LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. GRUODŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. V-1131 „DĖL GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TEIKIMO IR IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. gruodžio 27 d. Nr. V-1124

Vilnius

 

 

Siekdamas užtikrinti kokybišką ir operatyvų greitosios medicinos pagalbos teikimą pacientams,

pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymą Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 158-8058; 2011, Nr. 100-4723):

1. Išdėstau 3.2 punktą taip:

3.2. Teritorinės ligonių kasos su greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančiomis įstaigomis, neįvykdžiusiomis šiuo įsakymu patvirtinto aprašo 9 punkto reikalavimų, sudaro terminuotas sutartis (iki 2012 m. liepos 1 d.) dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo. Greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančioms įstaigoms, įvykdžiusioms šiuo įsakymu patvirtinto aprašo 9 punkto reikalavimus 2012 m. sausio 1 d. ar vėliau, už GMP brigadų teikiamas paslaugas mokama pagal šiuo įsakymu patvirtinto aprašo 16 punkto 4 ir 5 eilutėse nurodytas bazines kainas.“

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos apraše:

2.1. išdėstau 9 punktą taip:

9. GMP įstaigoje vienu metu privalo dirbti ne mažiau kaip dvi brigados. Jeigu nustatytoje teritorijoje negali būti užtikrinamas dviejų GMP brigadų darbas, GMP paslaugų teikimo funkciją paslaugas teikiančios įstaigos steigėjas turi perduoti kitai (artimiausiai) GMP paslaugas teikiančiai įstaigai. GMP paslaugas teikianti įstaiga privalo užtikrinti racionalų GMP pastočių išdėstymą kiekvienos aptarnaujamos savivaldybės teritorijoje.“;

2.2. išdėstau 10 punktą taip:

10. Kurortams (Palangos, Druskininkų ir Neringos miestų savivaldybių) aptarnauti organizuojamos papildomos GMP brigados: viena nuolatinė GMP brigada, aptarnaujanti Neringą ištisus metus, 0,34 nuolatinės GMP brigados, aptarnaujančios Druskininkus ištisus metus, ir 3 sezoninės GMP brigados (1 brigada Neringai ir 2 brigados Palangai) laikotarpiui nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Aptarnaujančių Palangą ir Neringą brigadų budėjimui apmokėti reikalingas lėšas TLK apskaičiuoja pagal formulę:

 

  LPB = LPBmetams + 3 LPBmetams * (92 / 365),

 

kai LPB – lėšos, skirtos GMP brigadoms, aptarnaujančioms Palangą ir Neringą;

LPBmetams – metinės lėšos, skirtos GMP brigadai, aptarnaujančiai Palangą arba Neringą, apskaičiuojamos pagal formulę:

 

 LPBmetams = (n1 * k1 + n1 * k2),

 

kai:

n1 – normatyvas (gyventojų skaičius), numatytas šio aprašo 8.1.1 punkte;

k1 – vienam gyventojui GMP dispečerinės tarnybos teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina (balais);

k2 – vienam kaimo gyventojui GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina (balais).

LDBmetams – metinės lėšos, skirtos GMP brigadai, aptarnaujančiai Druskininkus, apskaičiuojamos pagal formulę:

 

 LDBmetams = (n2 * k1 + n2 * k3),

 

kai:

n2 – normatyvas (gyventojų skaičius), numatytas šio aprašo 8.1.2 punkte;

k1 – vienam gyventojui GMP dispečerinės tarnybos teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina (balais);

k3 – vienam miesto gyventojui GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina (balais).“;

2.3. išdėstau 11 punktą taip:

11. Atsižvelgiant į padidėjusį pacientų pervežimų per parą kiekį, savivaldybėse, kurių stacionarinėse ASPĮ nėra chirurgijos ir (ar) reanimacijos skyrių, papildomai gali būti organizuojamas iki 0,5 GMP brigados darbas (kiekvienam papildomam pacientų pervežimui per parą vidutiniškai tenka 0,125 brigados; pervežimų kiekio pokytis nustatomas lyginant praėjusių metų ir 2009 m. atitinkamo laikotarpio pervežimų kiekį).

Savivaldybėse, kurių stacionarinėse ASPĮ chirurgijos ir (ar) reanimacijos skyriai buvo uždaryti iki sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo įgyvendinimo, GMP pervežimų kiekio pokytis nustatomas lyginant praėjusiais metais atliktų pervežimų kiekį ir metų prieš chirurgijos ir (ar) reanimacijos skyrių uždarymą pervežimų kiekį.

Metinė lėšų papildomai GMP brigadai finansuoti suma apskaičiuojama pagal formulę:

 

LPBmetams = (n1 * k1 + n1 * k2),

 

kai:

LPBmetams metinė lėšų suma, skirta papildomai GMP brigadai finansuoti;

n1 – normatyvas (gyventojų skaičius), numatytas šio aprašo 8.1.1 punkte;

k1 – GMP dispečerinės tarnybos paslaugų, tenkančių vienam jos aptarnaujamos teritorijos gyventojui, metinė bazinė kaina (balais);

k2 – GMP brigadų paslaugų, tenkančių vienam kaimo gyventojui, metinė bazinė kaina (balais).“;

2.4. išdėstau 16 punktą taip:

 

16. GMP paslaugų bazinių kainų sąrašas:

 

Eil. Nr.

Paslauga

Bazinė kaina (balais)

1.

Vienam gyventojui tenkančių GMP dispečerinės tarnybos teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina

1,95

2.

Vienam miesto gyventojui tenkančių GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina

43,50

3.

Vienam kaimo ir miestelio, kuriame gyvena mažiau kaip 4 000 žmonių, gyventojui tenkančių GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina

48,40

4.

Vienam miesto gyventojui tenkančių GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina, kai įstaiga yra įvykdžiusi šiuo įsakymu patvirtinto aprašo 9 punkto reikalavimus

45,50

5.

Vienam kaimo ir miestelio, kuriame gyvena mažiau kaip 4 000 žmonių, gyventojui tenkančių GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina, kai įstaiga yra įvykdžiusi šiuo įsakymu patvirtinto aprašo 9 punkto reikalavimus

50,40

6.

Pacientės pervežimo dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo ir dėl patologijos laikotarpiu po gimdymo, kai GMP brigada nuvažiuoja iki 100 km, bazinė kaina

63,80

7.

Pacientės pervežimo dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo ir dėl patologijos laikotarpiu po gimdymo, kai GMP brigada nuvažiuoja daugiau nei 100 km, bazinė kaina

127,60

2.5. papildau nauju V skyriumi (buvusį V skyrių laikau atitinkamai VI skyriumi):

 

V. GMP GERŲ DARBO REZULTATŲ RODIKLIAI IR JŲ APSKAIČIAVIMO TVARKA

 

17. GMP gerų darbo rezultatų rodiklis GMP operatyvumo rodiklis.

18. GMP operatyvumo rodiklio vertė nustatoma atsižvelgiant į laiką nuo GMP iškvietimo (skambučio priėmimo GMP dispečerinėje) iki pagalbos teikimo pradžios.

19. GMP operatyvumo rodiklio vertė prilyginama 0 sąlyginių vienetų.“;

2.6. buvusį 17 punktą laikau atitinkamai 20 punktu ir išdėstau taip jį:

20. GMP dispečerinių tarnybų funkcijas vykdo Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus apskričių centrų GMP paslaugas teikiančios įstaigos pagal sutartis su TLK. Jei šios įstaigos neturi galimybių centralizuotai vykdyti dispečerinės tarnybos funkcijų visoje apskrityje, savo aptarnaujamoje teritorijoje GMP dispečerinės tarnybos funkcijas vykdo toje teritorijoje GMP paslaugas teikiančios įstaigos. GMP paslaugas teikiančios įstaigos privalo sudaryti sutartis su apskričių centrų GMP paslaugas teikiančiomis įstaigomis dėl GMP dispečerinės tarnybos paslaugų teikimo ir apmokėjimo pagal jų bazinę kainą, nurodytą šio aprašo 16 punkto 1 eilutėje. GMP paslaugas teikiančiai įstaigai pageidaujant, sudaroma šios įstaigos, apskrities centro GMP paslaugas teikiančios įstaigos ir TLK trišalė sutartis dėl tiesioginio lėšų pervedimo dispečerinės tarnybos funkcijas vykdančiai įstaigai.“

3. Nustatau, kad įsakymas įsigalioja 2012 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS