PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL GAMYBOS, PRAMONĖS IR SANDĖLIAVIMO STATINIŲ GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. vasario 6 d. Nr. 1-45

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 123-5518; 2008, Nr. 71-2704; 2010, Nr. 1-30) 7 straipsnio 3 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32- 788; 2001, Nr. 101-3597; 2007, Nr. 55-2127) 4 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 341 „Dėl esminių statinio reikalavimų ir statinio techninių parametrų pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases nustatymo kompetencijos priskyrimo valstybės institucijoms“ (Žin., 2008, Nr. 46-1730) 5 punktu:

1. T v i r t i n u Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisykles (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad įsakymas įsigalioja nuo 2012 m. gegužės 1 d.

 

 

Direktorius

vidaus tarnybos generolas                                             Remigijus Baniulis

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir

gelbėjimo departamento prie

Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus

2012 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1-45

 

GAMYBOS, PRAMONĖS IR SANDĖLIAVIMO STATINIŲ GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS nuostatos

 

1. Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu [11.3], statybos techniniu reglamentu STR 2.01.01(2):1999 [11.8] ir Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais [11.2].

2. Taisyklės parengtos pagal 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie standartus ir techninius reglamentus pateikimo tvarką, reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 20 tomas, p. 337).

3. Kiekvienas statybos produktas, įvežtas iš Europos Sąjungos valstybės narės, iš valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, arba iš Turkijos, gali būti be apribojimų tiekiamas į Lietuvos Respublikos rinką, jeigu jis buvo pagamintas Europos Sąjungos valstybėje narėje, valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, arba Turkijoje, teisėtais būdais arba teisėtai importuotas į šias valstybes iš trečiųjų šalių ir jį leidžiama tiekti į rinką toje valstybėje. Laisvo statybos produkto judėjimo apribojimai pateisinami, jeigu neužtikrinamas lygiavertis jo apsaugos lygis arba visuomenės dorovės, viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo, žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos bei gyvybės apsaugos, nacionalinių meno, istorijos ar archeologijos vertybių apsaugos bei pramoninės ir komercinės nuosavybės apsaugos sumetimais.

4. Taisyklės yra privalomos visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklą reglamentuoja Statybos įstatymas.

5. Taisyklėse nustatyti gamybos, pramonės ir sandėliavimo paskirties statinių ir patalpų [11.4, 11.7, 11.10] gaisrinės saugos reikalavimai. Taisyklių reikalavimai taip pat taikomi pastatams ir patalpoms, kurios, atsižvelgiant į juose esančių medžiagų kiekį, sprogių ir pavojingų medžiagų savybes, gamybos technologinių procesų ypatumus, skirstomos į kategorijas pagal sprogimo ir gaisro pavojų [11.2]. Kiti gamybos, pramonės ir sandėliavimo paskirties pastatų, inžinerinių statinių ir patalpų gaisrinės saugos reikalavimai pateikiami teisės aktuose, nustatančiuose esminius statinio reikalavimus (vieną, kelis ar visus) ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases [11.6].

6. Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių ir patalpų projektai turi atitikti Statybos įstatymo [11.3], Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų [11.2], Taisyklių ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus.

7. Taisyklių reikalavimai taikomi:

7.1. projektuojant naujus gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinius ir patalpas [11.4, 11.7], juos rekonstruojant, remontuojant ir atnaujinant (modernizuojant);

7.2. keičiant statinių ar patalpų naudojimo paskirtį [11.4, 11.7].

8. Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statiniai priskiriami P.2.8, P.2.9 statinių grupėms [11.2].

9. Projektuojant naują gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinį, jį rekonstruojant, remontuojant ir naudojant, taikomos gaisrinės saugos priemonės turi atitikti savybes, užtikrinančias esminį statinio gaisrinės saugos reikalavimą per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę [11.8].

10. Taisyklių nuostatos netaikomos projektuojant sprogmenų, sprogstamųjų ir radioaktyviųjų medžiagų ir sprogdinimo priemonių gamybos ir saugojimo statinius ir patalpas, branduolinės energetikos objektus bei šaldytuvus.

 

II. NUORODOS

 

11. Taisyklėse pateikiamos nuorodos į šiuos dokumentus:

11.1. Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 4-40 (Žin., 2007, Nr. 24-936);

11.2. Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 (Žin., 2010, Nr. 146-7510);

11.3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

11.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimą Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 41-1539);

11.5. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymą Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 25-953; 2009, Nr. 63-2538);

11.6. respublikines statybos normas „Naftos ir jos produktų sandėliai. Priešgaisriniai reikalavimai RSN 157-94“ (Žin., 1994, Nr. 49-924);

11.7. statybos techninį reglamentą STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ (Žin., 2003, Nr. 58-2611);

11.8. statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ (Žin., 2000, Nr. 17-424);

11.9. statybos techninį reglamentą STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ (Žin., 2009, Nr. 138-6095);

11.10. statybos techninį reglamentą STR 2.02.07:2004 „Gamybos įmonių ir sandėlių statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ (Žin., 2004, Nr. 54-1852);

11.11. statybos techninį reglamentą STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“ (Žin., 2005, Nr. 80-2908);

11.12. statybos techninį reglamentą STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ (Žin., 1999, Nr. 27-773);

11.13. statybos techninį reglamentą STR 2.08.01:2004 „Dujų sistemos pastatuose“ (Žin., 2004, Nr. 21-653);

11.14. statybos techninį reglamentą STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ (Žin., 2005, Nr. 75-2729).

 

III. Pagrindinės sąvokos

 

12. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Statybos įstatyme [11.3], statybos techniniuose reglamentuose STR 2.01.01(2):1999 [11.8], STR 2.02.07:2004 [11.10], STR 2.03.02:2005 [11.11] ir LST EN ISO 13943, LST EN 13501 serijos standartuose vartojamas sąvokas.

 

IV. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

13. Statiniai turi būti suprojektuoti ir pastatyti taip, kad, kilus gaisrui: laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką galėtų išlaikyti jas veikusias ir dėl gaisro atsiradusias apkrovas; būtų apribota gaisro kilimo galimybė ir ugnies bei dūmų plitimas pastate, gaisro išplitimas į gretimus statinius; pastate esantys žmonės galėtų saugiai išeiti iš jo arba būtų galima juos išgelbėti kitomis priemonėmis; veiktų žmonių perspėjimo ir gaisro gesinimo sistemos; ugniagesiai gelbėtojai galėtų saugiai dirbti [11.3, 11.8].

14. Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinio sklypo planavimo gaisrinės saugos reikalavimai pateikti Gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose [11.2] ir kituose teisės aktuose [11.6, 11.11, 11.12].

15. Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statiniuose aukščiausio aukšto (įskaitant mansardinį) grindų altitudė (toliau – aukščiausio aukšto grindų altitudė) skaičiuojama nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie pastato paviršiaus žemiausios altitudės, o kai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo įrengti nebūtina, – nuo nešiojamųjų gaisrinių kopėčių pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės (toliau – žemės paviršiaus altitudė) [11.2].

16. Draudžiama Asg ir Bsg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamus pastatus įrengti III atsparumo ugniai laipsnio. Draudžiama Asg, Bsg, Cg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamose sandėliavimo patalpose, įrengti tranzitinius elektros kabelius, ortakius ir degiųjų dujų, dulkių, dulkių ir oro mišinių, skysčių ir kitų medžiagų transportavimo vamzdynus.

17. Kiekviena ne didesnė kaip 1 000 kv. m gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių rūsio ar daugiau nei 0,5 m įgilinta cokolinio aukšto ploto dalis (išskyrus slėptuves) privalo turėti ne mažiau kaip dvi angas arba atidaromus langus lauko sienose dūmams išleisti. Kiekvienos angos arba lango plotis turi būti ne mažesnis kaip 0,9 m, aukštis – ne mažesnis kaip 1,2 m. Šio punkto nuostatos netaikomos, kai aukšte įrengiama mechaninė priešdūminio vėdinimo sistema [11.14] arba esančių patalpų gaisro apkrova neviršija 42 MJ/kv. m.

18. Leidžiama 2 tipo laiptų nuo kitų patalpų neatskirti priešgaisrinėmis užtvaromis [11.2], kai jais evakuojamasi iš atvirų aikštelių ir antresolių, kurių plotas sudaro ne daugiau kaip 40 proc. aukšto ploto arba 1 000 kv. m ploto.

19. Rūsiuose ir cokoliniuose aukštuose draudžiama įrengti:

19.1. Asg, Bsg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamas [11.2] patalpas;

19.2. Cg kategorijai pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamas [11.2] patalpas, kuriose gaisro apkrova [11.2] viršija 1200 MJ/kv. m.

 

V. PROJEKTINIAI, PLANINIAI IR TŪRINIAI SPRENDINIAI

 

20. Krovininio transporto įvažiavimo į statinį ar teritoriją vartų plotis turi būti 0,6 m didesnis už pakrauto transporto plotį, o aukštis – 0,2 m didesnis už pakrauto transporto aukštį, tačiau važiuojamosios dalies plotis iki išsikišusių konstrukcijų turi būti ne siauresnis kaip 3,5 m, o aukštis iki išsikišusių konstrukcijų – ne mažesnis kaip 4,5 m.

21. Traukinio vagonų su šilumvežiais įvažiavimo vietas draudžiama įrengti Asg, Bsg, Cg, o su elektrovežiais – Asg ir Bsg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamose patalpose. Geležinkelio bėgių viršus turi sutapti su grindų altitude.

22. Asg ir Bsg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamose patalpose turi būti įrengtos lengvai numetamos išorinės konstrukcijos, kurioms priskiriamos langų ir stoglangių įstiklinimo konstrukcijos bei nelaikančiosios lauko sienos. Lengvai numetamos išorinės konstrukcijos turi atsiskirti esant ne didesniam kaip 1,4 kPa (140 kgs/m2) vidiniam slėgiui.

23. Minimalus būtinas lengvai numetamų išorinių konstrukcijų plotas nustatomas skaičiavimais. Neatliekant skaičiavimų, lengvai numetamų išorinių konstrukcijų plotas 1 kub. m patalpos tūrio turi būti ne mažesnis kaip:

23.1. 0,05 kv. m – Asg kategorijai pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamose patalpose;

23.2. 0,03 kv. m – Bsg kategorijai pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamose patalpose.

 

VI. EVAKUACIJA

 

24. Evakavimo(si) kelių skaičius gamybos, pramonės ir sandėliavimo pastatuose ir juose įrengiamų laiptų ir laiptinių tipas nustatomas pagal 1 ir 2 lenteles ir Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus [11.2]. Esant daugiau kaip dviem evakavimo(si) keliams, ne mažiau kaip pusė evakavimo(si) kelių, nustatomų pagal 1, 2 ir 3 lenteles, turi būti aukštesnio prioriteto. Laiptų ir laiptinių tipas, nurodytas 1 ir 2 lentelėse, gali būti pakeistas aukštesnio prioriteto laiptais ar laiptinėmis (nuo aukščiausio iki žemiausio prioriteto):

24.1. N1 tipo laiptinės [11.2];

24.2. N2 arba N3 tipo laiptinės [11.2];

24.3. L1 tipo laiptinės [11.2];

24.4. L2 tipo laiptinės [11.2];

24.5. 3 tipo laiptai [11.2];

24.6. 2 tipo laiptai [11.2].

 

Evakavimo(si) kelių Asg, Bsg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamuose pastatuose įrengimo reikalavimai

 

1 lentelė

Pastato aukščiausio aukšto grindų altitudė, A (m)

Žmonių skaičius aukšte, N (vnt.)

N <= 5

5 < N <= 20

N > 20

1 kelias

2 kelias

1 kelias

2 kelias

1 kelias

2 kelias

A  6

L1 tipo laiptinė

RN(1)

L1 tipo laiptinė

3 tipo laiptai

L1 tipo laiptinė

3 tipo laiptai

6< A <= 15

3 tipo laiptai

L1 tipo laiptinė

L1 tipo laiptinė

A >15

N2 arba N3 tipo laiptinė

L1 tipo laiptinė

N1 tipo laiptinė

N1 tipo laiptinė

N2 arba N3 tipo laiptinė

 

(1) Turi būti įrengiamas avarinis išėjimas pagal Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus [11.2].

RN – reikalavimai netaikomi.

 

Evakavimo(si) kelių Cg, Dg, Eg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamuose pastatuose įrengimo reikalavimai

 

2 lentelė

Pastato aukščiausio aukšto grindų altitudė, A (m)

Žmonių skaičius aukšte, N (vnt.)(1)

N <= 25

25 < N <= 50

N > 50

1 kelias

2 kelias

1 kelias

2 kelias

1 kelias

2 kelias

A <= 6

L1 tipo laiptinė

RN(2)

L1 tipo laiptinė

3 tipo laiptai

L1 tipo laiptinė

3 tipo laiptai

6< A <= 15

3 tipo laiptai

L1 tipo laiptinė

A >15

N2 arba N3 tipo laiptinė

 

(1) Dg, Eg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamuose pastatuose žmonių skaičius aukšte didinamas du kartus.

(2) Kai aukšto plotas viršija 1 000 kv. m, turi būti įrengiami 3 tipo laiptai [11.2].

RN – reikalavimai netaikomi.

 

25. Evakavimo(si) kelių skaičius iš gamybos, pramonės ir sandėliavimo statiniuose įrengtų atvirų aikštelių ir antresolių ir jose įrengiamų laiptų ir laiptinių tipas nustatomas pagal 3 lentelę ir Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus [11.2].

 

Evakavimo(si) kelių iš atvirų aikštelių ir antresolių įrengimo reikalavimai

 

3 lentelė

Atviros aikštelės aukščiausio aukšto grindų altitudė, A (m)

Atviros aikštelės ar antresolės plotas, F (kv. m)(1)

F <= 100

100 < F <= 400

F > 400

1 kelias

2 kelias

1 kelias

2 kelias

1 kelias

2 kelias

A <= 6

2 tipo laiptai(3)

RN

2 tipo laiptai(3)

RN(2)

L1 tipo laiptinė

3 tipo laiptai

6< A <=15

2 tipo laiptai(3)

3 tipo laiptai

L1 tipo laiptinė

A >15

L1 tipo laiptinė

2 tipo laiptai

L1 tipo laiptinė

N1 tipo laiptinė

 

(1) Kai atviros aikštelės ar antresolės plotas sudaro daugiau kaip 40 proc. aukšto ploto arba 1 000 kv. m ploto, evakavimo(si) keliai projektuojami kaip statinio aukštui pagal 1 ir 2 lenteles.

(2) Asg ir Bsg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamose patalpose turi būti projektuojami 2 tipo laiptai [11.2].

(3) Laiptų pakopos gali būti skirtingo pločio, kai jais evakuojasi ne daugiau kaip 5 žmonės.

RN – reikalavimai netaikomi.

 

26. Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statiniuose įrengiami evakavimo(si) keliai turi būti ne siauresni kaip evakuaciniai išėjimai, ne mažesni kaip 2 m aukščio ir kaip 1 m pločio. Evakuaciniai išėjimai, kai pro juos evakuojama(si), turi būti ne siauresni kaip:

26.1. 0,85 m – 15 ir mažiau žmonių;

26.2. 0,9 m – nuo 16 iki 50 žmonių;

26.3. 1,2 m – 51 ir daugiau žmonių.

27. Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statiniuose laiptų plotis turi būti ne mažesnis už plačiausio išėjimo iš aukšto į laiptinę plotį, tačiau ne mažesnis kaip:

27.1. 0,9 m – vedančių iš patalpų, kuriose būna 15 ir mažiau žmonių;

27.2. 1,2 m – pastatuose ir patalpose, kurių viename aukšte būna nuo 16 iki 200 žmonių;

27.3. 1,35 m – pastatuose ir patalpose, kurių viename aukšte būna 201 ir daugiau žmonių.

28. Gamybos, pramonės ir sandėliavimo patalpose leidžiama evakavimo(si) keliuose praeigos aukštį sumažinti iki 1,8 m, jei patalpose įrengti technologiniai įrenginiai, komunikacijos ar inžinerinės sistemos, veikiančios be priežiūros personalo.

29. Laiptų nuolydis evakavimo(si) keliuose turi būti ne didesnis kaip 1:1, pakopų aukštis – ne didesnis kaip 22 cm, pakopų plotis – ne mažesnis kaip 30 cm. Rūsiuose ir pastogėse pakopos plotis gali būti sumažintas iki 0,26 m.

30. Laiptų, kuriais evakuojasi ne daugiau kaip 5 žmonės, nuolydį galima padidinti iki 2:1.

31. L1 tipo laiptinių langai dūmams ir šilumai išleisti [11.2] privalo turėti automatinį (bet kokio tipo paleidiklio veikimas nuo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos ir (arba) stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos, išskyrus stacionariąsias gaisrų gesinimo dujomis sistemas) ir (arba) rankinį (paspaudžiant mygtuką arba patraukiant rankeną) paleidimą [11.14]. Atidarant rankiniu būdu turi būti įtaisas, kuris neleistų langui užsidaryti.

32. Pastatuose, kurių žemiausio aukšto grindų altitudė, matuojama nuo žemės paviršiaus altitudės, neviršija minus 3 m, L1 tipo laiptinių rūsyje leidžiama neįrengti natūralaus apšvietimo pro angas išorinėse sienose ar denginyje [11.2]. Pastatuose, kurių žemiausio aukšto grindų altitudė, matuojama nuo žemės paviršiaus altitudės, viršija minus 3 m, evakavimo(si) keliai iš rūsio turi būti įrengiami per neuždūmijamas laiptines [11.2].

33. Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statiniuose įrengiamos L2 tipo laiptinės privalo turėti:

33.1. natūralų apšvietimą pro ne mažesnę kaip 4 kv. m ploto natūralios šviesos įstiklintą angą denginyje, kuri skirta dūmams ir šilumai išleisti [11.14];

33.2. ne mažesnį kaip 2 kv. m horizontalaus ploto natūralios šviesos šulinį, kurio plotis ne mažesnis kaip 0,7 m (1,5 m pločio, kai pastato aukščiausio aukšto altitudė viršija 6 m).

34. L2 tipo laiptinės langai denginyje, kurie skirti dūmams ir šilumai išleisti [11.2], privalo turėti automatinį (bet kokio tipo paleidiklio veikimas nuo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos ir (arba) stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos, išskyrus stacionariąsias gaisrų gesinimo dujomis sistemas) ir (arba) rankinį (paspaudžiant mygtuką arba patraukiant rankeną) paleidimą [11.14]. Atidarant rankiniu būdu turi būti įtaisas, kuris neleistų langui užsidaryti.

35. Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statiniuose evakavimo(si) kelio ilgis nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos patalpose iki evakuacinio išėjimo turi būti ne ilgesnis, kaip nurodyta 4 lentelėje.

 

Evakavimo(si) kelių ilgių patalpose iki evakuacinio išėjimo reikalavimai

 

4 lentelė

Patalpos kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų

Aukšto altitudė, matuojama nuo žemės paviršiaus altitudės, A (m)

Atstumas (m), kai patalpos tūris, V (tūkst. kub. m)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

V <= 15

15 < V <= 30

30 < V <= 50

50 < V <= 80

V > 80

Asg, Bsg

A > 6

30

40

50

65

85

6 >= A >= 0

40

50

65

85

110

Cg

A > 6

85

100

115

130

140

6 >= A >= 0

145

160

180

210

240

A < 0

40

45

50

60

70

Dg

A > 6

120

6 >= A >= 0

160

A < 0

50

Eg

A > 6

180

6 >= A >= 0

240

A < 0

65

 

(1) Nurodyti atstumai Asg, Bsg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamoms patalpoms yra nustatyti atsižvelgiant į tai, kad degių, labai degių ir ypač degių skysčių išsipylimo plotas ne didesnis kaip 50 kv. m. Kai išsiliejusio skysčio plotas yra didesnis kaip 50 kv. m, nurodyti atstumai dauginami iš koeficiento 50/F, kur F – galimas išsipylimo plotas (kv. m), apskaičiuotas technologinėje projekto dalyje.

(2) II atsparumo ugniai laipsnio pastatams nurodyti atstumai turi būti mažinami 30 proc., o III atsparumo – 50 proc.

(3) Jei pastato kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų aukštesnė už patalpos kategoriją, nurodyti atstumai turi būti mažinami 30 proc.

(4) Kai patalpų aukštis didesnis kaip 6 m, nurodyti atstumai padidinami: kai patalpos aukštis viršija 6 m – 10 proc., 12 m – 20 proc., 18 m – 30 proc., 24 m – 40 proc., bet ne daugiau kaip 110 m Asg ir Bsg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamoms patalpoms ir 240 m Cg kategorijai pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamoms patalpoms.

(5) Evakavimo(si) kelių ilgis iš atviros aikštelės ar antresolės nuo labiausiai nutolusios atviros aikštelės ar antresolės vietos iki artimiausio evakuacinio išėjimo nustatomas įvertinant evakavimo(si) kelio ilgį 2 tipo laiptais [11.2].

(6) Aklakelis neturi viršyti pusės norminio evakavimo(si) kelio ilgio patalpoje [11.2].

(7) Atstumas nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos patalpose iki tolimesnio evakuacinio išėjimo neturi viršyti 1,5 norminio evakavimo(si) kelio ilgio patalpoje.

 

36. Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statiniuose evakavimo(si) kelias nuo labiausiai nutolusių patalpų durų (išskyrus prausyklas, tualetus, rūkomuosius, dušines ir kitas patalpas, kuriose žmonių būna ne nuolat) iki išėjimo į lauką arba laiptinę turi būti ne ilgesnis, kaip nurodyta 5 lentelėje.

 

Evakavimo(si) kelių atstumų reikalavimai

 

5 lentelė

Pastato kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų

Aukšto altitudė, matuojama nuo žemės paviršiaus altitudės, A (m)

Atstumas (m), kai evakuojamų žmonių srauto tankis, D (žm./kv. m)(1) (2) (3) (4)

D <= 2

2 < D <= 4

4 < D <= 5

D > 5

Iš patalpų tarp laiptinių arba išėjimų į lauką

Asg, Bsg

A > 6

50

40

30

25

6 >= A >= 0

60

50

40

35

Cg

A > 6

85

65

55

45

6 >= A >= 0

120

95

80

65

A < 0

60

50

40

35

Dg, Eg

A > 6

125

100

85

70

6 >= A >= 0

180

140

120

100

A < 0

90

70

60

50

Iš patalpų į akliną koridorių arba holą

Asg, Bsg, Cg, Dg, Eg

A > 6

20

15

15

10

6 >= A >= 0

30

25

20

15

A < 0

15

10

10

8

 

(1) Žmonių srauto tankiai nustatomi technologiniais skaičiavimais statinio projekte.

(2) II atsparumo ugniai laipsnio pastatams nurodyti atstumai turi būti mažinami 30 proc., o III atsparumo – 50 proc.

(3) Patalpose, kurių išėjimai veda į akliną koridorių arba holą, turi būti ne daugiau kaip 80 žmonių.

(4) Atstumas nuo labiausiai nutolusios patalpos evakuacinio išėjimo durų iki išėjimo į tolimesnę laiptinę neturi viršyti 180 m.

 

37. Evakavimo(si) kelių atstumai, nurodyti 5 lentelėje, taikomi koridoriams, vestibiuliams, fojė, holams ir pan., kurie nuo kitų patalpų atskirti ne mažesnio kaip EI 15 atsparumo ugniai priešgaisrinėmis pertvaromis [11.2]. Leidžiama minėtas pertvaras įrengti nenormuojamo atsparumo ugniai, išskyrus pertvaras, skiriančias Asg, Bsg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamas patalpas, kai:

37.1. visame statinyje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema;

37.2. bet kurios patalpos, besiribojančios su koridoriumi, vestibiuliu, fojė, holu ir pan., gaisro apkrova neviršija 250 MJ/ kv. m, išskyrus priešgaisrinėmis užtvaromis atskirtas patalpas [11.2];

37.3. evakavimo(si) kelias nuo labiausiai nutolusios patalpos iki evakuacinio išėjimo į laiptinę arba į lauką neviršija 20 m.

38. Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statiniuose leidžiama ne daugiau kaip vieną evakavimo(si) kelią iš sprogimo ir gaisro atžvilgiu pavojingos patalpos (1 pav., 1 patalpa) įrengti per gretimą patalpą (1 pav., 2 patalpa) tokiomis sąlygomis:

38.1. evakavimo(si) kelias iš Asg, Bsg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamų patalpų (1 pav., 1 patalpa) gali būti įrengtas per bet kuriai kategorijai pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamą patalpą (1 pav., 2 patalpa);

38.2. evakavimo(si) kelias iš Cg, Dg, Eg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamų patalpų (1 pav., 1 patalpa) gali būti įrengtas per bet kurią Cg, Dg, Eg kategorijai pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamą patalpą (1 pav., 2 patalpa);

38.3. evakavimo(si) kelio ilgis patalpoje (1 pav., 1 patalpa) mažinamas 70 proc. (4 lentelė), o gretimoje patalpoje (1 pav., 2 patalpa) evakavimo(si) kelio ilgis nustatomas pagal aklino koridoriaus reikalavimus (5 lentelė);

38.4. Asg, Bsg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamose patalpose (1 pav., 1 patalpa) turi būti ne daugiau kaip 5 žmonės, o patalpos plotas turi neviršyti 200 kv. m;

38.5. Cg, Dg, Eg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamose patalpose (1 pav., 1 patalpa) turi būti ne daugiau kaip 25 žmonės, o plotas turi neviršyti 1000 kv. m.

 

(pav.)

1 paveikslas. Evakavimo(si) per gretimą patalpą reikalavimai: 1 – patalpa, iš kurios evakuojamasi; 2 – gretima patalpa, per kurią numatomas evakavimo(si) kelias; 3 – koridorius; A – evakavimo(si) kelio ilgis, nustatomas pagal 4 lentelę ir mažinamas 70 proc.; B – evakavimo(si) kelio ilgis, nustatomas pagal 5 lentelę pagal aklino koridoriaus reikalavimus; C – evakavimo(si) kelio ilgis, nustatomas pagal 4 lentelę; D – evakavimo(si) kelio ilgis, nustatomas pagal 5 lentelę

 

39. Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statiniuose leidžiama ne daugiau kaip vieną iš evakavimo(si) kelių iš P.2.2 grupės patalpos [11.2] įrengti per gretimą sprogimo ir gaisro atžvilgiu pavojingą patalpą, išskyrus Asg, Bsg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamas patalpas, tokiomis sąlygomis:

39.1. evakavimo(si) kelias iš P.2.2 grupės patalpos [11.2] (1 pav., 1 patalpa) gali būti įrengtas per bet kurią Cg, Dg, Eg kategorijai pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamą patalpą (1 pav., 2 patalpa);

39.2. evakavimo(si) kelio ilgis patalpoje (1 pav., 1 patalpa) mažinamas 70 proc., o gretimoje patalpoje (1 pav., 2 patalpa) evakavimo(si) kelio ilgis nustatomas pagal aklino koridoriaus reikalavimus (5 lentelė);

39.3. P.2.2 grupės patalpoje [11.2] (1 pav., 1 patalpa) turi būti ne daugiau kaip 25 žmonės, o patalpos plotas turi neviršyti 200 kv. m.

40. Draudžiama evakavimo(si) kelius iš Cg, Dg ir Eg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamų ir kitos paskirties patalpų numatyti per Asg ir Bsg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamų patalpų priešgaisrinius šliuzus.

41. Evakuacinių išėjimų (durų varčių) iš gamybos, pramonės ir sandėliavimo patalpų plotis ir evakuacinių išėjimų iš koridoriaus į laiptinę plotis, taip pat laiptų plotis nustatomas pagal 6 lentelę.

 

Evakavimo(si) kelių ir evakuacinių išėjimų pločio reikalavimai

 

6 lentelė

Pastato ar patalpos kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų

Aukšto altitudė, matuojama nuo žemės paviršiaus altitudės,
A (m)

Žmonių skaičius, N (vnt.) 1 m evakuacinio išėjimo (durų), koridoriaus ir laiptinės pločio, kai patalpos tūris,

V (tūkst. kub. m)(1)

V <= 15

15 < V <= 30

30 < V <= 50

50 < V <= 80

V > 80

Evakuacinių išėjimų iš patalpos į koridorių arba į laiptinę plotis

Asg, Bsg

A > 6

45

65

85

130

150

6 >= A >= 0

65

85

130

150

170

Cg

A > 6

75

110

120

140

220

6 >= A >= 0

110

155

175

220

260

A < 0

55

75

85

105

140

Dg

A > 6

180

6 >= A >= 0

260

A < 0

130

Eg

A > 6

260

6 >= A >= 0

300

A < 0

150

Evakavimo(si) kelio koridoriumi, išėjimų iš koridoriaus į laiptinę ir laiptų plotis

Asg, Bsg

A > 6

65

6 >= A >= 0

85

Cg

A > 6

120

6 >= A >= 0

170

A < 0

85

Dg, Eg

A > 6

180

6 >= A >= 0

260

A < 0

130

 

(1) Kai patalpų aukštis didesnis kaip 6 m, nurodytas žmonių skaičius padidinamas: kai patalpos aukštis viršija 6 m – 10 proc., 12 m – 20 proc., 18 m – 30 proc., 24 m – 40 proc.

 

42. Evakavimo(si) kelių skaičius iš gamybos, pramonės ir sandėliavimo inžineriniuose statiniuose įrengtų atvirų aikštelių ir antresolių, taip pat juose įrengiamų laiptų ir laiptinių tipas nustatomas pagal 7 lentelę ir Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus [11.2].

 

Evakavimo(si) kelių iš atvirų aikštelių ir antresolių įrengimo reikalavimai

 

7 lentelė

Įrenginio kategorija

Įrenginio aukštis, A (m)

Atviros aikštelės, antresolės ar įrenginio pjūvio plotas, F (kv. m)(1)

F <= 100

100 < F <= 400

F > 400

1 kelias

2 kelias

1 kelias

2 kelias

1 kelias

2 kelias

Asgi, Bsgi

A <= 10

RN

RN

3 tipo laiptai

RN

3 tipo laiptai

3 tipo laiptai

10 < A <=15

3 tipo laiptai

3 tipo laiptai

A >15

3 tipo laiptai

Cgi

A <= 10

RN

RN

RN

RN

3 tipo laiptai

RN

A > 10

3 tipo laiptai

3 tipo laiptai

3 tipo laiptai

Dgi, Egi

RN

RN

 

(1) Išorinių įrenginių kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų nustatomos pagal Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus [11.2].

RN – reikalavimai netaikomi.

 

VII. GAISRO RIBOJIMAS

 

43. Kai atviros aikštelės ar antresolės plotas viršija 40 proc. aukšto ploto arba 1 000 kv. m ploto, aikštelės ar antresolės grindų altitudė, matuojama nuo žemės paviršiaus altitudės, pastato gaisrinio skyriaus ploto skaičiavimuose [11.2] turi būti vertinama kaip aukšto grindų altitudė.

44. Gamybos, pramonės ir sandėliavimo patalpos nuo kitos paskirties patalpų turi būti atskirtos ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis [11.2]. Šio punkto nuostatos netaikytinos gamybos, pramonės ir sandėliavimo Dg, Eg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamoms patalpoms.

45. Gamybos, pramonės ir sandėliavimo Asg, Bsg ir Cg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamos patalpos tarpusavyje (išskyrus tos pačios paskirties ir kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpas), taip pat nuo Dg, Eg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamų patalpų turi būti atskirtos ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis [11.2].

46. Leidžiama III atsparumo ugniai laipsnio gamybos, pramonės ir sandėliavimo pastatuose Cg kategorijai pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamas patalpas nuo Dg, Eg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamų patalpų atskirti ne mažesnio kaip EI 15 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 15 atsparumo ugniai perdangomis [11.2].

47. Draudžiama Asg ir Bsg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamose patalpose sandėliuoti ypač degias dujas, degius, labai degius ir ypač degius skysčius, degias ir sunkiai degias kietas medžiagas stelažuose, kurių bendras aukštis didesnis kaip 5,5 m (toliau – aukštybiniai stelažai).

48. Pastatai, kuriuose įrengiamos Cg kategorijai pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamos patalpos su aukštybiniais stelažais, turi būti projektuojami I atsparumo ugniai laipsnio. Draudžiama patalpas su aukštybiniais stelažais įrengti pastato aukštuose, kurių grindų altitudė, matuojama nuo žemės paviršiaus altitudės, viršija 3 m.

49. Prieš liftus, esančius Asg ir Bsg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamose patalpose, turi būti įrengti EI 45 atsparumo ugniai priešgaisriniai šliuzai, kuriuose nuolat sudaromas oro viršslėgis [11.14].

50. Asg ir Bsg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamose patalpose grindys ir degių, labai degių ir ypač degių skysčių surinkimo įranga turi būti įrengiama atsižvelgiant į technologinės projekto dalies sprendinius dėl galimų skysčių išsiliejimo ribojimo.

51. Statinių stogų, kurie priskiriami Broof (t1) klasei [11.2], stoglangiai turi atitikti Broof (t1) klasės [11.2] degumo reikalavimus. Šio punkto nuostatos netaikytinos, jeigu bendras stoglangių plotas neviršija 5 proc. bendro stogo ploto.

52. Cg, Dg ir Eg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamuose pastatuose nustatomi šie stoglangių įrengimo reikalavimai:

52.1. bendras stoglangių plotas turi neviršyti 15 proc. bendro stogo ploto;

52.2. stoglangio arba stoglangių grupės plotas neturi viršyti 18 kv. m;

52.3. stogo tarpai tarp stoglangių grupių turi būti ne mažesni kaip 3 m.

53. 51–52 punktų reikalavimai netaikomi dūmų ir šilumos natūralaus ištraukiamojo vėdinimo įtaisams [11.14].

54. Draudžiama stoglangius ir dūmų ir šilumos natūralaus ištraukiamojo vėdinimo įtaisus [11.14] įrengti arčiau kaip 5 m iki gaisrinių skyrių atskyrimo sienų [11.2].

 

VIII. INŽINERINĖS SISTEMOS

 

55. Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių inžinerinės sistemos bei inžinerinė įranga turi būti įrengiamos vadovaujantis galiojančių normatyvinių dokumentų [11.1, 11.5, 11.6, 11.9, 11.13, 11.14] ir šių Taisyklių reikalavimais.

 

_________________