LIETUVOS RESPUBLIKOS
VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

Sprendimas

 

DĖL VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

 

2011 m. gruodžio 20 d. Nr. Sp-389

Vilnius

 

 

 

Vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 19 d. nutarimu Nr. 451 (Žin., 2004, Nr. 58-2061), 8 punktu, n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos nuostatus (pridedama).

 

 

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                                Zenonas Vaigauskas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

SUDERINTA                                                                                                 PATVIRTINTA

Informacinės visuomenės plėtros komiteto                                         Lietuvos Respublikos

prie Susisiekimo ministerijos                                                               vyriausiosios rinkimų komisijos

2011 m. rugpjūčio 19 d. raštu Nr. (13)S-890                                     2011 m. gruodžio 20 d.

sprendimu Nr. Sp-389

 

 

VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS

INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – VRK) informacinės sistemos (toliau – VRK IS) nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato VRK IS tikslus, pagrindines funkcijas, steigimo pagrindą, laukiamą rezultatą, VRK IS valdytoją ir tvarkytoją, jų teises ir pareigas, duomenų teikėjus ir gavėjus, pirminius duomenų šaltinius, VRK IS informacinę ir funkcinę struktūras, VRK IS duomenų tvarkymą ir naudojimą, duomenų apsaugą, VRK IS modernizavimą ir likvidavimą.

2.  VRK IS – valstybės informacinė sistema, skirta rinkimų ir referendumų organizavimo, rinkimų kandidatų, rinkėjų, balsavimo ir politinių partijų finansavimo duomenims ir dokumentams tvarkyti.

3.  VRK IS steigimo pagrindas:

3.1. Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 68-2774);

3.2. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 2-29; 2008, Nr. 71-2721);

3.3. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymas (Žin., 1992, Nr. 22-635; 2000, Nr. 59-1760);

3.4. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 53-996; 2010, Nr. 86-452);

3.5. Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymas (Žin., 2003, Nr. 115-5192);

3.6. Lietuvos Respublikos referendumo įstatymas (Žin., 2002, Nr. 64-2570);

3.7. Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymas (Žin., 2004, Nr. 135-4894; 2010, Nr. 63-3091).

4.  Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos šių nuostatų   3 punkte išvardytuose teisės aktuose. Taip pat šiuose nuostatuose vartojamos ir kitos sąvokos:

4.1. Vartotojas – fizinis asmuo, turintis teisę naudotis tam tikrais informacinės sistemos ištekliais numatytoms funkcijoms atlikti.

5.  VRK IS tikslas – optimizuoti ir centralizuoti su rinkimų ir referendumų organizavimu bei politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrole susijusių duomenų tvarkymą ir publikavimą.

6.  VRK IS pagrindinės funkcijos:

6.1. rinkimų ir referendumų informacijos (rinkimų, apygardų, apylinkių, politinių partijų, kandidatų, komisijos narių, samdomų darbuotojų, rinkimų biudžeto ir rinkimų organizatoriams skirto darbo užmokesčio) tvarkymas, statistinės informacijos rengimas ir skelbimas VRK interneto svetainėje (VRK IS viešinimo posistemėje);

6.2. rinkėjų sąrašų, rinkimų apylinkių ir rinkimų apygardų ribų tvarkymas, rinkėjų priskyrimas rinkimų apylinkėms ir rinkimų apygardoms;

6.3. rinkimų dienos informacijos (rinkėjų aktyvumo, balsų skaičiavimo protokolų) tvarkymas ir perdavimas iš nutolusių darbo vietų;

6.4. informacijos apie politinę reklamą visuomenės informavimo priemonėse kaupimas ir tvarkymas;

6.5. informacijos apie politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimą kaupimas ir tvarkymas;

6.6. politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolė;

6.7. su rinkimais susijusios informacijos ataskaitų rengimas;

6.8. elektroninė viešoji paslauga, leidžianti politinių partijų atstovams ir išsikėlusiems kandidatams elektroniniu būdu pateikti dokumentus, kurie reikalingi dalyvaujant rinkimuose.

7.  VRK IS laukiamas rezultatas:

7.1. optimizuotas, efektyvesnis ir centralizuotas duomenų, susijusių su rinkimų ir referendumų organizavimu, politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrole, tvarkymas ir skelbimas panaudojant informacines technologijas;

7.2. patogesnis duomenų ir dokumentų pateikimas politinių partijų atstovams, kandidatams ir rinkėjams.

8.  VRK IS rengiama ir tvarkoma vadovaujantis:

8.1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996,             Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804);

8.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 19 d. nutarimu Nr. 451 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004,             Nr. 58-2061; 2010, Nr. 48-2316);

8.3. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. T-131 „Dėl Valstybės informacinių sistemų kūrimo metodinių dokumentų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 155-5679; 2010, Nr. 81-4264);

8.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 410 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 952 „Dėl duomenų saugos valstybės ir savivaldybių informacinėse sistemose“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 49-1891);

8.5. Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos vyriausiojoje rinkimų komisijoje taisyklėmis, patvirtintomis Vyriausiosios rinkimų komisijos 2007 m. birželio 29 d. sprendimu      Nr. 272;

8.6. šiais nuostatais.

 

II. VRK IS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

 

9.  VRK IS valdytojas yra VRK.

10.  VRK IS tvarkytojai yra VRK ir Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

11.  VRK kaip VRK IS valdytojo funkcijos:

11.1.  analizuoti teisines, technologines, metodologines ir organizacines VRK IS tvarkymo problemas ir pagal savo kompetenciją priimti sprendimus, kurių reikia VRK IS tvarkymui užtikrinti;

11.2.  užtikrinti ir įgyvendinti VRK IS duomenų saugos priemones, skirti VRK IS atsakingus darbuotojus;

11.3.  organizuoti VRK IS techninės ir programinės įrangos kūrimo, tobulinimo ir diegimo darbus;

11.4.  organizuoti VRK IS sąveiką, naudojant automatinius duomenų mainus, su kitomis informacinėmis sistemomis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, siekiant užtikrinti VRK IS duomenų aktualumą, jų operatyvų atnaujinimą ir sklaidą;

11.5.  sudaryti sutartis su duomenų teikėjais ir gavėjais.

12.  VRK kaip VRK IS tvarkytojo funkcijos:

12.1.  tvarkyti VRK IS duomenis (rinkti, kaupti, sisteminti, publikuoti);

12.2.  užtikrinti VRK IS tvarkomų duomenų patikimumą, saugą ir prarastų duomenų atkūrimą;

12.3.  užtikrinti VRK IS duomenų bazių programinės ir techninės įrangos aptarnavimą ir priežiūrą;

12.4.  naudotojų prieigos teisių prie VRK IS administravimas ir tvarkos nustatymas;

12.5.  VRK IS duomenų bazių tvarkymas ir administravimas.

13.  Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kaip VRK IS tvarkytojos, funkcijos:

13.1.  tvarkyti VRK IS rinkėjų sąrašų duomenis;

13.2.  užtikrinti VRK IS Rinkėjų sąrašų tvarkymo posistemės duomenų patikimumą, saugą ir prarastų duomenų atkūrimą;

13.3.  užtikrinti VRK IS Rinkėjų sąrašų tvarkymo posistemės duomenų bazės techninį aptarnavimą ir priežiūrą;

13.4.  tvarkyti VRK IS Rinkėjų sąrašų tvarkymo posistemės naudotojų teises.

14.  VRK IS duomenų teikėjai:

14.1.  Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, teikianti duomenis iš Gyventojų registro;

14.2.  VĮ Registrų centras, teikiantis duomenis iš Juridinių asmenų registro ir Adresų registro;

14.3.  Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), teikianti duomenis iš Valstybinės mokesčių inspekcijos Gyventojų pajamų mokesčio informacinės sistemos;

14.4.  Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, teikiantis identifikacinius duomenis per Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemą (toliau – VAIISIS);

14.5.  Centrinė hipotekos įstaiga, teikianti Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenis;

14.6.  Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SODRA) teikia SODROS informacinė sistemos duomenis.

15.  VRK IS duomenų gavėjai:

15.1.  Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija;

15.2.  Ministro Pirmininko tarnyba;

15.3.  VMI prie FM;

15.4.  SODRA;

15.5.  savivaldybių administracijos;

15.6.  Žurnalistų etikos inspektorius;

15.7.  kiti juridiniai ir fiziniai asmenys.

 

III. VRK IS INFORMACINĖ STRUKTŪRA

 

16.  VRK IS informacinę struktūrą sudaro duomenų bazės ir jose kaupiami duomenys, dokumentai, duomenų srautai tarp VRK IS ir kitų informacinių sistemų, valstybės registrų, duomenų apdorojimo procesų rezultatai.

17.  VRK IS duomenų bazės ir jas sudarantys duomenys bei dokumentai:

17.1.  rinkėjų sąrašas:

17.1.1. Nuostatų 17.8.1 punkte nurodyti duomenys;

17.1.2. apylinkės numeris, kuriai priskirtas rinkėjas;

17.1.3. rinkėjo pažymėjimo numeris;

17.1.4. duomenys apie rinkėjų darbingumą:

17.1.4.1.   asmeniui nustatyti netekto darbingumo procentai (invalidumo grupė);

17.1.4.2.   asmuo pripažintas laikinai nedarbingu;

17.2.  rinkimų apygardų ir rinkimų apylinkių sąrašas:

17.2.1. rinkimų apygardos arba apylinkės pavadinimas, adresas, telefonas;

17.2.2. rinkimų apylinkę sudarantys adresai;

17.3.  rinkimų ir referendumų (toliau – rinkimų) organizavimo:

17.3.1. kandidatų duomenys:

17.3.1.1.   asmens kodas;

17.3.1.2.   vardas, pavardė;

17.3.1.3.   darbovietė;

17.3.1.4.   gimimo data;

17.3.1.5.   gimimo vieta;

17.3.1.6.   deklaruotos arba nuolatinės gyvenamosios vietos adresas;

17.3.1.7.   išsilavinimas;

17.3.1.8.   asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) serija, numeris;

17.3.1.9.   šeiminė padėtis;

17.3.1.10. kiti kandidato anketoje nurodyti duomenys;

17.3.1.11. iškėlusi politinė partija;

17.3.1.12. apygardos tipas, pavadinimas ir numeris;

17.3.1.13. registravimo data;

17.3.1.14. biografija;

17.3.1.15. nuotrauka;

17.3.1.16. duomenys, ar buvo teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu (sprendimu) pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos;

17.3.1.17. duomenys, ar yra neatlikęs teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu (sprendimu) paskirtą bausmę;

17.3.1.18. ar nėra atsistatydinęs arba ar nėra kitu pagrindu nutrūkę įgaliojimai;

17.3.1.19. Seimo nario, savivaldybės tarybos nario, Prezidento, Europos Parlamento nario pažymėjimo duomenys (tik gavus mandatą);

17.3.1.20. duomenys ar eina nesuderinamas su mandatu pareigas;

17.3.1.21. telefono numeris;

17.3.1.22. e. paštas;

17.3.1.23. kandidato rinkimų rezultatų duomenys (kiek balsų gavo kandidatas; ar išrinktas);

17.3.1.24. interesų deklaracija;

17.3.1.25. Lietuvos Respublikos gyventojų metinių pajamų deklaracijų ir metinių gyventojo turto deklaracijų pagrindinių duomenų išrašų duomenys;

17.3.1.26. pasižadėjimas nepapirkti rinkėjų;

17.3.1.27. sutikimas būti keliamu kandidatu;

17.3.1.28. tik kandidatams į Respublikos Prezidentus, Seimo narius ir Europos Parlamento narius: duomenys apie savo darbą SSRS ar buvusių sovietinių respublikų NKVD, NKGB, MGB, KGB bei kitų užsienio valstybių atitinkamose tarnybose (struktūrose), apie mokymąsi šių tarnybų (struktūrų) mokyklose ar apie bendradarbiavimą su šiomis tarnybomis (struktūromis);

17.3.1.29. tik kandidatams į Respublikos Prezidentus: pažymos apie savo sveikatos būklę duomenys);

17.3.2. pretendentų į kandidatus duomenys:

17.3.2.1.   asmens kodas;

17.3.2.2.   vardas, pavardė;

17.3.2.3.   darbovietė;

17.3.2.4.   gimimo data;

17.3.2.5.   gimimo vieta;

17.3.2.6.   deklaruotos arba nuolatinės gyvenamosios vietos adresas;

17.3.2.7.   išsilavinimas;

17.3.2.8.   asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) serija, numeris;

17.3.2.9.   šeiminė padėtis;

17.3.2.10. kiti kandidato anketoje nurodyti duomenys;

17.3.2.11. iškėlusi politinė partija;

17.3.2.12. apygardos tipas, pavadinimas ir numeris;

17.3.2.13. registravimo data;

17.3.2.14. biografija;

17.3.2.15. nuotrauka;

17.3.2.16. duomenys, ar buvo teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu (sprendimu) pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos;

17.3.2.17. duomenys, ar yra neatlikęs teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu (sprendimu) paskirtą bausmę;

17.3.2.18. požymis apie asmens pripažinimą neveiksniu;

17.3.2.19. ar nėra atsistatydinęs arba ar nėra kitu pagrindu nutrūkę įgaliojimai;

17.3.2.20. Seimo nario, savivaldybės tarybos nario, Prezidento, Europos Parlamento nario pažymėjimo duomenys (tik gavus mandatą);

17.3.2.21. duomenys ar eina nesuderinamas su mandatu pareigas;

17.3.2.22. telefonas;

17.3.2.23. e. paštas;

17.3.2.24. interesų deklaracija;

17.3.2.25. Lietuvos Respublikos gyventojų metinių pajamų deklaracijų ir metinių gyventojo turto deklaracijų pagrindinių duomenų išrašų duomenys;

17.3.2.26. sutikimas būti keliamu kandidatu;

17.3.2.27. tik pretendentams į kandidatus į Respublikos Prezidentus, Seimo narius ir Europos Parlamento narius:

17.3.2.27.1. duomenys apie savo darbą SSRS ar buvusių sovietinių respublikų NKVD, NKGB, MGB, KGB bei kitų užsienio valstybių atitinkamose tarnybose (struktūrose), apie mokymąsi šių tarnybų (struktūrų) mokyklose ar apie bendradarbiavimą su šiomis tarnybomis (struktūromis) ;

17.3.2.27.2.  pažymos apie savo sveikatos būklę duomenys;

17.3.3.  politinių partijų duomenys;

17.3.4.  politinių partijų pareiškiniai dokumentai;

17.3.5.  komisijos narių sąrašas:

17.3.5.1. asmens kodas;

17.3.5.2. vardas pavardė;

17.3.5.3. nuolatinės gyvenamosios vietos adresas;

17.3.5.4. socialinio draudimo numeris;

17.3.5.5. rinkimų apygardos ir apylinkės pavadinimai ir numeriai;

17.3.5.6. pareigos komisijoje;

17.3.5.7. darbovietė;

17.3.5.8. pareigos;

17.3.5.9. kandidatūros teikėjas;

17.3.5.10.  pasižadėjimo davimo data;

17.3.5.11.  telefonas;

17.3.5.12.  e. paštas;

17.3.6.  stebėtojų sąrašas:

17.3.6.1. asmens kodas;

17.3.6.2. vardas, pavardė;

17.3.6.3. nuolatinės gyvenamosios vietos adresas;

17.3.6.4. rinkimų apygardos pavadinimas ir numeris;

17.3.6.5. kandidatūros teikėjas;

17.3.6.6. įgaliojimų pripažinimo data;

17.3.6.7. telefonas;

17.3.6.8.   e. paštas;

17.3.7.   atstovų sąrašas:

17.3.7.1.   asmens kodas;

17.3.7.2.   vardas, pavardė;

17.3.7.3.   gimimo data;

17.3.7.4.   nuolatinės gyvenamosios vietos adresas;

17.3.7.5.   Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) serija, numeris;

17.3.7.6.   rinkimų apygardos pavadinimas ir numeris;

17.3.7.7.   kandidatūros teikėjas;

17.3.7.8.   įgaliojimų pripažinimo data;

17.3.7.9.   telefonas;

17.3.7.10. e. paštas;

17.3.8. patikėtinių sąrašas:

17.3.8.1.   vardas, pavardė;

17.3.8.2.   asmens kodas;

17.3.8.3.   telefonas;

17.3.8.4.   e. paštas;

17.3.9. rinkimų biudžeto tvarkymo duomenys tvarkomi atskirai apylinkėms, apygardoms ir sujungti:

17.3.9.1.   skirta rinkimams;

17.3.9.2.   skirta rinkimams iš rezervo;

17.3.9.3.   skirta rinkimams iš viso;

17.3.9.4.   skirta šiam mėnesiui iš rezervo;

17.3.9.5.   panaudota lėšų;

17.3.10. rinkimų laikotarpio darbo užmokesčio apskaitos duomenys:

17.3.10.1. vardas, pavardė;

17.3.10.2. neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD);

17.3.10.3. papildomasis neapmokestinamasis pajamų dydis (PNPD);

17.3.10.4. darbo užmokestis;

17.3.10.5. ligos pašalpa iš darbdavio lėšų;

17.3.10.6. iš viso priskaičiuota;

17.3.10.7. išskaityta pajamų mokesčio;

17.3.10.8. išskaičiuota PSD nuo ligos pašalpos;

17.3.10.9. išskaičiuota socialinio draudimo;

17.3.10.10. iš viso išskaičiuota;

17.3.10.11. išmokama suma ir kt.;

17.3.11. iš Nuostatų 17.3.10 punkte nurodytų duomenų generuojami SODRAI pateikiami SAM pranešimai ir VMI prie FM pateikiamos deklaracijos (Mėnesinė pajamų mokesčio ir PSD įmokų nuo A klasės pajamų ir Metinė A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracija);

17.3.12. rinkimų rezultatų duomenys, sujungti iš Nuostatų 17.4.1 ir 17.4.2 punktuose pateiktų duomenų;

17.3.13. mandatų skirstymo duomenys;

17.4.  rinkimų dienos duomenų perdavimo:

17.4.1. apygardų balsų skaičiavimo protokolų duomenys (kandidatų, kandidatų sąrašų gauti balsai, balsavusiųjų skaičius ir kt.);

17.4.2. apylinkių balsų skaičiavimo protokolų duomenys (kandidatų, kandidatų sąrašų gauti balsai, balsavusiųjų skaičius ir kt.);

17.4.3. rinkimų dienos aktyvumo duomenys;

17.4.4. balsavimo iš anksto duomenys (balsavusiųjų skaičius);

17.5.  politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės duomenys:

17.5.1.  politinių partijų gautos lėšos;

17.5.2.  politinės kampanijos dalyviai:

17.5.2.1. asmens kodas;

17.5.2.2. vardas, pavardė;

17.5.2.3. nuolatinės gyvenamosios vietos adresas;

17.5.2.4. statusas politinėje kampanijoje;

17.5.2.5. telefonas;

17.5.3.  aukotojai:

17.5.3.1. asmens kodas;

17.5.3.2. vardas, pavardė;

17.5.3.3. gyvenamoji vieta;

17.5.4.  iždininkai:

17.5.4.1. asmens kodas;

17.5.4.2. vardas, pavardė;

17.5.4.3. nuolatinės gyvenamosios vietos adresas;

17.5.4.4. telefonas;

17.5.4.5. e. paštas;

17.5.5.  politinės reklamos skleidėjai;

17.5.6.  politinės reklamos įkainiai ir sąlygos;

17.5.7.  viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų deklaracijų duomenys;

17.5.8.  politinės reklamos stebėsenos duomenys;

17.5.9.  politinės kampanijos dalyvio registravimo duomenys;

17.6.  elektroninių viešųjų paslaugų teikimo:

17.6.1.  dokumentai su Nuostatų 17.3.1–17.3.2 (išskyrus 17.3.1.24), 17.3.3–17.3.9, 17.5.8 punktuose nurodytais duomenimis;

17.6.2.  pateiktų dokumentų registravimo žurnalai;

17.7.  registruotų VRK IS naudotojų duomenys:

17.7.1.  prisijungimo vardas;

17.7.2.  slaptažodis;

17.7.3.  rolės;

17.8.  iš kitų informacinių sistemų ir valstybės registrų gaunami duomenys:

17.8.1.  iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro:

17.8.1.1. vardas, pavardė;

17.8.1.2. asmens kodas;

17.8.1.3. gimimo data;

17.8.1.4. pilietybę patvirtinančio asmens dokumento numeris;

17.8.1.5. gyvenamosios vietos adresas ir adreso įrašymo į gyventojų registrą pagrindas;

17.8.2.  iš Juridinių asmenų registro:

17.8.2.1. identifikacinis juridinio vieneto (toliau – JV) kodas;

17.8.2.2. JV registro kodas;

17.8.2.3. JV pavadinimas;

17.8.2.4. įmonės juridinio asmens požymis;

17.8.2.5. įmonės padalinių, esančių kitoje teritorijoje, skaičius;

17.8.2.6. JV įsteigimo data;

17.8.2.7. JV registravimo data teisiniame registre;

17.8.2.8. JV registravimo liudijimo išdavimo data;

17.8.2.9. JV įstatų (pataisų) tvirtinimo data;

17.8.2.10.  Lietuvos Respublikos teritorijos (gyvenamosios vietovės), kurioje registruota, unikalus kodas;

17.8.2.11.  identifikacinis JV, kurio yra padalinys, kodas;

17.8.2.12.  identifikacinis JV, kuris koordinuoja, kodas;

17.8.2.13.  valstybės kodas;

17.8.2.14. JV registravimo numeris teisiniame registre;

17.8.2.15. identifikacinis juridinio vieneto, kurio yra padalinys, kodas;

17.8.2.16. JV kodas (iš 7 ženklų);

17.8.2.17. JV kodas (iš 9 ženklų);

17.8.2.18. JV išregistravimo data Juridinių asmenų registre;

17.8.2.19. JV anuliavimo požymis Juridinių asmenų registre;

17.8.3. iš Adresų registro:

17.8.3.1.   gatvė;

17.8.3.2.   teritorija (adresinis vienetas (namas, butas);

17.8.3.3.   savivaldybė;

17.8.3.4.   seniūnija (kaimo);

17.8.3.5.   vietovė (respublikinio pavaldumo miestas, miesto tipo gyvenvietė ir pan.);

17.8.4. iš Valstybinės mokesčių inspekcijos Gyventojų pajamų mokesčio informacinės sistemos Nuostatų 17.3.1.24 ir 17.3.2.25 punktuose nurodyti duomenys;

17.8.5. iš VAIISIS:

17.8.5.1.   vardas, pavardė;

17.8.5.2.   asmens kodas;

17.8.6. iš Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro:

17.8.6.1.   vardas, pavardė;

17.8.6.2.   asmens kodas;

17.8.6.3.   duomenys apie asmens pripažinimą neveiksniu;

17.8.7. iš SODROS informacinės sistemos:

17.8.7.1.   vardas, pavardė;

17.8.7.2.   asmens kodas;

17.8.7.3.   duomenys, nurodyti Nuostatų 17.1.2.1–17.1.2.2 punktuose;

17.9.  teikimai kandidatų į komisijos narius (apygardų ir apylinkių) su Nuostatų 17.3.5.1– 17.3.5.12 punktuose nurodytais duomenimis;

17.10.  Nuostatų 17.3.11 punkte pateikti duomenys, taip pat ataskaitos, sugeneruota statistinė informacija, priskirtina VRK IS duomenų apdorojimo procesų rezultatams.

 

IV. FUNKCINĖ VRK IS STRUKTŪRA

 

18.  VRK IS funkcinė struktūra:

18.1.  Rinkėjų sąrašų tvarkymo posistemė:

18.1.1. rinkėjų, atitinkančių kriterijus (vyresni kaip 18 metų, neturi teismo pripažinto neveiksnumo statuso), atrinkimas į sąrašą;

18.1.2. rinkėjų priskyrimas atitinkamoms apygardoms, apylinkėms;

18.1.3. apygardų, apylinkių ribų tvarkymas;

18.1.4. atvykusių balsuoti rinkėjų žymėjimas;

18.2.  Rinkimų organizavimo posistemė:

18.2.1. tvarkyti (formuoti, sudaryti) rinkimus, apygardas, apylinkes, apygardų ir apylinkių komisijas;

18.2.2. tvarkyti rinkimuose dalyvaujančių organizacijų, kandidatų duomenis;

18.2.3. skirstyti mandatus;

18.2.4. tvarkyti apygardų ir apylinkių biudžetus;

18.2.5. tvarkyti komisijos narių, stebėtojų, atstovų, patikėtinių, samdomų darbuotojų duomenis;

18.2.6. tvarkyti darbo užmokesčio duomenis (žiniaraščius);

18.2.7. generuoti deklaracijas, reikalingas pateikti VMI prie FM ir SODRAI, iš darbo užmokesčio duomenų;

18.2.8. sugeneruoti apylinkių, apygardų, komisijų, politinių partijų, kandidatų, suvestines ataskaitas;

18.2.9. spausdinti rinkėjų pažymėjimus;

18.2.10. ieškoti rinkimuose dalyvavusių asmenų;

18.2.11. tvarkyti rinkimų eigos (aktyvumo) duomenis ir rinkimų rezultatų duomenis;

18.2.12. generuoti (paruošti) informaciją leidiniui (knygai) apie rinkimus;

18.3.  Rinkimų dienos duomenų perdavimo posistemė (veikianti nepriklausomai nuo internetinio ryšio):

18.3.1.  suvesti rinkimų eigos duomenis apygardos ir VRK lygmenimi ir perduoti į Rinkimų organizavimo posistemę;

18.3.2.  suvesti rinkimų rezultatų duomenis apygardos ir VRK lygmenimi ir perduoti į Rinkimų organizavimo posistemę;

18.3.3.  formuoti rinkimų dienos ataskaitas VRK ir apygardose;

18.3.4.  rinkimų protokolų spausdinimas VRK ir apygardose;

18.4.  Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės posistemė:

18.4.1.  tvarkyti politinės kampanijos finansavimo duomenis, formuoti ataskaitas;

18.4.2.  tvarkyti metinės finansinės deklaracijos duomenis;

18.4.3.  tvarkyti politinės kampanijos žiniasklaidos priemonėse duomenis;

18.4.4.  tvarkyti viešosios informacijos rengėjo ir skleidėjo deklaracijas;

18.4.5.  tvarkyti politinės reklamos stebėsenos duomenis, formuoti ataskaitas;

18.4.6.  importuoti duomenis iš stebėsenos (monitoringo) įmonių;

18.4.7.  sulyginti duomenis pateiktus viešosios informacijos rengėjo ir skleidėjo su stebėtojų duomenimis;

18.5.  Elektroninių viešųjų paslaugų teikimo posistemė:

18.5.1.  Elektroninių dokumentų pateikimo modulis:

18.5.1.1. vartotojo identifikacija per VAIISIS;

18.5.1.2. suvesti ir patvirtinti dokumentus registruoti savarankišku politinės kampanijos dalyviu;

18.5.1.3. suvesti ir patvirtinti pareiškinius dokumentus politinei partijai dalyvauti rinkimuose;

18.5.1.4. registruoti politinės partijos atstovus rinkimams;

18.5.1.5. suvesti ir patvirtinti stebėtojų, apylinkės komisijos narių sąrašus;

18.5.1.6. pateikti ir spausdinti savarankiško politinės kampanijos dalyvio pareiškinius dokumentus, stebėtojų, politinės partijos atstovų, kandidatų sąrašus ir kandidatų pareiškinius dokumentus;

18.5.1.7. atlikti Nuostatų 19.5.1.2–19.5.1.6 punktuose pateiktų duomenų tikrinimus ir duomenis eksportuoti į Rinkimų organizavimo posistemę;

18.5.1.8. pasirašyti Nuostatų 19.5.1.2–19.5.1.6 punktuose pateiktus dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu;

18.5.2.  Elektroninių viešųjų paslaugų modulis rinkėjui:

18.5.2.1. atsispausdinti rinkėjo pažymėjimą;

18.5.2.2. pagal rinkėjo nurodytą adresą surasti rinkimų apylinkę, kuriai šis adresas priklauso;

18.5.3.  Asmens išsikėlimo kandidatu parėmimo modulis:

18.5.3.1. vartotojo identifikacija per VAIISIS;

18.5.3.2. paremti kandidato išsikėlimą kandidatu VRK interneto svetainėje;

18.6.  Viešinimo portalas:

18.6.1.  administruoti ir publikuoti viešinimui skirtus duomenis;

18.7.  Funkcija tvarkyti posistemės parametrus, VRK IS naudotojų prisijungimų duomenis, teises yra bendra visoms posistemėms. Posistemės pasiekiamos internetinės naršyklės pagalba, išskyrus Rinkimų dienos duomenų perdavimo posistemę.

 

V. KAUPIAMŲJŲ DUOMENŲ ŠALTINIAI

 

19.  VRK IS kaupiamųjų duomenų šaltiniai:

19.1.  rinkėjai, teikiantys rinkimų biuleteniuose užpildytus duomenis;

19.2.  kandidatai, politinių partijų atstovai, iždininkai teikiantys Nuostatų 17.3.1–17.3.8, 17.3.2.24–17.3.2.27, 17.5.1–17.5.6, 17.5.9, punktuose nurodytus duomenis;

19.3.  viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, teikiantys Nuostatų 17.5.5–17.5.7 punktuose nurodytus duomenis;

19.4.  akcinė bendrovė Lietuvos paštas, teikianti Nuostatų 17.4.4 punkte nurodytus duomenis, taip pat balsavimo vokus su balsais perduodanti rinkimų komisijoms;

19.5.  savivaldybės administracijos direktorius, teikiantis Nuostatų 17.9 punkte nurodytus duomenis;

19.6.  teisingumo ministras, teikiantis Nuostatų 17.9 punkte nurodytus duomenis;

19.7.  stebėsenos (monitoringo) įmonės, teikiančios Nuostatų 17.5.8 punkte nurodytus duomenis.

 

VI. VRK IS SAUGUMO REIKALAVIMAI

 

20.  VRK IS duomenų sauga organizuojama vadovaujantis saugos politiką reglamentuojančiais VRK IS duomenų saugos nuostatais, Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklėmis, Informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planu ir Informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklėmis, patvirtintais ir parengtais vadovaujantis Bendraisiais elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin.,1997, Nr. 83-2075; 2007, Nr. 49-1891; 2008, Nr. 85-3393), taip pat vadovaujantis Lietuvos standartais LST ISO/IEC 27002:2009, LST ISO/IEC 27001:2006 bei kitais Lietuvos ir tarptautiniais „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ grupės standartais, apibūdinančiais saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą.

21.  Už VRK IS duomenų saugą pagal kompetenciją atsako VRK IS valdytojas, tvarkytojai, administratoriai ir naudotojai.

22.  VRK IS administratoriai ir VRK IS naudotojai turi būti susipažinę su saugos politiką reglamentuojančiais dokumentais ir sutikę laikytis jų reikalavimų.

 

VII. VRK IS DUOMENŲ TVARKYMAS IR NAUDOJIMAS

 

23.  VRK IS duomenys, kurie yra kaupiami, tvarkomi, archyvuojami neterminuotai VRK IS, yra nurodyti Nuostatų 17.1–17.7 punktuose.

24.  Nuostatų 17.1–17.7 punktuose nurodyti duomenys, išskyrus duomenis, kurie nurodyti Nuostatų 17.1.1–17.1.4, 17.3.1.1, 17.3.1.5, 17.3.1.7, 17.3.1.20–17.3.1.21, 17.3.2.1, 17.3.2.6, 17.3.2.8, 17.3.2.22–17.3.2.23, 17.3.5.1, 17.3.5.3–17.3.5.4, 17.3.5.7–17.3.5.8, 17.3.5.10–17.3.5.12, 17.3.6.1, 17.3.6.3, 17.3.6.6–17.3.6.8, 17.3.7.1, 17.3.7.3 –17.3.7.5, 17.3.7.8–17.3.7.10, 17.3.8.2– 17.3.8.4, 17.3.9.1–17.3.9.5, 17.3.10.1–17.3.10.11, 17.5.2.1, 17.5.2.3, 17.5.2.5, 17.5.3.1, 17.5.3.3, 17.5.4.1, 17.5.4.3–17.5.4.5, 17.7.1–17.7.3 punktuose ir kurie nėra skelbiami, ir duomenis, nurodytus Nuostatų 17.3.1.10, 17.3.1.15–17.3.1.17, 17.3.2.11, 17.3.2.16–17.3.2.18 punktuose, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) 11 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 68-2774) 3 straipsnio 2 dalies 13 punktu, Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymu (Žin., 1993, Nr. 2-29; 2008, Nr. 71-2721), Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymu (Žin., 1992, Nr. 22-635; 2000, Nr. 59-1760), Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymu (Žin., 1994, Nr. 53-996; 2010, Nr. 86-452), Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymu (Žin., 2003, Nr. 115-5192), Lietuvos Respublikos referendumo įstatymu (Žin., 2002, Nr. 64-2570), yra skelbiami VRK interneto svetainėje terminuotą laiką.

25.  Tvarkytojas pagal kompetenciją parengtus duomenis privalo Lietuvos Respublikos įstatymų ar Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendime nustatytais terminais įrašyti į VRK IS duomenų bazes.

26.  Duomenys jų įrašymo į VRK IS duomenų bazes metu automatiškai sutikrinami su turimais iš reigistrų ir informacinių sistemų, nurodytų Nuostatų 17.8 punkte, gautais duomenimis. Jeigu yra duomenų neatitikimų, duomenys į VRK IS neįrašomi.

27.  Nustačius, kad į sistemą įrašyti duomenys yra klaidingi ar neišsamūs, ir jei tai įvyko:

27.1. dėl VRK IS naudotojų kaltės, tvarkytojas per 5 darbo dienas privalo ištaisyti padarytas klaidas;

27.2. dėl duomenų teikėjų kaltės, tvarkytojas nedelsdamas praneša apie tai atitinkamam duomenų teikėjui. Duomenų teikėjas per 5 darbo dienas privalo pateikti patikslintus duomenis tvarkytojui, o tvarkytojas nedelsdamas pakeisti duomenis VRK IS duomenų bazėse.

28.  Juridiniai ir fiziniai asmenys, pageidaujantys gauti VRK IS teikiamas viešąsias paslaugas kompiuterių tinklais, VRK IS interneto svetainėje užpildo valdytojo nustatytos formos blankus (prašymus).

29.  Viešosios paslaugos gali būti teikiamos popierinėse laikmenose arba asmenų prašymu jos gali būti perduodamos kompiuterių tinklais, kai bus parengti ir patvirtinti šioms paslaugoms teikti reikalingi teisės aktai. Tvarkytojas teikia rinkėjo pažymėjimo atsispausdinimo internetu paslaugą.

30.  VRK IS duomenys teikiami įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka:

30.1. valstybės institucijoms ir įstaigoms teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti;

30.2. juridiniams ir fiziniams asmenims, pateikusiems prašymus valdytojo nustatyta tvarka arba sudariusiems duomenų teikimo sutartis.

31.  Visiems VRK IS duomenų gavėjams duomenys teikiami vadovaujantis duomenų gavėjų prašymais, kuriuose nurodoma asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų mastas. Taip pat duomenys teikiami duomenų teikimo sutartimis, kuriose numatomos asmens ir kitų duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų duomenų mastas.

32.  VRK IS duomenų gavėjai negali naudoti kitaip ar panaudoti gautų asmens ir kitų duomenų kitam tikslui, negu buvo nustatyta duomenų teikimo sutartyse, prašymuose.

33.  VRK IS duomenys duomenų gavėjams, esantiems Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse, teikiami tomis pačiomis sąlygomis ir tvarka kaip ir duomenų gavėjams, esantiems Lietuvos Respublikoje. VRK IS duomenys duomenų gavėjams, esantiems trečiosiose valstybėse, teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais.

34.  VRK IS asmens duomenų tvarkymo tikslai:

34.1. Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento, Europos Parlamento, savivaldybių tarybų rinkimų ir referendumų organizavimas, kandidatų atitikties rinkimų įstatymų reikalavimams tikrinimas;

34.2. Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento, Europos Parlamento, savivaldybių tarybų rinkimų ir referendumų organizavimas ir rinkėjų sąrašų sudarymas;

34.3. politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės užtikrinimas, rinkimų ir referendumų rezultatai.

35.  Duomenų valdytojo, duomenų tvarkytojo ir jų atstovų darbuotojai, kurie tvarko asmens duomenis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

36.  Duomenų subjekto teisės, nustatytos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 23–26 straipsniuose, ir jų įgyvendinimo tvarka numatyta Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos vyriausiojoje rinkimų komisijoje taisyklėse, patvirtintose Vyriausiosios rinkimų komisijos 2007 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 272.

 

VII. VRK IS FINANSAVIMAS

 

37.  VRK IS finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų teisės aktais nustatytų finansavimo šaltinių.

 

VIII. VRK IS MODERNIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

38.  VRK IS modernizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

39.  Likviduojamos VRK IS duomenys perduodami kitai informacinei sistemai, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvui Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos nustatyta tvarka.

 

_____________________