LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 36 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2011 m. gruodžio 22 d. Nr. XI-1844

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295; 2007, Nr. 138-5651)

 

1 straipsnis. 36 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 36 straipsnio 4 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) priimti sprendimą dėl draudėjo turto priverstinės hipotekos (įkeitimo) nustatymo, pakeitimo ir pabaigos, taip pat dėl skolos išieškojimo iš priverstine hipoteka įkeisto turto;“.

2. Papildyti 36 straipsnį nauja 5 dalimi:

5. Šio straipsnio 4 dalies 1 punkte numatytais atvejais duomenys apie priverstinės hipotekos (įkeitimo) nustatymą, pakeitimą ar pabaigą nedelsiant, ne vėliau kaip per 24 valandas, pateikiami Hipotekos registrui ir priverstinė hipoteka (įkeitimas) įregistruojama Hipotekos registre Hipotekos registro nuostatų nustatyta tvarka. Fondo valdybos direktoriaus ir jo pavaduotojo sprendimas dėl skolos išieškojimo iš priverstine hipoteka įkeisto turto yra vykdomasis dokumentas, vykdomas Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.“

3. Buvusias 36 straipsnio 5 ir 6 dalis laikyti atitinkamai 6 ir 7 dalimis.

 

2 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

Šis įstatymas įsigalioja 2012 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________