LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO
18, 20, 28, 32, 34, 37, 38, 42, 58, 59, 60, 78 STRAIPSNIŲ
PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 601 STRAIPSNIU

Į S T A T Y M A S

 

2011 m. gruodžio 15 d. Nr. XI-1798

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 64-1914; 2003, Nr. 123-5574; 2006, Nr. 82-3252; 2007, Nr. 12-489; 2008, Nr. 63-2378, Nr. 135-5241; 2009, Nr. 91-3914, Nr. 154-6945; 2010, Nr. 1-22; 2011, Nr. 81-3966)

 

1 straipsnis. 18 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 18 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, stebėtojų tarybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų sąrašų, stebėtojų tarybos ir valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat stebėtojų tarybos ir valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių bendrovės organų sprendimai, jeigu šie dokumentai nėra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.“

 

2 straipsnis. 20 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

1) keisti bendrovės įstatus, išskyrus šiame Įstatyme nustatytas išimtis;

2) keisti bendrovės buveinę;

3) rinkti stebėtojų tarybos narius, jeigu stebėtojų taryba nesudaroma, – valdybos narius, o jeigu nesudaroma nei stebėtojų taryba, nei valdyba, – bendrovės vadovą;

4) atšaukti stebėtojų tarybą ar jos narius, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktus valdybą ar jos narius bei bendrovės vadovą;

5) rinkti ir atšaukti audito įmonę metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

6) nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

7) priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;

8) priimti sprendimą keisti uždarosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;

9) tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

10) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

11) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

12) tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

13) priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

14) priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

15) priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;

16) priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;

17) priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus šiame Įstatyme nustatytas išimtis;

18) priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;

19) priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus šiame Įstatyme nustatytas išimtis;

20) priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;

21) priimti sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;

22) priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus šiame Įstatyme nustatytas išimtis;

23) rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus šiame Įstatyme nustatytas išimtis.“

 

3 straipsnis. 28 straipsnio 1 dalies papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 28 straipsnio 1 dalį nauju 7 punktu:

7) dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;“.

2. Buvusius 28 straipsnio 1 dalies 7, 8, 9, 10, 11, 12 ir 13 punktus laikyti atitinkamai 8, 9, 10, 11, 12, 13 ir 14 punktais.

 

4 straipsnis. 32 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 32 straipsnio 1 dalį nauju 4 punktu:

4) pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektui ir jam priimti sudarytam tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniui ir parengtam tarpiniam pranešimui;“.

2. Buvusius 32 straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktus laikyti atitinkamai 5 ir 6 punktais.

 

5 straipsnis. 34 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 34 straipsnio 1 dalį nauju 3 punktu:

3) bendrovės tarpinį pranešimą;“.

2. Buvusius 34 straipsnio 1 dalies 3, 4 ir 5 punktus laikyti atitinkamai 4, 5 ir 6 punktais.

3. Papildyti 34 straipsnį nauja 9 dalimi:

9. Valdyba analizuoja, vertina sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą ir jam priimti sudarytą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriuos kartu su bendrovės tarpiniu pranešimu teikia stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui.“

4. Buvusias 34 straipsnio 9, 10, 11 ir 12 dalis laikyti atitinkamai 10, 11, 12 ir 13 dalimis.

 

6 straipsnis. 37 straipsnio 10 ir 12 dalių pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 37 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, išskyrus atvejus, kai bendrovės įstatuose nustatytas kiekybinis atstovavimas bendrovei. Šio Įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sandorius bendrovės vadovas gali sudaryti, kai yra bendrovės valdybos (jeigu bendrovėje valdyba sudaroma) sprendimas šiuos sandorius sudaryti. Jeigu bendrovėje valdyba nesudaroma, bendrovės vadovas priima sprendimus ir atlieka veiksmus, nustatytus šio Įstatymo 34 straipsnio 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ir 11 dalyse.“

2. Papildyti 37 straipsnio 12 dalį nauju 3 punktu:

3) sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti. Tarpiniam pranešimui mutatis mutandis taikomos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatos, reglamentuojančios metinio pranešimo rengimą ir skelbimą;“.

3. Buvusius 37 straipsnio 12 dalies 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 punktus laikyti atitinkamai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ir 11 punktais.

 

7 straipsnis. 38 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 38 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Jeigu bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio, valdyba (jeigu valdyba nesudaroma, – bendrovės vadovas) ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį, privalo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris turi svarstyti klausimus dėl sprendimų, nurodytų šio Įstatymo 59 straipsnio 10 dalies 2 punkte ir 11 dalyje. Bendrovėje susidariusi padėtis turi būti ištaisyta ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dienos, kurią valdyba sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį.“

 

8 straipsnis. 42 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 42 straipsnį nauja 10 dalimi:

10. Jeigu bendrovėje paskirti dividendai už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį, iš dividendams skirtos sumos pirmiausia turi būti išmokama privilegijuotųjų akcijų su kaupiamuoju dividendu savininkams už praėjusius finansinius metus ir už tų pačių finansinių metų trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį neišmokėta suma.“

2. Buvusią 42 straipsnio 10 dalį laikyti 11 dalimi.

 

9 straipsnis. 58 straipsnio papildymas 5 dalimi

Papildyti 58 straipsnį 5 dalimi:

5. Jeigu šio Įstatymo 601 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka bendrovė priima sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo, bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, tarpinis pranešimas ir numatytais atvejais auditoriaus išvada per 30 dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą skirti dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį, turi būti pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui.“

 

10 straipsnis. 59 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 59 straipsnio 2 dalies 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti, iš jos, jei taikoma, per ataskaitinius finansinius metus akcininkams už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį išmokėti dividendai;“.

2. Papildyti 59 straipsnį nauja 6 dalimi:

6. Visuotinis akcininkų susirinkimas negali priimti sprendimo skirti ir išmokėti dividendus, jei tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

1) bendrovė turi neįvykdytų prievolių, kurių terminai yra suėję iki sprendimo priėmimo;

2) ataskaitinių finansinių metų paskirstytinojo pelno (nuostolių) suma yra neigiama (gauta nuostolių);

3) bendrovės nuosavas kapitalas yra mažesnis arba išmokėjus dividendus taptų mažesnis už bendrovės įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo ir rezervo savoms akcijoms įsigyti rezervo sumą.“

3. Buvusias 59 straipsnio 6, 7, 8, 9 ir 10 dalis laikyti atitinkamai 7, 8, 9, 10 ir 11 dalimis.

4. Pakeisti 59 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Jeigu šio straipsnio 9 dalyje nustatytų pervedamų sumų nuostoliams padengti nepakanka:

1) likę nepaskirstytieji nuostoliai perkeliami į kitus finansinius metus, jeigu bendrovės nuosavas kapitalas sudaro ne mažiau kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio;

2) akcininkai gali padengti nuostolius akcininkų įnašais – bendrovės nuosavas kapitalas turi būti atkurtas taip, kad jis nebūtų mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio.“

 

11 straipsnis. 60 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 60 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

60 straipsnis. Dividendai

1. Dividendas – akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.

2. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu paskirti dividendai yra bendrovės įsipareigojimas akcininkams. Akcininkas turi teisę dividendą išreikalauti iš bendrovės kaip jos kreditorius. Akcininkui išmokėtą dividendą bendrovė gali išieškoti, jeigu akcininkas žinojo ar turėjo žinoti, kad dividendas yra paskirtas ir (arba) išmokėtas neteisėtai.

3. Dividendas gali būti skiriamas už finansinius metus ar trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį.

4. Jeigu akcija nevisiškai apmokėta ir jos apmokėjimo terminas nepasibaigęs, akcininko dividendas mažinamas proporcingai neapmokėtos akcijos kainos daliai. Jeigu akcija ne visiškai apmokėta ir apmokėjimo terminas yra pasibaigęs, dividendas nemokamas. Bedrovės įstatuose gali būti nustatyta, kad mažinamas ir apmokėtų akcijų dividendas, jeigu už jas baigta mokėti tais finansiniais metais arba kitu laikotarpiu, už kurį skiriamas dividendas.

5. Bendrovė turi išmokėti paskirtus dividendus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo paskirstyti pelną arba sprendimo skirti dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį priėmimo dienos. Dividendus mokėti avansu draudžiama.

6. Bendrovė dividendus išmoka pinigais.

7. Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo, paskelbusio dividendus, dienos pabaigoje (akcinėje bendrovėje – teisių apskaitos dienos pabaigoje) buvo bendrovės akcininkai ar kitokiu teisėtu pagrindu turėjo teisę į dividendus.“

 

12 straipsnis. Įstatymo papildymas 601 straipsniu

Papildyti Įstatymą 601 straipsniu:

 

601 straipsnis. Dividendų skyrimas už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį

1. Dividendai už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skiriami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

2. Dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo iniciatyvos teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau negu 1/3 visų balsų, jeigu bendrovės įstatai nenustato didesnės daugumos.

3. Jeigu bendrovė gauna iniciatyvos teisę turinčių akcininkų rašytinę paraišką, kurioje siūloma skirti dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį, turi būti sudarytas trumpesnio negu finansiniai metai laikotarpio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, parengtas tarpinis pranešimas ir sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektas. Trumpesnio negu finansiniai metai laikotarpio pradžia sutampa su bendrovės einamųjų finansinių metų pradžia. Jeigu bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditas pagal įstatymus yra privalomas ar numatytas bendrovės įstatuose, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys turi būti audituotas.

4. Visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio darbotvarkėje numatytas klausimas dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo, turi įvykti per 3 mėnesius nuo laikotarpio, už kurį siūloma skirti dividendus, pabaigos, bet ne anksčiau, negu patvirtinamas metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir paskirstomas bendrovės pelnas (nuostoliai) už ankstesnius finansinius metus, ir ne vėliau kaip iki finansinių metų pabaigos.

5. Dividendai už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį gali būti skiriami, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

1) patvirtintas trumpesnio negu finansiniai metai laikotarpio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys;

2) trumpesnio negu finansiniai metai laikotarpio pelno (nuostolių) suma yra teigiama (nėra nuostolių);

3) dividendams išmokėti skiriama suma neviršija trumpesnio negu finansiniai metai laikotarpio pelno (nuostolių), ankstesnių finansinių metų nepaskirstytojo pelno (nuostolių) praėjusių finansinių metų pabaigoje sumos, atskaičius per trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį gauto pelno dalį, kuri pagal šio Įstatymo 59 straipsnio 5 dalį ar bendrovės įstatus turi būti paskirta į rezervus;

4) bendrovė neturi neįvykdytų prievolių, kurių terminai yra suėję iki sprendimo priėmimo, ir išmokėjusi dividendus būtų pajėgi įvykdyti savo prievoles už einamuosius finansinius metus.

6. Paskyrus dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį, skirti dividendus už kitą trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį galima ne anksčiau negu po 3 mėnesių.“

 

13 straipsnis. 78 straipsnio papildymas 4 dalimi

Papildyti 78 straipsnį 4 dalimi:

4. Šio Įstatymo nuostatos dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai skyrimo netaikomos bankams, kitoms kredito ir finansų įstaigoms, reguliuojamosios rinkos operatoriui, kaip jis apibrėžtas Finansinių priemonių rinkų įstatyme, Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui, draudimo ir perdraudimo įmonėms.“

 

14 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2012 m. kovo 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________