LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2007 M. RUGPJŪČIO 21 D. ĮSAKYMO Nr. 1R-312 „DĖL LIETUVOS TEISMO EKSPERTIZĖS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. vasario 7 d. Nr. 1R-38

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos teismo ekspertizės centro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 1R-312 „Dėl Lietuvos teismo ekspertizės centro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 92-3718), ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Teisingumo ministras                                                             Remigijus Šimašius


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2007 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 1R-312

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2012 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1R-38

redakcija)

 

LIETUVOS TEISMO EKSPERTIZĖS CENTRO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos teismo ekspertizės centras (toliau – LTEC) yra įstaiga prie Teisingumo ministerijos.

2. LTEC paskirtis – pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką specialių žinių panaudojimo srityje, atliekant ekspertizes ir tyrimus pagal teismų, prokurorų ir ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų pavedimus, kitų fizinių ir juridinių asmenų prašymus, diegiant naujus tyrimo metodus ekspertinėje praktikoje, vykdant mokslo tiriamąją, taikomąją ir metodinę veiklą kriminalistinio ir ekspertinio mokslo srityje.

3. LTEC savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu (Žin., 2002, Nr. 37-1341), Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu (Žin., 2002, Nr. 36-1340), Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566), Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymu (Žin., 2002, Nr. 112-4969), kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, teisingumo ministro įsakymais, šiais nuostatais, kitais teisės aktais.

4. LTEC yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. LTEC buveinė – Lvovo g. 19A, LT-09313 Vilnius, Lietuvos Respublika.

5. LTEC yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas). LTEC gali turėti kitų įstatymuose nustatytų finansavimo šaltinių.

6. LTEC savininkė yra valstybė. LTEC savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl LTEC reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) įgyvendina Teisingumo ministerija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja ir kontroliuoja LTEC veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia LTEC nuostatus, priima sprendimą dėl LTEC buveinės pakeitimo ir sprendžia kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose jos, kaip LTEC savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, kompetencijai priskirtus klausimus.

7. LTEC turi interneto tinklalapį (www.ltec.lt), kuriame skelbiami vieši pranešimai ir kita informacija. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

8. LTEC turi savo prekių ženklą.

 

II. LTEC veiklos tikslai IR FUNKCIJOS

 

9. Pagrindiniai LTEC veiklos tikslai yra:

9.1. užtikrinti teisėsaugos institucijų ir kitų asmenų poreikių tenkinimą, kai panaudojant bylų nagrinėjimo procese panaudojamos specialios žinios ir techninės priemonės;

9.2. vykdyti mokslo tiriamąją, taikomąją ir metodinę veiklą;

9.3. užtikrinti teismo ekspertų rengimą ir jų kvalifikacijos tobulinimą ir organizuoti teismo ekspertų kvalifikacijos teikimą.

10. LTEC, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:

10.1. užtikrindamas teisėsaugos institucijų ir kitų asmenų poreikių tenkinimą, kai bylų nagrinėjimo procese panaudojamos specialios žinios ir techninės priemonės:

10.1.1. atlieka ekspertizes ir tyrimus pagal teismo, prokuratūros ar ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų pavedimus;

10.1.2. teisingumo ministro patvirtintų ekspertizių (tyrimų) atlikimo LTEC nuostatų nustatytais atvejais ir tvarka atlieka ekspertizes ir tyrimus pagal fizinių ir juridinių asmenų prašymus;

10.1.3. kaupia ir tvarko ekspertizėms ir tyrimams reikalingus informacinius duomenis;

10.1.4. bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio valstybių teismo ekspertizės įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis, mokslo institucijomis;

10.2. vykdydamas mokslo tiriamąją, taikomąją ir metodinę veiklą:

10.2.1. atlieka taikomuosius mokslinius tyrimus teismo ekspertizės, techninių priemonių ir specialių žinių panaudojimo srityje;

10.2.2. rengia, aprobuoja ir publikuoja ekspertizių ir tyrimų atlikimo metodikas;

10.2.3. pritaiko naujus mokslo ir technikos laimėjimus ekspertinėje praktikoje ir kuria naujas ekspertizių ir tyrimų rūšis;

10.2.4. rengia metodines rekomendacijas ir teikia metodinę pagalbą (informaciją) teismams, prokuratūrai ir ikiteisminio tyrimo įstaigoms teismo ekspertizės, techninių priemonių ir specialių žinių panaudojimo klausimais;

10.2.5. organizuoja teisėsaugos institucijų pareigūnų kursus specialių žinių panaudojimo klausimais;

10.2.6. kaupia ir tvarko mokslo tiriamajai, taikomajai ir metodinei veiklai reikalingus informacinius duomenis;

10.2.7. organizuoja ir rengia konferencijas ir seminarus specialių žinių panaudojimo klausimais;

10.3. užtikrindamas teismo ekspertų rengimą ir jų kvalifikacijos tobulinimą ir organizuodamas teismo ekspertų kvalifikacijos teikimą:

10.3.1. rengia teismo ekspertus pagal teisinių žinių programą asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais, ir pagal specialiąsias teismo ekspertų rengimo programas;

10.3.2. sudaro tinkamas sąlygas teismo ekspertų, dirbančių LTEC, kvalifikacijai tobulinti;

10.3.3. sudaro, organizuoja ir ūkiškai bei techniškai aptarnauja teismo ekspertų kvalifikacijos komisiją;

10.4. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.

 

III. LTEC TEISĖS

 

11. LTEC, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

11.1. nustatyti ir apibrėžti ekspertizių ir tyrimų uždavinius;

11.2. nustatyti ekspertizių ir tyrimų atlikimo procedūras;

11.3. nustatyti ekspertizių ir tyrimų įkainių dydžius pagal teisingumo ministro patvirtintą metodiką;

11.4. nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, naudoti teismo ekspertų darbo rezultatus;

11.5. teisės aktų nustatyta tvarka gauti produkcijos pavyzdžius, katalogus, techninę dokumentaciją ir kitą ekspertizėms ir tyrimams reikalingą informaciją;

11.6. gauti paramą pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818).

12. LTEC turi ir kitų teisių, kurias jam suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.

 


IV. LTEC VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

13. LTEC veikla organizuojama vadovaujantis teisingumo ministro tvirtinamu metiniu veiklos planu. LTEC metinis veiklos planas rengiamas vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2010, Nr. 102-5279), ir skelbiamas LTEC interneto tinklalapyje. LTEC metinio veiklos plano vykdymą vertina Teisingumo ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

14. LTEC veikla reguliuojama pagal LTEC direktoriaus įsakymu tvirtinamą LTEC kokybės vadovą, bendrąsias procedūras, vidaus tvarkos taisykles, administracijos padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai), pareigybių aprašymus.

15. LTEC administracijos struktūrą tvirtina teisingumo ministras.

16. LTEC vadovauja direktorius, kurį ketverių metų kadencijai Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka (ne politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) priima į pareigas ir atleidžia iš jų teisingumo ministras. LTEC direktorius gali būti skiriamas eiti LTEC vadovo pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. LTEC direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas teisingumo ministrui.

17. LTEC direktorius gali turėti pavaduotoją (-ų), kurį (-iuos) jis į pareigas priima ir iš jų atleidžia Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. LTEC direktoriaus pavaduotojas (-ai) yra tiesiogiai pavaldus (-ūs) ir atskaitingas (-i) LTEC direktoriui, kuris nustato jo (jų) administravimo sritis ir paveda jam (jiems) atitinkamas funkcijas.

18. LTEC direktorius:

18.1. sprendžia LTEC kompetencijai priskirtus klausimus ir atsako už LTEC nustatytų veiklos tikslų pasiekimą ir funkcijų atlikimą;

18.2. atstovauja LTEC Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;

18.3. pagal kompetenciją užtikrina, kad LTEC būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų;

18.4. kasmet teikia Teisingumo ministerijai LTEC metinę veiklos ataskaitą ir skelbia ją LTEC interneto tinklalapyje; teisingumo ministrui pareikalavus, atsiskaito už LTEC veiklą;

18.5. spręsdamas jo kompetencijai priskirtus klausimus, priima įsakymus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi, pasirašo įgaliojimus ir kitus vidaus administravimo dokumentus;

18.6. teikia teisingumo ministrui pasiūlymus dėl LTEC administracijos struktūros;

18.7. tvirtina LTEC administracijos padalinių nuostatus ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus;

18.8. tvirtina valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašus, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus;

18.9. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais priima į pareigas ir atleidžia iš jų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, skatina juos, skiria jiems nuobaudas ir pašalpas;

18.10. teisės aktų nustatyta tvarka sudaro kvalifikacijos komisiją teismo eksperto kvalifikacijai suteikti, teismo eksperto kvalifikacijai patikrinti ir išduoto teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo terminui pratęsti, sustabdyti ar pažymėjimą pripažinti negaliojančiu;

18.11. užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, efektyvios LTEC vidaus kontrolės sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

18.12. užtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą (Žin., 2007, Nr. 77-3046) teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

18.13. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.

19. LTEC direktoriaus laikinai nesant, LTEC direktoriaus funkcijas atlieka jo įsakymu paskirtas vienas iš pavaduotojų, o kai jų nėra, – LTEC direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

20. LTEC direktoriaus pavaduotojas (-ai):

20.1. pagal jam (jiems) nustatytas administravimo sritis atsako už įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų įgyvendinimo organizavimą ir koordinavimą;

20.2. pagal jam (jiems) nustatytas administravimo sritis kontroliuoja LTEC administracijos padalinių vadovų darbą, vykdo atliekamų ekspertizių ir tyrimų administracinę kontrolę;

20.3. atlieka kitas jam (jiems) LTEC direktoriaus pavestas funkcijas.

 

V. LTEC VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

21. LTEC finansų kontrolę atlieka LTEC direktoriaus paskirti LTEC valstybės tarnautojai arba darbuotojai.

22. LTEC valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. LTEC vidaus auditą atlieka Teisingumo ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius teisės aktų nustatyta tvarka.

23. LTEC metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka LTEC direktorius.

24. LTEC atliekamas kokybės vadybos sistemos vidaus auditas pagal standarto „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ (LST EN ISO/IEC 17025:2006) reikalavimus.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. LTEC reorganizuojamas, pertvarkomas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________