LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS REFORMOS ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2012 m. kovo 15 d. Nr. XI-1934

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 24-635; 1997, Nr. 69-1735; 2000, Nr. 56-1649; 2001, Nr. 71-2524; 2006, Nr. 116-4401)

 

1 straipsnis. 13 straipsnio 4 punkto pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnio 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) yra kultūros paveldo objektų – buvusių dvarų sodybų – teritorijose, išskyrus šiose teritorijose esančius žemės sklypus prie privačių gyvenamųjų namų ir kitų namų valdos statinių;“.

 

2 straipsnis. Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2012 m. birželio 1 d. parengia ir priima teisės aktus, reglamentuojančius parduodamos valstybinės žemės sklypų įvertinimo tvarką, kuri atitinka valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo principus ir pagal kurią parduodamų valstybinės žemės sklypų, išskyrus namų valdų, mėgėjų sodo teritorijų, garažų statybos ir eksploatavimo bendrijų garažų, individualių garažų valstybinius žemės sklypus, vertė būtų nustatoma ne mažesnė negu rinkos kaina.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________