LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2008 m. SAUSIO 17 d. ĮSAKYMO Nr. V-50 „DĖL MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDYMO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. vasario 20 d. Nr. V-108

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512) 25 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2011 m. spalio 10 d. nutarimą Nr. DT-6/4 „Dėl reabilitacijos III (suaugusiųjų ir vaikų) paslaugos vieno lovadienio bazinės kainos perskaičiavimo“ bei 2011 m. gruodžio 12 d. nutarimą Nr. DT-8/7 „Dėl asmens, slaugančio vaiką (-us), lovadienio bazinės kainos nustatymo“ :

1. P a k e i č i u Išlaidų medicininei reabilitacijai kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ (Žin., 2008, Nr. 12-407, Nr. 37-1345, Nr. 54-2032; 2009, Nr. 146-6506; 2010, Nr. 58-2843, Nr. 109-5611), ir išdėstau 10 punktą taip:

10. Reabilitacijos bei sveikatos grąžinamojo gydymo paslaugų bazinės kainos:

 

Eil. Nr.

Gydymo paslaugos pavadinimas

Suaugusiųjų vieno lovadienio/ambulatorinio apsilankymo*/palaikomosios reabilitacijos namuose dėl nervų sistemos ligų ** bazinė kaina (balais)

Vaikų vieno lovadienio/ambulatorinio apsilankymo*/palaikomosios reabilitacijos namuose dėl nervų sistemos ligų ** bazinė kaina (balais)

1.

Reabilitacija III

246,3

246,3

2.

Reabilitacija II, pakartotinė reabilitacija

134,2

136,6

3.

Ambulatorinė reabilitacija* II

57,8

58,9

4.

Ambulatorinė reabilitacija* I

48,2

5.

Sveikatos grąžinamasis gydymas

95,59

6.

Palaikomoji reabilitacija dėl judamojo-atramos aparato pažeidimų, nervų sistemos ligų ir vaikų kraujo ligų

101,2

103,5

7.

Palaikomoji reabilitacija dėl regos ir klausos funkcijos sutrikimo

86,8

88,7

8.

Palaikomoji reabilitacija namuose dėl nervų sistemos ligų**

115,09

115,09

9.

Asmens, slaugančio vaiką (-us), išlaikymas***

31,0

 

Pastaba: *** į slaugančiojo asmens išlaikymo išlaidas įskaičiuojamos asmens maitinimo ir nakvynės paslaugų išlaidos.“

 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas atsiskaitant už paslaugas, suteiktas nuo  2012 m. vasario 1 d.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS