LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO PROCESO KODEKSO
542, 543, 544, 545, 551, 554, 566, 715, 744, 745, 746, 747 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR 546, 547, 548, 549, 550, 552, 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 567, 568, 569 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

Į S T A T Y M A S

 

2011 m. gruodžio 22 d. Nr. XI-1843

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 36-1340; 2011, Nr. 85-4126)

 

1 straipsnis. 542 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 542 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

542 straipsnis. Bylų pobūdis

1. Šiame skyriuje nustatyta tvarka teismas nagrinėja prašymus nustatyti, pakeisti, baigti ar perleisti priverstinę hipoteką ar priverstinį įkeitimą, taip pat prašymus nustatyti atsinaujinusius priverstinę hipoteką ar priverstinį įkeitimą.

2. Šiame skyriuje nustatyta tvarka teismas nagrinėja bylas tais atvejais, kai priverstinė hipoteka ar įkeitimas nustatomi teismo sprendimu.

3. Prekybinės laivybos įstatyme gali būti numatytos kitos taisyklės, negu nustatyta šiame kodekse.“

 

2 straipsnis. 543 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 543 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

543 straipsnis. Teismingumas

1. Prašymai nustatyti, pakeisti, baigti ar perleisti priverstinę hipoteką pateikiami nekilnojamojo daikto ar pagrindinės jo dalies buvimo vietos apylinkės teismui.

2. Prašymai nustatyti, pakeisti, baigti ar perleisti priverstinį įkeitimą pateikiami skolininko gyvenamosios vietos (buveinės) apylinkės teismui.“

 

3 straipsnis. 544 straipsnio pakeitimas

544 straipsnyje vietoj žodžių „hipotekos teisėjo“ įrašyti žodį „teismo“, išbraukti žodžius „jeigu šiame skyriuje nenustatyta kitaip“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

 

544 straipsnis. Teismo posėdžių forma

Šiame skyriuje numatytos bylos nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka ir sprendžiamos teismo nutartimis.“

 

4 straipsnis. 545 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 545 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

545 straipsnis. Prašymų išnagrinėjimo terminai

Prašymai, pateikti šiame skyriuje nustatyta tvarka, turi būti išnagrinėti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jų pateikimo teismui dienos. Į šį terminą neįskaičiuojamas laikas, per kurį pareiškėjas turi pašalinti teismo nurodytus prašymo trūkumus.“

 

5 straipsnis. 546 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

546 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 


6 straipsnis. 547 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

547 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

7 straipsnis. 548 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

548 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

8 straipsnis. 549 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

549 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

9 straipsnis. 550 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

550 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

10 straipsnis. 551 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 551 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

551 straipsnis. Prašymo nustatyti priverstinę hipoteką ar priverstinį įkeitimą nagrinėjimo tvarka

1. Prašymas nustatyti priverstinę hipoteką ar priverstinį įkeitimą pateikiamas teismui, išskyrus atvejus, kuriais priverstinę hipoteką (įkeitimą) nustato Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos ir mokesčių administratoriai, notaras arba priverstinė hipoteka (įkeitimas) buvo nustatyti teismo sprendimu kitoje byloje. Nagrinėjant prašymą nustatyti priverstinę hipoteką ar priverstinį įkeitimą, patikrinama, ar šis prašymas surašytas laikantis įstatymų nustatytų reikalavimų, ar sumokėtas nustatyto dydžio žyminis mokestis, ar yra pagrindas nustatyti priverstinę hipoteką ar priverstinį įkeitimą, taip pat ar turtas, kuriam prašoma nustatyti priverstinę hipoteką ar priverstinį įkeitimą, gali būti priverstinės hipotekos ar priverstinio įkeitimo objektas pagal Civilinį kodeksą. Įkeičiamo turto vertė neturi būti iš esmės didesnė už hipoteka ar įkeitimu užtikrinamų reikalavimų sumą.

2. Kai yra kliūčių priverstinei hipotekai ar priverstiniam įkeitimui nustatyti, teismas priimtą prašymą nustatyti priverstinę hipoteką ar priverstinį įkeitimą gali rašytine motyvuota nutartimi atmesti arba paskirti terminą trūkumams pašalinti. Jeigu trūkumai iki paskirto termino nepašalinti, teismas nutartimi prašymą nustatyti priverstinę hipoteką ar priverstinį įkeitimą atmeta ir kartu su priedais grąžina pareiškėjui.“

 

11 straipsnis. 552 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

552 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

12 straipsnis. 553 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

553 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

13 straipsnis. 554 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 554 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

554 straipsnis. Prašymų pakeisti, baigti ar perleisti priverstinę hipoteką ar priverstinį įkeitimą, taip pat prašymų nustatyti atsinaujinusius priverstinę hipoteką ar priverstinį įkeitimą pateikimo tvarka

1. Prašymai pakeisti, baigti ar perleisti priverstinę hipoteką ar priverstinį įkeitimą pateikiami priverstinę hipoteką ar priverstinį įkeitimą nustačiusiam teismui, kartu su nutartimis dėl priverstinės hipotekos ar priverstinio įkeitimo nustatymo. Prašymai pakeisti, baigti ar perleisti priverstinę hipoteką ar priverstinį įkeitimą nagrinėjami šio Kodekso 551 straipsnyje nustatyta tvarka.

2. Tais atvejais, kai pagal Civilinio kodekso 6.126 straipsnį priverstinė hipoteka ar priverstinis įkeitimas atsinaujina, kreditorius kreipiasi į teismą, kuris buvo nustatęs priverstinę hipoteką ar priverstinį įkeitimą, su prašymu nustatyti atsinaujinusius priverstinę hipoteką ar priverstinį įkeitimą. Prašymai nustatyti atsinaujinusius priverstinę hipoteką ar priverstinį įkeitimą nagrinėjami ta pačia tvarka kaip prašymai nustatyti priverstinę hipoteką ar priverstinį įkeitimą, kai yra pateikti priverstinės hipotekos ar priverstinio įkeitimo atsinaujinimą patvirtinantys dokumentai.“

 

14 straipsnis. 555 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

555 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

15 straipsnis. 556 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

556 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

16 straipsnis. 557 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

557 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

17 straipsnis. 558 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

558 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

18 straipsnis. 559 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

559 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

19 straipsnis. 560 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

560 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

20 straipsnis. 561 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

561 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

21 straipsnis. 562 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

562 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

22 straipsnis. 563 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

563 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

23 straipsnis. 564 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

564 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

24 straipsnis. 565 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

565 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

25 straipsnis. 566 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 566 straipsnį ir jį straipsnį išdėstyti taip:

 

566 straipsnis. Turto, kuriam nustatyta priverstinė hipoteka ar priverstinis įkeitimas, savininko teisės reikalauti pakeisti ar baigti priverstinę hipoteką ar priverstinį įkeitimą

1. Turto, kuriam priverstinė hipoteka ar priverstinis įkeitimas nustatytas teismo sprendimu, savininkas turi teisę kreiptis su pareiškimu į teismą, prašydamas sumažinti įkeistų daiktų skaičių, pakeisti įkeistą daiktą kitu nė karto neįkeistu daiktu (išskyrus atvejus, kai priverstinė hipoteka ar priverstinis įkeitimas atsirado įstatymų pagrindu), taip pat baigti priverstinę hipoteką ar priverstinį įkeitimą, kai yra priverstinės hipotekos ar priverstinio įkeitimo pabaigos pagrindai arba įkeisto daikto vertė tampa iš esmės didesnė už hipoteka ar įkeitimu užtikrintų reikalavimų sumą.

2. Priverstinė hipoteka ar priverstinis įkeitimas, nustatyti teismo sprendimu, gali būti pakeisti teismo sprendimo pagrindu. Teismas priima nutartį dėl teismo sprendimu nustatytos priverstinės hipotekos ar priverstinio įkeitimo pabaigos, kai yra Civiliniame kodekse nustatyti hipotekos ar įkeitimo pabaigos pagrindai.“

 

26 straipsnis. 567 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

567 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

27 straipsnis. 568 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

568 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

28 straipsnis. 569 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

569 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

29 straipsnis. 715 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 715 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

715 straipsnis. Iš varžytynių parduoto turto nuosavybės teisės perėjimo momentas

Nuo turto pardavimo iš varžytynių akto pasirašymo momento laikoma, kad yra tinkamai įvykdyta pareiga perduoti turtą pirkėjui ir jam pereina nuosavybės teisė į iš varžytynių parduotą turtą.“

 

30 straipsnis. 744 straipsnio pakeitimas ir papildymas 3 dalimi

Pakeisti 744 straipsnio 1 dalį, straipsnį papildyti 3 dalimi ir jį išdėstyti taip:

 

744 straipsnis. Skolininko turto administravimo tvarkos nustatymas

1. Antstolis, pradėdamas išieškojimą vykdyti skolininko turto administravimu ir iš to gautų pajamų nukreipimu skolai padengti, kreipiasi į antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismą, prašydamas nustatyti skolininko turto administravimo ir gautų pajamų paskirstymo tvarką, išskyrus išieškojimo iš hipoteka ir įkeitimu įkeisto turto atvejus.

2. Teismas skolininko turto administravimo tvarką nustato vadovaudamasis Civilinio kodekso ketvirtosios knygos XIV skyriaus nuostatomis.

3. Hipoteka ar įkeitimu įkeisto turto išieškojimo metu įkeisto turto administravimas nustatomas antstolio patvarkymu. Šiuo atveju hipotekos ar įkeitimo turto administratorius veikia vadovaudamasis paprastąjį turto administravimą reglamentuojančiomis Civilinio kodekso nuostatomis ir turi paprastąjį turto administravimą atliekančio administratoriaus teises, pareigas ir atsakomybę.“

 

31 straipsnis. 745 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Papildyti 745 straipsnio 1 dalį sakiniu „Jeigu yra šio Kodekso ir Civilinio kodekso nuostatų prieštaravimų, taikomos Civilinio kodekso nuostatos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Išieškojimas iš hipoteka įkeisto turto, įkeitimu įkeisto turto, daikto sulaikymo teise sulaikyto daikto vykdomas pagal bendras vykdymo proceso taisykles su šiame skyriuje numatytomis išimtimis tiek, kiek to nereglamentuoja Civilinis kodeksas. Jeigu yra šio Kodekso ir Civilinio kodekso nuostatų prieštaravimų, taikomos Civilinio kodekso nuostatos.“

 

32 straipsnis. 746 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 746 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

746 straipsnis. Išieškojimo iš hipoteka ar įkeitimu įkeisto turto tvarkos ypatumai

1. Priėmęs vykdyti vykdomąjį įrašą, antstolis skolininkui išsiunčia raginimą įvykdyti hipoteka ar įkeitimu užtikrintą įsipareigojimą per vieną mėnesį nuo raginimo įteikimo dienos, o raginimo kopiją išsiunčia įkaito davėjui (kai jis nėra skolininkas) ir kitiems Hipotekos registre nurodytiems kreditoriams. Šiame raginime turi būti nurodyta skolininko teisė pateikti duomenis apie įvykdytą hipoteka ar įkeitimu užtikrintą įsipareigojimą ar jo dalį. Raginimo turiniui ir įteikimui mutatis mutandis taikomos šio Kodekso XLVI skyriaus normos.

2. Išsiuntęs ar įteikęs raginimą įvykdyti hipoteka ar įkeitimu užtikrintą įsipareigojimą, antstolis areštuoja įkaito davėjo turtą šio Kodekso XLVIII skyriaus nustatyta tvarka.

3. Jeigu skolininkas, gavęs antstolio raginimą įvykdyti hipoteka ar įkeitimu užtikrintą įsipareigojimą, per raginime nurodytą terminą neįvykdo hipoteka ar įkeitimu užtikrinto skolinio įsipareigojimo, antstolis nustato įkeisto turto administravimą arba įkeistą turtą realizuoja priverstine tvarka.

4. Kai išieškoma pagal įmonės hipotekos sandorį, vykdomąjį įrašą priėmęs vykdyti antstolis šio Kodekso 677 straipsnyje nustatyta tvarka sudaro hipotekos objektu esančios įmonės turto aprašą ir priima patvarkymą paskirti hipotekos kreditorių arba kreditoriaus sutikimu kitą asmenį įmonės turto administratoriumi. Šiuo atveju įkeistos įmonės valdymo organai iš administruojamo įmonės turto gaunamas pajamas perveda į antstolio depozitinę sąskaitą, iš kurios lėšos paskirstomos hipotekos kreditoriams atsižvelgiant į jų reikalavimų tenkinimo eilę.

5. Kai skolininkui (įkeisto turto savininkui) pradėta bankroto ar restruktūrizavimo procedūra, įkeistas turtas parduodamas ir hipotekos ar įkeitimo kreditorių reikalavimai tenkinami atitinkamai Įmonių bankroto ar Įmonių restruktūrizavimo įstatymų nustatyta tvarka.“

 

33 straipsnis. 747 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 747 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

747 straipsnis. Išieškojimo trečiųjų asmenų naudai iš įkeitimu ar hipoteka įkeisto skolininko turto tvarkos ypatumai

1. Išieškodamas iš hipoteka ar įkeitimu įkeisto skolininko turto, antstolis raštu kreipiasi į hipotekos ar įkeitimo kreditorių, siūlydamas duoti sutikimą, kad būtų išieškoma iš hipoteka ar įkeitimu įkeisto skolininko turto.

2. Savo sutikimą, kad būtų išieškoma iš hipoteka ar įkeitimu įkeisto skolininko turto, hipotekos ar įkeitimo kreditorius pateikia raštu. Davęs tokį sutikimą, hipotekos ar įkeitimo kreditorius netenka teisės reikalauti vykdyti išieškojimą iš įkeisto turto perduodant šį turtą jam administruoti ar vykdyti išieškojimą iš įkeisto turto Civilinio kodekso 4.219 ir 4.220 straipsniuose nustatyta tvarka.

3. Jeigu hipotekos ar įkeitimo kreditorius nesutinka, kad būtų išieškoma iš hipoteka ar įkeitimu įkeisto turto, arba per keturiolika dienų nepateikia antstoliui savo rašytinio sutikimo dėl išieškojimo, išieškoti iš hipoteka ar įkeitimu įkeisto turto negalima.

4. Jeigu hipotekos ar įkeitimo kreditorius sutinka, kad būtų išieškoma iš hipoteka ar įkeitimu įkeisto skolininko turto, išieškojimas iš tokio turto vykdomas šio Kodekso VI dalyje nustatyta tvarka.“

 

34 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

1. Šis įstatymas įsigalioja 2012 m. liepos 1 d.

2. Iki šio įstatymo įsigaliojimo hipotekos skyriams pateikti prašymai registruoti, pakeisti ar išregistruoti hipoteką (įkeitimą) perduodami Centrinei hipotekos įstaigai ir registruojami Hipotekos registro nuostatų nustatyta tvarka.


3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtas išieškojimas vykdomas pagal procesines teisės normas, galiojusias iki šio įstatymo įsigaliojimo.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________