LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKESČIO UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS ĮSTATYMO 6, 7 STRAIPSNIŲ IR 1, 2 PRIEDŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
ĮSTATYMAS

 

2011 m. gruodžio 20 d. Nr. XI-1818

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 11-274; 2006, Nr. 65-2382; 2009, Nr. 93-3989; 2010, Nr. 139-7104)

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti 6 straipsnio 3 ir 4 dalis, straipsnį papildyti 5 ir 6 dalimis ir visą straipsnį išdėstyti taip:

 

6 straipsnis. Mokesčio tarifų nustatymas ir jų indeksavimas

1. Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius tarifai nustatyti šio įstatymo 1, 2 ir 3 prieduose.

2. Už nedeklaruotą ar deklaruotą mažesnį negu išgautas gamtos išteklių kiekį ir (ar) be leidimo išgautą gamtos išteklių kiekį taikomas didesnis mokesčio tarifas. Jis apskaičiuojamas šio įstatymo 1, 2 ir 3 prieduose nustatytus tarifus dauginant iš koeficiento 10.

3. Šio įstatymo 1 ir 2 prieduose nustatyti tarifai mokesčio mokėtojo indeksuojami pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamą mokestinio ketvirčio vartotojų kainų indeksą. Kainų indeksas nustatomas palyginus mokestinio ketvirčio antrojo mėnesio kainas su 2005 metų gruodžio mėnesio kainomis.

4. Šio įstatymo 3 priede nustatyti tarifai mokesčio mokėtojo indeksuojami pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamą mokestinių metų vartotojų kainų indeksą. Kainų indeksas nustatomas palyginus mokestinių metų gruodžio mėnesio kainas su 2005 metų gruodžio mėnesio kainomis.

5. Indeksavimo koeficientas, kurį taikant indeksuojami mokesčio už valstybinius gamtos išteklius tarifai, nustatomas vartotojų kainų indeksą dalijant iš šimto.

6. Indeksuoti mokesčio tarifai, išskyrus mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius tarifus, įsigalioja nuo kiekvieno mokestinio ketvirčio, kurio mokestis deklaruojamas, pradžios. Indeksuoti mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius tarifai įsigalioja nuo kalendorinių metų, kurių mokestis deklaruojamas, pradžios.“

 

2 straipsnis. 7 straipsnio 1 ir 4 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius, išskyrus mokestį už medžiojamųjų gyvūnų išteklius, mokestinis laikotarpis yra kalendorinis ketvirtis. Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai.“

2. Pakeisti 7 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Mokesčio mokėtojai, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, privalo užpildyti mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijas ir jas pateikti tai teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje jie yra arba privalo būti įregistruoti mokesčio mokėtojais, ir sumokėti mokestį už valstybinius gamtos išteklius per kalendorinį mėnesį, einantį po mokestinio laikotarpio, kurio mokestis deklaruojamas, pabaigos.“

 

3 straipsnis. Įstatymo 1 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 1 priedą ir jį išdėstyti taip:

 


„Lietuvos Respublikos

mokesčio už valstybinius

gamtos išteklius įstatymo

1 priedas

 

MokesčiO už naudingąsias IŠKASENas tarifai

 

Eil. Nr.

Ištekliai

Matavimo vnt.

Tarifas (Lt)

1.

Anhidritas

m3

5

2.

Dolomitas

m3

2,5

3.

Durpės

m3

2,0

4.

Gintaras

kg

69,8

5.

Klintis

m3

2,09

6.

Kreidos mergelis

m3

2,26

7.

Molis:

 

 

devono periodo

m3

2,16

triaso periodo

 

2,09

kitas

 

1,28

8.

Opoka

m3

1,8

9.

Sapropelis

m3

0,85

10.

Smėlis moliui liesinti

m3

1,2

11.

Smėlis stiklui gaminti

m3

4,0

12.

Smėlis silikatiniams dirbiniams

m3

1,1

13.

Kitas smėlis

m3

0,95

14.

Žvyras

m3

1,12

 

4 straipsnis. Įstatymo 2 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 2 priedą ir jį išdėstyti taip:

 

„Lietuvos Respublikos

mokesčio už valstybinius

gamtos išteklius įstatymo

2 priedas

 

MOKESČIO UŽ VANDENĮ ir statybinį gruntą tarifai

 

Eil. Nr.

Ištekliai

Tarifas

(Lt/m3)

1.

Požeminis vanduo, išskyrus mineralinį:

 

a) vandens tiekėjo tiekiamas namų ūkio reikmėms ir patalpų šildymui;

0,06

b) juridinių asmenų naudojamas komerciniams tikslams, supilstytas į tarą;

10,8

c) kitas (a ir b punktuose nenurodytas) požeminis vanduo.

0,24

2.

Mineralinis vanduo, išskyrus mineralinį vandenį, naudojamą gydymo įstaigose

10,8

3.

Mineralinis vanduo, naudojamas gydymo įstaigose

5,4

4.

Paviršinis vanduo pramonei ir žemės ūkiui

0,007

5.

Paviršinis vanduo kondensacinėms šiluminėms elektrinėms aušinti

0,0007

6.

Paviršinis vanduo žuvininkystei

0,0005

7.

Paviršinis vanduo hidroenergetikai

0,00003

8.

Paviršinis vanduo atominei elektrinei

0,001

9.

Statybinis gruntas

0,64

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ