LIETUVOS RESPUBLIKOS

BIUDŽETINĖS SANDAROS ĮSTATYMO PAPILDYMO 281, 282 STRAIPSNIAIS IR 4, 12, 28, 33 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

1997 m. liepos 2 d. Nr. VIII-386

Vilnius

 

(Žin., 1990, Nr. 24-596; 1992, Nr. 29(1)-854; 1993, Nr. 54-1049; 1995, Nr. 18-404, Nr. 47-1136; 1996, Nr. 57-1344)

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

4 straipsnio 1 dalyje po skaičiaus „28“ įrašyti skaičius „281, 282“, 2 dalį išbraukti ir visą straipsnį išdėstyti taip:

4 straipsnis.       Pajamų ir išlaidų paskirstymas Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir savivaldybių biudžetams nustatytas šio įstatymo 12, 13, 28, 281, 282 ir 29 straipsniuose.“

 

2 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

12 straipsnio 2 dalies 3 punktą išbraukti, o buvusius 4, 5, 6, 7, 8, 9 punktus laikyti atitinkamai 3, 4, 5, 6, 7, 8 punktais, 3 ir 4 dalis išbraukti, buvusioje 5 dalyje vietoj skaičiaus „6“ įrašyti skaičių „5“, buvusioje 6 dalyje vietoj skaičiaus „8“ įrašyti skaičių „7“, buvusioje 7 dalyje vietoj skaičiaus „9“ įrašyti skaičių „8“ ir visą straipsnį išdėstyti taip:

12 straipsnis.     Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamas sudaro Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyti mokesčiai ir kitos įmokos į biudžetą.

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui priskiriama:

1) juridinių asmenų pelno mokestis;

2) pridėtinės vertės mokestis;

3) akcizai;

4) tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai;

5) žyminis mokestis;

6) konsulinis mokestis;

7) pajamos iš valstybės nuosavybės;

8) kitos įmokos.

5 punkte nurodytas mokestis į valstybės biudžetą įskaitomas Lietuvos Respublikos žyminio mokesčio įstatyme nustatyta tvarka.

7 punkte nurodytų pajamų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą įskaitoma ta dalis, kuri gaunama už eksploatuojamą valstybės turtą.

8 punkte nurodytos kitos įmokos Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybių biudžetams priskiriamos vadovaujantis įstatymų nustatyta jų ėmimo tvarka, o jos nesant – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais.“

 

3 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

28 straipsnį pakeisti ir išdėstyti taip:

28 straipsnis. Savivaldybių biudžetų pajamas sudaro:

1) mokestinės pajamos;

2) nemokestinės pajamos;

3) dotacijos.

Savivaldybių biudžetų pajamų dalyje nurodoma savivaldybių pasiskolintų lėšų suma.

Valstybės biudžeto dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams, dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymu.“

 

4 straipsnis. Įstatymo papildymas 281 straipsniu

Papildyti Įstatymą 281 straipsniu:

281 straipsnis. Savivaldybių biudžetų mokestinėms pajamoms priskiriama:

1) fizinių asmenų pajamų mokestis, atskaičius privalomojo sveikatos draudimo fondui pagal Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymą skirtas lėšas;

2) žemės mokestis;

3) valstybinės žemės ir valstybiniam vandenų fondui priskirtų vandens telkinių, išnuomotų verslinei arba mėgėjiškai žūklei, nuomos mokestis;

4) įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis;

5) žyminis mokestis, nustatytas Lietuvos Respublikos žyminio mokesčio įstatyme;

6) prekyviečių mokestis;

7) paveldimo ar dovanojamo turto mokestis;

8) kitos įstatymų nustatytos mokestinės pajamos.“

 

5 straipsnis. Įstatymo papildymas 282 straipsniu

Papildyti Įstatymą 282 straipsniu:

282 straipsnis. Savivaldybių biudžetų nemokestinėms pajamoms priskiriama:

1) pajamos iš savivaldybių turto (nuosavybės);

2) baudos ir pajamos iš konfiskacijų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

3) vietinės rinkliavos pagal Vietinių rinkliavų įstatymą;

4) savivaldybių biudžetinių įstaigų pajamos, gautos už teikiamas paslaugas;

5) kitos pajamos:

a) pajamos už savivaldybių lėšų likučius einamosiose sąskaitose;

b) pajamos už nustatyta tvarka išnuomotus ir parduotus ne žemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypus;

c) kitos įstatymų nustatytos nemokestinės pajamos.“

 

6 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas

33 straipsnį pakeisti ir išdėstyti taip:

33 straipsnis.     Savivaldybių biudžetų projektus rengia savivaldybių vykdomosios institucijos, remdamosi Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, valstybinės statistikos duomenimis, socialinėmis ir ekonominėmis programomis ir mokslinėmis-techninėmis prognozėmis.“

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 1998 metų sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________