LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO
2004 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO Nr. A1-302 „DĖL PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO KRITERIJŲ APRAŠO IR PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO BEI FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. gruodžio 15 d. Nr. A1-525

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-302 „Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 6-163), ir išdėstau 15.2 punktą taip:

15.2. asmeniui reikalinga nuolatinė slauga;“.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras             Donatas Jankauskas