LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS 2007 M. SPALIO 11 D. ĮSAKYMO Nr. 2-264 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS GARBĖS ŽENKLŲ“ PAKEITIMO

 

2012 m. kovo 9 d. Nr. 2-92

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos garbės ženklų nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2007 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 2-264 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos garbės ženklų“ (Žin., 2007, Nr. 109-4478), ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

2. P a v e d u paskelbti šį įsakymą:

2.1. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Administravimo valdybos Bendrajam skyriui – „Valstybės žiniose“;

2.2. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Viešųjų ryšių skyriui – Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainėje.

 

 

 

Direktorius                                                                             Žimantas Pacevičius


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus

2007 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 2-264 (Lietuvos Respublikos

specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus

2012 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 2-92 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS GARBĖS ŽENKLŲ NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos garbės ženklų nuostatai reglamentuoja Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) garbės ženklų skyrimą, jų įforminimą, įteikimą, STT garbės ženklų nešiojimo tvarką ir pan.

2. STT garbės ženklais skatinami pavyzdingai tarnaujantys STT pareigūnai.

3. STT garbės ženklais STT pareigūnai paprastai skatinami už pavyzdingą tarnybą atmintinų, valstybinių švenčių dienų, įstaigos ar asmeninių jubiliejų proga arba kitais atvejais.

 

II. STT GARBĖS ŽENKLŲ BENDRASIS APRAŠYMAS

 

4. STT garbės ženklai pagal svarbumo eilę yra šie:

4.1. 1-ojo laipsnio STT garbės ženklas;

4.2. 2-ojo laipsnio STT garbės ženklas;

4.3. 3-iojo laipsnio STT garbės ženklas.

5. STT garbės ženklai yra sukurti atsižvelgiant į STT simboliką. Juostelės spalvos – mėlyna ir geltona. STT garbės ženklų kitoje pusėje iškalti triženkliai numeriai. Kiekvieno laipsnio STT garbės ženklo numeracija prasideda nuo 001. Virš numerio užrašas „SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBA“. 3-iojo laipsnio STT garbės ženkle užrašas ir skaičiai kalami ant apvado aplink figūrą.

6. STT garbės ženklų aprašus tvirtina STT direktorius.

 

III. STT GARBĖS ŽENKLŲ SKYRIMO PAGRINDAI IR ĮFORMINIMAS

 

7STT pareigūnus skatinimui, įteikiant STT garbės ženklą, teikia STT direktoriaus pavaduotojai ar struktūrinių padalinių vadovai. Teikime nurodomi pareigūno vardas, pavardė, gimimo data, tarnybos eigos apibūdinimas, pavyzdingos tarnybos aprašymas, kurio laipsnio STT garbės ženklu skatinti teikiamas. Teikimai dėl STT pareigūnų paskatinimo, įteikiant STT garbės ženklą, turi būti pateikti STT direktoriui prieš mėnesį iki siūlomos paskatinimo dienos.

8. STT garbės ženklai neskiriami STT pareigūnams, turintiems galiojančių tarnybinių nuobaudų.

9. Šių nuostatų 8 punkte nurodytą (surinktą) informaciją STT direktoriui teikia STT struktūrinis padalinys, atliekantis personalo administravimo funkcijas.

10. STT pareigūno paskatinimas, įteikiant STT garbės ženklą, yra įforminamas STT direktoriaus įsakymu, kuriame turi būti nurodytas STT garbės ženklo skyrimo pagrindas, skatinamo pareigūno vardas, pavardė, pareigos, skiriamo STT garbės ženklo laipsnis ir kt.

11. STT garbės ženklais STT pareigūnai skatinami nuosekliai – pradedant nuo žemiausio laipsnio:

11.1. 3-iojo laipsnio STT garbės ženklu;

11.2. 2-ojo laipsnio STT garbės ženklu;

11.3. 1-ojo laipsnio STT garbės ženklu.

12Antrą kartą STT pareigūnai to paties laipsnio STT garbės ženklais neskatinami. Turintis kurio nors laipsnio STT garbės ženklą STT pareigūnas gali būti paskatinamas, įteikiant tik aukštesnio laipsnio STT garbės ženklą.

13. Teikiant STT pareigūnus paskatinimui, įteikiant STT garbės ženklą, laikomasi tokios tvarkos:

13.1. Paskatinti, įteikiant 3-iojo laipsnio STT garbės ženklą, teikiami STT pareigūnai, kurie yra pavyzdingai ištarnavę STT ne mažiau kaip 3 (trejus) metus.

13.2. Paskatinti, įteikiant 2-ojo laipsnio STT garbės ženklą, teikiami STT pareigūnai, kurie yra pavyzdingai ištarnavę STT ne mažiau kaip 5 (penkerius) metus.

13.3. Paskatinti, įteikiant 1-ojo laipsnio STT garbės ženklą, teikiami STT pareigūnai, kurie yra pavyzdingai ištarnavę STT ne mažiau kaip 7 (septynerius) metus.

14. Už pasižymėjimus, susijusius su pavojumi gyvybei, taip pat už ypatingus nuopelnus ar pasiektus rezultatus tarnyboje STT pareigūnai išimties tvarka gali būti paskatinti, įteikiant STT garbės ženklą, neatsižvelgiant į šių nuostatų 11 ir 13 punktų reikalavimus.

15STT pareigūno paskatinimas STT garbės ženklo skyrimas įrašomas į pareigūno asmens bylą.

16. Paskatinti pareigūnai kartu su atitinkamo laipsnio STT garbės ženklais gauna jų pakaitus ir šių ženklų liudijimus.

17. Jeigu STT pareigūnas, kuriam skirtas STT garbės ženklas, miršta nespėjęs gauti STT garbės ženklo (jo pakaitų ir šio ženklo liudijimo), STT garbės ženklas, jo pakaitai ir ženklo liudijimas gali būti įteikiami STT pareigūno sutuoktiniui, vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams), broliams ar seserims.

 

IV. STT GARBĖS ŽENKLŲ IR JŲ PAKAITŲ NEŠIOJIMO TVARKA

 

18. STT garbės ženklai nešiojami laikantis jų svarbumo eilės, nustatytos šių nuostatų 4 punkte.

19. Vietoj STT garbės ženklo galima nešioti (segėti) vieną iš jo pakaitų: miniatiūrą ar juostelę. Vienu metu galima nešioti (segėti) vieną STT garbės ženklo pakaitą. Juostelės segamos tik prie uniformos, miniatiūros tik prie vakarinių drabužių.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. STT pareigūnai netenka jiems skirtų STT garbės ženklų, jeigu atsisako juos priimti.

21. STT garbės ženklo netekimas yra įforminamas pripažįstant netekusiu galios STT direktoriaus įsakymą dėl STT garbės ženklo skyrimo STT pareigūnui.

22. Jeigu STT pareigūnas praranda STT garbės ženklą, jo pakaitus ir (ar) ženklo liudijimą, atsižvelgus į STT garbės ženklo praradimo aplinkybes, jo prašymu, sumokėjus už prarastą STT garbės ženklą, jo pakaitą ir (ar) ženklo liudijimą, jam gali būti išduodamas naujas STT garbės ženklas, jo pakaitai ir (ar) ženklo liudijimas.

23. STT garbės ženklai STT pareigūnams įteikiami iškilmingai, dalyvaujant STT vadovybei ir darbuotojams. Į STT garbės ženklo įteikimo ceremoniją gali būti kviečiami ir kiti asmenys.

24. STT pareigūnai, kuriems skirti STT garbės ženklai, įrašomi į STT garbės knygą.

 

_________________