LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO 2011 M. LIEPOS 4 D.
ĮSAKYMO Nr. V-117 „DĖL DOKUMENTŲ RENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. sausio 30 d. Nr. V-13

Vilnius

 

P a k e i č i u Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 88-4229):

1. Išdėstau 36 punktą taip:

36. Priedo žymą sudaro dokumento, kuriam priklauso priedas, pavadinimas ir žodis „priedas“. Priedo žyma išdėstoma kampiniu vėliaviniu būdu dokumento priedo pradžioje dešinėje pusėje, pvz.:

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2012 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. V-100

priedas

 

Jei yra daugiau nei vienas priedas, nurodomas jo eilės numeris. Priedo eilės numeris kartu su žodžiu „priedas“ rašomas iš naujos eilutės, pvz.:

 

Įslaptintos informacijos

administravimo taisyklių

1 priedas“.

 

2. Išbraukiu 2, 5, 6 ir 7 prieduose įstaigos duomenų rekvizite žodį „Valstybės“.

3. Išbraukiu 8 priede įstaigos duomenų rekvizite žodį „Savivaldybės“.

4. Išdėstau 10 priede parašo rekvizitą taip:

 

„Ministerijos kancleris

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)“.

 

Lietuvos vyriausiasis archyvaras                              Ramojus Kraujelis