LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2009 M. LIEPOS 24 D. ĮSAKYMO
Nr. ISAK-1652 „DĖL STUDIJŲ PROGRAMŲ IŠORINIO VERTINIMO IR AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. vasario 8 d. Nr. V-233

Vilnius

 

P a k e i č i u Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. ISAK-1652 (Žin., 2009, Nr. 96-4083; 2011, Nr. 100-4702):

1. išdėstau 18.3 punktą taip:

18.3. jei per paskutinius 3 metus buvo neigiamai įvertinta ir neakredituota arba vertinimui nepateikta vykdoma studijų programa, kuri yra tos pačios krypties ir pakopos, kaip ir tos aukštosios mokyklos teikiama ketinama vykdyti studijų programa, išskyrus atvejus, kai vertinimui nebuvo pateikta studijų programa, kuri yra atnaujinta pagal projektus, finansuojamus Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis;“

2. papildau 19.4 punktu:

19.4. kai teikiama kvalifikacija, institucijos, įgaliojusios teikti kvalifikaciją, pritarimą ketinamai vykdyti studijų programai.“

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius