LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIEŠOJO SEKTORIAUS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO
31 STRAIPSNIO PAKEITIMO
Į S T A T Y M A S

 

2012 m. kovo 29 d. Nr. XI-1951

Vilnius

 

(Žin., 2007, Nr. 77-3046; 2008, Nr. 137-5370; 2010, Nr. 67-3341; 2011, Nr. 52-2518)

 

1 straipsnis. 31 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 31 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

31 straipsnis. Ataskaitų pasirašymas

1. Viešojo sektoriaus subjekto ataskaitas pasirašo viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas ir viešojo sektoriaus subjekto vyriausiasis buhalteris (buhalteris) teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotąsias ataskaitas pasirašo teisės aktų nustatyto (nustatytų) viešojo sektoriaus subjekto (subjektų) vadovas (vadovai) arba jo (jų) įgaliotas (įgalioti) administracijos vadovas (vadovai) ir viešojo sektoriaus subjekto (subjektų) vyriausiasis buhalteris (buhalteris) teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Savivaldybės konsoliduotąsias ataskaitas pasirašo savivaldybės administracijos direktorius ir vyriausiasis buhalteris (buhalteris).

4. Valstybės konsoliduotąsias ataskaitas pasirašo finansų ministras.

5. Nacionalinio ataskaitų rinkinio ataskaitas pasirašo Vyriausybės įgaliotos jas rengti institucijos vadovas.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________