LIETUVOS RESPUBLIKOS
MARIJAMPOLĖS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS
ĮSTATYMAS

 

2011 m. gruodžio 23 d. Nr. XI-1907

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šiuo įstatymu įsteigiama Marijampolės laisvoji ekonominė zona (toliau – zona).

2. Zonos įsteigimo tikslas – padidinti Marijampolės rajono pramoninį patrauklumą ir sudaryti palankesnes sąlygas investicijoms pritraukti, aukštųjų technologijų vystymuisi ir naujų darbo vietų kūrimui.

3. Zona laikoma valstybei svarbiu ekonominiu projektu.

 

2 straipsnis. Zonos veiklos terminas

Zona steigiama 49 metams.

 

3 straipsnis. Zonos veiklos rūšys

Zonoje plėtojama prekybos, gamybos ir paslaugų teikimo veikla, išskyrus Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo (toliau – Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymas) 8 straipsnio 1 dalyje nurodytas veiklos sritis.

 

4 straipsnis. Zonos teritorija

1. Zonos teritorija užima 77,73 ha.

2. Zonos teritorija ne aukciono būdu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos žemės įstatymo ir šio įstatymo nustatytomis sąlygomis ir tvarka išnuomojama zonos valdymo bendrovei.

 

5 straipsnis. Zonos teritorijos ribos

Zonos teritorijos ribas nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė).

 

6 straipsnis. Konkurso sąlygos ir kriterijai geriausiam zonos verslo planui bei zonos statutui parengti ir steigėjų grupei parinkti

1. Lietuvos Respublikos Seimui priėmus įstatymą dėl zonos steigimo, Vyriausybė skelbia tarptautinį konkursą geriausiam zonos verslo planui bei zonos statutui parengti ir steigėjų grupei parinkti. Tarptautinį konkursą organizuoja Vyriausybės įgaliota institucija, o konkurso komisiją ir nuostatus tvirtina Vyriausybė. Į komisiją turi būti įtrauktas ne mažiau kaip vienas Marijampolės savivaldybės tarybos skiriamas narys.

2. Tarptautiniame konkurse gali dalyvauti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos ir jų padaliniai.

3. Konkurso nugalėtojai nustatomi pagal šiuos kriterijus:

1) zonos ūkinės komercinės ir finansinės veiklos ekonominio pagrindimo realumą;

2) zonos ūkinės komercinės ir finansinės veiklos naudos Marijampolės rajonui ir Lietuvos Respublikai pagrindimą ir priemonių, skatinančių vietinį verslą zonoje, planą;

3) investuotojų pritraukimo etapus ir zonoje sukuriamų darbo vietų skaičių ir pagrįstumą;

4) investicijų realumą, šių investicijų dydį, jų dalį zonos infrastruktūrai plėtoti;

5) zonos ūkinės komercinės ir finansinės veiklos ir jos infrastruktūros pritaikymo etapus bei terminus;

6) bendradarbiavimo su Marijampolės savivaldybės institucijomis ir vietinio verslo asocijuotomis struktūromis būdus ir apimtį;

7) zonos statuto ir Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo reikalavimų, taikomų zonos statutui, atitikimą;

8) įmokų iš zonos įmonių rinkimo plano pateikimą ir jo pagrįstumą.

4. Konkurso sąlygų apraše turi būti nustatyta, kad zonos valdymo bendrovė, kuri yra įsteigta zonos steigimo grupės, laimėjusios zonos verslo plano bei statuto rengimo ir steigėjų grupės parinkimo konkursą, ir Vyriausybė ar jos įgaliota institucija sudaro zonos veikimo pagrindų sutartį.

 

7 straipsnis. Zonos veikimo pagrindų sutartis

1. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos ir zonos valdymo bendrovės, kuri yra įsteigta zonos steigimo grupės, laimėjusios zonos verslo plano bei statuto rengimo ir steigėjų grupės parinkimo konkursą, sudarytoje zonos veikimo pagrindų sutartyje turi būti nustatyta:

1) numatomų investicijų dydis, jų dalis zonos infrastruktūrai plėtoti;

2) investuotojų pritraukimo etapai;

3) zonos infrastruktūros pritaikymo etapai ir terminai;

4) zonos valdymo bendrovės įsipareigojimų vykdymo vertinimo ir informacijos teikimo tvarka.

2. Nutraukus zonos veikimo pagrindų sutartį, pagal šio įstatymo 6 straipsnyje nustatytas konkurso sąlygas ir kriterijus geriausiam zonos verslo planui bei zonos statutui parengti ir steigėjų grupei parinkti skelbiamas naujas konkursas zonos steigimo grupei parinkti. Šiuo atveju, kol bus parinkta nauja zonos valdymo bendrovės steigimo grupė ir pradės veikti jos įkurta zonos valdymo bendrovė, zonos valdymą organizuoja Vyriausybės įgaliota institucija. Nutraukus zonos veikimo pagrindų sutartį, zonos įmonių veikla tęsiama tomis pačiomis sąlygomis, kurios buvo iki zonos veikimo pagrindų sutarties nutraukimo.

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju parinkus naują zonos valdymo bendrovės steigimo grupę ir pradėjus veikti jos įkurtai zonos valdymo bendrovei, zonos įmonių veikla tęsiama tomis pačiomis sąlygomis, kurios buvo iki šio straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių atsiradimo.

 

8 straipsnis. Zonos valdymo bendrovės struktūra, jos valdymo organų funkcijos, įgaliojimai ir atsakomybė

1. Zonos valdymo bendrovė veikia pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ir savo įstatus.

2. Zonos valdymo bendrovė turi turėti visuotinį akcininkų susirinkimą, vienasmenį valdymo organą – vadovą ir kolegialų valdymo organą – valdybą.

3. Zonos valdymo bendrove gali būti akcinė arba uždaroji akcinė bendrovė.

4. Zonos valdymo bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę teikti pasiūlymus Vyriausybei ir laisvųjų ekonominių zonų valstybinę priežiūrą atliekančiai valstybės institucijai dėl zonos teritorijos ribų ir zonos statuto pakeitimų.

5. Zonos valdymo bendrovės valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Vyriausybė ir Marijampolės savivaldybė skiria visuotiniam akcininkų susirinkimui po vieną asmenį į zonos valdymo bendrovės valdybą.

6. Zonos valdymo bendrovės valdybos pirmininkas gali būti ir zonos vadovas.

7. Zonos valdymo bendrovės valdyba atlieka šias zonos valdymo funkcijas:

1) priima sprendimą išduoti leidimą ūkio subjekto veiklai zonoje;

2) nustato įmokas zonos įmonėms šio įstatymo nustatyta tvarka;

3) pagal žemės subnuomos mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką zonos įmonių ir zonos valdymo bendrovės sutartyse nustato zonos valdymo bendrovės išnuomotos žemės ir nekilnojamojo turto subnuomojimo zonos įmonėms ir savitarpio paslaugų teikimo finansines sąlygas;

4) nustato zonos vidaus tvarką;

5) steigia zonoje aptarnavimo įmones;

6) priima sprendimus dėl lėšų kooperavimo ir panaudojimo bendriems zonos infrastruktūros plėtojimo ir aplinkotvarkos reikalams;

7) patvirtina Vyriausybei teikiamą zonos valdymo bendrovės ir zonos veiklos ataskaitą;

8) sudaro komisiją ginčams tarp ūkio subjektų nagrinėti;

9) nustato žemės subnuomos mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką;

10) suderinusi su Muitinės departamentu prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, skelbia zonos teritorijos dalis laisvosiomis teritorijomis ir nustato šių teritorijų ribas.

8. Zonos valdymo bendrovės vadovas organizuoja kasdienę zonos veiklą. Vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais ir pareigybės aprašymais.

9. Zonos valdymo bendrovės vadovas:

1) atstovauja zonos valdymo bendrovei;

2) subnuomoja zonos valdymo bendrovei išnuomotą žemę ir nekilnojamąjį turtą zonos įmonėms pagal subnuomos sutarčių sąlygas;

3) sudaro savitarpio paslaugų teikimo sutartis su zonos įmonėmis pagal bendrovės valdybos nustatytas finansines ir kitas sąlygas;

4) užtikrina, organizuodamas zonos priežiūrą, kad zonoje registruoti ūkio subjektai laikytųsi zonos statuto, neužsiimtų įstatymų draudžiama veikla, veiktų pagal sutartyje nustatytas sąlygas, laikytųsi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo ir kitų aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimų;

5) užtikrina laisvųjų teritorijų ribų apsaugą ir sudaro sąlygas Lietuvos Respublikos muitinės darbui laisvųjų teritorijų muitinės kontrolės postuose;

6) sudaro sąlygas teisėsaugos institucijoms ir tarptautinėms kontrolės organizacijoms atlikti zonoje jų funkcijas;

7) išduoda leidimus veiklai zonoje;

8) atlieka kitas jam pagal kompetenciją priskirtas funkcijas.

10. Zonos valdymo bendrovė, jos valdymo organai už savo veiklą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

9 straipsnis. Zonos valdymo bendrovės likvidavimas nelikviduojant zonos ir naujos bendrovės sudarymas

1. Zonos valdymo bendrovė likviduojama Civiliniame kodekse numatytais juridinių asmenų likvidavimo pagrindais.

2. Atsiradus Civiliniame kodekse numatytam pagrindui likviduoti zonos valdymo bendrovę, naujai zonos valdymo bendrovei sudaryti Vyriausybė priima sprendimą skelbti tarptautinį konkursą steigėjų grupei parinkti. Šį konkursą organizuoja Vyriausybės įgaliota institucija, o naują konkurso komisiją ir nuostatus tvirtina Vyriausybė.

3. Pagrindinės konkurso sąlygos:

1) zonos veiklos tęstinumas;

2) zonos veiklos etapų laikymasis;

3) galimybė prisiimti ilgalaikius likviduojamos zonos valdymo bendrovės finansinius, ūkinius, teisinius ir kitus įsipareigojimus, susijusius su bendra zonos veikla.

4. Likviduojama zonos valdymo bendrovė veikia kaip zonos valdytoja, iki bus įsteigta nauja zonos valdymo bendrovė arba iki tol, kol likviduojama zonos valdymo bendrovė pasibaigia. Tais atvejais, kai likviduojama zonos valdymo bendrovė pasibaigia anksčiau, negu įsteigiama nauja zonos valdymo bendrovė, zonos valdymą organizuoja Vyriausybės įgaliota institucija.

 

10 straipsnis. Įmokų iš zonos įmonių nustatymo tvarka

1. Zonos valdymo bendrovė, įgyvendindama šio įstatymo jai nustatytas teises, pareigas ir atsakomybę, turi teisę nustatyti zonos įmonėms įmoką bendriems zonos reikalams.

2. Įmoka zonos įmonėms skaičiuojama atsižvelgiant į faktines išlaidas, skirtas bendriems zonos reikalams tvarkyti. Įmokų zonos įmonėms apskaičiavimo ir mokėjimo įgyvendinimo tvarka nustatoma atitinkamos zonos statute.

 

11 straipsnis. Valstybės pagalba zonoje

Vyriausybė, vadovaudamasi Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymu, nustato valstybės pagalbos teikimo ir priežiūros tvarką zonoje.

 

12 straipsnis. Pasiūlymas Vyriausybei

Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

13 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas, išskyrus 12 straipsnį, įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ