LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. VASARIO 13 D. NUTARIMO NR. 241 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŲ ANTANO SMETONOS, KAZIO GRINIAUS IR ALEKSANDRO STULGINSKIO VARDINIŲ STIPENDIJŲ ĮSTEIGIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. kovo 21 d. Nr. 310

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. vasario 13 d. nutarimą Nr. 241 „Dėl Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Kazio Griniaus ir Aleksandro Stulginskio vardinių stipendijų įsteigimo“ (Žin., 1995, Nr. 15-359; 2008, Nr. 130-4983; 2009, Nr. 67-2703) ir išdėstyti jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŲ ANTANO SMETONOS, ALEKSANDRO STULGINSKIO, KAZIO GRINIAUS, JONO ŽEMAIČIO IR ALGIRDO BRAZAUSKO VARDINIŲ STIPENDIJŲ ĮSTEIGIMO

 

Siekdama pagerbti Lietuvos Respublikos Prezidentus, skatinti studentus siekti labai gerų studijų rezultatų, aktyviai dalyvauti mokslinėje, meninėje veikloje ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 75 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko vardinių stipendijų nuostatus (pridedama).

2. Pasiūlyti Lietuvos mokslų akademijai dalyvauti kandidatų į vardines stipendijas atrankoje.

3. Šis nutarimas įsigalioja 2012 m. balandžio 1 dieną.“

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                               GINTARAS STEPONAVIČIUS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1995 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 241

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. kovo 21 d. nutarimo Nr. 310 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŲ ANTANO SMETONOS, ALEKSANDRO STULGINSKIO, KAZIO GRINIAUS, JONO ŽEMAIČIO IR ALGIRDO BRAZAUSKO VARDINIŲ STIPENDIJŲ NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko vardinės stipendijos (toliau – vardinės stipendijos) skiriamos talentingiems, ypač pasižymintiems studijose, mokslinėje ir (arba) meninėje veikloje valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios studijų pakopų ir vientisųjų studijų studentams. Jas kasmet skiria švietimo ir mokslo ministras.

2. Valstybinių aukštųjų mokyklų studentams skiriama 30 vardinių stipendijų, iš jų:

2.1. Antano Smetonos stipendijų – 10 (5 – humanitarinių mokslų studijų sričiai ir 5 – meno studijų sričiai);

2.2. Aleksandro Stulginskio stipendijų – 5 (fizinių mokslų studijų sričiai);

2.3. Kazio Griniaus stipendijų – 5 (biomedicinos mokslų studijų sričiai);

2.4. Jono Žemaičio stipendijų – 5 (technologijos mokslų studijų sričiai);

2.5. Algirdo Brazausko stipendijų – 5 (socialinių mokslų studijų sričiai).

3. Iš kiekvienai studijų sričiai skiriamų 5 vardinių stipendijų po vieną stipendiją skiriama koleginių studijų studentui, po 2 – pirmosios pakopos universitetinių arba vientisųjų studijų (trečiojo arba ketvirtojo kursų) studentams ir po 2 – magistrantūros arba vientisųjų studijų (penktojo arba šeštojo kursų) studentams.

4. Pirmosios studijų pakopos studentams skiriamos 5 bazinės socialinės išmokos dydžių per mėnesį vardinės stipendijos, o magistrantūros studijų studentams – 7 bazinės socialinės išmokos dydžių per mėnesį vardinės stipendijos. Vientisųjų studijų studentams gali būti skiriamos 5 ar 7 bazinės socialinės išmokos dydžių per mėnesį vardinės stipendijos, atsižvelgiant į tai, kuriame kurse yra studentas.

5. Vardinės stipendijos pirmosios studijų pakopos studentams skiriamos pradedant penktuoju, magistrantūros studijų studentams – trečiuoju studijų semestru. Vientisųjų studijų studentams 5 bazinės socialinės išmokos dydžių per mėnesį stipendijos skiriamos penktuoju, 7 bazinės socialinės išmokos dydžių per mėnesį stipendijos – devintuoju studijų semestru.

6. Vardinės stipendijos mokamos iš Švietimo ir mokslo ministerijai (toliau – Ministerija) skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

 

II. VARDINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMAS

 

7. Vardinės stipendijos skiriamos kasmet Lietuvos Respublikos valstybinių aukštųjų mokyklų studentams vieniems studijų metams ir mokamos nuo studijų metų pradžios.

8. Kandidatų į vardinę stipendiją sąrašą ir dokumentus apie kiekvieną kandidatą Lietuvos mokslų akademijai kasmet iki gegužės 1 dienos gali teikti visos valstybinės aukštosios mokyklos (toliau – aukštosios mokyklos). Kiekviena aukštoji mokykla gali pateikti ne daugiau kaip 4 kandidatus iš kiekvienos studijų srities.

9. Siūlant kandidatą į vardinę stipendiją, pateikiama informacija apie kandidato paskutinių dviejų semestrų studijų rezultatus, kandidato studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos įvertinimą, kuriuo pažymimi ypač geri studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos rezultatai, studento dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, studentų mokslinės praktikos projektuose.

10. Lietuvos mokslų akademija savo nustatyta tvarka atrenka kandidatus į vardines stipendijas ir kasmet iki birželio 15 dienos teikia švietimo ir mokslo ministrui siūlymus dėl vardinių stipendijų skyrimo.

11. Švietimo ir mokslo ministras, atsižvelgdamas į Lietuvos mokslų akademijos siūlymus, skiria vardines stipendijas atrinktiems kandidatams. Lėšos šioms stipendijoms mokėti pagal lėšų naudojimo sutartis pervedamos aukštosioms mokykloms, kuriose studijuoja atrinktieji kandidatai.

12. Švietimo ir mokslo ministras nutraukia vardinių stipendijų mokėjimą, jeigu:

12.1. studentas turi akademinių skolų;

12.2. studentui paskirta drausminė nuobauda;

12.3. studentas nutraukia studijas arba pašalinamas iš aukštosios mokyklos jos nustatyta tvarka;

12.4. atsiranda arba paaiškėja aplinkybių, dėl kurių studentui negalėjo būti skirta stipendija.

13. Paaiškėjus šių nuostatų 12 punkte nurodytoms aplinkybėms, aukštoji mokykla nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, apie tai praneša Ministerijai ir grąžina neišmokėtas lėšas. Laiku nepranešus apie šias aplinkybes ar dėl kitų priežasčių permokėtą sumą atitinkamai aukštoji mokykla arba studentas grąžina Ministerijai arba ji išieškoma teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________