LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. LAPKRIČIO 16 D. NUTARIMO NR. 1135 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO TARIFŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO MOKĖJIMO BEI GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

1997 m. liepos 15 d. Nr. 767

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Iš dalies pakeičiant Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 90-1751; 1995, Nr. 36-905, Nr. 44-1090, Nr. 63-1584; 1996, Nr. 32-797, Nr. 44-1084; 1997, Nr. 4-59):

1. Išdėstyti 3.1 punktą taip:

3.1. už vizų išdavimą:

paprastosios vizos                                                                                  20 JAV dolerių

specialiosios vizos                                                                                  50 JAV dolerių

tranzitinės vizos                                                                                     5 JAV doleriai

kolektyvinės vizos                                                                                  po 10 JAV dolerių

už asmenį

kolektyvinės tranzitinės vizos                                                                po 5 JAV dolerius

už asmenį

Pastabos:

1. Jeigu viza yra daugkartinė, konsulinis mokestis už jos išdavimą kiekvienam asmeniui didinamas 20 JAV dolerių.

2. Asmenims, kurie yra reabilituoti pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atstatymo“ (Žin., 1990, Nr. 14-386; 1995, Nr. 94-2086, Nr. 85-1915; 1996, Nr. 67-1603, Nr. 119-2773), pateikusiems reabilitacijos pažymėjimą, mokestis už vizų išdavimą mažinamas 100 procentų.

3. Lietuvių kilmės asmenims, pateikusiems krašto lietuvių bendruomenių arba Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų užsienio valstybėse pareigūnų išduotus Užsienio reikalų ministerijos patvirtintos formos pažymėjimus, mokestis už vizų išdavimą mažinamas 100 procentų.

4. Užsieniečiams, atvykstantiems dirbti pedagoginį darbą į Lietuvos Respublikos aukštąsias, aukštesniąsias, profesines ir bendrojo lavinimo mokyklas, mokestis už specialiųjų vizų išdavimą mažinamas 100 procentų.

5. Už skubiai išduotas vizas konsulinis mokestis didinamas: už išduotą per 24 valandas vizą – 20 JAV dolerių papildomai už asmenį, už išduotą per 72 valandas vizą – 15 JAV dolerių papildomai už asmenį.

6. Paštu gautų dokumentų pagrindu išduotos vizos nelaikomos skubiai išduotomis vizomis“.

2. Papildyti 7 punktą šiais 7.5–7.12 punktais:

7.5.       už pažymų, kad pasas keistas (išduotas) Lietuvos Respublikos ambasadoje ar konsulinėje įstaigoje, išdavimą                                       20 JAV dolerių

7.6.         už pažymų apie asmens gyvenamąją vietą išdavimą               20 JAV dolerių

7.7.         už pažymų, kad asmuo gyvena užsienio valstybėje, išdavimą                     20 JAV dolerių

7.8.         už pažymų apie asmens gaunamas pajamas išdavimą             20 JAV dolerių

7.9.         už pažymų, kad pasas grąžintas ambasadai ar konsulinei įstaigai (gavus kitos valstybės pilietybę), išdavimą                                                       20 JAV dolerių

7.10.       už pažymų, kad asmuo neteko ar atsisakė Lietuvos Respublikos pilietybės, išdavimą                                                                                20 JAV dolerių

7.11.       už pažymų, kad asmens, kuris kreipėsi į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, prašymas netenkintinas, išdavimą               20 JAV dolerių

7.12.       už pažymų, kad dokumentai buvo pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai, išdavimą arba už spaudo „dokumentas buvo pateiktas“ įdėjimą                                                   20 JAV dolerių“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              GEDIMINAS VAGNORIUS

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                    ALGIRDAS SAUDARGAS