VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL MAISTINIŲ KIAUŠINIŲ ĮVEŽIMO TVARKOS

 

2012 m. sausio 10 d.  Nr. B1-22

Vilnius

 

Vadovaudamasis 1999 m. liepos 19 d. Tarybos direktyvos 1999/74/EB, nustatančios būtiniausius dedeklių vištų apsaugos standartus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 26 tomas, p. 225) 5 straipsnio reikalavimais, įgyvendindamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2001 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. 9 patvirtintus Dedeklių vištų laikymo minimalius standartus ir apsaugos reikalavimus (Žin., 2001, Nr. 3-73; 2003, Nr. 9-333) ir siekdamas užtikrinti tiekiamų į rinką maistinių kiaušinių saugą ir kokybę:

1. N u r o d a u:

1.1. maisto tvarkymo subjektams, užsiimantiems A klasės kiaušinių, kurie gauti Europos Sąjungos šalių narių paukštininkystės ūkiuose, tiekimu rinkai, turėti kilmės šalies  paukštininkystės ūkio patvirtinimą, kad jame įgyvendinti direktyvos 1999/74/EB reikalavimai; šis reikalavimas netaikomas Europos Sąjungos šalims narėms, kurių visuose paukštininkystės ūkiuose įgyvendinti direktyvos 1999/74/EB reikalavimai;

1.2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinių valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų pareigūnams nustačius rinkoje A klasės kiaušinius, gautus iš Europos Sąjungos šalių paukštininkystės ūkių, kuriuose neįgyvendinti direktyvos 1999/74/EB reikalavimai, priimti sprendimą juos grąžinti tiekėjui arba nukreipti tvarkyti kaip šalutinius gyvūninius produktus.

2. P a v e d u:

2.1. įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms;

2.2. įsakymo vykdymą kontroliuoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarijos sanitarijos skyriui.

 

 

Direktorius                                                                                                Jonas Milius

 

_________________