LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖl LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2009 M. GEGUŽĖS 4 D. ĮSAKYMO Nr. 3-193 „DĖL NACIONALINĖS CIVILINĖS AVIACIJOS SAUGUMO MOKYMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. balandžio 18 d. Nr. 3-261

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymą Nr. 3-193 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 56-2218; 2010, Nr. 53-2620, Nr. 101-5215):

1.1. Išdėstau preambulę taip:

„Atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (OL 2008 L 97, p. 72), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. sausio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 18/2010 (OL 2010 L 7, p. 3), 2009 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 Europos Parlamento ir Tarybos priede nustatyti bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai (OL 2009 L 91, p. 7), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. sausio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1141/2011 (OL 2011 L 293, p. 22), 2010 m. kovo 4 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 185/2010, kuriuo nustatomos išsamios priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti (OL 2010 L 55, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1147/2011 (OL 2011 L 294, p. 7) ir 2012 m. vasario 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 173/2012 (OL 2012 L 59, p. 1), nuostatas:“.

1.2. Išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtintą Nacionalinę civilinės aviacijos saugumo mokymo programą nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. aviacijos saugumo darbuotojų kvalifikacijos pažymėjimai, išduoti Civilinės aviacijos administracijos iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos, galioja iki juose nurodytos datos;

2.2. iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos Civilinės aviacijos administracijos suteikta teisė aviacijos saugumo instruktoriams vykdyti mokymus tam tikros kategorijos asmenims galioja 3 mėnesius nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos.

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                Eligijus Masiulis


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3-193

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2012 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3-261

redakcija)

 

NACIONALINĖ CIVILINĖS AVIACIJOS SAUGUMO MOKYMO PROGRAMA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nacionalinė civilinės aviacijos saugumo mokymo programa (toliau – programa) nustato Lietuvos Respublikos oro uostų valdytojų, oro vežėjų ir subjektų (toliau – įmonės) aviacijos saugumo mokymo programų struktūrą, įmonių darbuotojų, atsakingų už aviacijos saugumo priemonių taikymą ir (arba) atliekančių aviacijos saugumo patikrą, patekimo kontrolę ar kitokią saugumo kontrolę, įdarbinimo, šių darbuotojų ir asmenų, kuriems nelydimiems reikia patekti į riboto patekimo zonas, mokymo organizavimo reikalavimus, taip pat šių darbuotojų ir aviacijos saugumo mokymą vykdančių instruktorių atestavimo tvarką.

2. Ši programa parengta vadovaujantis Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 17 priedu, Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos 8973 dokumentu, Europos civilinės aviacijos konferencijos 30 dokumentu, 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (OL 2008 L 97, p. 72), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. sausio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 18/2010 (OL 2010 L 7, p. 3) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 300/2008), 2009 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 Europos Parlamento ir Tarybos priede nustatyti bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai (OL 2009 L 91, p. 7), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. sausio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1141/2011 (OL 2011 L 293, p. 22), 2010 m. kovo 4 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 185/2010, kuriuo nustatomos išsamios priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti (OL 2010 L 55, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1147/2011 (OL 2011 L 294, p. 7) ir 2012 m. vasario 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 173/2012 (OL 2012 L 59, p. 1) (toliau – Komisijos reglamentas (ES) Nr. 185/2010), nuostatomis.

3. Šioje programoje vartojamos sąvokos atitinka Reglamente (EB) Nr. 300/2008 vartojamas sąvokas.

4. Ši programa taikoma:

4.1. įmonėms ir jų darbuotojams, atsakingiems už aviacijos saugumo priemonių taikymą ir (arba) atliekantiems aviacijos saugumo patikrą, patekimo kontrolę ar kitokią saugumo kontrolę;

4.2. asmenims, išskyrus keleivius, kuriems nelydimiems reikia patekti į oro uosto riboto patekimo zonas, arba asmenims, kuriems nelydimiems reikia patekti į oro eismo paslaugas teikiančios įmonės kontroliuojamąją zoną;

4.3. aviacijos saugumo mokymus vykdantiems instruktoriams ir nuotolinius aviacijos saugumo mokymus vykdantiems ūkio subjektams;

4.4. nacionalinę civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolę vykdantiems auditoriams.

5. Aviacijos saugumo mokymo tikslas yra tinkamai parengti įmonių darbuotojus, atsakingus už aviacijos saugumo priemonių taikymą ir (arba) atliekančius aviacijos saugumo patikrą, patekimo kontrolę ar kitokią saugumo kontrolę, kad jie mokėtų taikyti standartines prevencines aviacijos saugumo priemones įprastomis darbo sąlygomis ir operatyviai gebėtų taikyti griežtesnes priemones padidėjus grėsmei, taip pat supažindinti asmenis, kuriems nelydimiems reikia patekti į riboto patekimo zonas, su aviacijos saugumo uždaviniais ir reikalavimais bei užtikrinti, kad nacionalinę civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolę vykdantys auditoriai suprastų ir gebėtų vertinti Nacionalinę civilinės aviacijos saugumo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1613-7 (Žin., 2010, Nr. 136-6935), išmanytų standartines Nacionalinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programos įgyvendinimo priemones, įgytų žinių apie informacijos rinkimo procedūras ir technologiją, saugumo priemonių ir procesų įgyvendinimo stebėjimą, dokumentų tikrinimą ir ataskaitų rengimą.

6. Programos įgyvendinimo priežiūrą ir jos nuostatų laikymosi kontrolę vykdo Civilinės aviacijos administracija (toliau – CAA).

 

II. Asmenų įdarbinimas

 

7. Prieš įdarbindamas šios programos 4.1 punkte išvardytus fizinius asmenis arba prieš pavesdamas vykdyti atitinkamas aviacijos saugumo funkcijas anksčiau įdarbintiems asmenims, kuriems nebuvo taikyti šioje programoje nustatyti įdarbinimo reikalavimai, darbdavys turi užtikrinti, kad būtų laikomasi šių procedūrų:

7.1. Asmuo turi užpildyti atitinkamos formos darbdavio patvirtintą anketą, kurioje nurodoma ši su asmeniu susijusi informacija:

7.1.1. asmens duomenys ir nuotrauka;

7.1.2. išsilavinimas;

7.1.3. asmens baigti mokymai, susiję su aviacijos saugumu;

7.1.4. gyvenimo aprašymas, kuriame būtų paminėtos visos ankstesnės darbovietės ir ilgesni nei 6 mėnesių laikotarpiai, kai asmuo buvo užsienyje;

7.1.5. asmens nepriekaištingą reputaciją patvirtinantys faktai ir duomenys.

7.2. Asmuo parašu turi patvirtinti, kad anketoje pateikiama informacija yra išsami ir tiksli, sutinka, kad duomenims patikrinti asmeninė ir profesinė informacija apie asmenį gali būti renkama iš ankstesnių darbdavių, švietimo įstaigų, valstybės institucijų ir kitų asmens nurodytų asmenų, ir turi patvirtinti, kad yra informuotas apie atsakomybę, kuri jam kiltų, jeigu paaiškėtų, kad jo pateikta informacija buvo klaidinga ar ne visa.

7.3. Pokalbio su asmeniu metu turi būti įvertinti asmens pirminiai gebėjimai ir gabumai vykdyti būsimas pareigas. Pokalbį, skirtą pirminiam gebėjimų ir gabumų įvertinimui, turi vesti asmuo, turintis patirties personalo atrankos srityje. Pokalbio metu, be kitų svarbių dalykų, būtina išsiaiškinti priežastis, dėl kurių buvo nutraukti darbo santykiai su ankstesniais darbdaviais.

7.4. Darbdavys turi atlikti asmens reputacijos patikrinimą, kurio metu privaloma:

7.4.1. nustatyti asmens tapatybę remiantis pateiktais dokumentais;

7.4.2. atlikti asmens pastarųjų penkerių metų nepriekaištingos reputacijos patikrinimą pagal Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme nustatytus kriterijus visose valstybėse, kuriose asmuo gyveno ilgiau nei 6 mėnesius;

7.4.3. patikrinti bent pastarųjų penkerių metų duomenis apie asmens darbo santykius, išsilavinimą, baigtus mokymus.

7.5. Darbdavys turi įvertinti asmens fizinę ir sveikatos būklę. Įvertinimo metu būtina įsitikinti, kad asmuo:

7.5.1. gerai girdėtų ir matytų nepriklausomai nuo to, ar tam reikalingi kontaktiniai lęšiai, akiniai, klausos aparatai ar kitos priemonės;

7.5.2. gebėtų skirti spalvas;

7.5.3. užuostų kvapus;

7.5.4. gebėtų atpažinti objektus, išryškintus rentgeno spindulių įrenginiuose, sprogmenų aptikimo sistemose arba kūno skeneriuose (jei dirbant naudosis tokia įranga);

7.5.5. turėtų gerus rašymo ir kalbinius įgūdžius be kalbos sutrikimų;

7.5.6. būtų pakankamai stiprus fiziškai, kad prireikus galėtų visada kelti ir nešti bagažą, taip pat susilenkti, pritūpti ar be pertraukos stovėti ilgą laiką (reikalavimas taikomas, jei to reikia funkcijoms tinkamai atlikti).

8. Pagal šios programos 7.4 punktą vykdomas asmens patikrinimas turi būti atliktas prieš asmeniui pradedant dalyvauti aviacijos saugumo mokymo kursuose, kuriuose pateikiama viešai neprieinama informacija. Aviacijos saugumo mokymuose gali dalyvauti tik tie asmenys, kurių nepriekaištinga reputacija yra patvirtinta šios programos 7.4.2 punkte nustatyta tvarka.

9. Įmonės skiria asmenį, atsakingą už įmonės aviacijos saugumo programos įgyvendinimą (toliau – aviacijos saugumo vadovas). Kol įmonėje nustatyta tvarka nepaskirtas aviacijos saugumo vadovas, už aviacijos saugumo programos įgyvendinimą atsako įmonės vadovas.

10. Įmonė, skirdama aviacijos saugumo vadovą, privalo vadovautis CAA nustatyta įmonių aviacijos saugumo vadovų skyrimo tvarka ir sąlygomis.

11. Aviacijos saugumo vadovai privalo atitikti šiuos reikalavimus:

11.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

11.2. mokėti anglų kalbą ne mažesniu nei B1 lygiu;

11.3. turėti ne mažesnę nei vienerių metų darbo aviacijos saugumo srityje patirtį ar ne mažesnę nei dvejų metų vadovaujamo darbo patirtį tiesiogiai teisėsaugos funkcijas vykdančiose valstybės institucijose;

11.4. būti sėkmingai baigę aviacijos saugumo mokymus pagal šios programos 1 priede šiems asmenims skirtas temas.

12. asmenys, minimi programos 11 punkte, gali pradėti eiti aviacijos saugumo vadovo pareigas tik atitinkamoms įmonėms informavus apie tai CAA ir gavus jos rašytinį patvirtinimą, kad jų paskyrimas atitinka šios programos reikalavimus.

13. Visų šios programos 14.1 punkte minimų asmenų įdarbinimo dokumentai, įskaitant visus vertinimo rezultatus, saugomi bent visą jų darbo sutarties laikotarpį.

 

IIi. AVIACIJOS SAUGUMO MoKYMai IR JŲ ORGANIZAVIMAS

 

14. Aviacijos saugumo mokymo kursai organizuojami šiems asmenims:

14.1. šios programos 4.1 punkte išvardytiems darbuotojams:

14.1.1. asmenis, rankinį bagažą, nešamus daiktus ir bagažo skyriuje vežamą bagažą tikrinantiems asmenims;

14.1.2. krovinius ir paštą tikrinantiems asmenims;

14.1.3. oro vežėjo paštą ir medžiagas, orlaivio atsargas ir oro uosto atsargas tikrinantiems asmenims;

14.1.4. transporto priemones tikrinantiems asmenims;

14.1.5. patekimo kontrolę oro uoste vykdantiems, taip pat priežiūros ir patruliavimo funkcijas atliekantiems asmenims;

14.1.6. orlaivio saugumo nuodugnų patikrinimą atliekantiems asmenims;

14.1.7. orlaivio apsaugą užtikrinantiems asmenims;

14.1.8. už bagažo priklausomybės nustatymą atsakingiems asmenims;

14.1.9. asmenims, vykdantiems krovinių ir pašto saugumo kontrolę, išskyrus patikrinimą, arba kurie gali patekti prie identifikuojamų oro transportu vežamų krovinių arba identifikuojamo oro pašto;

14.1.10. asmenims, vykdantiems oro vežėjo pašto ir medžiagų, orlaivio atsargų ir oro uosto atsargų saugumo kontrolę, išskyrus patikrinimą;

14.1.11. asmenims, kurie tiesiogiai vadovauja saugumo kontrolę vykdantiems asmenims (viduriniosios grandies vadovams);

14.1.12. aviacijos saugumo vadovams;

14.1.13. oro eismo paslaugas teikiančios įmonės skrydžių vadovams ir asmenims, kuriems reikia nelydimiems patekti į oro eismo paslaugų įmonės kontroliuojamą teritoriją;

14.1.14. oro vežėjo orlaivio įgulos nariams;

14.1.15. asmenims, kurie gabena patikrintą paštą arba krovinius ar gali patekti prie orlaivio atsargų arba oro uosto atsargų;

14.2. asmenims, išskyrus keleivius, kuriems reikia nelydimiems patekti į riboto patekimo zonas;

14.3. aviacijos saugumo mokymus vykdantiems instruktoriams ir nuotolinius aviacijos saugumo mokymus vykdančių ūkio subjektų už nuotolinius aviacijos saugumo mokymus atsakingiems asmenims;

14.4. nacionalinę civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolę vykdantiems auditoriams.

15. Įmonės, atsižvelgdamos į CAA patvirtintus aviacijos saugumo mokymo programų rengimo metodinius nurodymus, rengia įmonės aviacijos saugumo mokymo programą.

16. Visi šios programos 14 punkte nurodyti asmenys, atsižvelgiant į jų vykdomas funkcijas, mokomi pagal šios programos 1 priede pateiktus modulius ir laikantis šios programos 2 priede nustatytų reikalavimų atitinkamų kategorijų darbuotojams.

17. Šios programos 14.4 punkte nurodyti asmenys mokomi Europos Komisijos, Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (toliau – ICAO) ar Tarptautinės oro transporto asociacijos (toliau – IATA) pripažintose mokymo įstaigose arba Europos civilinės aviacijos konferencijos (toliau – ECAC) rengiamuose mokymuose.

18. Oro uosto ir oro eismo paslaugas teikiančios įmonės leidimai, suteikiantys teisę nelydimiems patekti į oro uosto riboto patekimo zoną arba oro eismo paslaugas teikiančios įmonės kontroliuojamąją zoną, išduodami tik tiems asmenims, kurie ne anksčiau nei prieš 3 metus iki leidimo išdavimo yra sėkmingai baigę mokymus pagal šios programos 1 priede pateiktus modulius, laikantis šios programos 2 priede tokiems asmenims nustatytų reikalavimų. Išduodamas leidimas galioja ne ilgiau kaip iki tos datos, kada pagal atitinkamus modulius turi būti pakartotinai mokomi šie asmenys.

19. Darbuotojai, išvardyti šios programos 14.1 punkte, turi būti mokomi ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo jų priėmimo ar paskyrimo į atitinkamas pareigas dienos. Jeigu šie darbuotojai mokomi jau juos priėmus ar paskyrus į atitinkamas pareigas, šie asmenys negali savarankiškai vykdyti su aviacijos saugumo užtikrinimu susijusių funkcijų tol, kol mokymai nebus sėkmingai užbaigti, o asmenys, nurodyti šios programos 14.1.1–14.1.5 punktuose, gali savarankiškai vykdyti su aviacijos saugumo užtikrinimu susijusias funkcijas tik tuo atveju, jei yra atestuoti CAA.

20. Šios programos 14.1 ir 14.2 punktuose nurodyti asmenys, baigę aviacijos saugumo mokymą, laiko aviacijos saugumo instruktoriaus, vykdžiusio mokymus, parengtą egzaminą, o po nuotolinių aviacijos saugumo mokymų – nuotolinius aviacijos saugumo mokymus vykdžiusio ūkio subjekto paskirto atsakingo už mokymą asmens parengtą egzaminą.

21. Mokymai laikomi sėkmingai užbaigtais, jei asmuo po mokymų vykdomo egzamino metu surenka bent 80 proc. visų galimų surinkti balų sumos.

22. Jeigu asmeniui egzamino metu nepavyksta surinkti reikiamos balų sumos, perlaikyti egzaminą jis gali ne vėliau kaip po dviejų mėnesių. Per nurodytą terminą neišlaikęs po mokymų rengiamo egzamino, asmuo atitinkamus mokymus turi išklausyti iš naujo.

23. Po mokymų vykdomų egzaminų ir CAA vykdomos šios programos 14.1.1–14.1.5 punktuose nurodytų asmenų atestacijos tvarką nustato CAA.

24. Įmonės, prieš organizuodamos aviacijos saugumo mokymus, turi įsitikinti, kad jų samdomi šios programos 14.1 ir 14.2 punktuose nurodytų asmenų mokymą vykdantys aviacijos saugumo instruktoriai yra įtraukti į CAA interneto svetainėje skelbiamą aviacijos saugumo instruktorių sąrašą ir jiems yra suteikta teisė mokyti pagal atitinkamus mokymo modulius. Jei įmonė, organizuojanti mokymus, naudojasi nuotolinio mokymo priemonėmis, ji turi įsitikinti, kad priemonės yra patvirtintos CAA ir skelbiamos šios institucijos interneto svetainėje.

25. Jei aviacijos saugumo instruktorius mokė asmenis, neturėdamas teisės jų mokyti pagal atitinkamus mokymo modulius, arba buvo naudojamos pagal šios programos reikalavimus nepatvirtintos nuotolinio mokymo priemonės, šie asmenys turi būti mokomi iš naujo pagal šioje programoje nustatytą tvarką ir sąlygas.

26. Įmonės, kurių darbuotojams vykdomi aviacijos saugumo mokymai, turi užtikrinti, kad mokymus vykdantys instruktoriai tinkamai pildytų įmonės kursų klausytojų lankomumo ir egzaminų laikymo apskaitos žurnalą. Tais atvejais, kai mokymai vykdomi nuotoliniu būdu, duomenis, nurodytus šios programos 27 punkte, turi saugoti įmonė ir nuotolinį mokymą vykdantis ūkio subjektas.

27. Kursų klausytojų lankomumo ir egzaminų laikymo apskaitos žurnaluose nurodoma ši informacija:

27.1. mokymo modulių, pagal kuriuos mokoma, pavadinimai ir kiekvieno modulio mokymo trukmė;

27.2. asmenų, kurie išklausė kursus, duomenys (mokymų data, asmenų vardai ir pavardės);

27.3. egzamino, parengto pagal atitinkamus mokymo modulius, laikymo data;

27.4. egzamino įvertinimas procentais;

27.5. aviacijos saugumo instruktoriaus vardas, pavardė ir parašas (gali būti netaikoma mokymus vykdant nuotoliniu būdu).

28. Kursų klausytojų lankomumo ir egzaminų laikymo apskaitos žurnalai, duomenys apie nuotolinį mokymą ir duomenys apie darbuotojo praktiką darbo vietoje pagal visas jam pavestas aviacijos saugumo funkcijas saugomi visą asmens darbo įmonėje laikotarpį. Duomenys apie praktiką darbo vietoje apima darbuotojo vardą ir pavardę, asmens, kuris buvo paskirtas prižiūrėti darbuotoją praktikos metu, vardą ir pavardę bei parašą, praktinės veiklos datas, trukmę valandomis ir aviacijos saugumo funkcijas, pagal kurias buvo vykdoma praktika.

29. Įmonės turi užtikrinti, kad jų darbuotojų mokymai būtų pakartotinai vykdomi ne rečiau kaip kas 3 metus ir jų darbuotojai nuolat domėtųsi tų aviacijos saugumo sričių, kurių jie buvo mokyti, naujovėmis. Pasikeitus atitinkamų teisės aktų reikalavimams įmonės turi užtikrinti, kad jų darbuotojų žinios būtų nedelsiant atnaujintos papildomuose aviacijos saugumo mokymuose, o darbuotojai, prieš pradėdami vykdyti atitinkamas aviacijos saugumo funkcijas, išklausytų pakartotinius mokymus, jei pagal ankstesniuose mokymuose įgytą kompetenciją nedirbo ilgiau nei 6 mėnesius.

30. Asmenys, dirbantys su rentgeno spindulių įrenginiais arba sprogmenų aptikimo sistemomis, pasirinktinai periodiškai mokomi vaizdų atpažinimo ir testuojami: darbo vietoje su rentgeno spindulių įrenginiais ar sprogmenų aptikimo sistemomis – ne mažiau kaip 1/3 darbuotojo darbo laiko dirbant su tokia įranga ar vykdant mokymą klasėje ir (arba) kompiuterinį mokymą, naudojant pavojingų daiktų vaizdų projektavimo programą – 6 valandas kas 6 mėnesius.

31. Asmenys, dirbantys su kūno skeneriais, periodiškai klasėje ir (arba) kompiuterinio mokymo metu mokomi vaizdų atpažinimo ir testuojami 6 valandas kas 6 mėnesius.

32. Šios programos 30 ir 31 punktuose minimi mokymai gali būti vykdomi nedalyvaujant aviacijos saugumo instruktoriui, jeigu įmonės aviacijos saugumo mokymo programoje numatyta ir aprašyta tokių mokymų vykdymo ir stebėjimo tvarka.

 

iv. REIKALAVIMAI Instruktoriams, vykdantiems AVIACIJOS saugumo mokymus, IR JŲ TVIRTINIMAS; nuotolinis mokymas

 

33. Teisę vykdyti aviacijos saugumo mokymus turi CAA patvirtinti aviacijos saugumo instruktoriai, kurių sąrašas skelbiamas CAA interneto svetainėje. Mokymai taip pat gali būti vykdomi naudojant ūkio subjektų, kuriems CAA yra suteikusi teisę vykdyti nuotolinius aviacijos saugumo mokymus, nuotolines mokymo priemones.

34. Aviacijos saugumo instruktorius dėstyti tam tikras temas gali pasitelkti atitinkamos srities kvalifikuotus specialistus, tačiau tokiais atvejais instruktorius privalo užtikrinti, kad mokymų metu būtų perteiktas instruktoriaus mokymo medžiagos turinys.

35. Aviacijos saugumo mokymo medžiagos reikalavimus nustato CAA.

36. Asmuo, kuris nori būti patvirtintas kaip aviacijos saugumo instruktorius arba ūkio subjektas, siekiantis, kad jam būtų suteikta teisė vykdyti aviacijos saugumo mokymus nuotoliniu būdu, CAA turi pateikti:

36.1. prašymą, kuriame nurodo savo vardą ir pavardę (nuotolinių mokymų atveju – ūkio subjekto pavadinimą ir kodą, ūkio subjekto paskirto atsakingo už mokymą asmens vardą ir pavardę), adresą, telefono numerį, mokymo modulius, pagal kuriuos ketina vykdyti aviacijos saugumo mokymus, ir šių mokymų trukmę;

36.2. asmens (nuotolinio mokymo atveju – ūkio subjekto paskirto atsakingo už mokymą asmens) užpildytą anketą, kurioje būtų šios programos 7.1 punkte nurodyta informacija;

36.3. galiojantį ICAO, IATA ar ECAC pripažinto mokymo centro išduotą aviacijos saugumo instruktoriaus pažymėjimą, patvirtinantį, kad asmuo (nuotolinio mokymo atveju – ūkio subjekto paskirtas atsakingas už mokymą asmuo) sėkmingai baigė aviacijos saugumo instruktorių kursus;

36.4. asmens (nuotolinio mokymo atveju – ūkio subjekto paskirto atsakingo už mokymą asmens) nepriekaištingą reputaciją patvirtinančius dokumentus;

36.5. mokymo medžiagą, kurios pagrindu bus vykdomi mokymai.

37. CAA, gavusi programos 36 punkte nurodytus dokumentus:

37.1. patikrina, ar pateiktuose dokumentuose yra visa būtina informacija;

37.2. patikrina šios programos 7.4.1, 7.4.3 punktuose nurodytą informaciją ir pateiktus nepriekaištingą asmens reputaciją patvirtinančius dokumentus (nuotolinio mokymo atveju – ūkio subjekto paskirto atsakingo už mokymą asmens);

37.3. įvertina asmens (nuotolinio mokymo atveju – ūkio subjekto paskirto atsakingo už mokymą asmens) kvalifikaciją, kompetenciją ir žinias, susijusias su darbo aplinka aviacijos saugumo srityje.

37.4. įvertina pateiktos mokymų medžiagos atitiktį galiojančių teisės aktų reikalavimams.

38. Jeigu CAA nusprendžia, kad dokumentai ir duomenys pateikti netinkamai arba ne visi, CAA raštu ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos informuoja asmenį arba ūkio subjektą apie nustatytus trūkumus ir nurodo terminą nustatytiems trūkumams ištaisyti. Jei per nustatytą terminą trūkumai neištaisomi, prašymas toliau nenagrinėjamas.

39. Jeigu CAA nusprendžia, kad visi pateikti dokumentai ir duomenys atitinka reikalavimus ir yra visos apimties, per 30 kalendorinių dienų nuo visų reikalaujamų dokumentų pateikimo datos priima sprendimą dėl asmens tvirtinimo aviacijos saugumo instruktoriumi arba suteikia teisę ūkio subjektui vykdyti nuotolinius aviacijos saugumo mokymus.

40. Jei priimtas teigiamas sprendimas asmenį patvirtinti aviacijos saugumo instruktoriumi, jis sumoka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą rinkliavą ir gauna Lietuvos Respublikos aviacijos saugumo instruktoriaus pažymėjimą (4 priedas). Minėtas asmuo nedelsiant įtraukiamas į aviacijos saugumo instruktorių sąrašą, kuris viešai publikuojamas CAA interneto svetainėje.

41. Jei priimtas teigiamas sprendimas ūkio subjektui suteikti teisę vykdyti nuotolinius aviacijos saugumo mokymus, ūkio subjektas sumoka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą rinkliavą. Ūkio subjektui išduodamas patvirtinimas, kad jis turi teisę vykdyti nuotolinius aviacijos saugumo mokymus, ir duomenys apie jį skelbiami CAA interneto svetainėje.

42. Lietuvos Respublikos aviacijos saugumo instruktoriaus pažymėjime nurodomas instruktoriaus vardas ir pavardė, išdavimo data. Mokymo moduliai, pagal kuriuos jis gali dėstyti, nurodomi CAA interneto svetainėje.

43. Patvirtinime, kad ūkio subjektui suteikta teisė vykdyti nuotolinius aviacijos saugumo mokymus, nurodomas ūkio subjekto pavadinimas, kodas, už nuotolinių mokymų vykdymą atsakingo asmens vardas ir pavardė. Mokymo moduliai, pagal kuriuos ūkio subjektas gali vykdyti nuotolinius aviacijos saugumo mokymus, skelbiami CAA interneto svetainėje.

44. Aviacijos saugumo instruktorius ir ūkio subjektas gali vykdyti tik patvirtintų modulių mokymus.

45. Aviacijos saugumo instruktorius ar ūkio subjektas, kurio teisė vykdyti aviacijos saugumo mokymus nėra apribota arba panaikinta ir kuris siekia vykdyti mokymus pagal papildomus šios programos 1 priede nurodytus mokymo modulius, kurių mokyti jis neturi teisės, pateikia šios programos 36.1 punkte nurodytą prašymą, suteikti teisę mokyti pagal papildomus mokymo modulius ir šios programos 7.1 punkte nurodytą anketą, jei yra pasikeitusi tam tikra informacija. Kartu su prašymu reikia pateikti parengtą naujų mokymo modulių medžiagą.

46. CAA, gavusi visus šios programos 45 punkte nurodytus dokumentus, juos įvertina pagal šios programos 37–39 punktuose nustatytą tvarką ir sąlygas.

47. Suteikus teisę aviacijos saugumo instruktoriui ar ūkio subjektui mokyti pagal papildomus mokymo modulius, naujais mokymo moduliais atitinkamai papildoma informacija CAA interneto svetainėje.

48. Aviacijos saugumo instruktorius (nuotolinio mokymo atveju – ūkio subjekto paskirtas už mokymą atsakingas asmuo) privalo nuolat domėtis tų aviacijos saugumo sričių, kurių mokymo paslaugas buvo patvirtintas teikti, naujovėmis ir, esant tos srities aviacijos saugumo teisės aktų pakeitimų, atnaujinti žinias CAA organizuojamuose arba su šia institucija suderintuose mokymuose.

49. Aviacijos saugumo instruktorius arba ūkio subjektas per 30 kalendorinių dienų po CAA organizuotų mokymų arba išklausęs su šia institucija prieš tai suderintus mokymus, pateikia CAA atnaujintą mokymų medžiagą.

50. Aviacijos saugumo instruktoriui ar ūkio subjektui, pažeidusiam šios programos 49 punkto reikalavimus, CAA sustabdo teisę mokyti pagal tuos mokymo modulius, kurių atnaujinimas nebuvo padarytas, ir apie tai skelbia CAA interneto svetainėje.

51. Jei praėjus 30 kalendorinių dienų po teisės mokyti pagal tam tikrus mokymo modulius sustabdymo aviacijos saugumo instruktorius arba ūkio subjektas, kuriam suteikta teisė vykdyti aviacijos saugumo mokymus nuotoliniu būdu, nepateikia CAA atnaujintos mokymų medžiagos, CAA panaikina aviacijos saugumo instruktoriaus arba ūkio subjekto teisę mokyti pagal atitinkamus mokymo modulius ir apie tai skelbia CAA interneto svetainėje.

52. Jei panaikinama aviacijos saugumo instruktoriaus ar ūkio subjekto teisė mokyti pagal visus mokymo modulius, Lietuvos Respublikos aviacijos saugumo instruktoriaus pažymėjimo arba patvirtinimo, kad ūkio subjektas turi teisę vykdyti nuotolinius aviacijos saugumo mokymus, galiojimas panaikinamas ir apie tai skelbiama CAA interneto svetainėje.

53. Apie bet kokį teisių vykdyti aviacijos saugumo mokymus apribojimą CAA per 5 darbo dienas informuoja atitinkamą aviacijos saugumo instruktorių arba ūkio subjektą.

54. Aviacijos saugumo instruktorius ir ūkio subjektas, kuriems suteikta teisė vykdyti nuotolinius aviacijos saugumo mokymus, pasikeitus jų duomenims, kurie buvo vertinami suteikiant teisę vykdyti mokymus, nedelsiant apie tai informuoja CAA. Gavusi šiuos duomenis, CAA pagal šios programos 37–39 punktuose nustatytą tvarką ir sąlygas vertina, ar pasikeitimai nėra esminiai ir ar instruktorius arba ūkio subjektas gali toliau vykdyti aviacijos saugumo mokymus.

 

V. DARBUOTOJŲ ATESTAVIMAS

 

55. Šios programos 14.1.1–14.1.5 punktuose nurodytų darbuotojų atestavimo tvarką nustato ir jų atestavimą vykdo CAA.

56. Šios programos 14.1.1–14.1.5 punktuose nurodytų darbuotojų atestavimo tikslas – įvertinti jų teorines žinias ir praktinį gebėjimą atlikti pavestas pareigas. Šie darbuotojai, savarankiškai vykdydami savo pareigas, privalo turėti CAA išduotą galiojantį aviacijos saugumo darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimą (3 priedas), kuriame nurodoma: įstaiga, išdavusi pažymėjimą, pažymėjimo numeris, darbuotojo, kuriam išduotas pažymėjimas, vardas ir pavardė, išdavimo data, asmens, išdavusio pažymėjimą, pareigos, vardas, pavardė, parašas ir įstaigos spaudas; kitoje pažymėjimo pusėje nurodomos funkcijos, kurias gali vykdyti pažymėjimo turėtojas, ir terminas, iki kada darbuotojas gali vykdyti pažymėjime nurodytas funkcijas.

57. Įmonė, siunčianti atestuoti darbuotojus, turi pateikti CAA prašymą, atestuojamų darbuotojų sąrašą ir dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo sėkmingai baigė aviacijos saugumo mokymus, kopijas.

58. Atestuojamų darbuotojų sąraše turi būti pateikta: darbuotojo vardas ir pavardė, pareigos įmonėje, šios programos 14.1.1–14.1.5 punktuose nurodytos darbuotojų kategorijos, pagal kurias darbuotojas bus atestuojamas, ir informacija, ar darbuotojas dirbdamas naudojasi tam tikromis specialiomis jo darbui reikalingomis priemonėmis (pvz., rentgeno spindulių įrenginiais, metalo ieškikliais ir kt.).

59. Šios programos 14.1.1–14.1.5 punktuose nurodytų darbuotojų atestavimas susideda iš šių dalių:

59.1. teorijos egzamino;

59.2. praktikos egzamino (netaikoma šios programos 14.1.5 punkte nurodytiems asmenims).

60. Šios programos 14.1.1–14.1.3 punktuose nurodyti darbuotojai, kurie dirba su rentgeno spindulių įrenginiais, sprogmenų aptikimo sistemomis arba kūno skeneriais, išlaikę teorijos ir praktikos egzaminus, laiko vaizdų atpažinimo egzaminą.

61. Teorijos egzamino metu siekiama patikrinti atestuojamo darbuotojo teorines žinias, kurių jis turėjo įgyti aviacijos saugumo mokymų metu.

62. Praktikos egzamino metu tikrinamas darbuotojų praktinis gebėjimas taikyti aviacijos saugumo priemones, atsižvelgiant į jų vykdomas funkcijas.

63. Vaizdų atpažinimo egzamino metu darbuotojai turi žinoti, kaip draudžiami ir pavojingi daiktai, išvardyti Komisijos reglamento (ES) Nr. 185/2010 4C, 5B priedėliuose ir 6.0.2 punkte, atrodo rentgeno spindulių įrangos monitoriuje ir (arba) kūno skeneryje (egzamino metu tikrinama, ar asmuo atpažįsta tik atitinkamos kategorijos draudžiamus ir pavojingus daiktus, kuriuos jam būtina žinoti vykdant jo funkcijas).

64. Jeigu darbuotojo kvalifikacija atitinka einamoms pareigoms keliamus reikalavimus, CAA remdamasi teorinių žinių, praktinių gebėjimų tikrinimų ir, jei taikoma, vaizdų atpažinimo egzamino vertinimo rezultatais priima sprendimą išduoti aviacijos saugumo darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimą.

65. Jeigu darbuotojas neatestuojamas, pakartotinis atestavimas gali būti rengiamas ne anksčiau kaip po 1 savaitės.

66. Atestuotam ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą sumokėjusiam darbuotojui CAA per 10 darbo dienų išduoda aviacijos saugumo darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimą (3 priedas), kuris galioja 3 metus.

67. Pasibaigus aviacijos saugumo darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo terminui, gali būti išduotas naujas aviacijos saugumo darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimas, jei įmonė pateikia CAA šios programos 57 punkte nurodytus dokumentus ir darbuotojų, kurie dirba su rentgeno spindulių įrenginiais, sprogmenų aptikimo sistemomis ar kūno skeneriais, darbo rezultatus. CAA per 3 mėnesius nuo reikiamų dokumentų gavimo dienos organizuoja darbuotojo atestavimą (paskiria atestavimo datą ir vykdo atestavimą).

68. Jei pasibaigus aviacijos saugumo darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo terminui asmuo neatlieka ir sėkmingai neužbaigia CAA vykdomo atestavimo, jis toliau negali savarankiškai vykdyti aviacijos saugumo funkcijų.

69. Darbuotojas, praradęs aviacijos saugumo darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimą, privalo nedelsti ir raštu informuoti CAA, kuri priima sprendimą dėl naujo aviacijos saugumo darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo.

70. CAA turi teisę panaikinti aviacijos saugumo darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimą, jeigu:

70.1. prieš vykdant atestavimą CAA buvo pateikti neteisingi duomenys ar dokumentai;

70.2. asmuo nesilaikė teisės aktų nustatytų aviacijos saugumo reikalavimų;

70.3. asmuo reguliariai nekelia savo kvalifikacijos šioje programoje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

71. Atlikdama tyrimą dėl aplinkybių, nurodytų šios programos 70.2–70.3 punktuose, CAA turi teisę sustabdyti darbuotojo, dėl kurio atliekamas tyrimas, aviacijos saugumo darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimą. Pabaigus tyrimą, CAA priima vieną iš šių sprendimų:

71.1. panaikinti pažymėjimo galiojimą;

71.2. atšaukti pažymėjimo galiojimo sustabdymą.

72. Sprendimą dėl aviacijos saugumo darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo ar galiojimo sustabdymo CAA turi priimti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo šios programos 70.1–70.3 punktuose nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos. Apie pažymėjimo galiojimo panaikinimą ar galiojimo sustabdymo atšaukimą CAA ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoja įmonės, kurioje šis darbuotojas dirba, vadovą.

73. Panaikinus aviacijos saugumo darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimą, darbuotojas privalo jį grąžinti CAA.

74. Aviacijos saugumo darbuotojų kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, perregistravimo, galiojimo sustabdymo ir grąžinimo apskaitą tvarko CAA.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

75. Europos Sąjungos šalyje narėje vykdytų mokymų arba tos šalies atitinkamos institucijos patvirtintų nuotolinių mokymų metu įgyta kompetencija gali būti pripažįstama CAA, jeigu jai pateikiami dokumentai, įrodantys, kad mokymai buvo vykdomi pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimus.

76. Atestavimo egzaminų testai ir protokolai saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.

77. CAA sprendimai, priimti šioje programoje nustatytais atvejais, gali būti skundžiami įstatymų nustatyta tvarka.

_________________


Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo

mokymo programos

1 priedas

 

Aviacijos saugumo mokymo moduliai

 

Modulio numeris

Modulio pavadinimas ir temos

Minimali trukmė

1.

Aviacijos saugumo tikslai ir uždaviniai

1.1. Aviacijos saugumo tikslai.

1.2. Aviacijos saugumo uždaviniai.

10 min.

2.

Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės

2.1. Neteisėtos veikos, susijusios su civiline aviacija, klasifikacija.

2.2. Ankstesnės neteisėtos veikos, susijusios su civiline aviacija, atvejai (teroristiniai išpuoliai).

2.3. Esamos grėsmės, asmenys ir asmenų grupės, galinčios kelti grėsmę civilinei aviacijai.

2.4. Civilinės aviacijos patrauklumo teroristinėms grupuotėms priežastys.

30 min.

3.

Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas

3.1. Tarptautinės organizacijos, reguliuojančios aviacijos saugumą, ir jų leidžiami pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys aviacijos saugumą:

3.1.1. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (ICAO);

3.1.2. Europos Sąjungos institucijos;

3.1.3. Europos civilinės aviacijos konferencija (ECAC).

3.2. Aviacijos saugumo organizavimas Lietuvoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktai:

3.2.1. Nacionalinė civilinės aviacijos saugumo komisija;

3.2.2. Civilinės aviacijos administracija;

3.2.3. Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys aviacijos saugumą.

3.3. Oro uostų, oro vežėjų ir subjektų bei jų saugumo kontrolę vykdančių asmenų pareigos ir atsakomybė.

20 min.

4.

Oro uosto patekimo kontrolės sistema

4.1. Patekimo kontrolės tikslas.

4.2. Teisės aktų reikalavimai, taikomi patekimo kontrolei:

4.2.1. oro uosto zonos;

4.2.2. patekimo kontrolės užtikrinimo priemonės;

4.2.3. patekimo kontrolės procedūros patenkant į skirtingas oro uosto zonas;

4.2.4. oro uosto leidimų tipai.

4.3. Kontrolinės konfigūracija ir bendras supažindinimas su patikrinimo procesu.

30 min.

5.

Oro uosto vykdoma patekimo kontrolė, stebėjimas ir patruliavimas

5.1. Stebėjimo ir patruliavimo tikslas, pagrindiniai veiksmingo patruliavimo elementai.

5.2. Patekimo kontrolę, stebėjimą ir patruliavimą oro uoste vykdančių asmenų pareigos:

5.2.1. leidimų tikrinimo tvarka;

5.2.2. asmenų sustabdymo tapatybei patikrinti procedūros ir aplinkybės, kuriomis asmenys turėtų būti stabdomi tapatybei patikrinti;

5.2.3. išimtys, taikomos patekimo kontrolei.

5.3. Bendravimo įgūdžiai, reakcija į kultūrinius skirtumus, elgesys su potencialiai pavojingais asmenimis.

5.4. Taikomų patekimo kontrolės, stebėjimo ir patruliavimo metodų galimybės ir trūkumai.

1 val.

6.

Oro eismo paslaugas teikiančios įmonės patekimo kontrolė

6.1. Patekimo kontrolės tikslas.

6.2. Teisės aktų reikalavimai, taikomi patekimo kontrolei:

6.2.1. nustatytos zonos;

6.2.2. patekimo kontrolės užtikrinimo priemonės.

6.3. Leidimų tipai.

6.4. Veiksmai, jei pastebimi įtartini asmenys.

30 min.

7.

Bendras supažindinimas su draudžiamais daiktais

7.1. Draudžiamų daiktų sąrašas.

7.2. Veiksmai aptikus draudžiamą ar įtarimą keliantį daiktą oro uosto riboto patekimo zonoje.

20 min.

8.

Veiksmai kilus incidentams

8.1. Veiksmai pastebėjus įtartiną asmenį.

8.2. Veiksmai gavus pranešimą apie padėtus sprogmenis.

30 min.

9.

Pranešimų tvarka

9.1. Naudojamos ryšio priemonės, šaukiniai, ryšio palaikymo taisyklės.

9.2. Pranešimų ir ataskaitų formos ir turinys.

10 min.

10.

Keleivių, asmenų, rankinio bagažo, nešamų daiktų ir oro vežėjo pašto ir medžiagų, kurie gabenami kaip rankinis bagažas saugumas

10.1. Teisės aktai, reglamentuojantys keleivių, asmenų, rankinio bagažo ir nešamų daiktų saugumą.

10.2. Bendravimo įgūdžiai, reakcija į kultūrinius skirtumus, elgesys su potencialiai pavojingais asmenimis.

10.3. Specialios saugumo procedūros ir išimtys ir atvejai, kada netaikomas aviacijos saugumo patikrinimas.

10.4. Draudžiamų daiktų slėpimo ant asmens būdai (vietos), draudžiamų daiktų slėpimo atvejai, įvykę praeityje.

10.5. Asmenų tikrinimo metodai.

10.6. Asmenų tikrinimas rankomis, tikrinimo rankomis galimybės ir trūkumai.

10.7. Vizualinis asmenų tikrinimas, vizualinio tikrinimo galimybės ir trūkumai.

10.8. Asmenų tikrinimas naudojant stacionarią metalo aptikimo įrangą, jos naudojimo galimybės ir trūkumai.

10.9. Asmenų tikrinimas naudojant rankinį metalo ieškiklį, jo naudojimo galimybės ir trūkumai.

10.10. Veiksmai asmens tikrinimo metu aptikus draudžiamą daiktą.

10.11. Draudžiamų daiktų slėpimo rankiniame bagaže ir nešamuose daiktuose būdai (vietos), draudžiamų daiktų slėpimo atvejai, įvykę praeityje.

10.12. Rankinio bagažo ir nešamų daiktų tikrinimo metodai.

10.13. Rankinio bagažo ir nešamų daiktų tikrinimas rankomis, tikrinimo rankomis galimybės ir trūkumai.

10.14. Veiksmai rankinio bagažo ir nešamų daiktų tikrinimo metu aptikus draudžiamą daiktą.

5 val.

11.

Bagažo skyriaus bagažo ir oro vežėjo pašto ir medžiagų, kurie gabenami kaip bagažo skyriaus bagažas, saugumas

11.1. Teisės aktai, reglamentuojantys bagažo skyriuje vežamo bagažo saugumą.

11.2. Specialios saugumo procedūros ir išimtys ir atvejai, kada netaikomas aviacijos saugumo patikrinimas.

11.3. Bagažo skyriaus bagaže draudžiami daiktai.

11.4. Draudžiamų daiktų slėpimo būdai (vietos) bagažo skyriaus bagaže, draudžiamų daiktų slėpimo atvejai, įvykę praeityje.

11.5. Bagažo skyriaus bagažo tikrinimo metodai.

11.6. Bagažo skyriaus bagažo tikrinimas rankomis, tikrinimo rankomis galimybės ir trūkumai.

11.7. Veiksmai bagažo skyriaus bagažo tikrinimo metu aptikus draudžiamą daiktą.

11.8. Bagažo skyriaus bagažo apsaugos reikalavimai.

3 val.

12.

Bendras mokymas apie tikrinimą rentgeno įrenginiais ir sprogmenų aptikimo sistemomis

12.1. Darbui su rentgeno spindulių įrenginiais ir sprogmenų aptikimo sistemomis taikomi sveikatos ir saugos reikalavimai.

12.2. Rentgeno spindulių įrenginių ir sprogmenų aptikimo sistemų veikimo principai.

12.3. Testavimo procedūros, įrangos tinkamumo naudoti nustatymas.

12.4. Rentgeno įrangos ir sprogmenų aptikimo sistemų galimybės ir trūkumai.

12.5. Rentgeno įrangos ir sprogmenų aptikimo sistemų projektuojamų vaizdų (daiktų, skirtingų medžiagų ir pan.) atpažinimas.

50 min.

13.

Bagažo tikrinimo rentgeno įrenginiais ir sprogmenų aptikimo sistemomis specifika

13.1. Rankinio bagažo tikrinimas.

13.2. Bagažo skyriaus bagažo tikrinimas.

15 min.

14.

Tikrinimas kūno skeneriais

14.1. Kūno skenerių veikimo principai.

14.2. Testavimo procedūros, įrangos tinkamumo naudoti nustatymas.

14.3. Kūno skenerių projektuojamų vaizdų (draudžiamų daiktų, skirtingų medžiagų ir pan.) atpažinimas.

14.4. Kūno skenerių galimybės ir trūkumai.

30 min.

15.

Tikrinimas mažo kiekio sprogmenų ieškikliais

15.1. Mažo kiekio sprogmenų ieškiklio veikimo principai.

15.2. Įrangos naudojimo procedūros.

15.3. Mažo kiekio sprogmenų ieškiklio galimybės ir trūkumai.

30 min.

16.

Krovinių ir pašto bei oro vežėjo pašto ir medžiagų, kurie gabenami kaip kroviniai, saugumas

16.1. Krovinių ir pašto gabenamų oru pažeidžiamumą nulemiantys veiksniai.

16.2. Reguliuojamojo subjekto atsakomybė ir pareigos.

16.3. Draudžiami daiktai:

16.3.1. kroviniuose ir pašte draudžiami daiktai, pagrindiniai sprogstamųjų ir padegamųjų įtaisų komponentai;

16.3.2. draudžiamų daiktų slėpimo būdai kroviniuose, draudžiamų daiktų slėpimo atvejai, įvykę praeityje.

16.4. Krovinių priėmimas, išimtys, kada netaikomas aviacijos saugumo patikrinimas (reguliuojamų subjektų, žinomų ir patikimų siuntėjų siuntų, transferinių siuntų tikrinimas, oro vežėjo pašto ir medžiagų, kurie gabenami kaip krovinys, saugumo priemonės ir kt.). 

16.5. Krovinių ir pašto tikrinimo metodai ir specialios tikrinimo procedūros (pvz., padidintos rizikos kroviniai ir kt.).

16.6. Tikrinimas rankomis, tikrinimo rankomis galimybės ir trūkumai.

16.7. Vizualinis tikrinimas, vizualinio tikrinimo galimybės ir trūkumai.

16.8. Veiksmai krovinio ir pašto tikrinimo metu aptikus draudžiamą daiktą.

16.9. Krovinių, kuriuos galima gabenti tik krovininiais orlaiviais (paštą tikrinantys darbuotojai mokomi saugumo reikalavimų paštui, kurį galima gabenti tik pašto orlaiviais), saugumo reikalavimai.

16.10. Siuntų dokumentų (saugumo sertifikatų ar pan.) pildymo tikslas ir jų pildymas.

4 val.

17.

Krovinių tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai

17.1. Teisės aktai, reglamentuojantys krovinių ir pašto saugumą.

17.2. Patikrintų krovinių ir pašto apsaugos reikalavimai.

17.3. Patikrintų krovinių ir pašto vežimo reikalavimai.

45 min.

18.

Oro uosto atsargų saugumas

18.1. Draudžiamų daiktų slėpimo būdai (vietos), draudžiamų daiktų slėpimo oro uosto atsargose atvejai, įvykę praeityje.

18.2. Oro uosto atsargų priėmimas, išimtys, kada netaikomas aviacijos saugumo patikrinimas (žinomi oro uosto atsargų tiekėjai ir kt.).

18.3. Oro uosto atsargų tikrinimo metodai.

18.4. Tikrinimas rankomis, tikrinimo rankomis galimybės ir trūkumai.

18.5. Vizualinis tikrinimas, vizualinio tikrinimo galimybės ir trūkumai.

18.6. Veiksmai oro uosto atsargų tikrinimo metu aptikus draudžiamą daiktą.

4 val.

19.

Oro uosto atsargų tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai

19.1. Teisės aktai, reglamentuojantys oro uosto atsargų saugumą.

19.2. Patikrintų oro uosto atsargų apsaugos reikalavimai.

19.3. Patikrintų oro uosto atsargų vežimo reikalavimai.

45 min.

20.

Orlaivio atsargų saugumas

20.1. Draudžiamų daiktų slėpimo būdai (vietos), draudžiamų daiktų slėpimo atvejų pavyzdžiai.

20.2. Orlaivio atsargų priėmimas, išimtys, kada netaikomas aviacijos saugumo patikrinimas (reguliuojami, žinomi oro uosto atsargų tiekėjai ir kt.).

20.3. Orlaivio atsargų tikrinimo metodai.

20.4. Tikrinimas rankomis, tikrinimo rankomis galimybės ir trūkumai.

20.5. Vizualinis tikrinimas, vizualinio tikrinimo galimybės ir trūkumai.

20.6. Veiksmai orlaivio atsargų tikrinimo metu aptikus draudžiamą daiktą.

4 val.

21.

Orlaivio atsargų tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai

21.1. Teisės aktai, reglamentuojantys orlaivio atsargų saugumą.

21.2. Patikrintų orlaivio atsargų apsaugos reikalavimai.

21.3. Patikrintų orlaivio atsargų vežimo reikalavimai.

45 min.

22.

Transporto priemonių tikrinimas

22.1. Teisės aktai, reglamentuojantys transporto priemonių tikrinimą.

22.2. Draudžiamų daiktų slėpimo būdai (vietos), draudžiamų daiktų slėpimo transporto priemonėse atvejai, įvykę praeityje.

22.3. Transporto priemonių tikrinimo sąlygos patenkant į skirtingas oro uosto saugumo zonas, specialios saugumo procedūros ir išimtys, kada netaikomas aviacijos saugumo patikrinimas.

22.4. Transporto priemonės tikrinamos vietos ir jų parinkimo tikrinimui būdai.

22.5. Transporto priemonių tikrinimo metodai.

22.6. Tikrinimas rankomis, tikrinimo rankomis galimybės ir trūkumai.

22.7. Vizualinis tikrinimas, vizualinio tikrinimo galimybės ir trūkumai.

22.8. Veiksmai transporto tikrinimo metu aptikus draudžiamą daiktą.

22.9. Patikrintos transporto priemonės apsaugos reikalavimai.

3 val.

23.

Bagažo priklausomybės nustatymas

23.1. Bagažo priklausomybės keleiviams nustatymo teisiniai reikalavimai ir būdai.

23.2. Oro vežėjo medžiagų, naudojamų aptarnaujant keleivius ir tvarkant bagažą, apsaugos reikalavimai.

23.3. Naudojamos įrangos arba taikomų metodų galimybės ir trūkumai.

30 min.

24.

Orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas

24.1. Teisės aktai, reglamentuojantys orlaivio saugumo nuodugnų patikrinimą.

24.2. Draudžiamų daiktų slėpimo būdai, draudžiamų daiktų slėpimo orlaiviuose atvejai, įvykę praeityje.

24.3. Orlaivio tipo konfigūracija (tikrinamos vietos).

24.4. Atvejai, kuriais turi būti atliekamas orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas.

24.5. Orlaivio saugumo nuodugnaus patikrinimo metodai.

24.6. Tikrinimas rankomis, tikrinimo rankomis galimybės ir trūkumai.

24.7. Vizualinis tikrinimas, vizualinio tikrinimo galimybės ir trūkumai.

24.8. Veiksmai orlaivio tikrinimo metu aptikus draudžiamą daiktą.

2 val.

25.

Orlaivio apsaugos reikalavimai

25.1. Teisės aktai, reglamentuojantys orlaivio apsaugą.

25.2. Orlaivio apsaugos metodai ir priemonės.

25.3. Naudojamų priemonių arba taikomų metodų galimybės ir trūkumai.

25.4. Asmenų sustabdymo tapatybei patikrinti procedūros ir aplinkybės, kuriomis asmenys turėtų būti stabdomi tapatybei patikrinti.

30 min.

26.

Saugumo procedūros, taikomos siekiant apsaugoti orlaivį ir keleivius

26.1. Pagrindiniai savigynos principai orlaivyje:

26.1.1. baimės kontrolė;

26.1.2. nemirtinų saugumo priemonių panaudojimas;

26.1.3. elgesys su potencialiai pavojingais ir nepaklusniais keleiviais.

26.2. Įgulos bendravimas ir koordinavimas per užrakintas pilotų kabinos duris.

26.3. Veiksmai orlaivio užgrobimo atveju.

26.4. Veiksmai įkaitų paėmimo atveju (ore ir ant žemės).

26.5. Veiksmai gavus pranešimą apie orlaivyje padėtą draudžiamą daiktą.

26.6. Veiksmai orlaivyje aptikus draudžiamą daiktą.

2 val.

27.

Vadovavimas darbuotojams

27.1. Vadovavimo užduotys.

27.2. Konfliktų sprendimas.

27.3. Vidaus, nacionalinė, ES, ECAC ir ICAO vykdoma aviacijos saugumo kokybės kontrolė.

27.4. Darbuotojų mokymas darbo vietoje ir jų motyvavimas.

27.5. Naudojamos saugumo įrangos arba taikomų patikrinimo metodų galimybės ir trūkumai.

4 val.

28.

Žmogaus elgesio ir reagavimo įtaka aviacijos saugumo veiksmingumui

30 min.

29.

Krizės valdymas

29.1. Pagrindiniai krizės valdymo principai:

29.1.1. derybos su įkaitų paėmėjais;

29.1.2. krizės valdymo struktūra;

29.1.3. incidento valdymas.

29.2. Krizės kontrolė:

29.2.1. skirtingi krizės etapai;

29.2.2. pagrindinės strategijos kiekvienu etapu:

29.2.2.1. sustabdymas;

29.2.2.2. izoliacija;

29.2.2.3. pasirengimas;

29.2.3. krizės valdymo ir kontrolės pratybų principai.

29.3. Krizės valdymo planas:

29.3.1. krizės valdymo plano pagrindiniai elementai;

29.3.2. krizės valdymo plano rengimas;

29.3.3. krizės valdymo plano priežiūra ir peržiūrėjimas.

29.4. Reikalaujami valdymo ir kontrolės centrai:

29.4.1. Nacionalinis koordinavimo ir kontrolės centras;

29.4.2. incidentų kontrolės centras;

29.4.3. perdavimo kontrolės taškas.

29.5. Oro uosto krizės valdymo pratybos:

29.5.1. pratybų tikslai ir uždaviniai;

29.5.2. pratybų planavimas;

29.5.3. pratybų instrukcijos;

29.5.4. organizavimas;

29.5.5. pratybų vykdymas;

29.5.6. vertinimas.

8 val.

30.

Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos ir saugumo kontrolės programos kontrolės vykdymas

30.1. Standartinės Nacionalinės kokybės kontrolės programos įgyvendinimo priemonės.

30.2. Nacionalinės kokybės kontrolės programos sąvokos ir turinys.

30.3. Pasirengimas auditui / tikrinimui.

30.4. Auditų / tikrinimų metodika ir technika.

30.5. Auditorių / inspektorių pareigos.

30.6. Auditų / tikrinimų metu rastų trūkumų pristatymas.

30.7. Informacijos rinkimo procedūros ir technologija, stebėjimas, dokumentų tikrinimas ir ataskaitų rengimas.

16 val.

 

_________________


Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo

mokymo programos

2 priedas

 

AVIACIJOS SAUGUMO MOKYMO REIKALAVIMAI ATITINKAMŲ KATEGORIJŲ DARBUOTOJAMS

 

I. Keleivius, asmenis, rankinį bagažą ir nešamus daiktus tikrinančių asmenų mokymas

 

1. Šis kursas skirtas keleivius, asmenis, rankinį bagažą, nešamus daiktus ir oro vežėjo medžiagas ir paštą, kurie gabenami kaip rankinis bagažas, tikrinantiems asmenims.

2. Šio kurso metu dėstomi moduliai: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 ir 28.

3. Asmenys, kurie dirbdami naudojasi rentgeno įranga arba sprogmenų aptikimo sistemomis, papildomai mokomi pagal 12 ir 13 modulius; kūno skeneriais – pagal 14 modulį; mažo kiekio sprogmenų ieškikliais – pagal 15 modulį.

4. Praktikos trukmė su instruktoriumi – 1 valanda; praktika darbo vietoje su atestuoto šiai funkcijai vykdyti asmens priežiūra – 40 valandų.

5. Šio kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 5 valandos.

 

II. Bagažo skyriuje vežamą bagažą tikrinančių asmenų mokymas

 

6. Šis kursas skirtas bagažo skyriaus bagažą ir oro vežėjo medžiagas ir paštą, kurie gabenami kaip bagažo skyriaus bagažas, tikrinantiems asmenims.

7. Šio kurso metu dėstomi moduliai: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11 ir 28.

8. Asmenys, kurie dirbdami naudojasi rentgeno įranga arba sprogmenų aptikimo sistemomis, papildomai mokomi pagal 12 ir 13 modulius; mažo kiekio sprogmenų ieškikliais – pagal 15 modulį.

9. Praktikos trukmė su instruktoriumi – 1 valanda; praktika darbo vietoje su atestuoto šiai funkcijai vykdyti asmens priežiūra – 40 valandų.

10. Šio kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 4 valandos.

 

III. Krovinius ir paštą tikrinančių asmenų mokymas

 

11. Šis kursas skirtas krovinius ir paštą bei oro vežėjo medžiagas ir paštą, kurie gabenami kaip krovinys, tikrinantiems asmenims.

12. Šio kurso metu dėstomi moduliai: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 16, 17 ir 28.

13. Asmenys, kurie dirbdami naudojasi rentgeno įranga arba sprogmenų aptikimo sistemomis papildomai mokomi pagal 12 modulį; mažo kiekio sprogmenų ieškikliais – pagal 15 modulį.

14. Praktikos trukmė su instruktoriumi – 1 valanda; praktika darbo vietoje su atestuoto šiai funkcijai vykdyti asmens priežiūra – 40 valandų.

15. Šio kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 4 valandos.

 

IV. Krovinių ir pašto saugumo kontrolę, išskyrus patikrinimą, vykdančių asmenų mokymas

 

16. Šis kursas skirtas krovinių ir pašto saugumo kontrolę, išskyrus patikrinimą, vykdantiems asmenims.

17. Šio kurso metu dėstomi moduliai: 1, 2, 3, 7, 8, 9 ir 17.

18. Praktikos trukmė su instruktoriumi – 1 valanda; praktika darbo vietoje su sėkmingai mokymus vykdyti šią funkciją užbaigusio asmens priežiūra – 8 valandos.

19. Šio kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 2 valandos.

 

V. Oro uosto atsargas tikrinančių asmenų mokymas

 

20. Šis kursas skirtas oro uosto atsargas tikrinantiems asmenims.

21. Šio kurso metu dėstomi moduliai: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 18, 19 ir 28.

22. Asmenys, kurie dirbdami naudojasi rentgeno įranga arba sprogmenų aptikimo sistemomis, papildomai mokomi pagal 12 modulį; mažo kiekio sprogmenų ieškikliais – pagal 15 modulį.

23. Praktikos trukmė su instruktoriumi – 1 valanda, praktika darbo vietoje su atestuoto šiai funkcijai vykdyti asmens priežiūra – 40 valandų.

24. Šio kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 3 valandos.

 

VI. Oro uosto atsargų saugumo kontrolę,

išskyrus patikrinimą, vykdančių asmenų mokymas

 

25. Šis kursas skirtas oro uosto atsargų saugumo kontrolę, išskyrus patikrinimą, vykdantiems asmenims.

26. Šio kurso metu dėstomi moduliai: 1, 2, 3, 7, 8, 9 ir 19.

27. Praktikos trukmė su instruktoriumi – 1 valanda; praktika darbo vietoje su sėkmingai mokymus vykdyti šią funkciją užbaigusio asmens priežiūra – 8 valandos.

28. Šio kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 2 valandos.

 

VII. Orlaivio atsargas tikrinančių asmenų mokymas

 

29. Šis kursas skirtas oro uosto atsargas tikrinantiems asmenims.

30. Šio kurso metu dėstomi moduliai: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 20, 21 ir 28.

31. Asmenys, kurie dirbdami naudojasi rentgeno įranga arba sprogmenų aptikimo sistemomis papildomai mokomi pagal 12 modulį; mažo kiekio sprogmenų ieškikliais – pagal 15 modulį.

32. Praktikos trukmė su instruktoriumi – 1 valanda, praktika darbo vietoje su atestuoto šiai funkcijai vykdyti asmens priežiūra – 40 valandų.

33. Šio kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 3 valandos.

 

VIII. Orlaivio atsargų saugumo kontrolę, išskyrus patikrinimą, vykdančių asmenų mokymas

 

34. Šis kursas skirtas oro uosto atsargų saugumo kontrolę, išskyrus patikrinimą, vykdantiems asmenims.

35. Šio kurso metu dėstomi moduliai: 1, 2, 3, 7, 8, 9 ir 21.

36. Praktikos trukmė su instruktoriumi – 1 valanda; praktika darbo vietoje su sėkmingai mokymus vykdyti šią funkciją užbaigusio asmens priežiūra – 8 valandos.

37. Šio kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 2 valandos.

 

IX. Patekimo kontrolę oro uoste vykdančių, taip pat priežiūros ir patruliavimo funkcijas atliekančių asmenų mokymas

 

38. Šis kursas skirtas patekimo kontrolę oro uoste vykdantiems, taip pat priežiūros ir patruliavimo funkcijas atliekantiems asmenims.

39. Šio kurso metu dėstomi moduliai: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ir 28.

40. Praktikos trukmė su instruktoriumi – 1 valanda; praktika darbo vietoje su atestuoto šiai funkcijai vykdyti asmens priežiūra – 20 valandų.

41. Šio kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 2 valandos.

 

X. Transporto priemones tikrinančių asmenų mokymas

 

42. Šis kursas skirtas transporto priemones tikrinantiems asmenims.

43. Šio kurso metu dėstomi moduliai: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 22 ir 28.

44. Praktikos trukmė su instruktoriumi – 1 valanda; praktika darbo vietoje su atestuoto šiai funkcijai vykdyti asmens priežiūra – 24 valandos.

45. Šio kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 2 valandos.

 

XI. Už bagažo priklausomybės nustatymą atsakingų asmenų mokymas

 

46. Šis kursas skirtas už bagažo priklausomybės nustatymą atsakingiems asmenims.

47. Šio kurso metu dėstomi moduliai: 1, 2, 3, 7, 8, 9 ir 23.

48. Praktikos trukmė su instruktoriumi – 1 valanda; praktika darbo vietoje su sėkmingai mokymus vykdyti šią funkciją užbaigusio asmens priežiūra – 8 valandos.

49. Šio kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 2 valandos.

 

XII. Orlaivio saugumo nuodugnų patikrinimą atliekančių asmenų mokymas

 

50. Šis kursas skirtas orlaivio saugumo nuodugnų patikrinimą atliekantiems asmenims.

51. Šio kurso metu dėstomi moduliai: 1, 2, 3, 7, 8, 9 ir 24.

52. Praktikos trukmė su instruktoriumi – 1 valanda; praktika darbo vietoje su sėkmingai mokymus vykdyti šią funkciją užbaigusio asmens priežiūra – 8 valandos.

53. Šio kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 2 valandos.

 

XIII. Orlaivio apsaugą užtikrinančių asmenų mokymas

 

54. Šis kursas skirtas orlaivio apsaugą užtikrinantiems asmenims.

55. Šio kurso metu dėstomi moduliai: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 ir 25.

56. Praktikos trukmė su instruktoriumi – 1 valanda; praktika darbo vietoje su sėkmingai mokymus vykdyti šią funkciją užbaigusio asmens priežiūra – 8 valandos.

57. Šio kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 1 valanda.

 

XIV. Oro vežėjo orlaivio įgulos narių mokymas

 

58. Šis kursas skirtas oro vežėjo orlaivio įgulos nariams.

59. Šio kurso metu dėstomi moduliai: 1, 2, 3, 7, 8, 9 ir 26.

60. Praktikos trukmė su instruktoriumi – 1 valanda; praktika darbo vietoje su sėkmingai mokymus vykdyti šią funkciją užbaigusio asmens priežiūra – 8 valandos.

61. Šio kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 1 valanda.

 

XV. Asmenų (viduriniosios grandies vadovų), kurie tiesiogiai vadovauja saugumo kontrolę vykdantiems asmenims, mokymas

 

62. Šis kursas skirtas asmenims, kurie tiesiogiai vadovauja saugumo kontrolę vykdantiems asmenims.

63. Šio kurso metu dėstomi 27 ir 28 moduliai ir tie moduliai, pagal kuriuos mokomi šiems asmenims tiesiogiai pavaldūs darbuotojai.

64. Šio kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 3 valandos.

 

XVI. Aviacijos saugumo vadovų mokymas

 

65. Šis kursas skirtas įmonių aviacijos saugumo vadovams.

66. Šio kurso metu dėstomi moduliai: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 27 ir 28. Pagal 29 modulį papildomai mokomi oro uostų aviacijos saugumo vadovai.

67. Kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 4 valandos.

 

XVII. Nacionalinę civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolę vykdančių auditorių mokymas

 

68. Šis kursas skirtas nacionalinę civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolę vykdantiems auditoriams.

69. Šio kurso metu dėstomas 30 modulis.

 

XVIII. Asmenų, kuriems nelydimiems reikia patekti į riboto patekimo zoną, mokymas

 

70. Šis kursas skirtas asmenims, išskyrus keleivius, kuriems nelydimiems reikia patekti į oro uosto riboto patekimo zoną.

71. Šio kurso metu dėstomi moduliai: 1, 2, 3, 4, 7, 8 ir 9.

 

XIX. Oro eismo paslaugas teikiančios įmonės skrydžių vadovų ir asmenų, kuriems reikia nelydimiems patekti į šios įmonės kontroliuojamą teritoriją, mokymas

 

72. Šis kursas skirtas oro eismo paslaugas teikiančioje įmonėje dirbantiems skrydžių vadovams ir asmenims, kuriems reikia nelydimiems patekti į šios įmonės kontroliuojamą teritoriją.

73. Šio kurso metu dėstomi moduliai: 1, 2, 3, 6, 8 ir 9.

74. Šio kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 1 valanda.

 

XX. Bendras pažintinis aviacijos saugumo mokymas

 

75. Šis kursas skirtas asmenims, kurie gabena patikrintą paštą arba krovinius ar gali patekti prie orlaivio atsargų arba oro uosto atsargų.

76. Šio kurso metu dėstomi moduliai: 1, 2, 3, 8, 9.

77. Šio kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 1 valanda.

_________________

 


 

Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos

3 priedas

 

 

(Aviacijos saugumo darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimo forma)

 

Kvalifikacijos pažymėjimo pirma pusė:

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA

AVIACIJOS SAUGUMO DARBUOTOJO
KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMAS
	
_________ Nr. ________
            (data)
	
		
Vardas	     Pavardė
	

Civilinės aviacijos 
administracijos direktorius ___________ ___________________ 
                                       (parašas)           (vardas ir pavardė)
                           (A.V. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalifikacijos pažymėjimo antra pusė:

Šis pažymėjimas pateikiamas kartu su asmens dokumentu. Jis patvirtina, kad asmuo yra atestuotas vykdyti šias aviacijos saugumo funkcijas:

	Asmenų, keleivių, daiktų ir bagažo tikrinimą	Bagažo skyriaus bagažo tikrinimą	Krovinių ir pašto tikrinimą	Oro uosto atsargų tikrinimą	Orlaivio atsargų tikrinimą	Transporto priemonių tikrinimą	Patruliavimą ir stebėjimą
Rankomis ir vizualiai	Įrašoma data*						
Rentgeno įranga ir SAS 							
Sprogmenų ieškikliais							
Kūno skeneriais							
*Data parodo, iki kurios dienos galioja asmens atestacija vykdyti atitinkamas aviacijos saugumo funkcijas.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


_________________


Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo

mokymo programos

4 priedas

 

(Lietuvos Respublikos aviacijos saugumo instruktoriaus pažymėjimo forma)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS AVIACIJOS SAUGUMO INSTRUKTORIAUS

PAŽYMĖJIMAS

 

________ Nr. _______

(data)

 

Vilnius

 

Pažymima, kad __________________________________________________________

(instruktoriaus vardas ir pavardė)

 

yra patvirtintas aviacijos saugumo instruktorius, galintis vykdyti aviacijos saugumo mokymus pagal aviacijos saugumo mokymo modulius, nurodytus Civilinės aviacijos administracijos interneto svetainėje prie šio instruktoriaus pavardės.

 

Direktorius

____________

(parašas)

________________

(vardas ir pavardė)

(A. V.)

 

_________________