LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL PINIGINIŲ LĖŠŲ APRIBOJIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. balandžio 19 d. Nr. 1R-126

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 36-1340; 2011, Nr. 85-4126) 689 straipsniu, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo (Žin., 2011, Nr. 163-7739) 33 straipsniu, 27 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1089 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksą ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymą“ (Žin., 2011, Nr. 116-5464) 1.3 punktu ir Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 19 d. nutarimu Nr. 451 (Žin., 2004, Nr. 58-2061):

1. T v i r t i n u Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos nuostatus (pridedama).

2. S k i r i u valstybės įmonę Registrų centrą Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos tvarkytoju.

3. Į g a l i o j u valstybės įmonę Registrų centrą sudaryti duomenų teikimo sutartis su Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos duomenų gavėjais ir teikėjais.

4. N u s t a t a u, kad Piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema pradeda veikti nuo 2012 m. liepos 1 d.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                             Remigijus Šimašius


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2012 m. balandžio19 d. įsakymu Nr. 1R-126

 

PINIGINIŲ LĖŠŲ APRIBOJIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos nuostatai (toliau – nuostatai) nustato piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos (toliau – PLAI sistema) steigimo pagrindą, jos organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūrą, kaupiamų duomenų šaltinius, duomenų saugą, modernizavimą ir likvidavimą.

2. Šie nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu (Žin., 2011, Nr. 163-7739),Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 19 d. nutarimu Nr. 451 (Žin., 2004, Nr. 58-2061), Bendraisiais elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2007, Nr. 49-1891), ir kitais teisės aktais.

3. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos:

apribojimo nurodymas – paskirtų piniginių lėšų apribojimų duomenis teikiančių institucijų elektroninių ryšių priemonėmis pateikti nurodymai (duomenys) apriboti skolininkui disponavimą visomis piniginėmis lėšomis bankų (-o) sąskaitose (-oje);

apribojimo rinkmena – PLAI sistemoje sukurta duomenų rinkmena, kurioje kaupiami šių nuostatų 15 punkte nurodyti su skolininku susiję duomenys;

konkrečios sumos apribojimo nurodymas – paskirtus apribojimus teikiančių institucijų elektroninių ryšių priemonėmis pateikti nurodymai (duomenys) apriboti skolininkui disponavimą konkrečios sumos piniginėmis lėšomis bankų (-o) sąskaitose (-oje);

nurašymo nurodymas – paskirtų nurašymo nurodymų duomenų teikėjų elektroninių ryšių priemonėmis pateiktas arba PLAI sistemos suformuotas besąlygiškas nurodymas nurašyti konkrečią sumą nuo skolininko banko sąskaitos ir pervesti į nurašymo nurodymo teikėjo nurodytą banko sąskaitą;

paskirtų apribojimų nurodymų duomenis teikiančios institucijos – apribojimo nurodymų ir konkrečios sumos apribojimo nurodymų duomenis teikiančios institucijos ar asmenys: antstoliai (jų įgalioti asmenys), Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos muitinė, Centrinė hipotekos įstaiga;

paskirtų nurašymo nurodymų teikėjai – antstoliai (jų įgalioti asmenys), Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos muitinė;

piniginės lėšos – pinigai, esantys bankų klientų sąskaitose;

skolininkas – fizinis arba juridinis asmuo, kuriam paskirtas apribojimo nurodymas, konkrečios sumos apribojimo nurodymas ar nurašymo nurodymas.

4. Kitos šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (Žin., 2002, Nr. 36-1340), Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklėse, Bendruosiuose elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimuose vartojamas sąvokas.

5. PLAI sistemos steigimo pagrindas ir numatomą kompiuterizuoti veiklą reguliuojantys teisės aktai – Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 689 straipsnis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimas Nr. 1089 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksą ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymą“ (Žin., 2011, Nr. 116-5464).

6. Asmens duomenų tvarkymo PLAI sistemoje tikslas – tinkamai identifikuoti skolininkus.

7. PLAI sistemos tikslai:

7.1. centralizuotai tvarkyti duomenis apie skolininko piniginių lėšų apribojimo procesą, perduoti bankams apribojimo, konkrečios sumos apribojimo ir nurašymo nurodymus ir proporcingai paskirstyti skolininko pinigines lėšas nurašymo nurodymų teikėjams;

7.2. automatizuoti skolininko piniginių lėšų apribojimo ir (ar) nurašymo procesus ir jų kontrolę;

7.3. atlikti skolininko piniginių lėšų apribojimo ir (ar) nurašymo procesų apibendrinimą, analizę, statistiką.

8. Pagrindinės PLAI sistemos funkcijos:

8.1. informuoti bankus apie paskirtų apribojimų duomenis teikiančių institucijų PLAI sistemai pateiktus apribojimo ir konkrečios sumos apribojimo nurodymus;

8.2. apdoroti nurašymo nurodymų teikėjų pateiktų nurašymo nurodymų duomenis, sudaryti nurašymo eiliškumą;

8.3. paskirstyti pinigines lėšas, esančias skolininko bankų (-o) sąskaitose (-je), vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 689 straipsnyje nustatyta tvarka;

8.4. teikti nurašymo nurodymus bankams priverstinai nurašyti skolininko pinigines lėšas;

8.5. teikti bankams pranešimus apie apribojimų sumos pasikeitimą ir apribojimo nurodymo panaikinimą.

9. Laukiamas PLAI sistemos rezultatas:

9.1. efektyvus duomenų priėmimas, apdorojimas ir teikimas;

9.2. efektyvus, greitas ir proporcingas piniginių lėšų paskirstymas nurašymo nurodymų teikėjams;

9.3. paskirtų apribojimų nurodymų duomenis teikiančių institucijų ir bankų laiko ir lėšų taupymas.

10. Į PLAI sistemą pateiktų apribojimo, konkrečios sumos apribojimo ir nurašymo nurodymų tvarkymo principai:

10.1. Apribojimų nurodymai:

10.1.1. apribojimo nurodymus teikia paskirtų apribojimų nurodymų duomenis teikiančios institucijos. PLAI sistemoje šie nurodymai suprantami kaip disponavimo visomis skolininko turimomis piniginėmis lėšomis bankuose apribojimas, kuris stabdo vėliau pateiktų nurašymo nurodymų vykdymą;

10.1.2. konkrečios sumos apribojimo nurodymus teikia paskirtų apribojimų nurodymų duomenis teikiančios institucijos. Šie nurodymai nestabdo pateiktų nurašymo nurodymų tam pačiam skolininkui vykdymo pagal sudarytą eilę atsižvelgiant į proporcingumą;

10.2. nurašymo nurodymai:

10.2.1. nurašymo nurodymų patenkinimo eilė:

10.2.1.1. nurašymo nurodymai dėl nurašymo iš skolininko įkeistų piniginių lėšų vykdomi be eilės („0“ eilė), eilę nurodo antstolis;

10.2.1.2. pirmąja eile patenkinami nurašymo nurodymai dėl išlaikymo ir reikalavimų atlyginti žalą, padarytą suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu, taip pat atsiradusią dėl maitintojo netekimo, eilę nurodo antstolis;

10.2.1.3. antrąja eile patenkinami nurašymo nurodymai dėl darbuotojų reikalavimų, atsirandančių iš darbo teisinių santykių, eilę nurodo antstolis;

10.2.1.4. trečiąja eile patenkinami visi kiti į PLAI sistemą pateikti nurašymo nurodymai;

10.3. pagrindiniai proporcingumo taikymo principai PLAI sistemoje:

10.3.1. minimali vieno nurašymo nurodymo suma PLAI sistemai formuoti nurašymo nurodymą bankui – 10 litų. Ši nuostata netaikoma, jei mažesnė suma reikalinga nurašymo nurodymo teikėjo reikalavimo likučiui visiškai padengti;

10.3.2. proporcingumas skaičiuojamas vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 689 straipsnio nustatyta tvarka, vieną kartą per darbo dieną, atsižvelgiant į bankų pateiktus duomenis apie iki tos dienos buvusius piniginių lėšų likučius skolininko bankų sąskaitose.

 

II. ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

 

11. PLAI sistemos valdytoja yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, kuri:

11.1. koordinuoja PLAI sistemos tvarkytojo darbą;

11.2. tvirtina PLAI sistemos kūrimo ir plėtros planus, analizuoja pasiūlymus dėl PLAI sistemos veikimo, priima sprendimus dėl šios sistemos tobulinimo, modernizavimo, likvidavimo ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

11.3. užtikrina, kad PLAI sistema būtų tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais;

11.4. organizuoja duomenų saugos užtikrinimą;

11.5. organizuoja PLAI sistemos tobulinimą;

11.6. atlieka kitas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas.

12. PLAI sistemos tvarkytojas yra valstybės įmonė Registrų centras, kuris:

12.1. tvarko ir administruoja PLAI sistemos duomenų bazę;

12.2. užtikrina PLAI sistemos veikimą;

12.3. PLAI sistemos valdytojo pavedimu sudaro sutartis su PLAI sistemos duomenų teikėjais ir gavėjais;

12.4. užtikrina PLAI sistemos duomenų saugą;

12.5. vykdo kitas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme numatytas ir valdytojo nustatytas funkcijas.

13. PLAI sistemos duomenų teikėjai yra:

13.1. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, kuri teikia Mokesčių administravimo informacinės sistemos duomenis apie skolininkų turimų bankų sąskaitų numerius;

13.2. Centrinė hipotekos įstaiga, kuri teikia Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro duomenis apie skolininkų piniginių lėšų areštą;

13.3. valstybės įmonė Registrų centras, kuris teikia Juridinių asmenų registro duomenis.

14. PLAI sistemos duomenų gavėjai yra:

14.1. bankai, gaunantys duomenis, kurių reikia pateikto apribojimo, konkrečios sumos apribojimo ar nurašymo nurodymui įvykdyti;

14.2. paskirtų apribojimų nurodymų duomenis teikiančios institucijos ir nurašymo nurodymų teikėjai;

14.3. skolininkai, kuriems teikiami PLAI sistemoje tvarkomi duomenys apie juos pačius.

 

III. INFORMACINĖ STRUKTŪRA

 

15. PLAI sistemoje kaupiami tokie duomenys apie disponavimo piniginėmis lėšomis apribojimą bankuose ir nurašymą pagal nurašymo nurodymų teikėjų pateiktus duomenis:

15.1. unikalus apribojimo rinkmenos numeris;

15.2. apribojimo rinkmenos sukūrimo data, perkėlimo į archyvą pasibaigus apribojimui data ir pagrindas;

15.3. paskirtą apribojimą nurodančio dokumento pavadinimas, numeris, išdavimo data, šio dokumento duomenis pateikusi institucija;

15.4. nurašymo nurodymų teikėjo duomenys:

15.4.1. antstolio vardas, pavardė, asmens kodas, banko sąskaitos numeris IBAN (angl. International bank account number – tarptautinis banko sąskaitos numeris) formatu;

15.4.2. juridinio asmens kodas, pavadinimas, banko sąskaitos numeris IBAN formatu;

15.5. skolininko duomenys:

15.5.1. fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data ir šalies kodas (jei skolininkas yra ne Lietuvos Respublikos pilietis), banko sąskaitos (-ų) numeris (-iai) IBAN formatu;

15.5.2. juridinio asmens kodas, pavadinimas, teisinė forma, teisinis statusas, banko sąskaitos (-ų) numeris (-iai) IBAN formatu;

15.6. apribojimo nurodymo, konkrečios sumos apribojimo nurodymo data, numeris, apribojimo trukmė, apribojamų piniginių lėšų suma ir valiutos kodas;

15.7. piniginių lėšų nurašymo nurodymo įvykdymo banke duomenys:

15.7.1. mokėtojo (skolininko) duomenys:

15.7.1.1. banko kodas BIC (angl. Bank international code – banko tarptautinis kodas) formatu;

15.7.1.2. banko pavadinimas;

15.7.1.3. mokėtojo (skolininko) pavadinimas arba vardas, pavardė;

15.7.1.4. mokėtojo (skolininko) fizinio ar juridinio asmens kodas;

15.7.1.5. sąskaitos numeris IBAN formatu;

15.7.1.6. piniginės operacijos valiuta;

15.7.1.7. piniginės operacijos atlikimo data (metai, mėnuo, diena (YYYYMMDD));

15.7.1.8. originali / faktinė operacijos suma;

15.7.1.9. piniginės operacijos dokumento numeris;

15.7.1.10. įmokos kodas;

15.7.1.11. mokėjimo paskirtis;

15.7.2. gavėjo (nurašymo nurodymo teikėjo) duomenys:

15.7.2.1. banko kodas BIC formatu;

15.7.2.2. banko pavadinimas;

15.7.2.3. gavėjo (nurašymo nurodymo teikėjo) pavadinimas arba vardas, pavardė;

15.7.2.4. gavėjo (nurašymo nurodymo teikėjo) fizinio ar juridinio asmens kodas;

15.7.2.5. sąskaitos numeris IBAN formatu;

16. PLAI sistemoje tvarkomi duomenys gaunami iš:

16.1. Turto arešto aktų registro – duomenys apie skolininko piniginių lėšų areštą:

16.1.1. turto arešto akto unikalus numeris;

16.1.2. apribojimo nurodymą skyrusios institucijos pavadinimas, kodas, pagrindžiančio dokumento data ir numeris;

16.1.3. apribojimo nurodyme įrašyta suma ir galiojimo terminas;

16.1.4. skolininko duomenys (nurodyti šių nuostatų 15.5 punkte);

16.2. Mokesčių administravimo informacinės sistemos – skolininko turimos (-ų) banko (-ų) sąskaitos (-ų) numeris (-iai);

16.3. Juridinių asmenų registro – juridinio asmens teisinis statusas;

16.4. paskirtų apribojimų nurodymų duomenis teikiančių institucijų ir nurašymų nurodymų teikėjų – šių nuostatų 15.3–15.6 punktuose nurodyti duomenys

 

IV. FUNKCINĖ STRUKTŪRA

 

17. PLAI sistemos funkcinę struktūrą sudaro posistemiai ir moduliai, jų funkcijos, duomenų apdorojimo procesai ir duomenų integravimo sąsajos.

18. PLAI sistemą sudaro šie posistemiai:

18.1. Apribojimo rinkmenos valdymo posistemis, kurio paskirtis – centralizuotai tvarkyti su piniginių lėšų apribojimo procesu susijusius duomenis. Posistemį sudaro šie moduliai:

18.1.1. Apribojimo rinkmenų formavimo modulis. Jame sukuriama piniginių lėšų apribojimo rinkmena, pildomi ir atnaujinami iš apribojimo nurodymų duomenis teikiančių institucijų ir (ar) nurašymo nurodymų teikėjų gautų apribojimo nurodymų, konkrečios sumos apribojimo nurodymų ir (ar) nurašymo nurodymų duomenys. Procesas apima asmens (skolininko ir apribojimų nurodymų ir (ar) nurašymo nurodymų teikėjo duomenų gavimą iš Juridinių asmenų registro, apribojimo nurodymų, konkrečios sumos apribojimo ir (ar) nurašymo nurodymų duomenų, skolos dydžio, piniginių lėšų apribojimų proceso administravimo išlaidų, skolininko piniginių lėšų banko sąskaitoje) nurašymų apskaitą;

18.1.2. Apribojimo rinkmenų paieškos modulis. Modulyje atliekama paieška pagal apribojimų rinkmenos unikalų numerį, skolininko asmens kodą ir apribojimo, konkrečios sumos apribojimo nurodymų ir (ar) nurašymo nurodymų teikėjo juridinio asmens pavadinimą ir (ar) kodą ir fizinio asmens vardą, pavardę, taip pat paieškos, grupuojančios skolininkų bylas pagal tam tikrus kriterijus (pagal instituciją, teikiančią paskirtų apribojimų duomenis ir kt.);

18.1.3. Duomenų importo modulis. Modulyje galima pateikti duomenų užklausas registrams ir informacinėms sistemoms apie PLAI sistemai reikalingus duomenis;

18.1.4. Nurašymo nurodymų ir apribojimo nurodymų formavimo ir pateikimo bankams vykdyti modulis. Procesas apima nurašymo nurodymų ir apribojimo ar konkrečios sumos apribojimo nurodymų formavimą nustatytu formatu ir pateikimą vykdyti bankui;

18.1.5. Piniginių lėšų paskirstymo nurašymo nurodymų teikėjams modulis. Modulyje atliekamas piniginių lėšų paskirstymas nurašymo nurodymų teikėjams, atsižvelgiant į sudarytą eilę ir pateiktų nurašyti nurodymų teikėjų dalį. Piniginių lėšų paskirstymo nurašymo nurodymų teikėjams duomenys naudojami nurašymo nurodymams formuoti Nurašymo nurodymų ir apribojimo nurodymų formavimo ir pateikimo bankams vykdyti modulyje;

18.1.6. Piniginių lėšų apribojimo proceso užbaigimo modulis. Modulyje atliekama galutinė apribojimo proceso kontrolė: kontroliuojama, kad būtų panaikinti visi apribojimai, susiję su konkrečių piniginių lėšų apribojimo procesu, kad būtų proporcingai paskirstytos ir nurašytos piniginės lėšos nurašymo nurodymų teikėjams, parengti ir išsiųsti bankams visi duomenys, būtini konkrečiam apribojimo procesui sistemoje užbaigti;

18.1.7. PLAI sistemos administravimo išlaidų skaičiavimo modulis. Modulyje kaupiama informacija, kokie veiksmai buvo atlikti sistemoje dėl skolininko piniginių lėšų apribojimų ir nurašymų. Pagal atliktus veiksmus modulis turi suskaičiuoti sistemos administravimo išlaidas;

18.2. Duomenų teikimo posistemis, kurio paskirtis – teikti duomenis apie piniginių lėšų apribojimo procesą duomenų gavėjams;

18.3. Ataskaitų formavimo posistemis, kurio paskirtis – formuoti piniginių lėšų apribojimo sistemos procesų ataskaitas;

18.4. Administravimo posistemis, kurio paskirtis – registruoti PLAI sistemą tvarkančius PLAI sistemos tvarkytojo darbuotojus, valdyti jų teises ir rengti jų veiksmų ataskaitas, valdyti sistemos parametrus, užtikrinti duomenų saugą, archyvuoti ir naikinti duomenis, užtikrinti, kad duomenys bus teikiami ir gaunami iš kitų registrų ir informacinių sistemų.

19. PLAI sistemos duomenis gavėjams teikia PLAI sistemos tvarkytojas. Fizinio asmens duomenys teikiami ir naudojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804).

20. PLAI sistemos tvarkytojas šios sistemos duomenis gavėjams teikia pagal duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atveju), kuriose turi būti nurodyta prašomų pateikti asmens duomenų apimtis, duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, teikiamų duomenų formatas, teikimo terminai, informavimo apie klaidų ištaisymą tvarka ir terminai, sutarties keitimo tvarka, arba pagal prašymus (vienkartinio teikimo atveju), kuriuose turi būti nurodytas duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas ir būdas, naudojimo tikslas, teikiamų duomenų formatas, prašomų pateikti asmens duomenų apimtis.

21. Duomenų gavėjams PLAI sistemos duomenys teikiami šiais būdais:

21.1. duomenų peržiūrai suteikiama tiesioginė leidžiamoji prieiga prie PLAI sistemos internetu;

21.2. duomenys perduodami automatiniu būdu elektroninio ryšio priemonėmis.

22. Asmuo, kurio duomenys įrašyti PLAI sistemoje, elektroninių ryšių priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienus metus. Susipažinęs su tvarkomais savo duomenimis, asmuo turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisomi neteisingi, netikslūs, papildomi neišsamūs duomenys.

23. Duomenys, tvarkomi PLAI sistemoje, jos prašančioms institucijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, pagal teisės aktus turintiems teisę ją gauti, teikiama neatlygintinai, jeigu kiti Lietuvos Respublikos įstatymai ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip. Pagal gavėjų pateiktus prašymus specialiomis taikomosiomis programomis suformuoti duomenų išrašai, apibendrinimai, analizė, statistiniai skaičiavimai teikiami už atlyginimą, kurio dydį ir mokėjimo tvarką tvirtina PLAI sistemos valdytojas.

24. Už duomenų, perduotų į PLAI sistemą, teisingumą įstatymų nustatyta tvarka atsako šiuos duomenis perdavusios paskirtų apribojimų nurodymų duomenis teikiančios institucijos ir paskirtų nurašymo nurodymų teikėjai.

 

V. KAUPIAMŲ DUOMENŲ ŠALTINIAI

 

25. Pirminius duomenis PLAI sistemai teikia:

25.1. paskirtų apribojimų nurodymų duomenis teikiančios institucijos ir nurašymų nurodymų teikėjai – apribojimų nurodymų ir nurašymų nurodymų duomenis, nurodytus šių nuostatų 15.3–15.6 punktuose;

25.2. bankai:

25.2.1. piniginių lėšų likutį apribojimų ribose, apskaičiuotą nacionaline valiuta;

25.2.2. pranešimus apie PLAI sistemos pateiktų nurodymų vykdymą.

 

VI. DUOMENŲ SAUGA

 

26. PLAI sistemos duomenų saugą reglamentuoja valdytojo patvirtinti Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos politiką įgyvendinantys dokumentai, parengti vadovaujantis Bendraisiais elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais.

27. Už PLAI sistemos duomenų saugą atsako PLAI sistemos duomenų valdytojas ir tvarkytojas.

28. Duomenys PLAI sistemoje tvarkomi iki apribojimo nurodymo pasibaigimo ar nurašymo įvykdymo. Pasibaigus apribojimo nurodymui ar įvykdžius nurašymą duomenys perkeliami į archyvą ir saugomi jame 10 metų nuo perkėlimo į archyvą dienos. PLAI sistemos duomenys sunaikinami Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

29. Asmenys, tvarkantys asmens duomenis PLAI sistemoje, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja ir pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo santykiams.

30. PLAI sistemoje duomenų sauga užtikrinama vadovaujantis Lietuvos standartais LST ISO/IEC 27005:2008, ISO/IEC 27002:2009 ir kitais Lietuvos ir tarptautiniais „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ grupės standartais, apibūdinančiais saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą, ir Valstybės institucijų ir įstaigų informacinių sistemų elektroninės informacijos techniniais saugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1V-384 (Žin., 2008, Nr. 127-4866), Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (Žin., 2008, Nr. 135-5298).

 

VII. PINIGINIŲ LĖŠŲ APRIBOJIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS FINANSAVIMAS

 

31. PLAI sistemos administravimo ir vystymo išlaidos kompensuojamos iš lėšų, gautų už PLAI sistemos duomenų teikimą pagal šių nuostatų 24 punktą, ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gautų lėšų. Taip pat gali būti finansuojamos iš valstybės biudžeto.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32. PLAI sistema modernizuojama ir likviduojama valdytojo sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka.

33. Jei PLAI sistema likviduojama, joje tvarkomi duomenys perduodami kitai valstybės informacinei sistemai ar valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka arba sunaikinami Lietuvos Respublikos įstatymuose ar Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytais atvejais.

_________________