LIETUVOS RESPUBLIKOS

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO 28 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR 271 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2011 m. gruodžio 20 d. Nr. XI-1820

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 71-1706; 2006, Nr. 82-3254; 2008, Nr. 87-3456; 2010, Nr. 123-6262)

 

1 straipsnis. 271 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

271 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

2 straipsnis. 28 straipsnio 5 dalies pripažinimas netekusia galios

28 straipsnio 5 dalį pripažinti netekusia galios.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________