VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

NUTARIMAS

 

DĖL valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. o3-96 „dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo

 

2011 m. gruodžio 29 d. Nr. O3-444

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402) 2 straipsnio 28 dalimi ir Šilumos kainų nustatymo metodikos principų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 889 (Žin., 2011, Nr. 93-4405), 28 punktu, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutaria:

Pakeisti Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959), 120 punktą ir išdėstyti jį taip:

120. Šilumos kainos gali būti nustatomos ne dažniau kaip kas mėnesį, vadovaujantis galiojančiomis šilumos kainų dedamosiomis, kai kintamoji šilumos kainos dedamoji išreikšta formule, apskaičiuojamos pagal atitinkamas kuro bei perkamos šilumos kainas. Šilumos kainos privalo būti keičiamos kas mėnesį, jei keičiasi kuro ir (ar) perkamos šilumos kainos.“

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                Diana Korsakaitė