lietuvos respublikos krašto apsaugos ministrO

Į s a k y m a s

 

DĖL karių nušalinimo nuo pareigų tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2012 m. vasario 1 d. Nr. V-118

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (Žin., 1998, Nr. 49-1325; 1999, Nr. 64-2069; 2011, Nr. 143-6705) 10 straipsnio 3 dalimi ir 43 straipsnio 11 dalimi,

t v i r t i n u Karių nušalinimo nuo pareigų tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Krašto apsaugos ministrė                                                  Rasa Juknevičienė

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro

2012 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-118

 

KARIŲ NUŠALINIMO NUO PAREIGŲ TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Karių nušalinimo nuo pareigų tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja karių nušalinimo nuo pareigų procedūras.

2. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (Žin., 1998, Nr. 49-1325).

 

II. KARIO NUŠALINIMAS NUO PAREIGŲ DĖL PASIBAIGUSIO LIETUVOS KARIUOMENĖS KARINĖS MEDICINOS EKSPERTIZĖS KOMISIJOS IŠDUOTOS EKSPERTINIO NUTARIMO PAŽYMOS GALIOJIMO LAIKO

 

3. Krašto apsaugos institucijos, kurioje karys tarnauja, arba karinio vieneto, jei karys tarnauja Lietuvos kariuomenėje, personalą administruojantis padalinys (toliau – personalą administruojantis padalinys) ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki kario Lietuvos kariuomenės karinės medicinos ekspertizės komisijos išduotos ekspertinio nutarimo pažymos galiojimo pabaigos arba per 1 darbo dieną sužinojus apie karį, kurio ekspertinio nutarimo pažyma negalioja, parengia įsakymo projektą dėl kario nušalinimo nuo pareigų ir teikia jį pasirašyti vadovui, turinčiam teisę karį skirti į pareigas.

4. Karys, kurio ekspertinio nutarimo pažyma baigia galioti jo atostogų arba laikino nedarbingumo metu, nuo pareigų nušalinamas kitą darbo dieną po paskutinės atostogų ar laikino nedarbingumo dienos.

5. Įsakyme dėl kario nušalinimo nuo pareigų nurodoma:

5.1. nušalinimo nuo pareigų pagrindas;

5.2. nušalinimo nuo pareigų pradžios data – kita diena po ekspertinio nutarimo pažymos galiojimo pabaigos arba kita diena po to, kai buvo sužinota apie pasibaigusį ekspertinio nutarimo pažymos galiojimo laiką;

5.3. nušalinimo nuo pareigų pabaigos terminas (siejamas su nušalinimo nuo pareigų pagrindo išnykimu, t. y. informacijos iš Lietuvos kariuomenės karinės medicinos ekspertizės komisijos dėl išduotos ekspertinio nutarimo pažymos gavimu);

5.4. informacija, kad nušalinimo nuo pareigų laikotarpiu kariui nebus mokamas tarnybinis atlyginimas ir priedai;

5.5. informacija apie sprendimo apskundimo tvarką.

6. Personalą administruojantis padalinys:

6.1. įsakymą dėl kario nušalinimo nuo pareigų derina su kario tiesioginiu vadu (viršininku), Lietuvos kariuomenės karinės medicinos ekspertizės komisija ir krašto apsaugos sistemos institucijos, kurioje karys tarnauja, arba karinio dalinio, jei karys tarnauja Lietuvos kariuomenėje, vadu (viršininku);

6.2. pasirašytinai supažindina karį su įsakymu dėl nušalinimo nuo pareigų (jeigu nėra galimybės supažindinti pasirašytinai, karys informuojamas telefonu ar elektroniniu paštu ir registruotu laišku);

6.3. įsakymą dėl kario nušalinimo nuo pareigų įteikia krašto apsaugos sistemos institucijos ar karinio vieneto buhalterinę apskaitą tvarkančiam padaliniui, Lietuvos kariuomenės dr. Jono Basanavičiaus Karo medicinos tarnybai ir siunčia pranešimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atitinkamam teritoriniam skyriui, užpildydamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-570 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintą formą Nr. 12-SD.

 

III. KARIO NUŠALINIMAS NUO PAREIGŲ DĖL NEBLAIVUMO AR APSVAIGIMO NUO NARKOTINIŲ, PSICHOTROPINIŲ ARBA KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ

 

7. Karys nuo pareigų dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo narkotinių, psichotropinių arba kitų psichiką veikiančių medžiagų nušalinamas vadovaujantis Asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo ir kontrolės krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu krašto apsaugos ministro 2009 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. V-978 „Dėl asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo ir kontrolės Krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 126-5455).

 

IV. KARIO NUŠALINIMAS NUO PAREIGŲ DĖL DRAUSMĖS PAŽEIDIMŲ ARBA JO PRIPAŽINIMO ĮTARIAMUOJU AR KALTINAMUOJU BAUDŽIAMOJOJE BYLOJE

 

8. Vadovo, turinčio teisę karį skirti į pareigas, sprendimu karys gali būti nušalinamas nuo pareigų Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (toliau – KASOKTĮ) 43 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytais atvejais.

9. Jeigu KASOKTĮ 43 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytais atvejais karys atostogauja arba turi laikiną nedarbingumą, jis nuo pareigų gali būti nušalinamas kitą darbo dieną po paskutinės atostogų ar laikino nedarbingumo dienos.

10. Įsakyme dėl kario nušalinimo nuo pareigų nurodoma:

10.1. nušalinimo nuo pareigų pagrindas;

10.2. nušalinimo nuo pareigų laikotarpis, nurodant pradžios datą ir sąlygas, kurioms atsiradus pasibaigia nušalinimas (iki bus užbaigtas tarnybinis patikrinimas ir priimtas sprendimas dėl drausminės nuobaudos skyrimo, neskyrimo arba iki bus nutrauktas ikiteisminis tyrimas, baudžiamoji byla, arba bus priimtas apkaltinamasis nuosprendis, taip pat panaikintas ikiteisminio tyrimo metu nustatytas laikinas nušalinimas nuo pareigų, ne ilgesnis kaip 6 mėnesiai);

10.3. informacija, kad nušalinimo nuo pareigų laikotarpiu kariui nebus mokamas tarnybinis atlyginimas ir priedai;

10.4. informacija apie sprendimo apskundimo tvarką.

11. Personalą administruojantis padalinys:

11.1. įsakymą dėl kario nušalinimo nuo pareigų derina su kario tiesioginiu vadu (viršininku), krašto apsaugos sistemos institucijos, kurioje karys tarnauja, arba karinio dalinio, jei karys tarnauja Lietuvos kariuomenėje, vadu (viršininku);

11.2. pasirašytinai supažindina karį su įsakymu dėl nušalinimo nuo pareigų (jeigu nėra galimybės supažindinti pasirašytinai, karys informuojamas telefonu arba elektroniniu paštu ir registruotu laišku);

11.3. įsakymą dėl kario nušalinimo nuo pareigų įteikia krašto apsaugos sistemos institucijos arba karinio vieneto buhalterinę apskaitą tvarkančiam padaliniui ir siunčia pranešimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atitinkamam teritoriniam skyriui, užpildydamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-570 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintą formą Nr. 12-SD.

 

V. NUŠALINTO NUO PAREIGŲ KARIO GRĄŽINIMAS Į PAREIGAS

 

12. Personalą administruojantis padalinys, gavęs dokumentus, patvirtinančius kario nušalinimo nuo pareigų išnykimo pagrindą, nedelsdamas rengia įsakymo projektą dėl kario grąžinimo į iki nušalinimo eitas pareigas ir teikia jį pasirašyti vadovui, turinčiam teisę karį skirti į pareigas.

13. Personalą administruojantis padalinys apie kario grąžinimą į pareigas informuoja kario tiesioginį vadą (viršininką), krašto apsaugos sistemos institucijos, kurioje karys tarnauja, arba karinio dalinio, jei karys tarnauja Lietuvos kariuomenėje, vadą (viršininką) ir krašto apsaugos sistemos institucijos buhalterinę apskaitą tvarkantį padalinį.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Profesinės karo tarnybos karys, nušalintas nuo pareigų vadovaujantis KASOKTĮ 43 straipsnio 2 ir 4 dalimis, perkeliamas į laikinąjį profesinės karo tarnybos rezervą ne vėliau kaip praėjus 30 kalendorinių dienų po nušalinimo.

15. Profesinės karo tarnybos karys, nušalintas nuo pareigų vadovaujantis KASOKTĮ 43 straipsnio 5 dalimi, perkeliamas į laikinąjį profesinės karo tarnybos rezervą tą pačią nušalinimo nuo pareigų dieną.

16. Ginčai dėl nušalinimo nuo pareigų nagrinėjami Kariuomenės drausmės statuto nustatyta privaloma išankstine karo tarnybos ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka. Galutinis sprendimas, priimtas nagrinėjant ginčą Kariuomenės drausmės statuto nustatyta išankstine karo tarnybos ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka, gali būti skundžiamas teismui įstatymų nustatyta tvarka per 20 dienų nuo sprendimo gavimo ar pranešimo apie jį dienos.

 

_________________