LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL INSTITUCIJOJE GLOBOJAMO (RŪPINAMO) VAIKO IŠLEIDIMO LAIKINAI SVEČIUOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. gruodžio 28 d. Nr. A1-559

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 194 „Dėl vaiko teisių apsaugos valdymo srities priskyrimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir kitų ministerijų kompetencijos nustatymo“ (Žin., 2003, Nr. 15-611) 2.1.1 punktu ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 892 (Žin., 1998, Nr. 66-1916; 2010, Nr. 123-6300), 7.4 punktu:

1. T v i r t i n u Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras             Donatas Jankauskas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. A1-559

 

INSTITUCIJOJE GLOBOJAMO (RŪPINAMO) VAIKO IŠLEIDIMO LAIKINAI SVEČIUOTIS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) nustato socialinės globos įstaigos (toliau vadinama – vaiko globėjo (rūpintojo)) globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį principus, sąlygas ir tvarką.

2. Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimas laikinai svečiuotis (toliau vadinama – vaiko išleidimas laikinai svečiuotis) organizuojamas vadovaujantis Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija (Žin., 1995, Nr. 60-1501), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 33-807), Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 302 (Žin., 2002, Nr. 23-858), vaiko teisių apsaugą ir vaiko globą (rūpybą) reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos kituose teisės aktuose.

 

II. VAIKO IŠLEIDIMO LAIKINAI SVEČIUOTIS PRINCIPAI IR SĄLYGOS

 

4. Vaiko išleidimas laikinai svečiuotis grindžiamas šiais principais:

4.1. vaiko interesų prioritetiškumu;

4.2. galinčio išreikšti savo nuomonę vaiko išklausymu ir atsižvelgimu į jo nuomonę;

4.3. vaiko saugumo užtikrinimu;

4.4. vaiko poreikių tenkinimu.

5. Vaiko išleidimo laikinai svečiuotis sąlygos yra šios:

5.1. pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį gali laikinai svečiuotis ne jaunesnis kaip 5 metų vaikas, pas užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį – ne jaunesnis kaip 7 metų vaikas, išskyrus atvejus, kai vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas giminaičius arba siekiant neišskirti brolių ir seserų, bet ne jaunesnių kaip 3 metų;

5.2. vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį pagal sutartį dėl Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį (2 priedas), bet ne ilgiau kaip 1 metams, įskaitant ir sutarties pratęsimo laikotarpį;

5.3. vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas nuolat užsienio valstybėje gyvenantį vaiko giminaitį pagal sutartį dėl Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį (2 priedas), bet ne ilgiau kaip 3 mėnesiams, įskaitant ir sutarties pratęsimo laikotarpį;

5.4. vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas nuolat užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį pagal leidimą priimti laikinai svečiuotis vaiką (4 priedas), bet ne ilgiau kaip 3 mėnesiams;

5.5. socialinės globos įstaigoje kartu augantys broliai ir seserys gali būti išleidžiami laikinai svečiuotis skyrium tik išimtinais atvejais ir jeigu tai atitinka šių vaikų interesus;

5.6. vaikas, dėl kurio pradėtas globos (rūpybos) konkrečioje šeimoje ar šeimynoje nustatymo arba ikiteisminis konkrečioje šeimoje įvaikinimo procesas, išleidžiamas laikinai svečiuotis tik pas tą asmenį, kuris siekia tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar įtėviu;

5.7 vaikas, dėl kurio nėra pradėtas ikiteisminis konkrečioje šeimoje įvaikinimo procesas, išleidžiamas laikinai svečiuotis pas giminaitį, jeigu tai neprieštarauja vaiko interesams;

5.8. vaikas, kurio tėvai kreipėsi į teismą dėl laikino ar neterminuoto (jei vaikas neįvaikintas) tėvų valdžios apribojimo panaikinimo, išleidžiamas laikinai svečiuotis pas tėvus tik pagal jų prašymą, savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau vadinama – Vaiko teisių apsaugos skyrius) išvadą ir vaiko globėjo (rūpintojo) įsakymą;

5.9. vaikas, kurio tėvai nesikreipė į teismą dėl laikino tėvų valdžios apribojimo panaikinimo, laikinai išleidžiamas svečiuotis pas tėvus, jeigu tai atitinka vaiko interesus, o esant neterminuotam tėvų valdžios apribojimui, dėl kurio panaikinimo tėvai nesikreipė į teismą – vaikas pas tėvus svečiuotis neišleidžiamas.

6. Vaiko išleidimas laikinai svečiuotis turi būti derinamas su vaiko mokymusi, gydymusi ir kitomis vaiko interesus atitinkančiomis sąlygomis.

7. Vaiko globėjas (rūpintojas) informuoja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba) apie išleidžiamą laikinai svečiuotis vaiką, kuris įrašytas į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą.

8. Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantis fizinis asmuo ar užsienio valstybėje gyvenantis fizinis ir juridinis asmuo atsako už vaiką, išleistą laikinai svečiuotis, nuo šiame Apraše nustatytų vaiko laikino svečiavimosi pagrindų atsiradimo iki vaiko grąžinimo jo globėjui (rūpintojui) momento.

9. Vaiką draudžiama išleisti laikinai svečiuotis pas asmenį, kuris:

9.1. negali būti skiriamas vaiko globėju (rūpintoju) ar įvaikintoju Civilinio kodekso 3.210 ir 3.269 straipsniuose nustatytais pagrindais;

9.2. įrašytas į socialinės rizikos šeimų, išskyrus vaiko tėvus, apskaitą.

 

III. VAIKO IŠLEIDIMO LAIKINAI SVEČIUOTIS PAS NUOLAT LIETUVOS RESPUBLIKOJE GYVENANTĮ FIZINĮ ASMENĮ TVARKA

 

10. Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančio fizinio asmens (toliau vadinama – fizinis asmuo) tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis patikrinimas atliekamas ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pateikimo dienos savo gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos skyriui.

11. Fizinis asmuo pateikia Vaiko teisių apsaugos skyriui šiuos dokumentus:

11.1. rašytinį prašymą dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis (1 priedas);

11.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

11.3. pagal apskaitos formą Nr. 046/a išduotą „Medicininį pažymėjimą“, patvirtintą sveikatos apsaugos ministro 1993 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 507 (Žin., 1993, Nr. 74-1400).

12. Vaiko teisių apsaugos skyrius:

12.1. išsiaiškina, ar fizinis asmuo nėra priskirtinas šio Aprašo 9.1–9.2 punktuose nurodytų asmenų grupei;

12.2. kreipiasi teisės aktų nustatyta tvarka į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl pažymos apie fizinio asmens teistumą (ar teistas, ar jau išnykęs teistumas, ar neteistas) gavimo.

13. Vaiko teisių apsaugos skyrius, gavęs šio Aprašo 11.1–11.3 ir 12.1–12.2 punktuose nurodytus dokumentus ir informaciją, bendradarbiaudamas su atestuotais socialiniais darbuotojais, išsiaiškina, ar fizinis asmuo tinkamas ir ar gali priimti vaiką laikinai svečiuotis:

13.1. fizinio asmens buities ir gyvenimo sąlygas;

13.2. fizinio asmens galimybes tenkinti vaiko poreikius;

13.3. ar kartu su fiziniu asmeniu gyvenantys asmenys sutinka, kad vaikas laikinai svečiuotųsi.

14. Šio Aprašo reikalavimai – patikrinti fizinio asmens tinkamumą priimti vaiką laikinai svečiuotis – privalomi visiems fiziniams asmenims, ketinantiems priimti vaiką laikinai svečiuotis.

15. Vaiko teisių apsaugos skyrius pagal šio Aprašo 13 punktą surašo išvadą apie fizinio asmens tinkamumą priimti vaiką laikinai svečiuotis ir ją pateikia fiziniam asmeniui, o kopiją – vaiko globėjui (rūpintojui).

16. Vaiko teisių apsaugos skyrius:

16.1. priėmęs teigiamą išvadą, pateikia fiziniam asmeniui vaiko globėjų (rūpintojų) sąrašą;

16.2. priėmęs neigiamą išvadą dėl vaiko priėmimo laikinai svečiuotis, apie sprendimo priežastis raštu informuoja fizinį asmenį.

17. Fizinis asmuo, gavęs neigiamą išvadą dėl vaiko priėmimo laikinai svečiuotis, gali pakartotinai kreiptis dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tik išnykus Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadoje nurodytoms priežastims.

18. Fizinis asmuo, gavęs Vaiko teisių apsaugos skyriaus teigiamą išvadą apie jo tinkamumą priimti vaiką laikinai svečiuotis, kreipiasi į pasirinktą vaiko globėją (rūpintoją).

19. Vaiko globėjas (rūpintojas):

19.1. pasiūlo fiziniam asmeniui vaiką, jeigu fizinis asmuo nesikreipė dėl konkretaus vaiko, kurio poreikius jis sugebėtų geriausiai užtikrinti;

19.2. sudaro su fiziniu asmeniu sutartį dėl Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį (2 priedas);

19.3. pateikia vaiko globos (rūpybos) vietos ir fizinio asmens gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos skyriams sutarties dėl Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį kopijas.

20. Vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas fizinį asmenį vadovaujantis:

20.1. fizinio asmens rašytiniu prašymu;

20.2. sutartimi dėl Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį;

20.3. vaiko globėjo (rūpintojo) įsakymu.

21. Vaiko globėjas (rūpintojas) nepriklausomai nuo vaiko laikino svečiavimosi vietos ir trukmės vykdo vaiko laikino svečiavimosi priežiūrą: palaiko ryšius su vaiku, domisi jo svečiavimosi sąlygomis ir jas patikrina (ne rečiau kaip kartą per mėnesį), išklausydamas vaiko nuomonę.

22. Tais atvejais, kai vaikas:

22.1. laikinai svečiuojasi pas giminaitį, kuris gyvena kitos savivaldybės teritorijoje, vaiko globėjas (rūpintojas) kreipiasi į tos savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrių dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis priežiūros užtikrinimo;

22.2. išvyksta iš laikinos svečiavimosi vietos ilgiau nei 10 kalendorinių dienų, fizinis asmuo ne vėliau kaip prieš dieną iki išvykimo apie tai informuoja vaiko globėją (rūpintoją).

23. Paaiškėjus, kad vaiko laikinas svečiavimasis neatitinka šiame Apraše nustatytų vaiko išleidimo laikinai svečiuotis principų ir (ar) sutarties sąlygų, vaiko globėjas (rūpintojas) nedelsdamas:

23.1. paima vaiką iš fizinio asmens, pas kurį vaikas laikinai svečiuojasi;

23.2. inicijuoja sutarties dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis nutraukimą ir įsakymo dėl vaiko laikino išleidimo panaikinimą;

23.3. apie tai informuoja fizinį asmenį, vaiko globos (rūpybos) vietos ir fizinio asmens gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

24. Prieš pasibaigiant vaiko laikino svečiavimosi terminui ir esant fizinio asmens prašymui pratęsti sutartį dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis, vaiko globėjas (rūpintojas):

24.1. patikrina vaiko laikino svečiavimosi sąlygas, išsiaiškina vaiko nuomonę, motyvus pakartotinai svečiuotis ir kt.;

24.2. pratęsia sutartį dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis, kai patikrintos vaiko laikino svečiavimosi sąlygos atitinka šio Aprašo reikalavimus ir vaiko interesus.

 

IV. VAIKO IŠLEIDIMO LAIKINAI SVEČIUOTIS PAS NUOLAT UŽSIENIO VALSTYBĖJE GYVENANTĮ FIZINĮ ASMENĮ TVARKA

 

25. Vaiko globėjas (rūpintojas) gali vaiką išleisti laikinai svečiuotis pas nuolat užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį, jeigu dėl to kreipiasi:

25.1. vaiko giminaitis (toliau vadinama – fizinis asmuo);

25.2. užsienio valstybės organizacija, turinti užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduotą leidimą vykdyti socialinę su vaiko gerove susijusią veiklą (toliau vadinama – juridinis asmuo).

26. Fizinis asmuo Vaiko teisių apsaugos skyriui pateikia šiuos dokumentus:

26.1. rašytinį prašymą (1 priedas), kuriame nurodo jo ir vaiko giminystės ryšius pagrindžiančius duomenis;

26.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

26.3. sveikatos patikrinimo medicinines pažymas, kuriose nurodyti sveikatos sutrikimai turi būti pažymėti kodais pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (TLK 10), ir pažymėjimą apie psichikos būklę;

26.4. savo gyvenamosios vietos kompetentingos institucijos informaciją dėl gyvenimo sąlygų tinkamumo tenkinti vaiko poreikius ir leidimo priimti vaiką laikinai svečiuotis bei informaciją, ar fizinio asmens atžvilgiu nebuvo taikytos vaiko teisių apsaugos priemonės;

26.5. užsienio valstybės kompetentingos institucijos pažymą, kad fizinis asmuo nebuvo teistas.

27. Užsienio valstybės dokumentai apie fizinį ar juridinį asmenį turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma Apostille, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus yra numatyta kitaip. Šių dokumentų vertimai į lietuvių kalbą turi būti patvirtinti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

28. Vaiko teisių apsaugos skyrius, gavęs šio Aprašo 26.1–26.5 punktuose nurodytus dokumentus ir išsiaiškinęs, ar vaiko fizinis asmuo nėra priskirtas šio Aprašo 9.1–9.2 punktuose nurodytų asmenų grupei bei įvertinęs fizinio asmens ryšį su norimu priimti svečiuotis vaiku, surašo išvadą apie fizinio asmens tinkamumą ar netinkamumą priimti vaiką laikinam svečiavimuisi ir ją pateikia fiziniam asmeniui, o kopiją – vaiko globėjui (rūpintojui).

29. Vaiko globėjas (rūpintojas), gavęs Vaiko teisių apsaugos skyriaus teigiamą išvadą dėl fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis:

29.1. sudaro su fiziniu asmeniu sutartį dėl Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį (2 priedas) ir jos kopiją pateikia vaiko globos (rūpybos) vietos Vaiko teisių apsaugos skyriui;

29.2. priima įsakymą dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas fizinį asmenį.

30. Fizinis asmuo, gavęs neigiamą išvadą dėl vaiko priėmimo laikinai svečiuotis, gali pakartotinai kreiptis dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tik išnykus Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadoje nurodytoms priežastims.

31. Prieš pasibaigiant vaiko laikino svečiavimosi terminui ir esant fizinio asmens prašymui pratęsti sutartį dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis, vaiko globėjas (rūpintojas) kreipiasi į juridinį asmenį, kad šio Aprašo 24.1–24.2 punktuose nustatyta tvarka patikrintų vaiko laikino svečiavimosi sąlygas ir, atsižvelgdamas į patikrinimo rezultatus, pratęsia sutartį dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis.

32. Vaikui pareiškus nesutikimą svečiuotis pas fizinį asmenį, taip pat fiziniam asmeniui nusprendus vienašališkai nutraukti sutartį dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis, fizinis asmuo privalo nedelsdamas grąžinti vaiką globėjui (rūpintojui).

33. Vaiko globėjas (rūpintojas) turi teisę įvertinti vaiko laikino svečiavimosi sąlygas ir išklausyti vaiko nuomonę tais atvejais, kai aplanko vaiką, išleistą laikinai svečiuotis pas nuolat užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį.

34. Juridinis asmuo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai pateikia:

34.1. dokumentus, įrodančius, kad jo įsisteigimo valstybės teisės aktų jam suteikiama teisė vykdyti socialinę, su vaiko gerove susijusią veiklą;

34.2. Globojamų (rūpinamų) vaikų laikino svečiavimosi užsienio valstybėje programos Lietuvos Respublikoje (toliau vadinama – Programa) aprašymą, kuriame nurodomas Programos tikslas, vaikų tikslinė grupė (vaikų amžius, sveikata), kuriai taikoma Programa ir vaikams planuojamos teikti paslaugos, informacija apie asmenų, priimančių vaikus laikinai svečiuotis, paiešką, parengimą, vertinimą bei Programos priežiūrą;

34.3. duomenis apie asmenis (gyvenimo aprašymus), kurie atsakingi už Programos Lietuvos Respublikoje koordinavimą ir įgyvendinimą.

35. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, gavusi šio Aprašo 34.1–34.3 punktuose nurodytus dokumentus, kreipiasi į tarpžinybinę komisiją (toliau vadinama – Komisija) dėl rekomendacijos leisti ar neleisti vykdyti juridiniam asmeniui Programą.

36. Komisija sudaroma iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei nevyriausybinių organizacijų, dirbančių vaiko teisių apsaugos srityje, atstovų. Komisiją ir jos darbo reglamentą tvirtina Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorius, o jos sprendimai – rekomendaciniai.

37. Gavusi Komisijos rekomendaciją leisti vykdyti juridiniam asmeniui Programą, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba išduoda ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui leidimą juridiniam asmeniui vykdyti Programą (3 priedas) ir informuoja visus vaikų globėjus (rūpintojus) dėl jų galimybės dalyvauti Programoje.

38. Vaikų globėjai (rūpintojai) per 30 kalendorinių dienų pateikia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai sutikimą dalyvauti Programoje. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba pateikia juridiniam asmeniui vaikų globėjų (rūpintojų), ketinančių dalyvauti Programoje, sąrašą.

39. Juridinis asmuo, kuriam išduotas leidimas vykdyti Programą, įsipareigoja:

39.1. surinkti apie fizinius asmenis, dalyvaujančius Programoje ir ketinančius priimti vaikus laikinai svečiuotis, šio Aprašo 26.1–26.5 punktuose nurodytus dokumentus ir išsiaiškinti, ar asmenys nėra priskirti šio Aprašo 9.1–9.2 punktuose nurodytų asmenų grupei;

39.2. užtikrinti, kad fiziniai asmenys, priimantys vaikus laikinai svečiuotis, nesikreips į Lietuvos Respublikos atitinkamas institucijas dėl tarptautinio įvaikinimo;

39.3. parengti ir pateikti vaikų globėjui (rūpintojui) raštą apie asmenis, dalyvaujančius Programoje ir ketinančius priimti vaikus laikinai svečiuotis, nurodant šių asmenų tinkamumą ir pasirengimą priimti vaikus laikinai svečiuotis.

40. Juridinis asmuo kartu su vaiko globėju (rūpintoju) suderina Programos vykdymo sąlygas:

40.1. kiek, kokio amžiaus ir sveikatos būklės vaikų galės laikinai svečiuotis;

40.2. nustato konkrečius vaikų svečiavimosi terminus;

40.3. vaikų atvykimo, išvykimo, išlaikymo ir svečiavimosi sąlygas;

40.4. paslaugų teikimą vaikams.

41. Vaiko globėjas (rūpintojas), suderinęs Programos vykdymo sąlygas, su juridiniu asmeniu pasirašo dvišalę sutartį dėl vaikų išleidimo laikinai svečiuotis (toliau vadinama – Sutartis) pagal šio Aprašo reikalavimus (5 priedas).

42. Vaiko globėjas (rūpintojas), gavęs šio Aprašo 39.3 punkte nurodytą raštą, parenka konkrečiam vaikui konkretų fizinį asmenį ir išduoda šiam fiziniam asmeniui leidimą (4 priedas).

43. Juridinis asmuo:

43.1. gali sudaryti Sutartis su keliais vaikų globėjais (rūpintojais);

43.2. privalo pasirašytų Sutarčių su vaikų globėjais (rūpintojais) kopijas pateikti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai;

43.3. privalo likus mėnesiui iki Programos Lietuvos Respublikoje veiklos nutraukimo apie tai informuoti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą.

44. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, gavusi informaciją apie fizinio asmens, dalyvaujančio Programoje ir priimančio vaiką laikinai svečiuotis, nesilaikymą Programos tikslų ir sąlygų, nedelsdama apie tai informuoja juridinį asmenį ir vaikų globėją (rūpintoją).

45. Tais atvejais, kai vaikų globėjas (rūpintojas) gauna informaciją apie fizinio asmens, pas kurį laikinai svečiuojasi vaikas, nesilaikymą Programos tikslų ir sąlygų arba kai vaiko laikino svečiavimosi sąlygos tampa netinkamos ar kai paaiškėja vaiko, galinčio išreikšti savo nuomonę, nenoras laikinai svečiuotis pas fizinį asmenį, vaikų globėjas (rūpintojas):

45.1. panaikina fiziniam asmeniui išduotą leidimą ir apie tai informuoja juridinį asmenį;

45.2. pareikalauja iš juridinio asmens nedelsiant jam grąžinti vaiką, išleistą laikinai svečiuotis pas užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį;

45.3. apie tai informuoja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą.

46. Juridiniam asmeniui pažeidus Sutarties sąlygas arba vienašališkai nutraukus Sutartį, vaiko globėjas (rūpintojas):

46.1. panaikina fiziniams asmenims išduotus leidimus;

46.2. pareikalauja iš juridinio asmens nedelsiant jam grąžinti visus vaikus, išleistus laikinai svečiuotis pas užsienio valstybėje gyvenančius fizinius asmenis;

46.3. nutraukia Sutartį su juridiniu asmeniu, kai vaikai sugrąžinami globėjui (rūpintojui);

46.4. apie tai informuoja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą.

47. Juridinis asmuo privalo nedelsdamas užtikrinti vaiko grąžinimą jo globėjui (rūpintojui) per Sutartyje nustatytą terminą, kai:

47.1. vaiko globėjas (rūpintojas) panaikina fiziniam asmeniui išduotą leidimą;

47.2. juridinis asmuo pažeidžia Sutarties sąlygas arba vienašališkai nutraukia Sutartį;

47.3. panaikinamas leidimas juridiniam asmeniui vykdyti Programą:

47.4. paaiškėja vaiko, galinčio išreikšti savo nuomonę, nenoras laikinai svečiuotis pas fizinį asmenį.

48. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba sustabdo juridinio asmens leidimą vykdyti Programą ir apie tai informuoja visus vaikų globėjus (rūpintojus), jeigu:

48.1. nustatoma, kad juridinis asmuo, pateikdamas šio Aprašo 34.1–34.3 punktuose nurodytus dokumentus, pateikė žinomai klaidinamą informaciją;

48.2. gauta vaiko globėjo (rūpintojo) informacija apie Sutarties sąlygų nesilaikymą arba Sutarties nutraukimą;

48.3. juridinio asmens vykdoma veikla neatitinka Programos tikslų ir sąlygų.

49. Juridinis asmuo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo leidimo vykdyti Programą sustabdymo privalo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai pateikti pagrįstus paaiškinimus dėl šio Aprašo 48.1–48.3 punktuose nurodytų aplinkybių.

50. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, gavusi juridinio asmens pagrįstus paaiškinimus, kreipiasi į Komisiją dėl rekomendacijos panaikinti ar atnaujinti leidimą juridiniam asmeniui vykdyti Programą.

51. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, gavusi Komisijos rekomendaciją, priima motyvuotą sprendimą panaikinti arba atnaujinti juridinio asmens leidimą vykdyti Programą ir apie tai informuoja juridinį asmenį bei vaikų globėjus (rūpintojus), su kuriais juridinis asmuo buvo sudaręs sutartis.

52. Nuo leidimo vykdyti Programą sustabdymo iki jo atnaujinimo yra tęsiamas vaiko laikinas svečiavimasis pas fizinį asmenį. Panaikinus leidimą juridiniam asmeniui vykdyti Programą, vaikas pagal šio Aprašo reikalavimus nedelsiant grąžinamas vaiko globėjui (rūpintojui).

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

53. Vaiko globėjas (rūpintojas) vykdo vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį priežiūrą ir saugo informaciją bei duomenis, susijusius su vaiko išleidimu laikinai svečiuotis.

54. Vaiko teisių apsaugos skyrius prižiūri, ar vaiko išleidimas laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį ar užsienio valstybėje gyvenantį vaiko giminaitį atitinka vaiko interesus, šio Aprašo ir kitų teisės aktų reikalavimus.

55. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prižiūri, kaip juridinis asmuo įgyvendina vykdomą Programą.

 

_________________


Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko

išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo dėl leidimo laikinai priimti svečiuotis institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką forma)

 

__________________________________________________________________________

(prašymo sudarytojo vardas ir pavardė)

 

_____________ Vaiko teisių apsaugos skyriui

 

PRAŠYMAS

DĖL LEIDIMO PRIIMTI LAIKINAI SVEČIUOTIS

INSTITUCIJOJE GLOBOJAMĄ (RŪPINAMĄ) VAIKĄ

 

____________ Nr. _________

(data)

_______________

(vieta)

 

Prašau leisti man priimti laikinai svečiuotis institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką.

 

1. Mano duomenys

Vardas

 

Pavardė

 

Gimimo data

 

Tautybė

 

Pilietybė

 

Darbovietė

 

Pareigos

 

Šeiminė padėtis

(santuokoje, ištuokoje ar kt.)

 

Kartu gyvenantis (-ys) vaikas (-ai)

(vardas, pavardė, gimimo metai)

 

Šeimos nariai, kiti kartu gyvenantys asmenys

 

Duomenys ryšiams palaikyti

(gyvenamosios vietos adresas, telefonas, el. paštas)

 

 

 

2. Pasirinkto ar norimo priimti laikinai svečiuotis vaiko duomenys

Pasirinktas laikinam svečiavimuisi vaikas

Vardas

 

Pavardė

 

Gimimo metai

 

Bendravimo su vaiku pradžia

 

Susipažinimo su vaiku aplinkybės

 

Mano ir vaiko giminystės ryšys

 

Kita turima informacija

 

Norimas priimti laikinai svečiuotis vaikas

 

Vaiko amžius

 

Vaiko lytis

 

Vaiko sveikatos būklė

 

Kita svarbi informacija

(prašančio asmens nuožiūra)

 

 

Patvirtinu, jog visa mano pateikta informacija yra teisinga.

 

Sutinku, kad papildoma informacija apie mane būtų renkama iš kitų institucijų ir įstaigų.

 

 

_____________

(parašas)

_________________

(vardas ir pavardė)

 

 

_________________


Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko

išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo

2 priedas

 

SUTARTIS

DĖL INSTITUCIJOJE GLOBOJAMO (RŪPINAMO) VAIKO IŠLEIDIMO LAIKINAI SVEČIUOTIS PAS NUOLAT LIETUVOS RESPUBLIKOJE AR UŽSIENIO VALSTYBĖJE GYVENANTĮ FIZINĮ ASMENĮ

 

__________________ Nr. _____________

(data)

________________________

(vieta)

 

Vaiko globėjas (rūpintojas) ________________________________________________ ,

(vaikų socialinės globos įstaigos pavadiniams)

atstovaujamas _______________________________________________________________  ,

(pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

ir _________________________________________________________________________ ,

(fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta)

 

laikinai priimančio  svečiuotis institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką (toliau vadinama – Šalys), vadovaudamiesi Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašu (toliau vadinama – šis Aprašas), patvirtintu socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. A1-559 (Žin., 2012, Nr. 1-17), sudarė šią Sutartį dėl institucijoje globojamojo (rūpinamo) vaiko laikino išleidimo svečiuotis (toliau vadinama – ši Sutartis):

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS

 

Šalys susitaria dėl institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko ____________________

(vaiko vardas ir pavardė)

___________________________________________________________________________

 

išleidimo nuo ____________ iki __________________________________  laikinai svečiuotis

 

pas nuolat __________________ gyvenantį ________________________________________

(Lietuvos Respublikoje arba užsienio valstybėje)                   (fizinio asmens vardas ir pavardė,

 

___________________________________________________________________________

duomenys ryšiams palaikyti)

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

2. Vaiko laikino svečiavimosi metu asmuo įsipareigoja:

2.1. rūpintis vaiko priežiūra, gerbti jo prigimtines ir Lietuvos Respublikos įstatymų bei tarptautinių teisės aktų numatytas teises;

2.2. užtikrinti vaiko saugumą ir tinkamas svečiavimosi sąlygas;

2.3. apsaugoti vaiką nuo smurto, prievartos ir seksualinio išnaudojimo bei alkoholinių gėrimų, tabako gaminių, nuodingų, narkotinių medžiagų ir kitų svaiginamųjų medžiagų vartojimo;

2.4. mokyti vaiką pareigingumo, darbštumo, atsakomybės ir pagarbos asmenims;

2.5. rūpintis vaiko auklėjimu, vystymusi, sveikatos būkle, visaverčiu maitinimu;

2.6. informuoti ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas vaiko globėją (rūpintoją) apie vaiko paėmimą laikinai svečiuotis;

2.7. pasibaigus šiai Sutarčiai, užtikrinti vaiko sugrąžinimą globėjui (rūpintojui) per ____________ kalendorines dienas;

2.8. išvykti su vaiku į užsienio valstybę tik leidus vaiko globėjui (rūpintojui);

2.9. skubiai informuoti vaiko globėją (rūpintoją) apie esminius su vaiku susijusius įvykius: ligą, su juo įvykusią nelaimę, pablogėjus ar pasikeitus gyvenimo sąlygoms ir kt.;

2.10. bendradarbiauti su vaiko globėju (rūpintoju) ir Vaiko teisių apsaugos skyriumi visais su vaiku susijusiais klausimais.

 

3. Vaiko globėjas (rūpintojas) įsipareigoja:

3.1. suteikti fiziniam asmeniui reikalingą informaciją apie vaiką;

3.2. parengti vaiką laikinai svečiuotis pas fizinį asmenį;

3.3. nustatyti vaiko pinigų išmokėjimo tvarką, kai:

3.3.1. fizinis asmuo atsisako maistpinigių;

3.3.2. fizinis asmuo pageidauja gauti maistpinigius;  

3.4. lankyti vaiką ir išklausyti jo nuomonę;

3.5. palaikyti ryšius su fiziniu asmeniu (jeigu tai neprieštarauja vaiko interesams), vaiką sugrąžinus globėjui (rūpintojui);

3.6. vykdyti vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį priežiūrą;

3.7. reikalauti iš fizinio asmens grąžinti jam vaiką, jeigu, pasibaigus nustatytam vaiko laikino svečiavimosi terminui ar nutraukus šią Sutartį, asmuo negrąžina vaiko globėjui (rūpintojui).

 

III. SUTARTIES GALIOJIMAS

 

4. Ši Sutartis įsigalioja nuo šios Sutarties pasirašymo momento ir galioja iki vaiko grąžinimo globėjui (rūpintojui).

5. Ši Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, kurių vienas tenka vaiko globėjui (rūpintojui), o kitas – asmeniui, kuris priėmė vaiką laikinai svečiuotis.

 

IV. SUTARTIES PRATĘSIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

6. Ši Sutartis gali būti pratęsta fizinio asmens rašytiniu prašymu šiame Apraše numatytomis sąlygomis.  

7. Ši Sutartis gali būti nutraukiama:

7.1. priėmusio vaiką laikinai svečiuotis fizinio asmens rašytiniu prašymu. Tokiu atveju fizinis asmuo atsako už vaiko grąžinimą vaiko globėjui (rūpintojui) per Šalių nustatytą terminą;

7.2. vienašališku vaiko globėjo (rūpintojo) sprendimu panaikinus fiziniam asmeniui išduotą leidimą ir (arba), jeigu paaiškėja:

7.2.1. kad vaikas, kuris gali išreikšti savo nuomonę, nenori laikinai svečiuotis pas fizinį asmenį;

7.2.2. kad vaiko svečiavimosi ir buities sąlygos tapo netinkamos;

7.2.3. kitos aplinkybės, kurios neužtikrina vaiko apsaugos ir jo teisėtų interesų.

 

V. SUTARTIES PAPILDYMAI IR PRIEDAI

 

8. Šios Sutarties papildymai galioja tik tada, kai jie atlikti raštu ir pasirašyti šios Sutarties Šalių. Šios Sutarties priedai ir vėliau atlikti šios Sutarties papildymai laikomi neatskiriama šios Sutarties dalimi.

9. Šios Sutarties priedai:

9.1. išvada dėl asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis;

9.2. kiti su šios Sutarties turiniu susiję dokumentai.

 

VI. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

10. Asmuo vaiko laikino svečiavimosi metu atsako už vaiko gyvybę, sveikatos būklę, kitokią vaiko teises pažeidžiančią veiklą, trukdymą vaikui naudotis savo teisėmis ir kt.

11. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už šios Sutarties neįvykdymą, jeigu įrodo, kad ši Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei numatyti sutarties sudarymo metu ir kad negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti (force majeure aplinkybės). Force majeure aplinkybių faktui nustatyti Šalys susitaria taikyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimą Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure aplinkybės), aplinkybės taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 68-1652) ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) nuostatas.

12. Ginčai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami derybų tarp Šalių būdu. Jeigu ginčo nepavyksta išspręsti derybomis, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

VII. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

 

Vaiko globėjas (rūpintojas)

Vaiką priimantis laikinai svečiuotis fizinis asmuo

__________________

(institucijos pavadinimas, adresas)

__________________

 

__________________

 

____________

(parašas)

__________________

(vardas, pavardė, adresas)

__________________

 

__________________

 

____________

(parašas)

 

A.V.

 

_________________


Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko

išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Leidimo užsienio valstybės organizacijai vykdyti Lietuvos Respublikoje institucijoje globojamų (rūpinamų) vaikų išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat užsienio valstybėje gyvenančius fizinius asmenis programą forma)

 

VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

 

LEIDIMAS

UŽSIENIO VALSTYBĖS ORGANIZACIJAI VYKDYTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE INSTITUCIJOJE GLOBOJAMŲ (RŪPINAMŲ) VAIKŲ IŠLEIDIMO LAIKINAI SVEČIUOTIS PAS NUOLAT UŽSIENIO VALSTYBĖJE GYVENANČIUS FIZINIUS ASMENIS PROGRAMĄ

 

__________________ Nr. _____________

(data)

Vilnius

 

Patvirtiname, kad vadovaujantis Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. A1-559 (Žin., 2012, Nr. 1-17), 37 punktu užsienio valstybės organizacijai ________________

 

______________________________________________________________________________________

(užsienio valstybės organizacijos pavadinimas, duomenys ryšiams palaikyti)

 

___________________________________________________________________________

 

nuo ______________ iki ____________________________________  yra išduodamas leidimas

 

Nr. _________ vykdyti Lietuvos Respublikoje institucijoje globojamų (rūpinamų) vaikų išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat užsienio valstybėje gyvenančius fizinius asmenis programą.

Įgaliota užsienio valstybės organizacija įpareigojama ginti Lietuvos Respublikos vaikų, kurie laikinai svečiuosis pas nuolat užsienio valstybėje gyvenančius fizinius asmenis (atstovaujamų šios organizacijos), teises ir užtikrinti šių vaikų teisėtus interesus vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir tarptautinių teisės aktų reikalavimais.

 

_______________

(pareigų pavadinimas)

_____________

(parašas)

_________________

(vardas ir pavardė)

 

(A.V.)

 

____________________


Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko

išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Leidimo nuolat užsienio valstybėje gyvenančiam fiziniam asmeniui priimti laikinai svečiuotis institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką forma)

 

__________________________________________________________________________

(vaikų socialinės globos įstaigos pavadinimas)

 

LEIDIMAS

NUOLAT UŽSIENIO VALSTYBĖJE GYVENANČIAM FIZINIAM ASMENIUI PRIIMTI LAIKINAI SVEČIUOTIS INSTITUCIJOJE GLOBOJAMĄ (RŪPINAMĄ) VAIKĄ

 

__________________ Nr. _____________

(data)

____________________

(vieta)

 

Vadovaujantis __________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas, antraštė, data ir Nr.)

 

______________________________________________________________________________________ ,

 

leidžiama ___________________________________________________________________

(nuolat užsienio valstybėje gyvenančio fizinio asmens vardas ir pavardė)

 

___________________________________________________________________________ ,

(šalis, gyvenamosios vietos adresas, telefonas ir el. paštas)

 

priimti laikinai nuo ____________________ iki ___________________  svečiuotis institucijoje

 

globojamą (rūpinamą) vaiką _____________________________________________________

(vaiko vardas, pavardė, gimimo metai)

___________________________________________________________________________ .

 

_______________

(pareigų pavadinimas)

_____________

(parašas)

_________________

(vardas ir pavardė)

 

____________________


Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko

išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo

5 priedas

 

SUTARTIS

DĖL INSTITUCIJOJE GLOBOJAMŲ (RŪPINAMŲ) VAIKŲ IŠLEIDIMO LAIKINAI SVEČIUOTIS PAS NUOLAT UŽSIENIO VALSTYBĖJE GYVENANČIUS FIZINIUS ASMENIS, KURIEMS ATSTOVAUJA UŽSIENIO VALSTYBĖS ORGANIZACIJA

 

__________________ Nr. _____________

(data)

________________________

(vieta)

 

Vaikų globėjas (rūpintojas) ________________________________________________ ,

(vaikų socialinės globos įstaigos pavadiniams)

atstovaujamas _______________________________________________________________ ,

(pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

 

ir užsienio valstybės organizacija, vykdanti Lietuvos Respublikoje vaikų laikino išleidimo svečiuotis pas nuolat užsienio valstybėje gyvenančius fizinius asmenis programą (toliau vadinama – juridinis asmuo)

(juridinio asmens pavadinimas)

_____________________________________________________________________________________ ,

 

atstovaujamas _______________________________________________________________ ,

(pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

 

vadovaudamiesi Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašu (toliau vadinama – šis Aprašas), patvirtintu socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. A1-559 (Žin., 2012, Nr. 1-17), sudarė šią dvišalę sutartį dėl institucijoje globojamų (rūpinamų) vaikų laikino išleidimo svečiuotis pas nuolat užsienio valstybėje gyvenančius fizinius asmenis, kuriems atstovauja juridinis asmuo, vykdantis Lietuvos Respublikoje vaikų laikino svečiavimosi užsienyje programą (toliau vadinama – ši Sutartis):

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS

 

Šalys susitaria, kad juridinis asmuo, vykdantis Lietuvos Respublikoje vaikų laikino svečiavimosi pas fizinius asmenis programą (toliau vadinama – Programa), priima svečiuotis šiuos vaikus:

Nr.

Vaiko vardas, pavardė

Vaikų socialinės globos įstaiga

Fizinis asmuo, pas kurį laikinai svečiuosis vaikas

Svečiavimosi terminas

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

2. Juridinis asmuo įsipareigoja:

2.1. pateikti šiame Apraše nurodytus dokumentus;

2.2. sudaryti vaikų globėjo (rūpintojo) atstovui sąlygas lankyti vaiką ir padengti vaikų aplankymo išlaidas;

2.3. vykdyti vaikų laikino svečiavimosi priežiūrą;

2.4. užtikrinti, kad vaikus priėmę laikinai svečiuotis fiziniai asmenys:

2.4.1. padengs vaikų kelionės ir išlaikymo išlaidas;

2.4.2. rūpinsis vaikų auklėjimu ir gins jų teises bei teisėtus interesus;

2.4.3. užtikrins vaikų saugumą ir tinkamas svečiavimosi sąlygas;

2.4.4. saugos vaikus nuo smurto, prievartos ir seksualinio išnaudojimo bei alkoholinių gėrimų, tabako gaminių, nuodingų, narkotinių medžiagų ir kitų svaiginamųjų medžiagų vartojimo;

2.4.5. rūpinsis vaikų ugdymu, vystymusi, sveikatos būkle, visaverčiu maitinimu;

2.4.6. informuos vaikų globėją (rūpintoją) apie vaikų paėmimą laikinai svečiuotis ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas;

2.4.7. pasibaigus šiai Sutarčiai užtikrins vaikų sugrąžinimą globėjui (rūpintojui) per ___________ kalendorines dienas;

2.4.8. informuos vaikų globėją (rūpintoją) apie išvykimą į kitą užsienio valstybę;

2.4.9. skubiai informuos vaikų globėją (rūpintoją) apie esminius su vaikais susijusius įvykius: ligą, su jais įvykusią nelaimę, pablogėjus ar pasikeitus gyvenimo sąlygoms ir kt.;

2.4.10. bendradarbiaus su vaikų globėju (rūpintoju) ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos visais su vaiku susijusiais klausimais.

 

3. Vaikų globėjas (rūpintojas) įsipareigoja:

3.1. suteikti juridiniam asmeniui reikalingą informaciją apie vaikus;

3.2. parengti vaikus laikinai svečiuotis pas fizinius asmenis;

3.3. nustatyti vaikų pinigų išmokėjimo tvarką, kai:

3.4.1. juridinis asmuo atsisako maistpinigių;

3.4.2. juridinis asmuo pageidauja gauti maistpinigius;  

3.5. išklausyti vaikų nuomonę;

3.6. palaikyti ryšius su fiziniais asmenimis (jeigu tai neprieštarauja vaikų interesams), pas kuriuos vaikai laikai svečiavosi, vaikus sugrąžinus globėjui (rūpintojui);

3.7. reikalauti iš juridinio asmens grąžinti jam vaiką, jeigu, pasibaigus nustatytam vaiko laikino svečiavimosi terminui ar nutraukus šią Sutartį, juridinis asmuo negrąžina vaiko globėjui (rūpintojui).

 

III. SUTARTIES GALIOJIMAS

 

4. Ši Sutartis įsigalioja nuo šios Sutarties pasirašymo momento ir galioja iki leidime vykdyti Programą numatyto termino pabaigos.

5. Ši Sutartis sudaroma 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, kurių vienas tenka vaikų globėjui (rūpintojui), o antras – užsienio valstybės organizacijai, vykdančiai Programą.

 

IV. SUTARTIES PRATĘSIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

6. Ši Sutartis nepratęsiama.

7. Ši Sutartis gali būti nutraukiama:

7.1. vienašališkai, kai juridinis asmuo likus mėnesiui iki Programos Lietuvos Respublikoje veiklos nutraukimo, informuoja vaikų globėją (rūpintoją) apie ketinimą nutraukti šią Sutartį. Tokiu atveju juridinis asmuo atsako už vaikų grąžinimą vaikų globėjui (rūpintojui) per Šalių nustatytą terminą;

7.2. vienašališku vaikų globėjo (rūpintojo) sprendimu, jeigu paaiškėja:

7.2.1. kad juridinis asmuo, vykdantis Programą, pažeidžia Programos ir (ar) šios Sutarties sąlygas;

7.2.2. kitos aplinkybės, kurios neužtikrina vaiko apsaugos ir jo teisėtų interesų.

 

V. SUTARTIES PAPILDYMAI IR PRIEDAI

 

8. Šios Sutarties papildymai galioja tik tada, kai jie atlikti raštu ir pasirašyti abiejų šios Sutarties Šalių. Sutarties priedas ir vėliau atlikti sutarties papildymai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

9. Šios Sutarties priedai yra:

9.1. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotas leidimas užsienio valstybės organizacijai vykdyti Programą;

9.2. kiti su šios Sutarties turiniu susiję dokumentai.

 

VI. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

10. Užsienio valstybės organizacija, vykdanti Lietuvos Respublikoje globojamų (rūpinamų) vaikų laikino svečiavimosi nuolat užsienio valstybėje gyvenančių asmenų šeimose programą, atsako už globojamų (rūpinamų) vaikų, kurie laikinai svečiuojasi pas užsienio valstybės organizacijos atstovaujamus asmenis, gyvybę, sveikatos būklę, kitokią vaiko teises pažeidžiančią veiklą, trukdymą vaikui naudotis savo teisėmis ir kt.

11. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už šios Sutarties neįvykdymą, jeigu įrodo, kad ši Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei numatyti šios Sutarties sudarymo metu ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Force majeure aplinkybių fakto nustatymui Šalys susitaria taikyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimą Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure aplinkybės), aplinkybės taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 68-1652) ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) nuostatas.

12. Ginčai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami derybų tarp Šalių būdu. Jeigu ginčo nepavyksta išspręsti derybomis, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

VII. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

 

Vaiko globėjas (rūpintojas)

Užsienio valstybės organizacija

__________________

(socialinės globos įstaigos pavadinimas, adresas)

__________________

 

____________

(parašas)    A. V.

__________________

(organizacijos pavadinimas, adresas)

__________________

 

____________

(parašas)    A. V.

 

_________________