LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO 2, 7, 10, 19, 22 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2011 m. gruodžio 15 d. Nr. XI-1808

Vilnius

 

(Žin., 2010, Nr. 75-3791)

 

1 straipsnis. 6 straipsnio 2 ir 3 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 6 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2010 m. liepos 1 d. ir galioja iki 2012 m. kovo 31 d.“

2. Pakeisti 6 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2012 m. balandžio 1 d.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2011 m. gruodžio 31 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________