LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

DĖL lietuvos respublikos vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimo nr. 799 „dėl privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirTINIMO“ pakeitimo

 

2012 m. vasario 7 d. Nr. 137

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 799 „Dėl Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 71-1808; 2004, Nr. 86-3117; 2010, Nr. 42-2028; 2011, Nr. 12-522):

1. Įrašyti 5 punkte vietoj žodžių „regionų aplinkos apsaugos departamentų“ žodžius „Valstybinės miškų tarnybos“.

2. Įrašyti 12 punkte po nuorodos į oficialaus paskelbimo šaltinį „Žin., 2004, Nr. 166-6081“ nuorodą į oficialaus paskelbimo šaltinį „2011, Nr. 18-880“.

3. Įrašyti 19 punkte vietoj žodžių „regionų aplinkos apsaugos departamentai“ žodžius „Valstybinės miškų tarnybos teritoriniai padaliniai“.

4. Išdėstyti 21 punktą taip:

21. Šių Nuostatų 20 punkte nurodyti kirtimai vykdomi vadovaujantis Miško kirtimo privačiose valdose, kurioms nėra sudarytas miškotvarkos projektas, tvarkos aprašu ir Miško kirtimų taisyklėmis. Privačių miškų savininkai, norėdami vykdyti šių Nuostatų 20.3, 20.4, 20.5, 20.7 ir 20.8 punktuose nurodytus kirtimus, privalo Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka pateikti pranešimą apie ketinimus kirsti mišką Valstybinės miškų tarnybos teritoriniam padaliniui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra jų numatyti kirsti miškai. Privačių miškų savininkai, per Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos apraše nustatytus terminus negavę neigiamo Valstybinės miškų tarnybos teritorinio padalinio atsakymo ar gavę suderinimą, gali savo miško valdoje vykdyti pranešime nurodytus kirtimus.“

5. Išdėstyti 26 punktą taip:

26. Leidimas kirsti mišką netenka galios Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos apraše nurodytais atvejais.“

6. Įrašyti 32.3 punkte vietoj žodžių „regiono aplinkos apsaugos departamentui“ žodžius „Valstybinės miškų tarnybos teritoriniam padaliniui“.

7. Įrašyti 32.5 punkte vietoj žodžių „regionų aplinkos apsaugos departamentų“ žodžius „Valstybinės miškų tarnybos“.

8. Įrašyti 33 punkte vietoj žodžių „regionų aplinkos apsaugos departamentai“ žodžius „Valstybinė miškų tarnyba“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS