LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS VALDYBA

 

NUTARIMAS

 

 

DĖL LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS KOMITETO NUOSTATŲ

 

2011 m. birželio 6 d.   Nr. VN - 02

Vilnius

 

 

Vadovaujantis Lietuvos savivaldybių asociacijos (toliau – LSA) įstatų 4.20.6 punktu, y LSA valdyba  n u t a r i a:

1. Patvirtinti  Lietuvos savivaldybių asociacijos komiteto nuostatus (patikslinta redakcija) (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios LSA valdybos 2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimą Nr. VN – 14 „Dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos komiteto nuostatų ir komitetų krypčių pakeitimo bei papildymo“ ir LSA valdybos 2000 m. rugsėjo 8 d. nutarimą Nr. 8 „Dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos komiteto nuostatų patvirtinimo‘.

 

 

 

 

 

 

Prezidentas                                                                                                      Ričardas Malinauskas