų netikslumus, kadastro tvarkytojas nedelsdamas neatlygintinai praneša apie tai kadastro duomenų gavėjams, kuriems perduoti netikslūs duomenys ir informacija.“

2.53. Išdėstyti 48 punktą taip:

48. Kadastro tvarkytojo interneto tinklalapyje pateikiama informacija apie kadastro objektą ir tikslus, kadastro tvarkytoją, kadastro tvarkymą, neteisingų, netikslių, neišsamių duomenų ir informacijos ištaisymo tvarką, kadastro duomenų teikėjus ir gavėjus, kadastrui teikiamų dokumentų, duomenų ir informacijos sąrašo teikimo tvarką ir rastrine forma skelbiamas kadastro žemėlapis.

2.54. Išdėstyti VII skyriaus pavadinimą taip:

VII. KADASTRO DUOMENŲ IR KADASTRO INFORMACIJOS TEIKIMAS Į KITAS VALSTYBES“.

2.55. Išdėstyti 49 punktą taip:

49. Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių juridiniams asmenims, jų filialams, atstovybėms ir fiziniams asmenims kadastro duomenys ir kadastro informacija, kadastrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos teikiami ta pačia tvarka kaip Lietuvos Respublikos juridiniams asmenims, jų filialams, atstovybėms ir fiziniams asmenims.“

2.56. Išdėstyti 50 punktą taip:

50. Trečiųjų valstybių fiziniams ir juridiniams asmenims, jų filialams, atstovybėms kadastro duomenys ir kadastro informacija, kadastrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos teikiami ta pačia tvarka kaip ir Lietuvos Respublikos fiziniams ir juridiniams asmenims, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, tarptautinėms sutartims ir kitiems teisės aktams.“

2.57. Išdėstyti VIII skyriaus pavadinimą taip:

VIII. KADASTRO DUOMENŲ IR KADASTRO INFORMACIJOS SAUGA“.

2.58. Įrašyti 51 punkte vietoj žodžių „vadovaujančioji kadastro tvarkymo įstaiga“ žodžius „kadastro valdytojas“, vietoj žodžių „kadastro tvarkymo įstaiga“ – žodžius „kadastro tvarkytojas“.

2.59. Įrašyti 52 punkte po žodžio „duomenų“ žodžius „ir informacijos“, vietoj žodžių „vadovaujančioji kadastro tvarkymo įstaigos“ – žodžius „kadastro valdytojo“.

2.60. Įrašyti 55 punkte po žodžio „duomenys“ žodžius „ir informacija“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                          GEDIMINAS KAZLAUSKAS