LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL KULTŪROS MINISTRO 2002 M. GRUODŽIO 11 D. ĮSAKYMO Nr. 461

„DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO Nr. 1745 „DĖL VALSTYBINIO KERNAVĖS KULTŪRINIO REZERVATO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. sausio 25 d. Nr. ĮV-57

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 27 straipsnio 6 ir 8 dalimis (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 21 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 4 straipsnio 3 dalimi, Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1745 (Žin., 2002, Nr. 106-4765), 19 punktu:

1. P a k e i č i u Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 461 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1745 „Dėl Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato nuostatų patvirtinimo“ įgyvendinimo“ (Žin., 2003, Nr. 1-20), ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktorių Saulių Vadišį per 30 dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo teisės aktų nustatyta tvarka pateikti šiuo įsakymu pakeistus Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos nuostatus įregistruoti Juridinių asmenų registre.

 

ultūros ministras                                                                        Arūnas Gelūnas


 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2002 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 461

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2012 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-57

redakcija)

 

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos nuostatai

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija yra biudžetinė kultūros įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos biudžeto asignavimų, kuri organizuoja Kultūrinio rezervato veiklą, užtikrina jo apsaugą ir naudojimą pagal paskirtį.

2. Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato (toliau vadinama – Kultūrinis rezervatas) direkcija (toliau vadinama – Direkcija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis nuostatus, antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitas bankuose. Direkcijos buveinė: Kerniaus g. 4a, LT-19172 Kernavė, Širvintų rajonas.

3. Direkcijos savininkas – Lietuvos valstybė. Direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija), kuri:

3.1. tvirtina ir keičia Direkcijos nuostatus;

3.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Direkcijos direktorių;

3.3 priima į pareigas ir iš jų atleidžia Direkcijos vyriausiąjį muziejinių rinkinių saugotoją;

3.4. priima sprendimą dėl Direkcijos buveinės pakeitimo;

3.5. priima sprendimą dėl Direkcijos reorganizavimo ar likvidavimo;

3.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

3.7. sprendžia kitus šiuose nuostatuose ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

4. Direkcijos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33-1014), Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699), Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 14-352; 2008, Nr. 81-3183), Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 53-1292; 2003, Nr. 59-2638), Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija (Žin., 2006, Nr. 73-2766), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), Kultūrinio rezervato nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1745 (Žin., 2002, Nr. 106-4765), kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

 

II. DIREKCIJOS VEIKLOS SRITIS, TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

5. Direkcijos veiklos sritis – saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkybos organizavimas, muziejinė veikla.

6. Direkcijos veiklos tikslai:

6.1. saugoti, tvarkyti, prižiūrėti Kernavės archeologinę vietovę (Kultūrinį rezervatą), įrašytą į Pasaulio paveldo objektų sąrašą, užtikrinti šio teritorinio paveldo objektų komplekso ir kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumo išsaugojimą;

6.2. vykdyti Kultūrinio rezervato teritorijoje ir jo buferinės apsaugos zonoje esančių archeologinių ir istorinių vertybių mokslinius tyrimus;

6.3. organizuoti muziejinę veiklą – kaupti, apskaityti, saugoti, konservuoti, restauruoti ir eksponuoti muziejinius rinkinius, kurie sudaromi archeologinių tyrimų medžiagos pagrindu;

6.4. propaguoti saugomas nekilnojamąsias ir kilnojamąsias kultūros vertybes, sukurti sąlygas plėtoti pažintinį kultūrinį turizmą.

7. Direkcija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:

7.1. organizuoja ir vykdo Kultūrinio rezervato apsaugos, tvarkybos, priežiūros, pritaikymo lankymui ir naudojimo darbus;

7.2. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Kultūrinio rezervato buferinės apsaugos zonos individualiu apsaugos reglamentu, patvirtintu kultūros ministro 2005 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-360 (Žin., 2005, Nr. 102-3798), kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų bei teritorijų planavimo dokumentų reikalavimais, visoje Kultūrinio rezervato bei jo buferinės apsaugos zonos teritorijoje pagal kompetenciją nustato specialiąsias sąlygas ir reikalavimus, kurių būtina laikytis rengiant teritorijų planavimo dokumentų, statinių ir įrenginių statybos, susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir kitų objektų projektus, juos tikrina ir (ar) derina, statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijose tikrina ir įvertina statinių tinkamumą naudoti, taip pat derina žemėtvarkos ir miškotvarkos projektus;

7.3. Kultūros ministro pavedimu organizuoja Kultūrinio rezervato teritorijos, jo buferinės apsaugos zonos ribų planų ir tvarkymo planų (planavimo schemų), individualių apsaugos reglamentų bei kitų veiklą Kultūrinio rezervato ir jo buferinės apsaugos zonos teritorijoje reglamentuojančių dokumentų, kurių organizatoriumi Direkcija gali būti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, rengimą ar jų keitimą;

7.4. pagal kompetenciją kontroliuoja fizinių bei juridinių asmenų ūkinę ir kitą veiklą visoje Kultūrinio rezervato ir jo buferinės apsaugos zonos teritorijoje;

7.5. vykdo Kultūrinio rezervato stebėseną Kultūros paveldo vietovių stebėsenos taisyklių, patvirtintų kultūros ministro įsakymu, nustatyta tvarka;

7.6. teikia Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai tvirtinti Direkcijos veiklos planus ir tikslines programas, jų įgyvendinimo metines ataskaitas;

7.7. vykdo muziejinę veiklą – kaupia, apskaito, saugo, konservuoja, restauruoja ir eksponuoja muziejinius rinkinius ir kolekcijas, kurių pagrindą sudaro nuolatinių archeologinių tyrimų medžiaga, rengia ekspozicijas, organizuoja parodas;

7.8. vykdo mokslinę tiriamąją veiklą:

7.8.1. vykdo Kultūrinio rezervato teritorijoje ir buferinės apsaugos zonoje esančių paveldo objektų (vertybių) archeologinius tyrimus;

7.8.2. visapusiškai tyrinėja savo muziejinius rinkinius, formuoja jų struktūrą, darbo rezultatus fiksuoja archeologinių tyrimų ataskaitose, monografijose, straipsniuose, kataloguose ir kartotekose;

7.8.3. atlieka eksperimentinės archeologijos darbus;

7.8.4. propaguoja mokslinio tiriamojo darbo rezultatus;

7.8.5. organizuoja mokslinius seminarus ir konferencijas;

7.8.6. saugo ir naudoja savo darbuotojų mokslinio darbo rezultatus remdamasi Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatymu ir kitais, šią sritį reglamentuojančiais, teisės aktais;

7.9. vykdo leidybinę veiklą;

7.10. vykdo švietėjišką veiklą:

7.10.1. propaguoja Kultūriniame rezervate saugomas nekilnojamąsias ir kilnojamąsias kultūros vertybes;

7.10.2. organizuoja temines ekskursijas po muziejinę ekspoziciją, Kultūrinio rezervato teritoriją ir joje vykdomų archeologinių tyrimų vietas;

7.10.3. rengia ir įgyvendina edukacines programas;

7.10.4. organizuoja eksperimentinės archeologijos ir kitus kultūrinius renginius Kernavėje;

7.11. kaupia biblioteką ir archyvą;

7.12. rengia ir teikia tvirtinti kultūros ministrui Kultūrinio rezervato naudojimo ir lankymo taisykles;

7.13. vykdo kitas funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose, Kultūrinio rezervato nuostatuose ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

8. Direkcijos tvarkomi muziejiniai rinkiniai ir kolekcijos yra nedalomi ir skirstomi į pagrindinio ir pagalbinio rinkinių eksponatus. Apskaitoje esantys muziejiniai rinkiniai skirstomi į grupes, kurioms suteikiami šie šifrai: A – archeologijos rinkinys, N – numizmatikos rinkinys, I – istorijos rinkinys, E – etnografijos rinkinys, R – raštijos rinkinys, F – fotorinkinys, AP – archeologijos pagalbinis rinkinys, FP – foto pagalbinis rinkinys, KP – kitas pagalbinis rinkinys; bendras Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos muziejinių rinkinių šifras – KMR (Kernavės muziejus rezervatas), archeologinių tyrimų ataskaitų šifras – KMR TA.

 

III. DIREKCIJOS TEISĖS

 

9. Direkcija turi teisę:

9.1. teikti mokamas paslaugas, savarankiškai nustatyti mokamų paslaugų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai juos nustato steigėjas ar kai kainų ir kitų normatyvų dydžių nustatymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai;

9.2. sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus;

9.3. atsiskaityti už pateiktas prekes ir atliktus darbus bei paslaugas bet kuria sutarta forma, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

9.4. sudaryti ekspertų komisijas veiklos klausimams nagrinėti;

9.5. rengti pasitarimus, konferencijas, seminarus aktualiais Kultūrinio rezervato kultūros ir gamtos vertybių, archeologinių vertybių ir istorinio kraštovaizdžio apsaugos ir naudojimo klausimais;

9.6. priimti ir deponuoti muziejines vertybes;

9.7. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka.

10. Direkcijos valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai turi teisę surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse (Žin., 1985, Nr. 1-1) numatytus administracinius teisės pažeidimus.

11. Direkcija turi kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

 

IV. DIREKCIJOS TURTAS IR LĖŠOS

 

12. Direkcijos turtas – Direkcijai Vyriausybės nustatyta tvarka perduotas valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas: pastatai, patalpos, kitos pagrindinės priemonės, žemė, miškai, finansiniai ištekliai, muziejinėje apskaitoje esančios muziejinės vertybės ir kitas su Direkcijos veikla susijęs turtas, kurį ji valdo, naudoja ir disponuoja juo turto patikėjimo teise.

13. Direkcijos pajamas sudaro:

13.1. steigėjo asignavimai – valstybės biudžeto lėšos;

13.2. kitų valstybės biudžeto asignavimų lėšos, skirtos tikslinėms programoms vykdyti;

13.3. pajamos, gautos už mokamas paslaugas;

13.4. pajamos, gautos už patalpų, transporto nuomą;

13.5. lėšos ir turtas, gautas kaip parama;

13.6. kitos pajamos, kurių nedraudžia turėti Lietuvos Respublikos įstatymai.

14. Direkcijos išlaidas sudaro:

14.1. lėšos, skirtos valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokesčiui ir valstybinio privalomojo draudimo įmokoms;

14.2. pastatų, inžinerinių statinių ir įrengimų išlaikymo, Kultūrinio rezervato teritorijos priežiūros, tvarkymo, išlaikymo ir kitos išlaidos;

14.3. išlaidos, susijusios su Direkcijos veikla;

14.4. kitos išlaidos.

 

V. DIREKCIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

15. Direkcijos veikla organizuojama vadovaujantis Kultūros ministerijos patvirtintu metiniu veiklos planu.

16. Direkcijai vadovauja direktorius, kurį įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų kultūros ministras.

17. Direktorius:

17.1. vadovauja Direkcijai ir atsako už jos bei Kultūrinio rezervato tikslų įgyvendinimą ir veiklą;

17.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Direkcijos nuostatų;

17.3. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą (Žin., 2007, Nr. 77-3046) teikiami įstatymo rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingos;

17.4. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Direkcijos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

17.5. tvirtina Direkcijos struktūrą, struktūrinių padalinių nuostatus;

17.6. tvirtina Direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašus, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, pareigybių aprašymus;

17.7. tvirtina Direkcijos veiklos pajamų ir išlaidų sąmatas, ūkinės ir finansinės veiklos statistines ataskaitas;

17.8. įstatymų nustatyta tvarka priima ir atleidžia iš darbo Direkcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, skatina juos ir skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas;

17.9. išduoda įgaliojimus, Direkcijos vardu sudaro sutartis;

17.10. tvirtina Direkcijos darbo tvarkos taisykles;

17.11. leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus Direkcijos veiklą reglamentuojančius teisės aktus, kontroliuoja jų vykdymą;

17.12. sudaro nuolatines ir laikinąsias komisijas Direkcijos veiklos problemoms spręsti;

17.13. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų Direkcijai nustatytas funkcijas bei kultūros ministro pavedimus.

18. Kultūriniame rezervate sudaroma taryba – patariamoji direktoriaus institucija. Taryba sudaroma iš devynių asmenų ketveriems metams. Tarybos sudėtį ir darbo reglamentą Direkcijos direktoriaus teikimu tvirtina kultūros ministras.

19. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas iš Tarybos narių balsų dauguma. Tarybą gali sudaryti Direkcijos, Kultūros ministerijos, Širvintų rajono savivaldybės, Kernavės bendruomenės, Valstybinės paveldosaugos komisijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos, nepriklausomi archeologijos, muziejininkystės, paveldosaugos specialistai.

20. Taryba, išanalizavusi ir įvertinusi Kultūriniame rezervate vykstančius procesus, nagrinėja klausimus ir teikia pasiūlymus direktoriui dėl:

20.1. Kultūrinio rezervato apsaugos ir tvarkymo tikslinių programų;

20.2. Kultūrinio rezervato mokslinių tyrimų programų;

20.3. ūkinės ir kitos veiklos Kultūrinio rezervato teritorijoje ir jo buferinės apsaugos zonoje reglamentavimo;

20.4. Kultūrinio rezervato infrastruktūros plėtros;

20.5. Kultūrinio rezervato lankymo ir naudojimo taisyklių;

20.6. Kultūrinio rezervato teritorijos teritorinio planavimo dokumentų rengimo ir jų sprendinių realizavimo;

20.7. lėšų, reikalingų Kultūrinio rezervato veiklai organizuoti bei Kultūrinio rezervato uždaviniams įgyvendinti;

20.8. Kultūrinio rezervato įrašymo į tarptautinius saugomų teritorijų sąrašus bei dalyvavimo tarptautiniuose projektuose.

 

VI. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į TARNYBĄ IR DARBĄ, JŲ DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA

 

21. Valstybės tarnautojų tarnybos, valstybės tarnautojų darbo užmokesčio mokėjimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), kiti Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai.

22. Darbuotojų darbo, jų darbo užmokesčio mokėjimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569), kiti Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai.

 

VII. DIREKCIJOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

23. Direkcijos finansų kontrolę atlieka direktoriaus paskirti Direkcijos valstybės tarnautojai arba darbuotojai.

24. Direkcijos metinių veiklos planų įgyvendinimo kontrolę vykdo Direkcijos direktorius.

25. Direkcija teikia Kultūros ministerijai ir kitoms teisės aktų numatytoms institucijoms veiklos, finansines ir biudžeto vykdymo ataskaitas.

26. Direkcijos vidaus auditą atlieka Kultūros ministerijos Vidaus audito skyrius.

27. Direkcijos valstybinį (finansinį (teisėtumo) ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Direkcija reorganizuojama, pertvarkoma ar likviduojama įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Direkcijos vieši pranešimai skelbiami Direkcijos interneto tinklalapyje.

30. Direkcijos nuostatai keičiami Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

_________________