LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO 2, 15, 19, 22 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
Į S T A T Y M A S

 

2012 m. kovo 29 d. Nr. XI-1949

Vilnius

 

(Žin., 2001, Nr. 99-3516; 2008, Nr. 79-3098; 2011, Nr. 71-3365)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 6 dalies pakeitimas ir 7 dalies pripažinimas netekusia galios

1. Pakeisti 2 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Šio įstatymo reikalavimai bankams, kitoms kredito ir finansų įstaigoms, reguliuojamos rinkos operatoriui, Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui, draudimo įmonėms ir perdraudimo įmonėms taikomi tiek, kiek jų veiklą reglamentuojantys įstatymai nenustato kitaip.“

2. 2 straipsnio 7 dalį pripažinti netekusia galios.

 

2 straipsnis. 15 straipsnio 5, 7 ir 12 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 15 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Pagal tarptautinius apskaitos standartus finansines ataskaitas sudaro įmonės, kurios vadovaudamosi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu apskaitą turi tvarkyti pagal tarptautinius apskaitos standartus. Kitos įmonės gali pasirinkti finansines ataskaitas sudaryti pagal verslo apskaitos standartus arba tarptautinius apskaitos standartus. Šio įstatymo 2 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyti neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys finansines ataskaitas sudaro pagal verslo apskaitos standartus.“

2. Pakeisti 15 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Finansinės ataskaitos sudaromos naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – litą, o prireikus – ir litą, ir užsienio valiutą.“

3. 15 straipsnio 12 dalyje vietoj žodžio „balansą“ įrašyti žodžius „finansines ataskaitas“ ir šią dalį išdėstyti taip:

12. Finansines ataskaitas įmonės sudaro pagal ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos duomenis. Įvykiai, buvę nuo finansinių metų pabaigos iki finansinių ataskaitų sudarymo, registruojami apskaitos standartuose nustatyta tvarka. Jei yra priimtas sprendimas likviduoti ar reorganizuoti įmonę, ta įmonė turi sudaryti finansines ataskaitas ir pagal sprendimo priėmimo dienos duomenis, ir pagal reorganizavimo dienos duomenis.“

 

3 straipsnis. 19 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 19 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Finansines ataskaitas ir metinį pranešimą pasirašo įmonės vadovas (nurodomos jo pareigos, vardas ir pavardė). Finansines ataskaitas taip pat pasirašo įmonės vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba kiti asmenys, galintys tvarkyti įmonės buhalterinę apskaitą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu (nurodomos pareigos, vardas ir pavardė).“

 

4 straipsnis. 22 straipsnio papildymas 3 dalimi

Papildyti 22 straipsnį 3 dalimi:

3. Finansinių ataskaitų, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, pavadinimai gali būti kitokie, negu šio straipsnio 1 dalyje nurodyti.“

 

5 straipsnis. Įstatymo priedo 6 punkto pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedo 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6. 2008 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (OL 2008 L 320, p. 1).“

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

2. Valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, ir valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu pagal tarptautinius apskaitos standartus sudaro 2013 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinius.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ