LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTRO 2002 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 160 „dėl valstybinio aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2012 m. kovo 26 d. Nr. D1-259

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Valstybinio aplinkos monitoringo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 160 „Dėl Valstybinio aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002 Nr. 40-1514; 2007, Nr. 4-179), ir įrašau 17 punkte vietoj žodžių „kaupiami ir saugomi“ žodžius „kaupiami, tvarkomi ir saugomi informacinėje sistemoje „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“), kitose“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. rugsėjo 1 d.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas