VALSTYBINIO STUDIJŲ FONDO DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo nuostatų PATVIRTINIMO

 

2012 m. balandžio 16 d. Nr. V1-29

Vilnius

 

Vadovaudamasis Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-1666 (Žin., 2011, Nr. 114-5372):

T v i r t i n u Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo nuostatus (pridedama).

 

 

 

L. e. direktoriaus pareigas

Direktoriaus pavaduotojas                                                            Algis Zubrus

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos

2012-04-12 raštu Nr. SR-1934


PATVIRTINTA

Valstybinio studijų fondo direktoriaus

2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V1-29

 

tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą turinčių Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų (toliau – aukštųjų mokyklų) neįgaliųjų studentų (toliau – studentų) studijų prieinamumui didinti skiriamai tikslinei išmokai (toliau – tikslinė išmoka) gauti reikalingų dokumentų pateikimo tvarką, sprendimo skirti tikslinę išmoką priėmimą, tikslinių išmokų išmokėjimą ir išmokėjimo kontroliavimą Valstybiniame studijų fonde (toliau – Fondas).

2. Reikalavimus asmenims, pretenduojantiems gauti tikslinę išmoką, nustato Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-1666 (Žin., 2011, Nr. 114-5372) (toliau – Aprašas).

3. Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 2009, Nr. 54-2140), Valstybinio studijų fondo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 540 (Žin., 1993, Nr. 32-741; 2005, Nr. 34-1098; 2009, Nr. 102-4256), Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 831 (Žin., 2006, Nr. 93-3655; 2009, Nr. 117-5021) bei Aprašu.

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 54-2140), Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme (Žin., 1991, Nr. 36-969; 2004, Nr. 83-2983), Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 831 (Žin., 2006, Nr. 93-3655; 2009, Nr. 117-5021) bei Apraše vartojamas sąvokas.

 

II. DOKUMENTŲ tikslinėms išmokoms GAUTI PATEIKIMO TVARKA IR TERMINAI

 

5. Studentas, siekiantis gauti tikslinę išmoką, arba jo įgaliotas asmuo aukštajai mokyklai, kurioje studijuoja, jos nustatyta tvarka ir terminais turi pateikti tinkamai užpildytą ir pasirašytą Aprašo 11 punkte nurodytą prašymą skirti tikslinę išmoką (Nuostatų 1 priedas) (toliau – Prašymas) bei kitus Aprašo 11 punkte nurodytus dokumentus.

6. Pildydamas Prašymą, studentas turi nurodyti tokius duomenis: prašymo pildymo datą, vardą, pavardę, asmens kodą, (jei asmens kodo nėra – gimimo data, lytis), teisės aktų nustatyta tvarka nustatyto neįgalumo lygį arba darbingumo lygį procentais, mokslo ir studijų instituciją, fakultetą, studijų pakopą, kursą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, deklaruotos gyvenamosios vietos adresą bei adresą susirašinėjimui (gatvė, namo ir buto numeris, pašto indeksas, miestas/rajonas), savo asmeninės banko sąskaitos numerį, banko pavadinimą bei kitą informaciją, reikalingą tikslinėms išmokoms administruoti.

7. Pateikdamas Prašymą, studentas įsipareigoja tikslinę išmoką panaudoti studijų reikmėms (prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti) bei įvardija pagrindines reikmes, kurioms panaudos tikslinę išmoką. Studentas įsipareigoja, Fondui prašant, pateikti dokumentus, įrodančius, kad tikslinė išmoka buvo panaudota Prašyme nurodytiems tikslams.

8. Pateikdamas Prašymą, studentas patvirtina, kad yra susipažinęs su Aprašo reikalavimais, ir patvirtina, kad visi jo pateikti duomenys yra teisingi.

9. Pateikdamas Prašymą, studentas sutinka, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

10. Studentas, kuriam paskirta tikslinė išmoka, nutraukęs studijas, baigęs studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, pašalintas iš aukštosios mokyklos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, įgijęs akademinių skolų ar gavęs nuobaudų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka, taip pat studentas, kurio teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas darbingumo lygis pasikeičia (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis), taip pat kurio neįgaliojo pažymėjimo galiojimas baigiasi, privalo raštu apie tai pranešti Fondui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo.

 

III. STUDENTŲ, KURIEMS skiriamos tikslinės išmokos, SĄRAŠO SUDARYMAS ir sprendimo skirti tikslinę išmoką priėmimas

 

11. Aukštoji mokykla, išnagrinėjusi studentų pateiktus Prašymus ir dokumentus tikslinei išmokai gauti, sudaro studentų, kuriems skiriama tikslinė išmoka, sąrašą pagal Fondo direktoriaus patvirtintą formą (Nuostatų 2 priedas) (toliau – Sąrašas). Į Sąrašą neįrašomi studentai, netinkamai pateikę Prašymą ir Aprašo 11 punkte nurodytus dokumentus.

12. Sąraše nurodomi šie studento duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, neįgaliojo pažymėjimo numeris, neįgalumo lygis ar darbingumo lygis procentais, asmeninės banko sąskaitos numeris, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, semestro pradžios ir pabaigos datos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį (baigiamųjų kursų studentams – studijų baigimo data), studijų pakopa, mėnesių, kuriuos bus mokama tikslinė išmoka, skaičius, tikslinėms išmokoms reikalingos lėšos, kita informacija.

13. Aukštoji mokykla pateikia Sąrašą Fondui ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo naujo semestro pradžios. Sąrašas teikiamas Fondui elektroniniu paštu ir raštu. Raštu teikiamas sąrašas turi būti patvirtintas ir pasirašytas aukštosios mokyklos įgalioto asmens.

14. Aukštoji mokykla, pateikdama Sąrašą Fondui, patvirtina, kad Sąraše nurodyti asmenys yra šios aukštosios mokyklos studentai, taip pat patvirtina, kad Sąraše nurodyti asmenys atitinka Aprašo 9 ir 10 punktuose nustatytas sąlygas, ir visi Sąraše nurodyti duomenys yra teisingi.

15. Fondo direktorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sąrašo pateikimo Fondui dienos patvirtina studentų, kuriems skiriama tikslinė išmoka, sąrašą (-us), kurio (-ių) pagrindu Sąraše nurodytiems asmenims skiriama tikslinė išmoka.

16. Apie skirtą tikslinę išmoką Fondas informuoja asmenis Sąraše nurodytu studento elektroninio pašto adresu.

 

IV. tikslinių išmokų IŠMOKĖJIMAS

 

17. Skirtą tikslinę išmoką Fondas perveda į Sąraše nurodytą studento asmeninę banko sąskaitą kas mėnesį iki einamojo mėnesio 27 dienos. Už pirmąjį semestro mėnesį tikslinė išmoka gali būti išmokama iki semestro antrojo mėnesio 27 dienos.

18. Tikslinė išmoka gali būti išmokama vėliau nei nurodyta Nuostatų 17 punkte, jei iki Nuostatų 17 punkte nurodyto tikslinės išmokos išmokėjimo termino pabaigos Fondas neturės finansavimo šiam tikslui skirtomis Europos Sąjungos struktūrinių fondų asignavimų lėšomis.

19. Tikslinės išmokos mokėjimas gali būti sustabdytas nepasibaigus semestrui, kai esama duomenų apie tai, jog tikslinę išmoką gaunantis studentas neatitinka Aprašo 9 ir (arba) 10 punkte numatytų sąlygų.

20. Tikslinės išmokos mokėjimas sustabdomas nuo kito mėnesio, kai Fondas gauna duomenis apie tai, kad tikslinę išmoką gaunantis studentas neatitinka Aprašo 9 ir (arba) 10 punkte numatytų sąlygų.

21. Studentas, siekiantis, kad sustabdytos tikslinės išmokos mokėjimas būtų pratęstas, privalo Fondui pateikti prašymą pratęsti tikslinės išmokos mokėjimą ir dokumentus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, patvirtinančias aplinkybių, dėl kurių buvo sustabdytas tikslinės išmokos mokėjimas, išnykimą. Tikslinės išmokos mokėjimas pratęsiamas nuo kito mėnesio, kai Fondas gauna šiame punkte nurodytą studento prašymą ir dokumentus.

22. Tikslinės išmokos mokėjimas nutraukiamas atsiradus Aprašo 14 punkte nurodytoms aplinkybėms.

23. Aukštoji mokykla privalo raštu informuoti Fondą apie Aprašo 14 punkte nurodytos aplinkybės atsiradimą, taip pat studento įgytas akademines skolas ar aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtas nuobaudas per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos, nurodant studento, įrašyto į Sąrašą, asmens kodą, vardą, pavardę, šiame punkte nurodytą aplinkybę bei ją patvirtinančio dokumento duomenis.

24. Jeigu Aprašo 14 punkte nurodyta aplinkybė atsiranda iki einamojo mėnesio 15 dienos, tikslinės išmokos mokėjimas nutraukiamas nuo to mėnesio, jeigu po einamojo mėnesio 15 dienos, – nuo kito mėnesio.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Aukštosios mokyklos privalo saugoti studentų joms pateiktus Prašymus ir dokumentus dėl tikslinių išmokų 10 metų po Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto, pagal kurį skiriamos tikslinės išmokos, pabaigos ir, Fondui prašant, pateikti šiuos dokumentus Fondui.

_________________


Tikslinių išmokų neįgaliesiems,

studijuojantiems aukštosiose mokyklose,

skyrimo nuostatų

1 priedas

 

PRAŠYMAS SKIRTI TIKSLINĘ IŠMOKĄ

 

20___ m. _____________________ d.

(datą įrašo aukštosios mokyklos darbuotojas)

 

1. Asmens duomenys:

 

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jei asmens kodo nėra: gimimo metai, mėnuo, diena

 

 

 

 

 

 

 

 

Lytis

M

 

V

 

 

 

Teisės aktų nustatyta tvarka nustatyto neįgalumo lygis arba darbingumo lygis (procentais)

 

 

2. Kontaktiniai duomenys:

 

 

Deklaruota gyvenamoji vieta:

Adresas susirašinėjimui:

Miestas (rajonas)

 

 

Adresas (gatvė, namo, buto Nr.)

 

 

Pašto indeksas

 

 

 

Telefonai (su miesto kodu)

Fiksuotas

Mobilusis

 

 

 

Elektroninio pašto adresas

 

 

3. Banko duomenys:

 

Sąskaitos numeris

L

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banko pavadinimas

 

 

4. Duomenys apie studijas:

 

Mokslo ir studijų institucija

 

Fakultetas

 

Studijų pakopa

 

Studijų programa

 

Kursas

 

 

5. Prašau skirti man tikslinę išmoką ir pervesti ją į aukščiau mano nurodytą asmeninę sąskaitą banke, nes atitinku visas Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-1666 (Žin., 2011, Nr. 114-5372) 9 ir 10 punktuose numatytas sąlygas.

 

6. Kartu su prašymu pateikiu šiuos dokumentus: (tai, kas pateikiama, pažymėti)

 

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą

 

Neįgaliojo pažymėjimą

 

Kitus dokumentus (įrašyti)

 

 

Įsipareigoju man skirtą tikslinę išmoką panaudoti studijų reikmėms (prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti) ir, Fondui prašant, pateikti dokumentus, įrodančius, kad tikslinė išmoka buvo panaudota šiame prašyme nurodytiems tikslams. Pagrindinės studijų reikmės, kurioms panaudosiu tikslinę išmoką, yra šios: (įrašyti) ____________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Su Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-1666 (Žin., 2011, Nr. 114-5372) susipažinau ir patvirtinu, kad visi čia pateikti duomenys yra teisingi.

 

Įsipareigoju raštu pranešti Fondui apie studijų nutraukimą, studijų baigimą pirma numatytos studijų baigimo datos, pašalinimą iš aukštosios mokyklos, studijų sustabdymą ar akademines atostogas, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka man skirtas nuobaudas ar įgytas akademines skolas, pasikeitusį teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą darbingumo lygį (jeigu nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis), taip pat neįgaliojo pažymėjimo galiojimo pasibaigimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo.

 

vardas, pavardė

 

parašas

 

data

 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

 

Aš ............................................................................................ , gimimo data .......... sutinku,

kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi mokslo ir studijų institucijoje, kurioje aš studijavau ir studijuoju, ir Valstybiniame studijų fonde (kodas 191722967, buveinės adresas: A. Goštauto g. 12-407, Vilnius) tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo ir administravimo tikslu.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys būtų perduodami tretiesiems asmenims tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo ir administravimo tikslu. Mokslo ir studijų institucija, kurioje aš studijavau ir studijuoju, ir Valstybinis studijų fondas turi teisę tikrinti/rinkti/gauti mano asmens duomenis iš Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ar įstaigų užsienyje, mokslo ir studijų institucijos, kurioje aš studijavau ir studijuoju, kitų valstybės institucijų ir įstaigų ir šaltinių (fizinių ir juridinių asmenų, viešų informacijos šaltinių) tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo ir administravimo tikslu.

Taip pat esu informuotas (-a), kad turiu teisę susipažinti su savo duomenimis, kurie tvarkomi mokslo ir studijų institucijoje, kurioje aš studijavau ir studijuoju, ir Valstybiniame studijų fonde, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius mano asmens duomenis, reikalauti sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus bei reikalauti sunaikinti neteisėtai, nesąžiningai sukauptus mano asmens duomenis bei nesutikti (teisiškai pagrįstai), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys.

 

vardas, pavardė

 

parašas

 

data

 

_________________

 


Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems

aukštosiose mokyklose, skyrimo nuostatų

2 priedas

 

______________________

(aukštosios mokyklos pavadinimas, rekvizitai)

 

Studentų, kuriems skiriama tikslinė išmoka, sąrašas

______________

(pildymo data)

 

Eil. Nr.

Vardas

Pavardė

 

Asmens kodas (jei asmens kodo nėra – gimimo data, lytis)

Elektroninis paštas

Telefono numeris (su kodu +370)

Asmeninės banko sąskaitos Nr.

Neįgalumo lygis arba darbingumo lygis procentais

Neįgaliojo pažymėjimo numeris

Studijų pakopa

Semestro pradžios data YYYY-MM-DD

Semestro pabaigos data (įskaitant to semestro sesiją ir atostogas) arba baigiamųjų kursų studentams studijų baigimo data YYYY-MM-DD

Mėnesių, kuriuos bus mokama tikslinė išmoka, skaičius

Tikslinėms išmokoms mokėti reikalingos lėšos (LT)

Kita informacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

Patvirtiname, kad šis sąrašas sudarytas laikantis Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-1666 (Žin., 2011, Nr. 11-5372), reikalavimų, taip pat, kad sąraše nurodyti asmenys yra aukštosios mokyklos studentai bei atitinka Aprašo 9 ir 10 punktuose numatytas sąlygas. Patvirtiname, kad visi sąraše nurodyti duomenys yra teisingi.

 

(pareigos)

A.V.

(Parašas)

 

(Vardas, pavardė)

 

_________________

 

part_42be57b2f6da445299a0b0e4f4bb50a7_end