LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2004 M. BALANDŽIO 27 D.
ĮSAKYMO Nr. 3D-238 „DĖL GALVIJO PASO IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. gruodžio 16 d. Nr. 3D-924

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymą Nr. 3D-238 „Dėl Galvijo paso išdavimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 65-2319; 2005, Nr. 43-1378; 2011, Nr. 17-809):

1. Išdėstau preambulę taip:

„Atsižvelgdamas į Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 (Žin., 2003, Nr. 60-2734; 2010, Nr. 6-267), vadovaudamasis 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1760/2000, nustatančiu galvijų identifikavimo bei registravimo sistemą, reglamentuojančiu jautienos bei jos produktų ženklinimą ir panaikinančiu Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97 (OL 2004 specialusis leidimas, 3 skyrius, 30 tomas, p. 248), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL 2006 L 363, p. 1), ir 2011 m. spalio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2011/685/ES, kuriuo pripažįstama, kad Lietuvos galvijų duomenų bazė yra tinkamai veikianti (OL 2011 L 269, p. 36):“.

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintose Galvijo paso išdavimo ir naudojimo taisyklėse:

2.1. Išdėstau 4 punktą taip:

4. Paženklinęs ir įregistravęs galviją Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje laikytojas gali kreiptis dėl galvijo paso išdavimo šiais būdais:“.

2.2. Išdėstau 5 punktą taip:

5. ŽŪIKVC, gavęs laikytojo prašymą ar užsakymą išduoti galvijo pasą, šį pasą galvijo laikytojui išduoda per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo ar užsakymo registravimo ŽŪIKVC dienos.“

2.3. Išdėstau 9 punktą taip:

9. Pamestų ar susidėvėjusių galvijų pasų dublikatai išduodami pagal galvijų laikytojų prašymus, pateiktus raštu, faksu, elektroniniu paštu tiesiogiai ŽŪIKVC. Smulkesnė informacija pateikta ŽŪIKVC tinklalapyje http://www.vic.lt/?mid=222.“

2.4. Išdėstau 13 punktą taip:

13. Galvijo, atvesto iki 2011 m. liepos 1 d., laikytojas turi turėti galvijo pasą ir galvijas visada perkeliamas tik su pasu.“

2.5. Papildau nauju 14 punktu (ankstesnius 14–24 punktus atitinkamai laikau 15–25 punktais):

14. Galvijas, atvestas nuo 2011 m. liepos 1 d., Lietuvos Respublikos teritorijoje gali būti perkeliamas be paso, o į Europos Sąjungos šalis (toliau – ES) visada perkeliamas tik su pasu.“

2.6. Išdėstau 15 punktą taip:

15. Galvijo laikytojas, įvežęs galviją auginti iš ES, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas turi pateikti raštu prašymą ar užsakymą internetu išduoti galvijo pasą. Iš ES šalių atsivežto galvijo pasą laikytojas turi grąžinti į ŽŪIKVC ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas.“

2.7. Pripažįstu netekusiu galios 16 punktą.

2.8. Išdėstau 22 punktą taip:

22. Į trečiąsias šalis eksportuojamų galvijų pasus paskutinysis jų turėtojas eksportavimo vietoje atiduoda kompetentingai institucijai.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                           Kazys Starkevičius

 

SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos 2011-11-29 raštu Nr. B6-(1.19)-2593