LIETUVOS RESPUBLIKOS

STATYBOS ĮSTATYMO 10, 11, 12, 15, 18, 22, 24, 25, 29, 30, 31, 33 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

1997 m. birželio 26 d. Nr. VIII-326

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 32-788)

 

1 straipsnis. 10 straipsnio 1 dalies 5 punkto pakeitimas

10 straipsnio 1 dalies 5 punkte vietoj žodžių „apskrities valdytojo“ įrašyti žodžius „apskrities viršininko“ ir šį punktą išdėstyti taip:

5) gauti apskrities viršininko administracijos statybos valstybinės priežiūros tarnybos leidimą statyti statinį;“.

 

2 straipsnis. 11 straipsnio 4 dalies 2 punkto pakeitimas

11 straipsnio 4 dalies 2 punkte vietoj žodžių „apskrities valdytojo“ įrašyti žodžius „apskrities viršininko“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) reikalauti sustabdyti statybos ir montavimo darbus, jeigu šie darbai atliekami nesilaikant projekto arba nustatoma avarijos grėsmė, ir pranešti apie tai apskrities viršininko administracijos statybos valstybinės priežiūros tarnybai.“

 

3 straipsnis. 12 straipsnio 3 dalies 3 punkto ir 4 dalies 2 punkto pakeitimas

1. 12 straipsnio 3 dalies 3 punkte vietoj žodžių „apskrities valdytojo“ įrašyti žodžius „apskrities viršininko“ ir šį punktą išdėstyti taip:

3) parengti statinio statybos darbų vykdymo projektą, statyti pagal statinio projektą, laikantis statybos ir kitų normatyvinių dokumentų reikalavimų, projektavimo ir statybos sąlygų, apskrities viršininko statybos valstybinės priežiūros tarnybos ir specialių reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų, autorinės priežiūros atlikėjų ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodymų;“.

2. 12 straipsnio 4 dalies 2 punkte vietoj žodžių „apskrities valdytojo“ įrašyti žodžius „apskrities viršininko“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) gauti iš statytojo (užsakovo) apskrities viršininko administracijos statybos valstybinės priežiūros tarnybos išduotą leidimą statyti, tyrimų dokumentaciją, statinio projektą, jo patvirtinimo dokumentą, projektavimo technines ir specialias sąlygas bei statinio statybos sąlygas, statybinių medžiagų, statybos gaminių, dirbinių ir įrenginių kokybę patvirtinančius dokumentus ir kitus duomenis bei informaciją, reikalingą sutarties sąlygoms vykdyti;“.

 

4 straipsnis. 15 straipsnio 2 dalies 4 punkto pakeitimas

15 straipsnio 2 dalies 4 punkte vietoj žodžių „apskrities valdytojo“ įrašyti žodžius „apskrities viršininko“ ir šį punktą išdėstyti taip:

4) nustatyta tvarka gauti apskrities viršininko administracijos statybos valstybinės priežiūros tarnybos leidimus pastatams rekonstruoti, remontuoti, paskirčiai pakeisti ar nugriauti;“.

 

5 straipsnis. 18 straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 7 dalių pakeitimas

18 straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 7 dalyse vietoj žodžių „apskrities valdytojo“, „apskrities valdytojas“ įrašyti atitinkamai žodžius „apskrities viršininko“, „apskrities viršininkas“ ir šias dalis išdėstyti taip:

1. Statiniai Lietuvos Respublikoje gali būti statomi arba griaunami tiktai gavus apskrities viršininko administracijos statybos valstybinės priežiūros tarnybos leidimą statyti, rekonstruoti, remontuoti (toliau - statyti) ar griauti. Pagalbinių statinių ir darbų, kuriems statyti nereikia leidimo, sąrašą tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota valstybės valdžios institucija.

2. Leidimus statyti ir griauti statinius, priskirtus nekilnojamosioms kultūros vertybėms, taip pat statyti statinius tų vertybių apsaugos zonose išduoda apskrities viršininko administracijos statybos valstybinės priežiūros tarnyba tik po to, kai Kultūros vertybių apsaugos departamentas išduoda leidimą šiems darbams.

3. Leidimą statyti ar griauti apskrities viršininko administracijos statybos valstybinės priežiūros tarnyba išduoda tik po to, kai nustato, kad:

1) statyba ar griovimas atitinka įstatymų, poįstatyminių teisinių aktų ir statybos bei kitų normatyvinių dokumentų reikalavimus;

2) projektas atitinka detalaus teritorijos plano reikalavimus ir yra suderintas bei patvirtintas nustatyta tvarka (atlikus jo privalomą ekspertizę).

4. Leidimą statyti ar griauti gali atšaukti apskrities viršininkas tik tais atvejais:

1) kai visuomenės reikalams įstatymų nustatyta tvarka paimamas žemės sklypas (jo dalis);

2) teismo sprendimu, jei leidimas statyti ar griauti išduotas pažeidžiant įstatymą ar nustatytą leidimų išdavimo tvarką;

3) kai nustatyta tvarka neištaisius nukrypimų nuo patvirtinto statinio projekto nusprendžiama paimti statinį valstybės ar savivaldybės nuosavybėn.“

7. Statomų ir griaunamų statinių apskaitą ir registrą tvarko apskrities viršininko administracijos statybos valstybinės priežiūros tarnyba.“

 

6 straipsnis. 22 straipsnio 2 dalies 4 punkto pakeitimas

22 straipsnio 2 dalies 4 punkte vietoj žodžių „apskrities valdytojo“ įrašyti žodžius „apskrities viršininko“ ir šį punktą išdėstyti taip:

4) pranešti apie avariją savivaldybei, apskrities viršininko administracijos statybos valstybinės priežiūros tarnybai; jei avarija įvyko statybos metu, – taip pat statytojui (užsakovui), statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ir projektuotojui; jei yra nukentėjusių žmonių, – taip pat prokurorui ir valstybinei darbo inspekcijai;“.

 

7 straipsnis. 24 straipsnio 2, 5 ir 6 dalių pakeitimas

24 straipsnio 2, 5 ir 6 dalyse vietoj žodžių „apskričių valdytojų“, „apskrities valdytojo“ įrašyti atitinkamai žodžius „apskričių viršininkų“, „apskrities viršininko“ ir šias dalis išdėstyti taip:

2. Statybos valstybinę priežiūrą atlieka apskričių viršininkų administracijos statybų valstybinės priežiūros tarnybos, kurių veiklos atitikimą šio įstatymo nuostatoms tikrina Vyriausybė arba jos įgaliota valstybės valdžios institucija.“

5. Vyriausybės arba jos įgaliotos valstybės valdžios institucijos specialių reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų ir apskrities viršininko administracijos statybos valstybinės priežiūros tarnybos įgalioti pareigūnai turi teisę netrukdomi įeiti į statybos teritoriją bei reikalauti pateikti visus statybos dokumentus.

6. Statybos geodezinių tyrimų valstybinę priežiūrą vykdo apskričių viršininkų administracijos žemėtvarkos ir geodezijos tarnybos.“

 

8 straipsnis. 25 straipsnio 2 dalies pakeitimas

25 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „apskrities valdytojo“ įrašyti žodžius „apskrities viršininko“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Statinių ekspertizė atliekama Vyriausybės arba jos įgaliotos valstybės valdžios institucijos ar apskrities viršininko administracijos statybos valstybinės priežiūros tarnybos reikalavimu, o nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo darbų ir statinių, statomų tų vertybių apsaugos zonose – Kultūros vertybių apsaugos departamento reikalavimu.“

 

 

 

9 straipsnis. 29 straipsnio 1 dalies pakeitimas

29 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „apskrities valdytojo“ įrašyti žodžius „apskrities viršininko“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Statinio, kuriam statyti išduotas leidimas, statyba gali būti sustabdyta apskrities viršininko administracijos statybos valstybinės priežiūros tarnybos reikalavimu, nustačius, kad statytojas (užsakovas) arba rangovas pažeidė statinio projekto, taip pat statybos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos normatyvinių dokumentų reikalavimus.“

 

10 straipsnis. 30 straipsnio 1 dalies pakeitimas

30 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „apskrities valdytojo“ įrašyti žodžius „apskrities viršininko“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Nebaigto statyti statinio perleidimo kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui sutartis gali būti notaro patvirtinta tik pateikus apskrities viršininko administracijos statybos valstybinės priežiūros tarnybos pažymą, kad statinys statomas be esminių nukrypimų nuo suderinto bei patvirtinto projekto.“

 

11 straipsnis. 31 straipsnio 3 dalies pakeitimas

31 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „apskrities valdytojo“ įrašyti žodžius „apskrities viršininko“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Tam tikrais atvejais apskrities viršininko administracija kartu su atitinkama savivaldybe, kai nevykdomi 29 straipsnyje nurodyti reikalavimai arba netikslinga laikytis šio straipsnio pirmosios dalies 7 punkto, gali pateikti ieškinį teismui dėl statinio perėmimo valstybės arba savivaldybės nuosavybėn Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.“

 

12 straipsnis. 33 straipsnio 1 dalies pakeitimas

33 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „apskrities valdytojo“ įrašyti žodžius „apskrities viršininko“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Ginčus dėl statinių projektavimo, statinių statybos, jų atidavimo naudoti, statinių naudojimo, nugriovimo ir statybos valstybinės priežiūros sprendžia pagal savo kompetenciją apskrities viršininko administracijos statybos valstybinės priežiūros tarnybos, Vyriausybė arba jos įgaliota valstybės valdžios institucija, teismas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________