VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS

PROTOKOLINIS NUTARIMAS

 

Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ekspertų veiklos nuostatų patvirtinimo

 

2011 m. gruodžio 15 d. Nr. PN-13 
Vilnius

 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
       Patvirtinti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ekspertų veiklos nuostatus (pridedama).

 

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                                           IRENA SMETONIENĖ
________________________

 

PATVIRTINTA
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2011 m. gruodžio 15 d. 
protokoliniu nutarimu Nr. PN-13 

VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS EKSPERTŲ VEIKLOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (toliau – Kalbos komisija) koordinuojamose programose numatytus ekspertavimo darbus atlieka Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ekspertai (toliau – ekspertai). 
       2. Kiekvienų metų pirmą ketvirtį Kalbos komisija tvirtina einamųjų metų ekspertų sąrašą (prireikus jis tikslinamas ir einamaisiais metais). Į sąrašą įtraukiami visi Kalbos komisijos nariai (išskyrus pirmininką ir pavaduotoją) ir kviestiniai ekspertai – kompetentingi lituanistikos ir kitų sričių specialistai.
       3. Ekspertai, atlikdami Kalbos komisijos skirtas užduotis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymu (Žin., 1995, Nr.
15-344), Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymu (Žin., 2004, Nr. 7-129), Kalbos komisijos patvirtintais nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-10 (2011 m. lapkričio 17 d. protokolinio nutarimo Nr. PN-9 redakcija, pakeista 2011 m. gruodžio 15 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-11).
       4. Ekspertų metinės veiklos ataskaitos teikiamos tvirtinti Kalbos komisijai kartu su metine Kalbos komisijos veiklos ataskaita.

 

II. EKSPERTŲ FUNKCIJOS

 

5. Ekspertai: 
       5.1. vertina lietuvių kalbos norminimo ir kodifikavimo, kitus probleminius kalbos vartosenos klausimus ir teikia siūlymus Kalbos komisijai;
       5.2. dalyvauja rengiant Kalbos komisijos nutarimų projektus; 
       5.3. Kalbos komisijos sekretoriato teikimu atlieka terminų žodynų ir terminų standartų, teisės aktų terminų straipsnių rinkinių ir kitų šaltinių terminų, lituanistikos leidinių, bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo(si) dalykų vadovėlių ir kt. darbų rankraščių, numatytų vertinti pagal kalbos programas, ekspertizę;
       5.4. atlieka Kalbos komisijai juridinių ir fizinių asmenų pateiktų vertinti probleminių kalbos vartosenos klausimų ekspertizę; 
       5.5. Kalbos programų koordinavimo tarybos teikimu atlieka lituanistikos mokslinių tyrimų ir sklaidos projektų paraiškų ir kalbos programų darbus vykdančių institucijų metinių ir baigiamųjų ataskaitų ekspertizę.
      6. Kviestiniai ekspertai Kalbos komisijos pakomisių sprendimu gali būti kviečiami į pakomisių posėdžius konkretiems klausimams spręsti.

 

III. ATLYGINIMAS UŽ ATLIKTĄ DARBĄ

 

7. Ekspertams už atliktas ekspertizes ir dalyvavimą Kalbos komisijos pakomisių posėdžiuose atlyginama iš kalbos programų lėšų pagal darbo sutartis, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais valandiniais įkainiais, taikomais mokslo ir pedagoginiame darbe.
       8. Ekspertų atlikto darbo apmokėjimo tvarkos aprašas ir valandiniai įkainiai tvirtinami Kalbos komisijos pirmininko įsakymais.
       9. Ekspertams už parengtas terminų žodynų, lituanistikos leidinių, bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo(si) dalykų vadovėlių ir kt. darbų rankraščių recenzijas mokamas autorinis atlyginimas. Ekspertai konkrečių darbų rankraščių recenzijoms parengti skiriami remiantis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko 2011 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-19 patvirtintomis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis.
       10. Autorinių atlyginimų skaičiavimo tvarkos aprašas ir galimi didžiausi autorinio atlyginimo įkainiai tvirtinami Kalbos komisijos pirmininko įsakymais.