VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL Paukščių ir kiškinių gyvūnų šviežios mėsos tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai VETERINARIJOS reikalavimų

 

2012 m. vasario 13 d. Nr. B1-126

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2010, Nr. 148-7563) ir įgyvendindamas 2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1162/2009, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (EB) Nr. 853/2004, (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004 pereinamojo laikotarpio įgyvendinimo priemonės (OL 2009 L 314, p. 10), 4 straipsnio 3 dalies nuostatas:

1. T v i r t i n u pridedamus Paukščių ir kiškinių gyvūnų šviežios mėsos tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai veterinarijos reikalavimus.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. B1-717 „Dėl Paukščių ir kiškinių gyvūnų šviežios mėsos tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 153-5667).

3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vidaus audito skyriaus Maisto ir veterinarinės kontrolės poskyriui.

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2012 m. gegužės 1 d.

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                            Zenonas Stanevičius

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir

veterinarijos tarnybos direktoriaus

2012 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. B1-126

 

PAUKŠČIŲ IR KIŠKINIŲ GYVŪNŲ ŠVIEŽIOS MĖSOS TIEKIMO MAŽAIS KIEKIAIS Vietinei rinkai vETERINARIJOS REIKALAVIMai

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paukščių ir kiškinių gyvūnų šviežios mėsos tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai reikalavimai (toliau – Reikalavimai) parengti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimą Nr. 617 „Dėl Keitimosi informacija apie standartus, techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 45-1446; 2004, Nr. 63-2264), perkeliantį 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie standartus ir techninius reglamentus pateikimo tvarką (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 20 tomas, p. 337), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyva 2006/96/EB (OL 2006 L 363, p. 81).

2. Reikalavimai nustato veterinarijos reikalavimus šviežios mėsos tvarkymo patalpoms, šviežios mėsos tvarkymui ir reikalavimus šviežią mėsą tvarkantiems asmenims.

3. Reikalavimai taikomi šviežios mėsos mažais kiekiais tiekėjams, kurie gyvūnų laikymo vietoje augina paukščius ir kiškinius gyvūnus ir per savaitę paskerdžia ne daugiau kaip 150 paukščių ar kiškinių gyvūnų.

4. Reikalavimai netaikomi fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie augina paukščius ir kiškinius gyvūnus asmeniniam vartojimui ir namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su ūkine komercine veikla, tenkinti.

5. Šviežios mėsos mažais kiekiais tiekėjas, norintis tiekti šviežią mėsą galutiniam vartotojui arba vietiniams mažmeninės prekybos subjektams, aprūpinantiems šviežia mėsa galutinį vartotoją, privalo atitikti Reikalavimus ir būti įrašytas į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tvarkomą Įregistruotų gyvūninio maisto tvarkymo subjektų sąrašą, suteikiant jam atpažinimo numerį, pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. B1-738 patvirtintą Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašą (Žin., 2006, Nr. 8-312).

6. Vadovaudamasis kasmet Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu tvirtinamu Gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės planu, šviežios mėsos mažais kiekiais tiekėjas turi pasirinkti privatų veterinarijos gydytoją, kuris su atitinkama Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorine valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba pasirašytų sutartį dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės gyvūnų laikymo vietoje.

7. Reikalavimuose vartojamos sąvokos:

Galutinis vartotojas – tai maisto produkto galutinis vartotojas, kuris jos nevartoja kokiai nors su maisto verslu susijusiai operacijai atlikti ar veiklai vykdyti.

Kiškiniai – tai triušiai, kiškiai ir graužikai.

Maisto verslas – tai pelno siekianti arba nesiekianti viešoji ar privati įmonė, vykdanti bet kokią su maisto gamybos, perdirbimo ir paskirstymo etapais susijusią veiklą.

Paukščiai – tai ūkiuose auginami paukščiai, įskaitant naminiais nelaikomus paukščius, kurie auginami kaip naminiai gyvūnai, išskyrus Ratitae genties paukščius.

Privatus veterinarijos gydytojas – pagal veterinarijos veiklą reglamentuojančius teisės aktus privačia veterinarijos praktika užsiimantis veterinarijos gydytojas.

Šviežia mėsa – tai jokiu konservavimo procesu neapdorota mėsa, išskyrus atšaldytą, sušaldytą arba greitai sušaldytą mėsą, įskaitant mėsą vakuuminėse pakuotėse arba apsauginių dujų atmosferoje.

Šviežios mėsos mažais kiekiais tiekėjas fizinis arba juridinis asmuo, kuris gyvūnų laikymo vietoje augina paukščius ir kiškinius gyvūnus, kuriuos skerdžia ir jų mėsą tiekia tiesiogiai galutiniam vartotojui arba vietiniams mažmeninės prekybos subjektams, aprūpinantiems šviežia mėsa galutinį vartotoją.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) – Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija.

Vietinis mažmeninės prekybos subjektas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę vietinėje rinkoje verstis mažmenine maisto produktų prekyba, teikti viešojo maitinimo paslaugas.

Vietinė rinka – Lietuvos Respublikos teritoriją apimanti rinką.

8. Kitos Reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. VETERINARIJOS REIKALAVIMAI ŠVIEŽIOS MĖSOS TVARKYMO PATALPOMS

 

9. Šviežios mėsos mažais kiekiais tiekėjas, tiekdamas šviežią mėsą, privalo vadovautis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 219/2009 (OL 2009 L 87, p. 109), reikalavimais, t. y.:

9.1. tvarkyti ūkyje auginamų paukščių ir kiškinių gyvūnų apskaitą, registruoti žurnaluose duomenis apie:

9.1.1. gyvūnų šėrimui naudotus pašarus,

9.1.2. gyvūnams taikytas veterinarines priemones ir skirtą gydymą, nurodant išlauką,

9.1.3. paimtus gyvūnų, produktų ir aplinkos mėginius laboratoriniams tyrimams ir jų rezultatus.

10. Šviežios mėsos mažais kiekiais tiekėjas privalo turėti:

10.1. šviežios mėsos tvarkymo patalpas (toliau – tvarkymo patalpos):

10.1.1. pakankamo dydžio tvarkymo patalpą paukščių ir kiškinių gyvūnų svaiginimui ir skerdimui, plikinimui ir plunksnų pešimui, kailio lupimui,

10.1.2. patalpą paukščių ir kiškinių gyvūnų išdorojimui ir išpjaustymui. Jeigu Reikalavimų 10.1.1 punkte nurodyta tvarkymo patalpa yra pakankamo dydžio ir šviežios mėsos tvarkymo metu užtikrinama, kad ši mėsa nebus užteršta šalutiniais skerdimo produktais, paukščių ir kiškinių gyvūnų išdorojimas ir išpjaustymas gali būti atliekamas Reikalavimų 10.1.1 punkte nurodytoje tvarkymo patalpoje;

10.2. patalpą, skirtą apyvartinės taros ir inventoriaus plovimui;

10.3. patalpą, skirtą valymo ir dezinfekavimo priemonėms laikyti;

10.4. patalpą, skirtą pakavimo ir fasavimo medžiagoms laikyti;

10.5. buitinę patalpą, skirtą šviežią mėsą tvarkantiems asmenims persirengti, su įranga rankoms nusiplauti ir tualetu su nuskalaujamu vandeniu.

11. Reikalavimų 10.2–10.4 punktuose nurodytos patalpos nėra būtinos, jeigu tai nekelia užteršimo pavojaus šviežiai mėsai, tuomet tvarkymo patalpoje turi būti tik tam skirtos vietos.

12. Tvarkymo patalpose privalo būti:

12.1. grindys ir sienos lygios, kurios lengvai plaunamos ir dezinfekuojamos; rekomenduojama, kad grindų danga būtų paklota taip, kad vanduo lengvai nutekėtų;

12.2. švarios ir lengvai valomos lubos; jeigu jų nėra – stogo vidinis paviršius turi būti padengtas lengvai valomomis medžiagomis;

12.3. pakankamas natūralus ar dirbtinis apšvietimas;

12.4. kriauklė rankoms plauti su tekančiu šiltu ir šaltu geriamuoju vandeniu; prie kriauklės turi būti rankų plovimo ir nusausinimo priemonių;

12.5. šaldymo įrenginys šviežiai mėsai atšaldyti;

12.6. tinkamos priemonės ir įranga apsisaugoti nuo kenkėjų (pvz.: vabzdžių, graužikų);

12.7. įrenginiai ir talpyklos (jei reikia), kurios būtų lengvai plaunamos ir dezinfekuojamos;

12.8. įrenginys įrankiams dezinfekuoti, į kurį tiekiamas arba kuriame palaikomas ne žemesnės kaip + 82 °C temperatūros karštas vanduo.

 

III. VETERINARIJOS REIKALAVIMAI ŠVIEŽIOS MĖSOS TVARKYMUI

 

13. Į tvarkymo patalpas pristatomi tik sveiki paukščiai ir kiškiniai gyvūnai.

14. Ūkiuose auginamų paukščių ir kiškinių gyvūnų periodinę kontrolę, kontrolę prieš skerdimą ir po skerdimo vykdo Reikalavimų 6 punkte nurodytas šviežios mėsos mažais kiekiais tiekėjo pasirinktas privatus veterinarijos gydytojas, o valstybinę šviežios mėsos tiekimo kontrolę, remdamasi rizikos vertinimu nustatytu dažnumu, vykdo VMVT teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

15. Gyvūnai skerdžiami arba žudomi pagal Skerdžiamų arba žudomų gyvūnų gerovės reikalavimus, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 659 (Žin., 2002, Nr. 126-5747).

16. Paskerstiems paukščiams turi būti iš karto pašalintos visos plunksnos, o kiškiniams gyvūnams – nuluptas kailis.

17. Vidaus organai turi būti šalinami taip, kad virškinamojo trakto turinys neišsipiltų.

18. Skirtingų rūšių gyvūnai negali būti skerdžiami vienu metu.

19. Netinkama maistui mėsa, skerdimo atliekos ir kiti šalutiniai gyvūniniai produktai neturi būti kaupiami ten, kur tvarkoma šviežia mėsa. Jie turi būti tvarkomi laikantis 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 1774/2002) (Šalutinių gyvūninių produktų reglamentas) (OL 2009 L 300, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/63/ES (OL 2010 L 276, p. 33), 26 straipsnio, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. B1-189 patvirtintų Šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo maisto tvarkymo subjektuose reikalavimų (Žin., 2005, Nr. 40-1304) XII skyriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. B1-190 patvirtintų Šalutinių gyvūninių produktų ir perdirbtų šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo ir apskaitos reikalavimų (Žin., 2005, Nr. 40-1305; 2012, Nr. 13-595) nuostatų.

20. Pašalinus vidaus organus iš paskerstų paukščių ir kiškinių gyvūnų, jų skerdenos turi būti išvalomos ir atšaldomos kaip galima greičiau iki ne aukštesnės kaip + 4 °C temperatūros.

21. Šviežios mėsos mažais kiekiais tiekėjas negali užšaldyti šviežios mėsos.

22. Tvarkant šviežią mėsą turi būti naudojamas tik geriamasis vanduo. Geriamasis vanduo turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (Žin., 2003, Nr. 79-3606) nuostatas.

23. Geriamojo vandens mikrobiologiniai ir cheminiai tyrimai atliekami vieną kartą per metus atestuotojoje arba akredituotojoje laboratorijoje.

24. Šviežią mėsą pakuoti galima tik ją atšaldžius iki ne aukštesnės kaip + 4 °C temperatūros.

25. Šviežios mėsos pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 680 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 16:2001 „Medžiagos ir gaminiai, besiliečiantys su maistu“ (Žin., 2002, Nr. 28-1010) nuostatas.

26. Šviežios mėsos mikrobiologinių ir cheminių tyrimų planą šviežios mėsos mažais kiekiais tiekėjas turi suderinti su atitinkama VMVT teritorine valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.

27. Šviežią mėsą leidžiama vežti tokiomis transporto priemonėmis, kurios apsaugotų ją nuo užteršimo ir kuriose jai būtų užtikrinama Reikalavimų 24 punkte nurodyta temperatūra.

28. Šviežios mėsos mažais kiekiais tiekėjas turi užtikrinti gautos šviežios mėsos atsekamumą:

28.1. paskerdęs vienos rūšies gyvūnus, skerdimo datą, gyvūnų rūšį, paskerstų gyvūnų skaičių, šviežios mėsos svorį (toliau – partija) ir tinkamumo vartoti terminą turi nurodyti žurnale (I dalyje), kurio forma pateikta Reikalavimų 1 priede (toliau – žurnalas); kiekvienai partijai turi būti skiriamas atskiras žurnalo lapas;

28.2. užpildęs žurnalą, turi surašyti deklaraciją, kurios forma pateikta Reikalavimų 2 priede, 2 egzemplioriais, iš kurių vieną turi pasilikti sau, o antrą įteikti galutiniam vartotojui ar vietiniam mažmeninės prekybos subjektui; deklaracijai numeris turi būti suteiktas eilės tvarka ir nurodytas žurnale;

28.3. norėdamas tiekti šviežią mėsą, žurnale (II dalyje) turi nurodyti šviežios mėsos išvežimo datą, vežamą kiekį ir paskirties vietą. Tiekdamas skirtingų partijų šviežią mėsą, surašo tiek deklaracijų, kiek šviežios mėsos skirtingų partijų tiekiama.

29. Gauta ir atvėsinta šviežia mėsa turi būti pakuojama ir ženklinama įmonės registravimo (atpažinimo) ženklu. Ženklas ant pakuotės dedamas taip, kad atidarant pakuotę ženklas būtų sunaikinamas. Ženklinimo etiketėje ant pakuotės turi būti nurodyta: gamintojas, produkcijos pavadinimas, jei šviežia mėsa sufasuota – grynasis kiekis, tinkamumo vartoti terminas, laikymo sąlygos.

30. Informaciją apie kiekvieną mėnesį paskerstų paukščių ir kiškinių gyvūnų skaičių ir pagamintos šviežios mėsos kiekius šviežios mėsos mažais kiekiais tiekėjas kas mėnesį iki kiekvieno mėnesio 15 d. raštu arba elektroniniu paštu pateikia VMVT teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.

 

IV. REIKALAVIMAI ŠVIEŽIĄ MĖSĄ TVARKANTIEMS ASMENIMS

 

31. Asmenys, tvarkantys šviežią mėsą, turi:

31.1. vilkėti švarius darbo drabužius;

31.2. turėti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin., 2000, Nr. 47-1365; 2010, Nr. 4-163) nustatyta tvarka išduotas asmens medicinines knygeles, leidžiančias dirbti su maisto produktais;

31.3. turi būti atestuoti pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 patvirtintą Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą (Žin., 2008, Nr. 14-490) ir turėti sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą;

31.4. laikytis asmens higienos reikalavimų.

 

V. DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

 

32. Šviežios mėsos mažais kiekiais tiekėjas žurnalą ir deklaracijas turi saugoti vienerius metus ir pateikti juos patikrinti VMVT teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai paprašius.

 

_________________

 


Paukščių ir kiškinių gyvūnų šviežios mėsos

tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai

veterinarijos reikalavimų

1 priedas

 

(Žurnalo formos pavyzdys)

 

ŠVIEŽIOS MĖSOS APSKAITOS ŽURNALAS

 

I dalis

II dalis

GAUTA ŠVIEŽIA MĖSA

TIEKIMAS VIETINEI RINKAI

skerdimo data

gyvūnų rūšis

paskerstų gyvūnų skaičius

šviežios mėsos svoris, kg

tinkamumo vartoti terminas

deklaracijos numeris

išvežimo data

vežamas kiekis, kg

paskirties vieta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

 


Paukščių ir kiškinių gyvūnų šviežios mėsos

tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai

veterinarijos reikalavimų

2 priedas

 

(Žurnalo formos pavyzdys)

 

PAUKŠČIŲ IR KIŠKINIŲ GYVŪNŲ ŠVIEŽIOS MĖSOS MAŽAIS KIEKIAIS

ATITIKTIES DEKLARACIJA

 

20___ m. ____________ d. Nr. _______

________________________________

(vieta)

 

1. Informacija apie tiekėją:

1.1. fizinio / juridinio asmens vardas ir pavardė: ________________________________

______________________________________________________________________

1.2. fizinio / juridinio asmens  registracijos numeris: _____________________________

______________________________________________________________________

1.3. fizinio / juridinio asmens buveinės adresas,  telefonas, faksas, el. p. (jei yra):_______

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2. Informacija apie šviežią mėsą:

2.1. gyvūnų rūšis: ________________________________________________________

2.2. gyvūnų paskerdimo data: ______________________________________________

2.3. paskerstų gyvūnų skaičius:______________________________________________

2.4. gautos šviežios mėsos svoris (kg):________________________________________

3. Tinkamumo vartoti terminas:_____________________________________________

4. Laikymo sąlygos: ______________________________________________________

5. Gyvūnų laikymo vietoje paukščių ir kiškinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolę vykdo:   

(privataus veterinarijos gydytojo v., pavardė)

 

Aš, ___________________________, patvirtinu, kad šviežia mėsa gauta  vadovaujantis

(vardas ir pavardė)

Paukščių ir kiškinių gyvūnų šviežios mėsos tiekimo mažais kiekiais veterinarijos reikalavimais.

 

Šviežios mėsos mažais kiekiais tiekėjas

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

_________________