Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL lietuvos respublikos vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „DĖL BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINĖMS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEiTIMO

 

2011 m. gruodžio 21 d. Nr. 1480

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 38-1739; 2009, Nr. 154-6976; 2010, Nr. 77-3964, Nr. 113-5769; 2011, Nr. 8-352, Nr. 123-5823):

1. Papildyti 3 punktą devintąja pastraipa:

„Įstaigoms, kurios neatlieka ūkio subjektų veiklos priežiūros, netaikomi Aprašo 12.3.9 punkto reikalavimai.“

2. Išdėstyti 9 punkto antrąją pastraipą taip:

„Įstaigos interneto svetainės įvadiniame puslapyje rekomenduojama skelbti įstaigos reguliavimo srities naujienas, pranešimus spaudai, jos renginių, svarbiausių įvykių suvestinę. Jeigu tokia informacija skelbiama, įstaigos interneto svetainėje turi būti sudarytos sąlygos užsisakyti šią informaciją elektroniniu paštu ar kitais formatais, kuriais galima greitai pasiekti informaciją ir kuriais sudaroma galimybė patogiai sekti informacijos interneto svetainėje pasikeitimus joje neapsilankius.“

3. Papildyti 12.3.9 punktu:

12.3.9. ūkio subjektų priežiūra;“.

4. Papildyti 17 punktą nauja trečiąja pastraipa (buvusias trečiąją–šešioliktąją pastraipas laikyti atitinkamai ketvirtąja–septynioliktąja pastraipomis):

„Įstaigos, kuri atlieka ūkio subjektų veiklos priežiūrą, interneto svetainės srityje „Teisės aktai“ atskirai turi būti skelbiamas pagal teisingumo ministro patvirtintas rekomendacijas parengtas teisės aktų, reguliuojančių įstaigos vykdomą ūkio subjektų veiklos priežiūros veiklą ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašas.“

5. Papildyti 18 punktą keturioliktąja pastraipa:

„Įstaigos interneto svetainės srityje „Ūkio subjektų priežiūra“ pateikiama Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 365 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija, kurią privalo skelbti ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekantis subjektas.“

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS PALAITIS