VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2004 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO Nr. B1-617 „DĖL LABORATORIJŲ, TURINČIŲ TEISĘ IŠDUOTI ALKOHOLIO PRODUKTŲ ATITIKTĮ PATVIRTINANČIUS DOKUMENTUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. kovo 6 d. Nr. B1-193

Vilnius

 

P a k e i č i u Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. B1-617 patvirtintą Laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašą (Žin., 2004, Nr. 106-3959, Nr. 182-6750; 2005, Nr. 105-3902; 2007, Nr. 93-3768; 2008, Nr. 90-3621; 2009, Nr. 70-2878; 2011, Nr. 122-5790, Nr. 150-7088) ir jo lentelės 30 eilutės 3 skiltį išdėstau taip:

„Vynas, fermentuoti gėrimai, spiritiniai gėrimai, alkoholiniai kokteiliai, etilo alkoholis“.

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                       Vidmantas Paulauskas

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministerijos

2012-03-02 raštu Nr. 2D-1173(11.56)