LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO, MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS IR VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO, MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS IR VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2002 M. GRUODŽIO 21 D. ĮSAKYMO Nr. 658/831/743 „DĖL PREKYBOS LAUKINIAIS GYVŪNAIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. balandžio 16 d. Nr. D1-317/1B-291/B1-320

Vilnius

 

P a k e i č i a m e Prekybos laukiniais gyvūnais taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 658/831/743 „Dėl Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 125-5690; 2004, Nr. 85-3097; 2007, Nr. 29-1068; 2011, Nr. 126-5998):

1. Išdėstome 16 punkto pirmąją pastraipą taip:

16. Leidimui įvežti (išvežti) gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų gauti fiziniai ir juridiniai asmenys Taisyklių 15.1–15.2 punktuose nurodytoms institucijoms turi pateikti (dokumentai gali būti pateikiami naudojant elektroninę Aplinkosaugos leidimų išdavimo informacinę sistemą (toliau –ALIS), kurios nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-963 „Dėl aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 143-7346)):“.

2. Išdėstome 17 punktą taip:

17. CITES konvencijos nustatytais atvejais, pateikiant dokumentus CITES leidimui įvežti į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių ar išvežti iš jos į trečiąsias šalis gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų gauti, turi būti pateiktas analogiškas kompetentingos institucijos užsienio šalyje, iš kurios šie gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų išvežami arba į kurią įvežami, išduotas leidimas įvežti (išvežti) šiuos gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų ar jo kopija (dokumentai gali būti pateikiami naudojant ALIS).“

3. Išdėstome 18 punktą taip:

18. Juridiniai asmenys leidimui prekiauti Taisyklių 6.1 ir 6.2 punktuose minimais gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų gauti Taisyklių 15.2 punkte nurodytoms institucijoms turi pateikti prašymą, kuriame būtų nurodytas juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinė, numatomų parduoti, supirkti arba eksponuoti gyvūnų rūšių lietuviški ir (arba) moksliniai (lotyniški) pavadinimai (jeigu tai gyvūnų dalys ir gaminiai iš jų – gaminio pavadinimas, gyvūno, iš kurio jis pagamintas, rūšies pavadinimas), numatomos gyvų gyvūnų laikymo sąlygos bei vieta, taip pat visos numatomos prekybos, supirkimo ar eksponavimo vietos (nuolatinės ir laikinos) (prašymas gali būti pateikiamas naudojant ALIS).“

4. Išdėstome 19 punktą taip:

19. Dokumentus dėl Taisyklių 7 bei 11 punktuose nurodytų leidimų gavimo trečiųjų šalių užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys taip pat gali pateikti per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas, Užsienio reikalų ministeriją arba naudojant ALIS.“

5. Išdėstome 24 punkto ketvirtąją pastraipą taip:

„Asmuo, pageidaujantis papildyti leidimą, pateikia leidimą išdavusiai institucijai prašymą bei Taisyklių 16 ir 17 punktuose nurodytus dokumentus (jei leidimas buvo išduotas įvežimui (išvežimui) ir padalinių teisinio registravimo dokumentų arba sutarčių, kurių pagrindu asmuo naudojasi prekybos vietomis, nuorašus (jei leidimas buvo išduotas prekybai). Dokumentai gali būti pateikiami naudojant ALIS.“

6. Papildome 241. punktu:

241. Jeigu leidimams gauti dokumentai, nurodyti Taisyklių 16–19 ir 24 punkte, pateikiami naudojant ALIS, leidimus išduodančiosios institucijos, naudodamosios ALIS (jeigu pareiškėjui toks informavimo būdas priimtinas), informuoja pareiškėją apie dokumentų priėmimą; apie prašymo nagrinėjimą, apie leidimo išdavimą, apie priimtą sprendimą leidimo neišduoti, taip pat pateikia užklausimus dėl duomenų patikslinimo.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                          Gediminas Kazlauskas

 

 

 

Muitinės departamento prie Finansų

ministerijos generalinio direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti Muitinės departamento prie

Finansų ministerijos generalinį

direktorių                                                                              Ramutė Liupkevičienė

 

 

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktorius                                                                                                 Jonas Milius