LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2008 M. BIRŽELIO 4 D. ĮSAKYMO Nr. 3D-308 „DĖL IŠSKIRTINĖS KOKYBĖS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ sPECIFIKACIJŲ“ PAKEITIMO

 

2012 m. vasario 9 d. Nr. 3D-84

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 (Žin., 1998, Nr. 83-2327; 2010, Nr. 125-6405), 9.16 punktu ir atsižvelgdamas į Išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų pripažinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3D-524 (Žin., 2007, Nr. 126-5142), 10 punktą:

p a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 4 d. įsakymą Nr. 3D-308 „Dėl išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų specifikacijų“ (Žin., 2008, Nr. 66-2520; 2010, Nr. 113-5781):

1. Nurodytuoju įsakymu patvirtintoje išskirtinės kokybės bičių produktų ir jų mišinių specifikacijoje:

1.1. išdėstau 2 punktą taip:

2. Specifikacija reglamentuoja minimalius bityno vietos, bičių ganyklos, bičių produktų (medaus, žiedadulkių, bičių duonos, bičių pienelio, bičių pikio) (toliau – Produktai), bičių ir kitų produktų mišinių (toliau – mišiniai) gamybos, jų laikymo, fasavimo, tiekimo rinkai reikalavimus.“

1.2. išdėstau 4.1.1 ir 4.1.2 punktus taip:

 

4.1.1.

Avilių reikalavimai

Leidžiama laikyti bičių šeimas tik iš išpjautos iš rąstų, lentų ar kitaip mechaniškai apdirbtos medienos pagamintuose aviliuose.

4.1.2.

Produktų sudėtis pagal žiedadulkių kilmę

Produkte turi būti ne mažiau kaip 99 proc. žiedadulkių tų augalų rūšių, kurios auga regione, kurio plotas negali būti didesnis nei šalies, kurioje jis yra, administracinės ribos, skaičiuojant nuo bendro Produkte esančio žiedadulkių kiekio.

Reikalavimo įvykdymas tikrinamas tik kilus įtarimui dėl produktų falsifikavimo.

 

1.3. papildau 4.1.9 punkto trečią stulpelį šia pastraipa:

„Jei bičių šeimos yra maitinamos, maitinimai turi būti registruojami, nurodant maitinimo datą, naudotą maistą bei kaulavaisių žydėjimo pradžią.“

1.4. išdėstau 4.2.2 ir 4.2.3 punktus taip:

 

4.2.2.

5-hidroksimetil-furfurolo (HMF) kiekis meduje

Ne daugiau kaip 15 mg kilograme medaus.

Tyrimui mėginius ima sertifikavimo įstaiga iš pavasarinio ir (ar) rudeninio medaus.

4.2.3.

Medaus diastazės aktyvumas

Ne mažiau kaip 12,3 Gotės vienetų.

Tyrimui mėginius ima sertifikavimo įstaiga iš pavasarinio ir (ar) rudeninio medaus.

 

1.5. išdėstau 6.1.1 punktą taip:

 

Mišinių sudėtis pagal žiedadulkių kilmę

Mišiniuose turi būti ne mažiau kaip 99 proc. žiedadulkių tų augalų rūšių, kurios auga regione, kurio plotas negali būti didesnis nei šalies, kurioje jis yra, administracinės ribos, skaičiuojant nuo bendro mišinyje esančio žiedadulkių kiekio.

Reikalavimo įvykdymas tikrinamas tik kilus įtarimui dėl mišinių falsifikavimo.

 

1.6. išbraukiu 6.1.6 punkte po žodžio „priedus“ žodžius „dažiklius, konservantus, fosfatus, aromato ir skonio stipriklius bei saldiklius, pažymėtus raide E.“

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintoje Išskirtinės kokybės pieno ir jo gaminių specifikacijoje:

2.1. įrašau 4.1.7 punkte vietoj žodžių „rekomenduojamą“ ir „rekomenduojamo“ žodžius „nustatytuosius“ ir „nustatyto“.

2.2. išdėstau 4.1.8 ir 4.1.9 punktus taip:

 

4.1.8.

Bendras bakterijų skaičius

Bendras bakterijų skaičius piene įvertinamas pagal visų tyrimų, atliktų per 2 mėnesius, geometrinį vidurkį. Jeigu apskaičiuotas pieno bendro bakterijų skaičiaus geometrinis vidurkis yra didesnis kaip 75 tūkst. KSV/ml ir jeigu per 1 mėn. po tyrimų pienas vis dar neatitinka nustatytų reikalavimų, jis vertinamas kaip Taisyklių reikalavimų neatitinkantis pienas.

4.1.9.

Somatinių ląstelių skaičius

Somatinių ląstelių skaičius piene įvertinamas pagal visų tyrimų, atliktų per 3 mėnesius, geometrinį vidurkį. Jeigu apskaičiuotas somatinių ląstelių skaičiaus geometrinis vidurkis yra didesnis nei 250 tūkst./ml ir jeigu per 1 mėn. po tyrimų pienas vis dar neatitinka nustatytų reikalavimų, jis vertinamas kaip Taisyklių reikalavimų neatitinkantis pienas.

 

2.3. įrašau 6.1.6 punkte vietoj žodžių „natūralių priedų“ žodžius „sudėtinių dalių“.

2.4. papildau 2 priedą šiuo 17 punktu:

17. ozoną.“

3. Nurodytuoju įsakymu patvirtintoje Išskirtinės kokybės šviežių vaisių, uogų ir daržovių, taip pat jų perdirbtų produktų specifikacijoje:

3.1. išdėstau 3.4 punktą taip:

 

3.4.

Vaisių ir daržovių tiekimas rinkai

Vaisiai ir daržovės turi būti tiekiami supakuoti ir paženklinti pagal Taisyklių reikalavimus.

Reikalavimas netaikomas augintojams, kurie tiesiogiai galutiniam vartotojui parduoda savo ūkyje išaugintus vaisius ir daržoves, bei prekybos įmonėms, kurios tuo metu prekiauja tik sertifikuotų tiekėjų išskirtinės kokybės tos rūšies (tipo) vaisiais ir (ar) daržovėmis. Teikdami nesupakuotus išskirtinės kokybės vaisius ir (ar) daržoves prekybos įmonėms, tiekėjai turi turėti sutartį su prekybos įmone bei informuoti sertifikavimo įstaigą, nurodant konkrečias prekybos įmones, kurios sutartyje nurodytą laiką prekiaus tik IKP vaisiais ir (ar) daržovėmis.

Laikant bei vežant nesupakuotus IKP, jie turi būti laikomi atskirose patalpose ar jų sektoriuose, vežami atskirose transporto priemonėse ar talpyklose, kad būtų galima atskirti nuo įprastinės gamybos būdu pagamintų produktų.

 

3.2. įrašau 4.1.7 punkte po žodžio „dirvožemyje“ žodžius „ar augalų lapuose“.

3.3. išbraukiu 4.1.8 punkte žodį „ligų“.

3.4. išdėstau 4.3.2 punktą taip:

 

4.3.2.

Dirvožemio ir lapų analizė

Kiekvienais metais prieš tręšiant daržoves nustatomas mineralinio azoto kiekis, esantis 0–60 cm dirvožemio ar substrato sluoksnyje. Ne rečiau kaip kas penkerius metus soduose, uogynuose, daržininkystės laukuose turi būti atlikta dirvožemio analizė, nustatant organinės medžiagos (humuso) kiekį, rūgštingumą, judriojo fosforo ir kalio kiekius. Analizei imamas ir tiriamas ne mažiau kaip vienas bandinys iš 15 ha ploto, o jei laukas mažesnis nei 15 ha – ne mažiau kaip vienas bandinys iš lauko ar šiltnamio.

Ne rečiau kaip kas penkerius metus soduose ir uogynuose turi būti atlikta lapų analizė nustatant N, P, K, Ca, Mg ir mikroelementus.

 

3.5. papildau priedą šiuo 13 punktu:

13. ozoną.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                           Kazys Starkevičius