LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO 5, 15, 19, 24, 28, 33, 40, 42, 53, 56, 59, 65 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO 13, 14, 15 STRAIPSNIŲ  PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2011 m. gruodžio 15 d. Nr. XI-1805

Vilnius

 

(Žin., 2008, Nr. 127-4833, Nr. 149-6026; 2009, Nr. 151-6776)

 

1 straipsnis. 13 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šio įstatymo 2, 3, 4, 10, 11, 12 straipsniai ir 15 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.“

 

2 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 14 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

14 straipsnis. Pasiūlymas Vyriausybei

Vyriausybė iki 2013 m. sausio 1 d. parengia ir priima šio įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje nurodytiems straipsniams įgyvendinti reikalingus teisės aktus.“

 

3 straipsnis. 15 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šio įstatymo 10 straipsnyje išdėstyto Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 56 straipsnio 2, 4, 5, 6 ir 7 dalių nuostatos taikomos skiriant valstybines socialinio draudimo pensijas pirmą kartą arba iš naujo nuo 2013 m. sausio 1 d. ir vėlesnių datų.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________