LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL SUMOKĖTO GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO DALIES PERVEDIMO PARAMOS GAVĖJAMS IR (AR) POLITINĖMS PARTIJOMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. vasario 7 d. Nr. 1K-046

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; 2003, Nr. 116-5254; 2011, Nr. 153-7206) 34 straipsnio 3 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 1367 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas “ (Žin., 2002, Nr. 86-3694) 9 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 10 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio 4 dalį“ (Žin., 2012, Nr. 8-270):

1. T v i r t i n u sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šiuo Įsakymu patvirtintas Sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms tvarkos aprašas taikomas pervedant gyventojų pajamų mokesčio dalį pagal 2012 m. ir vėlesniais metais pateiktus prašymus.

3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymą Nr. 305 „Dėl 2 procentų pajamų mokesčio sumos pervedimo Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 95-4151);

3.2. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. rugpjūčio 6 d. įsakymą Nr. 1K-231 „Dėl finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 305 „Dėl iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos pervedimo Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 88-3510).

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                           INGRIDA ŠIMONYTĖ

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2012 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 1K-046

 

SUMOKĖTO GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO DALIES PERVEDIMO PARAMOS GAVĖJAMS IR (AR) POLITINĖMS PARTIJOMS TVARKOS APRAŠAS

 

1. Sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms tvarkos apraše (toliau – šis aprašas) reglamentuojama:

1.1. nuolatinio Lietuvos gyventojo (toliau – gyventojas) sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (toliau – pajamų mokestis) dalies pervedimo Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) (toliau – Labdaros ir paramos įstatymas) turintiems teisę gauti paramą (toliau – paramos gavėjai), tvarka;

1.2. gyventojo sumokėto pajamų mokesčio dalies pervedimo politinėms partijoms, įstatymų nustatyta tvarka įregistruotoms Juridinių asmenų registre, kurios atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra (toliau – politinės partijos), tvarka.

2. Gyventojas, nusprendęs dalį sumokėto pajamų mokesčio skirti paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui pateikia mokesčio administratoriui prašymą, kad pajamų mokesčio dalis būtų pervesta:

2.1. vienam ar keliems paramos gavėjams – iki 2 procentų (įskaitant 2 procentus) sumokėto pajamų mokesčio sumos; ir (ar)

2.2. vienai ar kelioms politinėms partijoms – iki 1 procento (įskaitant 1 procentą) sumokėto pajamų mokesčio sumos.

3. Prašymo formą, jo užpildymo ir pateikimo tvarką nustato centrinis mokesčio administratorius.

4. Gyventojas prašymą gali pateikti pasibaigus mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniams metams), už kurį nuo gautų pajamų pageidauja skirti sumokėto pajamų mokesčio dalį (toliau – ataskaitiniai metai), iki kito mokestinio laikotarpio gegužės 1 dienos.

5. Paramos gavėjas ar politinė partija, pageidaujantys gauti pajamų mokesčio dalį, iki kitų metų, einančių po ataskaitinių metų, rugpjūčio 31 d., turi pateikti mokesčio administratoriui laisvos formos prašymą, kuriame nurodomi Lietuvoje registruotoje kredito įstaigoje turimos sąskaitos, į kurią pageidaujama gauti pajamų mokesčio sumas, duomenys. Prašymo nereikia teikti, jeigu paramos gavėjas ar politinė partija jau buvo nurodžiusi sąskaitos, į kurią pageidaujama gauti pajamų mokesčio sumas, duomenis ir jie nėra pasikeitę.

6. Mokesčio administratorius, prieš pervesdamas pajamų mokesčio dalį„ privalo:

6.1. patikrinti, ar prašyme nurodytas paramos gavėjas turi paramos gavėjo statusą ir ar paramos gavėjas šį statusą turėjo kalendorinių metų, kuriais prašymas pateiktas, gegužės 1 d.;

6.2. patikrinti, ar prašyme nurodyta politinė partija yra įregistruota Juridinių asmenų registre, ar politinė partija atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus, ar politinei partijai nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra ir ar politinė partija šiuos reikalavimus atitiko kalendorinių metų, kuriais prašymas pateiktas, gegužės 1 d.;

6.3. apskaičiuoti prašyme nurodytam paramos gavėjui ar politinei partijai pervestiną pajamų mokesčio sumos dalį.

7. Mokesčių administratorius apskaičiuotą paramos gavėjui ar politinei partijai tenkančią pajamų mokesčio dalį paramos gavėjui ar politinei partijai perveda nuo kitų metų, einančių po ataskaitinių metų, rugsėjo 1 d. iki lapkričio 15 d.

8. Pajamų mokesčio dalis paramos gavėjui ar politinei partijai nepervedama, jeigu:

8.1. politinė partija gyventojo prašymo pateikimo metu metų, einančių po ataskaitinių metų, gegužės 1 d. arba pajamų mokesčio dalies pervedimo dieną turi pertvarkomo ar likviduojamo vieneto statusą arba neatitinka Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatyme (Žin., 1990, Nr. 29-692; 2004, Nr. 54-1831) nustatyto reikalavimo dėl politinės partijos narių skaičiaus;

8.2. paramos gavėjas metų, einančių po ataskaitinių metų, gegužės 1 d. arba pajamų mokesčio dalies pervedimo dieną neturi paramos gavėjo statuso (išskyrus tradicines religines bendruomenes, bendrijas ir centrus, kuriems nereikia įgyti paramos gavėjo statuso);

8.3. gyventojas pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085) nuostatas privalėjo pateikti ataskaitinių metų metinę pajamų mokesčio deklaraciją, tačiau jos iki Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nustatyto termino nepateikė;

8.4. iš vienos savivaldybės biudžeto įplaukų apskaičiuota (perskaičiuota) konkrečiam paramos gavėjui ar konkrečiai politinei partijai pervestina pajamų mokesčio suma yra mažesnė nei 10 (dešimt) litų.

9. Kai perskaičiavus ankstesnių metų paramos sumas paaiškėja, kad:

9.1. paramos gavėjui ar politinei partijai ankstesnį mokestinį laikotarpį buvo pervesta ne visa pajamų mokesčio suma, tai papildomai apskaičiuota pajamų mokesčio suma pervedama kartu su kito ataskaitinio laikotarpio pajamų mokesčio suma. Jei kitu ataskaitiniu laikotarpiu paramos gavėjui ar politinei partijai pajamų mokesčio suma iš viso nebuvo skirta, papildomai apskaičiuota pajamų mokesčio suma pervedama nuo tų kitų ataskaitinių metų, rugsėjo 1 d. iki lapkričio 15 d.;

9.2. paramos gavėjui ar politinei partijai ankstesniais metais buvo pervesta per didelė pajamų mokesčio suma, tai per daug pervesto pajamų mokesčio suma mažinama paskutinių ataskaitinių metų apskaičiuota pervestina suma. Jeigu paskutinių ataskaitinių metų apskaičiuotos pervestinos pajamų mokesčio sumos nepakanka, tai ankstesniu laikotarpiu per daug pervesta pajamų mokesčio suma išieškoma iš atitinkamo paramos gavėjo ar politinės partijos įstatymų nustatyta tvarka.

10. Paramos gavėjai ir politinės partijos, pateikę laisvos formos prašymą mokesčio administratoriui, turi teisę gauti duomenis apie jiems apskaičiuotas ir pervestas pajamų mokesčio sumas.

 

_________________